مقالات
تحليل بازار جهاني لوله هاي فولادي خطوط انتقال 

"بسمه تعالي "

تحليل بازار جهاني لوله هاي فولادي خطوط انتقال

مقدمه : لوله هاي فولادي ، كالايي استراتژيك در توسعه صنعت نفت و گاز محسوب مي شود . بطوريكه لوله حدود 50 درصد هزينه ساخت خطوط انتقال را به خود اختصاص مي دهد :

تحليل بازار لوله هاي فولادي ابزاري قوي در بررسي قيمت هاي روز ، روند عرضه و تقاضا و برنامه هاي توسعه توليد و مصرف جهاني در اختيار برنامه ريزان و مسئولين اجرايي پروژه هاي خطوط انتقال قرار مي دهد .

بخش اول ( حاضر ) بازار آمريكاي شمالي را پوشش مي دهد.

بخش دوم در خصوص بازار اروپا ، خاورميانه و افريقا در شماره بعدي نشريه تقديم مي گردد.

بخش اول : آمريكا و كانادا

ادامه افزايش قيمت لوله هاي ( UOE) خطوط انتقال

اگر چه برخي از توليد كنندگان لوله هاي قطور امريكاي شمالي و ژاپني خبر از كاهش تعداد پروژه هاي خطوط انتقال مي دهند، ولي كارخانجات نورد لوله اروپا و خاورميانه دوره پركاري را سپري مي كنند . كمبود جهاني ورق API، قيمت هاي لوله ( UOE ) و اسپيرال را در سطح خيلي بالايي نگه ميدارد . تنها شوك بالقوه افق بازار ، اعمال برنامه جديد تعرفه گمركي واردات انبوه فولاد توسط روسها در مقابل توليد كنندگان ژاپن ، آلمان ، كانادا و اكراين مي باشد.

صعود تقاضاي انرژي بنفع بازار لوله درز جوش ( ERW)

توليد كنندگان لوله درزجوش خطوط انتقال از تقاضاي زياد و قيمت بالاي حاكم بــرنفت و گـــاز سود مي برند. با وجود تضعيف قيمت ورق گرم در بسياري از مناطق بجز آسيا ، سازندگان لوله درزجوش هنوز قيمت هاي بالايي را كسب مي كنند.

ازدياد دكل هاي حفاري نفت و گاز بدون شك افزايش تقاضاي لوله هاي درزجوش را در پي خواهد داشت . ( به نمودار سر شماري دكل هاي حفاري مراجعه شود)

اين هيچ علائم افت را نشان نمي دهد ، از طرفي اوپك با اعلام برنامه افزايش توليد براي چهارمين بار در كمتر از يك سال ، افزايش سهميه توليد تا 000/500 بشكه در روز از اول آوريل در برنامه دارد. در ماههاي آينده خطر بالقوه مازاد لوله درزجوش در امريكا وجود دارد. همانطوريكه انتظار مي رفت ، با گرمتر شدن هوا و كاهش فعاليت ، در اين هفته تعداد دكل هاي حفاري نفت كانادا 25 درصد افت داشتـــه است . پيش بيني ميشود ، توليد كنندگان لوله كانادايي بازارهاي جنوبي تر را مدنظر قرار دهند.

كاهش خريد لوله فولادي در زجوش در كانادا

در نتيجه سطح بالاي موجودي انبار مصرف كنندگان لوله هاي درزجوش ، خريد اين نوع لوله در كانادا طي ماه جاري كاسته شده است . علي رغم كاهش خريد ، قيمت ها تعديل نيافته است . قيمت لوله هاي درزجوش در حدود 880- 870 دلار هر تن( TON) ( 970- 959 دلار هر تن TONNE ) نشان دهنده تقاضاي قوي براي لوله درزجوش در ماههاي اخير ميباشد . موجودي بالاي لوله هاي درزجوش نزد مصرف كنندگان ناشي از مشكل لوله گذاري در و ضعيت نامساعد آب و هوا ميباشد.

با شروع فصل بهار ، توليد كنندگان لوله با مشكلاتي مواجه خواهند بود ، بطوريكه با گرمتر شدن هوا تعداد زيادي از دكلهاي حفاري نفت و گاز غير قابل دسترس مي شوند و فعاليت حفاري در غرب كانادا كاهش مي يابد .

احتمال بهبود تقاضا و قيمت در تابستان كانادا

آمار نشان مي دهد كه فعاليت حفاري در استانهاي غربي كانادا با تقاضاي لوله هاي درزجوش مرتبط است و در فصل زمستان افزايش مي يابد . تقاضاي واردات لوله درزجوش طي اين دوره به بالاترين سطح خود ميرسد . فعاليت حفاري در مناطق شمالي آلبرتا و برتيش كلمبيا طي ماههاي تابستان انجام نمي شود. در تابستان عوارض جغرافيايي زمين ، حفاري را محدود ميسازد .عواملي چون باتلاق ، جنگل ، جريان رودخانه و عدم وجود جاده ، دسترسي به نقاط حفاري را با مشكل مواجه ميكند . در زمستــان باتلاق و لجن زارهاي طبيعي منجمد و دسترسي به مكان استقرار دكل هاي حفاري را ميسر ميسازد و لوله درزجوش براي انتقال نفت و گاز استفاده ميشود . بخش تحقيقات متال بولتن براين باور است كه زمستان معتدل در غرب كانادا مشكل دسترسي به دكل هاي حفاري و نهايتا" كاهش عمليات لوله گذاري خطوط انتقال را فراهم ساخته است .

همچنين در بهار با ذوب يخ سطح جاده ها در اين مناطق از كانادا نرم ميشود و با حمل بار سنگين مستعد خسارت ميشوند. در نتيجه مسئولين ايالتي محدوديت وزن بار در جاده ها را اعمال مي كنند . ممنوعيت جاده اي طي سه ماهه دوم سال برقرار مي شود و بطور چشمگيري عمليات اجراي خطوط انتقال را محدود ميسازد . براي تغيير زمان بخشي از فعاليت حفاري در تابستان ، مقامات كانادايي در صدد ساخت جاده تمام فصل با استفاده از فناوري پوشش حصير ميباشند.به هر حال در اين فناوري با حصير چوبي كف جاده موقت و محوطه چاه حفاري را با ليفتراك حمل و مي پوشانند. اجراي عمليات جاده سازي به روش مذكور فقط براي يك دكل حفاري چندين هفته زمان مي برد .

در نتيجه ، معتقديم كه تقاضاي لوله درزجوش در ماههاي آتي كساد مي ماند و براي لوله سازان مشكل خواهد بود كه قيمت ها را بيش از اين افزايش دهند. لوله سازان كانادايي اميدوارند كه با گرمتر شدن هوا در ماه آوريل لوله گذاري تسريع و موجودي انبارهاي لوله كاهش يابد .

با اين وجود، مازاد عرضه ورق گرم در امريكا قيمت ها را در كانادا تحت فشار قرار مي دهند .

بنابراين ، اگر تقاضا از خصوصيات مرسوم فصلي پيروي و در ماههاي تابستان كاهش يابد ، توليد كنندگان لوله درزجوش كانادايي در بالا بردن قيمت با مشكل مواجه خواهند بود.

اعمال تعرفه گمركي كانادا در مقابله با واردات انبوه از كره جنوبي

در كانادا ، واردات لوله درزجوش از كره جنوبي و ژاپن كاهش يافته و لوله سازان امريكايي از اين فرصت ســـود مي برنـــــد . كانادا طــي پنـــــج ســـــال گذشتــــه تعرفـــه گمركـــي ضــد واردات انبوه ( ANTI DUMPING DUTY ) لوله هاي فولادي درزجوش از كره جنوبي اعمال كرده است .مهلت اجراي اين تعرفه گمركي در ماه ژوئن سال جاري خاتمه مي يابد . با اين حال مقامات گمركي كانادا اعلام داشته اند كه در صورت برداشتن تعرفه گمركي مذكور ، لوله سازان كره جنوبي به از سرگيري صادرات انبوه ( DUMPING) تشويق مي شوند . بنابراين ، احتمال ميرود اين تعرفه گمركيتمديد شود .

تقاضاي پايدار لوله درزجوش در آمريكا

در امريكا تقاضاي لوله درزجوش بالا مانده است . براساس سر شماري دكل هاي حفاري نفت توسط شركت BAKER HUGHES روند رو به افزايش است . توضيح اينكه تعداد دكل هاي حفاري نفت و گاز رابطه نزديكي با تقاضا و مصرف لوله درزجوش دارد .

گزارش ميشود ، در ماه جاري 1163 دكل حفاري در مناطق خشكي امريكا فعال ميباشند. آمار در سال جاري تعداد 152 دكل حفاري بيش از 1011 دكل دوره مشابه سال 2004 را نشان مي دهد . انتظار ميرود تقاضاي لوله درزجوش در سه ماهه دوم سال جاري قوي باقي بماند.

در سال جاري با تثبيت قيمت هاي انرژي ، اغلب شركتهاي نفتي و گاز در منطقه بودجه هاي حفاري خود را افزايش داده اند . در نتيجه ، تعداد دكل هاي حفاري و همچنين تقاضا براي لوله خطوط انتقال افزايش خواهد يافت .

مشكلات لوله سازان آمريكايي در برابر واردات

به هر حال ، اعتقاد براين است كه بازار لوله هاي فولادي امريكا بخصوص در ساحل غربي با نفوذ روز افزون واردات مواجه شده است . لذا ، توليد كنندگان داخلي اخيرا" تن به كاهش قيمت داده اند. قيمت لوله هاي وارداتي با كمي افزايش در حال حاضر حدود ( CWT ) 40-38 دلار هر يكصد پوند ( 896- 851 دلار هر تنTONNE ) ميباشد . در نتيجه ، قيمت لوله هاي وارداتي حدود 17-15 در صد كمتر از قيمت توليد داخل ميباشد .اين در حالي است كه سال گذشته اختلاف قيمت لوله وارداتي و توليد داخل 30 درصد بوده و قيمت لوله توليد داخل تا سقف 1015 دلار هر تن ( TON) ( 1200 دلار هر تنTONNE) رسيد . در حــــال حاضـر ، لوله هاي توليدي ميانه غربي امريكا به ساحل غربي در حدود /CWT 46-45 دلار هـر يكصـــد پونــــد ( 1030-1008 دلار هر تن TONNE ) با احتساب هزينه حمل حدود 70-65 دلار هر تن TONNE تحويل مي شود .

با اين وجود ، بنظر ميرسد كه قيمت هاي كاهش يافته بازده موثري در حجم خريد لوله هاي توليد آمريكا در ساحل غربي را تقويت كرده است . مضافا" اينكه ، پيش بيني مي شود ، قيمت لوله هاي توليد آسيا در آمريكا بالا رود و توليد كنندگان آمريكايي از اين وضعيت سود خواهند جست . در صورتي قيمت لوله هاي وارداتي جذاب خواهند بود كه 10-8 درصد ارزانتر باشند.

تقاضاي رو به رشد لوله هاي قطور در آمريكا

از سال گذشته ، بازار لوله قطور خطوط انتقال ( DSAW) در مقايسه با بازار لوله درزجوش ( ERW) در آمريكاي شمالي كسادتر باقي مانده است . از سال گذشته ، ارقام واردات لوله هاي قطور ( DSAW) امريكا شديدا" تنزل يافته است . اين وضعيت در مورد بازار لوله هاي كوچك ( ERW) يا پروفيل صدق نمي كند. در شبه قاره آمريكا ، قيمت بالاي ورق قيمت لوله هاي قطور ( UOE) و اسپيرال را بالا مي برد. با وجود فعاليت محدود ، در حال حاضر متوسط قيمت هاي لوله قطور و اسپيرال با گريد X65 نزديك به 1300-1200 دلار هر تن ( TON) ( 1430 – 1320 دلار هر تنTONNE ) ميباشد . بيانگر آنست كه قيمـــت ها حدود 150- 70 دلار هر تن TONNE در ماههاي گذشته افزايش داشته است .

بر اين باوريم كه در سال آتي ، تقاضا براي لوله هاي قطور خطوط انتقال خشكي بخصوص در كانادا ترقي خواهد كرد . شركتهاي خطوط انتقال همچون TERASEN PIPELINES TRANS CANADA CORP , وENBRIDGE INC . به ساخت خطوط انتقال نفت از كانادا به ساحل غربي و ميانه غربي امريكا چشـــم دوخته اند . براي مثال شركت TERASEN پروژه توسعه خط انتقال ساحل غربي معروف به پروژه TMX را در دست پيشنهاد دارد . فاز اول اين خط 178 كيلومتر با لوله ( DSAW) به قطر 30 يا 32 اينچ ميباشد . شركت مذكور در حال مذاكرات تجاري با مشتريان خود ميباشد و در نظر دارد تا پايان 2005 پروژه را در دستور كار قرار دهد . اين خط لوله بايد تا پايان 2008 به بهره برداري برسد و اين شركت حداكثر تا سه ماهه اول 2006 سفارش توليد لوله خواهد داد .

بخصوص اينكه ، طراحان توسعه كانادا همچنين روشهاي توسعه ذخاير شني نفت آلبرتا را در دست بررسي دارند . انجمن توليد كنندگان نفت كانادا پيش بيني مي كنند كه توليد نفت خام كانادا از 4/2 ميليون بشكه كنوني تا سال 2015 به سقف 3/3 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد . حاكي از آنست ارزش پروژه ها با احتساب توسعه خطوط انتقال حداقل 9/6ميليارد دلار در برنامه توسعه قرار دارد .

استفاده روز افزون از ورق گريد بالاتر در آمريكاي شمالي

برنامه اجراي پروژه خط MCKENZIE در كانادا قوت گرفته است . اطلاع يافتيم كه در اين خط لوله به احتمال قوي از ورق API با گريد X80 استفاده شود . آمريكاي شمالي در بكارگيري لوله با ورق گريد بالا پيشرو است . يكي ديگر از پروژه هاي عمده خط لوله در كانــادا ، خط لوله آلاسكا ميباشد كه ممكن است از لوله UOE با گريد X100 در آن استفاده شود . در واقع حتي در بازار لوله پروژه هاي آبي ، اكثر لوله مصرفي در خليج مكزيك از استاندارد API گريد X65 به API گريد X70 تغيير يافته است .

پيش بيني مي شود ، قيمت لوله هاي قطور در سه ماهه دوم سال جاري مستحكم باقي بماند . اخيرا" ورق كمياب شده و توليد كنندگان داخلي ورق با 90 درصد ظرفيت توليد مي كنند. اطلاع يافتيم كه گـــروه بين المللي فولاد در آمريكا ( ISG) توليد ورق 110 اينچ را در كارخانه نورد BURS HARBOR مجددا" شروع كرده اند و 000/250 تن ورق بيشتر به بازار ارائه و كمكي در سهولت تاميــــن ايـــن كالا ميشود . با وجود نياز به حجم بالاي لوله در آمريكا و رشد توليد كانادا، انتظار ميرود كه قيمت هاي لولــه UOE ثابــــت باقي بماند .

منبع : ماهنامه لوله هاي فولادي بخش تحقيقات متال بولتن ( MBR)

گردآوري و ترجمه : منوچهر يوسفي خواه

اداره بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانكاري

 
1384/11/17 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما