مقالات
آشنايي با الکترودها 

 

طبقه بندي الكترودهاي ايراني :درمورد طبقه بندي الكترودهاي ايرانيميتوان به نحوه طبقه بندي الكترودهاي ساخت كارخانجات الكترودسازي آما اكتفا نمود. الكترودهاي متنوي كه دراين كارخانجات ساخته ميشوند بصورت خال رنگ هاي مختلف درآنتها وبغل الكترودها تقسيم بندي گرديده اند . كه ذيلاًنحوه تقسيم بندي آنها و نيز مطابقت الكترودهاي مزبور با الكترودهاي امريكائي ، انگليسي و آلماني كه دربالا به آنها اشاره گرديده شرح داده ميشود :

الكترودهاي روتايل براي فولادهاي غير آلياژي :

نوع كارخانه آما

A.W.S. امريكا

B.S. انگليس

DIN آلمان

رنگ انتها

خال بغل

23 آكا

E-6013

E3071317

TiViim.

زرد

-

40 آ

E-6013

E307

TiViim.

سرمه اي

-

180 د

E-6013

E317

TiViim.

آبي نيلي

-

180

E-6012

E327

TiViim.

آبي نيلي

-

1108 ك

E-7024

E927K

FeTivII

آبي

-

1313 ن

E-6013

E317

TiVII

زرد

قرمز

1403 ا

E-6013

E317

TiVIIm.

سياه

-

1420 ث

E-6020

E427

TiVIIs.

سوسني

قرمز

1510 ك

E-7028

E624

FeKbIX.

آبي

آبي

1537ا

E-6013

E2071307

TiVIIm.

سفيد

سفيد

1602ا

E-60131701

E316

TiIXs.

زرد

نيلي

ب الكترودهاي سلولزي براي فولادهاي غير آلياژي:

نوع كارخانه آما

A.W.S. امريكا

B.S. انگليس

DIN آلمان

رنگ انتها

خال بغل

1034پ

E-6010

E-100P

ZevIIm.

ندارد

-

1266ا

E-6012

E2171207

TivIId.

ندارد

-

1603پ

E-6010

6-101P

ZevIIm.

ندارد

-

1707ن

E-7010

E0100P-MO

ZevIIm.

ندارد

-

1712ن

E-7010/7011

E101P-MO

ZevIIm.

ندارد

زرد

نوع رنگ

نوع رنگ

نوع الكترود

دربغل الكترود

در انتهاي الكترود

بدون رنگ

آبي

سفيد

قهوه اي

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

بدون رنگ

آبي

E-6010

E-6011

E-6012

E-6013

E-6015

E-6020

E-6030

مقايسه الكترودهاي پوشش دار وبدون پوشش : براي آگاهي از اهميت انوا ع پوشش هاي مختلف شيميائي الكترودها ذيلاًالكترودهاي پوشش دار باب الكترودهاي بدون پوشش در بعضي از موارد مقايسه ميگردند:

الكترودهاي پوشش دارالكترودهاي بدون پوشش دار

كنترل قوس الكتريكيسادهكنترل قوس الكتريكي مشكل

ولتاژقوس بين 20 الي 40 ولتولتاژقوس كمتر از 20ولت

فشار كشش گرده جوش در آهن بين 26فشار كششي گرده جوش بين 6 الي 14 تن

الي 38 تن بر اينچ مربعبراينچ مربع

انبساط گرده جوش در طول 5 سانتيمتر 18انبساط گرده جوش خيلي كمتر از الكترودهاي

الي 28 درصدپوشش دار

گرده جوش نرمگرده جوش شكننده

مقاومت گرده جوش درمقابل فساد تدريجي زيادمقاومت گرده جوش دربرابر فسادتدريجي كم

انتخاب نوع الكترود: انتخاب نوع الكترود علاوه بر نوع جريان مصرفي “ مستقيم يا متناوب “ به عوامل مندرج در ذيل نيز بستگي دارد:

1-كيفيت محل جوش

2-تركيب شيميائي فلز مبنا “ فطعه كار “ . مثلاًدرفولادهاي ST-42 الكترود بايد از نوع كم ئيدروژن ويا الكترودهاي با پوشش پودر آهن انتخاب شود.

3-وضعيت جوشكاري : الكترودهائيكه براي جوشكاري درحالات عمودي يا بالاي سر

ج -الكترودهاي آهكي براي فولادهاي با مقاومت كشش بالا و غير آلياژي :

نوع كارخانه آما

A.W.S. امريكا

B.S. انگليس

DIN آلمان

رنگ انتها

خال بغل

1007

E-7015

E-60H

KbIXS

سبز

-

1177 ف

E-7018,8018

E-604HJ

KbIXS

آبي

نقره اي

1230 ف

E-7018

E-604HJ

KbIXS

آبي

سفيد

د -الكترودهاي كم آلياژ براي فولادهاي با مقاومت كشش زياد و فولادهاي مخصوص :

نوع كارخانه آما

A.W.S. امريكا

B.S. انگليس

DIN آلمان

رنگ انتها

خال بغل

1024

E-1218-G

-

Kb

سفيد

قهوه اي

1257ن

E-9016-D1

E-614A

KbXIIIS

سفيد

زرد

1282 سفيد

-

-

Kb

-

-

1292ن

E-10015-D3

E-610A-C

Kb

سفيد

سبز

هـ -الكترودهاي جوشكاري كم آلياژ و مقاوم در برابر حرارت :

نوع كارخانه آما

A.W.S. امريكا

B.S. انگليس

DIN آلمان

رنگ انتها

خال بغل

1245 ن

E-9016-B3

E-614H-C

Kb

سفيد

قرمز

1248 ن

E-502-15

E-604H-D

Kb

سفيد

آبي

1261 ن

E-7015-A1

E-614H-A

KbIxs

سفيد

سفيد

1263 ن

E-8015-B1

E-610H-B

Kb

سفيد

مشكي

1500 ن

E-7016-A1

E-314A

TiXIs

سفيد

-

شناسائيالكترودهاي بوسيله رنگ

همانطوريكه قبلاً اشاره گرديد الكترودها را با علائم حك شده روي جعبه آنها و يا بوسيله رنگ كه در سطح مقطع الكترود و يا بصورت خال در قسمت بدون پوشش آن “ محلي كه به انبر جوشكاري متصل ميگردد “ گذاشته ميشود شناسائي ميكنند درجدول زير بعضي از الكترودهائيكه در صنايع مصرف فراواني دارند بوسيله رنگ انتها يا خال بغل مقايسه گرديده اند.

 
1385/1/23 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما