چشم اندار و مأموریت اداره بررسی منابع ,تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت
1- نظامنامه بررسی منابع معطوف به تهیه و انتشار فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار مناقصات محدود کالا و خدمات شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران (وندور لیست).
2- تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران (وندور لیست) 13/12/93
3- پرسشنامه های تشخیص صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
1- ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران
2- آئین نامه داخلی کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز-پائیز93
3- ساختار کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز26-1-94
4- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت سازندگان و تولیدکنندگان 94/05/01
2- پرسشنامه های تشخیص و ارزیابی صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
3- بانک اطلاعات مناقصه گران / فهرست بلند منابع کالا و خدمات (وندور لیست شرکت ملی گاز ایران VENDORS LIST)
4- فهرست بلند سازندگان کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه
5- فهرست بلند شرکتهای پیمانکاری و خدمات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه
6- فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار سازمانهای حرفه ایی 93/09/10
7- شرکتهای فاقد صلاحیت (ممنوع المعامله)
1-اداره خودکفایی کالا
2-کلیات نظامنامه اداره خودکفایی کالا
3-فعالیتهای اداره خودکفایی کالا در یک نگاه
4-کلیات فرآیند خودکفایی کالا در صنعت گاز
5-فرم استعلام ارزیابی صلاحیت متقاضیان ساخت داخل اقلام هدف خودکفایی
12345678910...>>>

اطلاعيه هاي جديدمجری سایت : شرکت سیگما