تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مازاد و اسقاط (MT76) 

 

فهرست مطالب 

 1-كليات:
 2- تعاريف :
 3- مسئوليت ها :
 4- مراحل اجرايي :
 5-ايجاد/ اصلاح اطلاعات تكميلي اقلام اسقاطي /مازادبراي فروش قابل بازسازي:
 6- برگشتيهاي سيستم:
 7- فهرست ضمائم:

 

 

1-كليات:

1-1- مقدمه

اموال و كـالاهائيكـه بــه عنـوان مـازاد براي فروش/قابل بازسازي/مازاد اسقاطي تلقـي ميشـوند كه يا مستعمل و باقيمانده از عمليات اجرايي شرکتها/مديريتها باشند ، يا ازاقلامرمزهاي سازماني 25و26 باشند که عدم وجود متقاضي براي آنها در مدت معين ثابت شده باشد. اين گونه اقلام در رمز سازماني 29انتقال و نگهداري ميشوند.و با توجه به وضعيت فيزيکي آنها مي توانند قابل بازسازي / مازاد اسقاط/ مازاد براي فروش باشند . اين اقلام توسط بارنامه به انبارهاي مازاد اسقاطي حمل شده و توسط سند MT76R به موجودي گرفته مي شوند يا اينکه توسط سند MT65/65R از رمزهاي سازماني 25و26 به رمزهاي سازماني 29 منتقل ميشوند. از طرفي اقلام مازادي كه اسقاط نيستند وسالمند ولي در سيستم مکانيزه فاقد سابقه هستند نيز ميتوانند توسط سندMT76R به موجودي رمزهاي سازماني 29گرفته شوند.

بطور کلي اقلاميکه در اين رمزهاي سازماني نگهداري ميشوند ، ميتوانند هر يك از شرايط زير را داشته باشند .

- اجناس و کالاهايي که غيرقابل بازسازي تشخيص داده شوند.

-اجناس و کالاهايي که به رمز سازماني مازاد و اسقاطي وارد شده ليکن در وهله اول قابل بازسازي بودن آنها قابل تشخيص نمي باشد.

- اجناس و کالا هائيکه قابل بازسازي تشخيص داده شوند ولي کارگاه تعميرات قادر به تعمير آنها نبوده و يا تعمير آنها توجيه اقتصادي / فني نداشته است و به اين رمز سازماني عودت داده ميشوند.

- اجناس و کالاهائيکه اسقاطي نبوده ليکن مورد نياز شرکت نبوده و جهت فروش ، ارسال مي گردند.

2- 1- هدف :

ايجاد زير سيتم كنترل اقلام مازاد و اسقاط كليه انبار ها بمنظور دستيابي به اطلاعات واقعي اجناس و اقلاميكه هيچگونه محل مصرفي درصنعت ندارند.

3-1- حدود:

حدود اين روش اجرايي از زمان تنظيم و تغذيه فرمMT76R (پيوست شماره 1) يا تغذيه سند MT65/65R آغازو پس از انتقال كالا به رمز سازماني مربوطه ادامه و در نهايت واگذاري كالا به برنده مزايده و يا فروش از طريق مزايده عمومي و تحويل به خريداران زيربط خاتمه ميابد.

 2- تعاريف :

اموال /كالا ها ممكن است بدلا يل زير وارد انبار مازادو ا سقاط شوند :

الف- اقلام نو که مازاد برنياز بوده و از رمز سازماني اقلام مازاد برنياز توسط سند انتقال کالا بين رمزهاي سازماني (MT65/65R) واردشده اند . براي اينگونه اقلام توسط سيستم سند تعديل موجودي MT76R با شماره هاي سند توليدي (با حرف G شروع مي شود) به موجودي گرفته مي شوند.

ب-اقلام کهنه ، اسقاطي که از منابع مختلف به شرح زير وارد اين رمز سازماني شده و توسط سند دستي MT76R به موجودي گرفته مي شوند.

-اقلامي که پس از تعميرات اساسي تأسيسات و پالايشگاهها برجاي مانده و توسط بارنامه به اين انبار ارسال مي گردند.

-اقلامي که در سطح انبارهاي شرکت ها (رمز هاي سازماني اقلام مستمر ، پروژه ، مازاد برنياز و ......) فاسد شده يا از بين رفته و توسط سند تعديل موجودي MT75 از موجودي کسر شده اند ، نظير تينر روغن و ..... ولي ظروف آنها داراي ارزش است نظيربشکه خالي و.......

اين قبيل کالاها توسط بارنامه به اين انبار ارسال مي شوند.

-اقلاميکه در کارگاه تعميرات قابل تعمير نبوده و به عنوان کالاي اسقاطي وارد اين انبار مي شوند.

-اموالي که در سطح شرکت / مديريت و دواير، عمر مفيد خود را کرده اند و به عنوان اموال اسقاطي به اين انبار ارسال مي گردند.

3- مسئوليت ها :

1-3- رئيس كنترل كالا

نامبرده مي بايست باهماهنگيمسئولينعمليات انباردرتفكيك كالاهاي مازاد پروژه ها و موجودي انبار ، ورافتاده و اسقاطي و تنظيم و تأييد فرمهاي از رده خارج كردن کالا ها/اموال (حسب مورد ) و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح جهت تعيين تكليف ودر و نهايت انتقال كالاهاي مورد بحث به رمزهاي سازماني29 اطمينان حاصل نما يد.

2-3- رئيس انبار

نامبرده مسئوليت حفظ و نگهداري كالاهاي موصوف را تا تعيينتكليف نهاييبعهده خواهند داشت .

2-3-امور كالا / خدمات كالا :

رؤساي امور كالا / خدمات كالاي شركت ها موظف هستند پس از دريافت اطلاعات لازم مبني بر عدم نياز به اينگونه كالاهااقدام لازم درجهت انتقال سيستمي اين اقلامبه رمز هاي سازماني تعيين شده و انجام مراحل بعدي اقلام نمايند.

توضيح : كليه عمليات اشاره شده در اين دستورالعمل ميتواندرأساًتوسط خود شركتها انجام شود ، مشروط بر اينكه كالاي مورد نظر مربوط به طرحها يا پروژه هاي عمده ستادي نباشد .در اين صورت ميبا يست حداكثر ظرف مدت 30 روزا طلاعات مربوط به اينگونه اقلام را به واحد طرح جمع آوري و فروش اموال و كالاي مازاد شركت ملي گاز ايران/ اداره مازاد و واگذاريها / سازمان مشابه اعلام نمايند .

 

3-3- رئيس طرح جمع آوري وفروش اموال وکالاي مازاد شرکت ملي گاز ايران/ سازمان مشابه :

تازمانيکه يک سازمان مصوب در مديريت بازرگاني يا ديگرمديريت ها جايگزين واحد مذکور نشده باشد. رييس طرح موظـف اسـت پس از دريافت اطلاعات اقلام مازاد نسبت به بررسي امكان استفاده اينگونه اقلام ابتدا در واحدهاي تابعه گاز وسپس در ساير واحدهاي تابعه وزارت نفت استعلام بعمل آورد ه و در صورت عدم اعلام نياز از طرف واحدهاي فوق الذكر. نسبت به فروش آنها براساس مفاد آئين نامه معاملات شركت اقدام نمايد.

4-3- امورمالي /حسابداري كالا :

با توجه به ابعاد مالي عمليات ، واحد مذكور مسئوليت ارايه شماره حسا بها و كنترل اسناد ا نتقالي رابـعهده داشته و كليه اسناد ميبايست پس ازمهر و امضاي امور مالي / حسابداري كالا ي مربو طه به سيستم تغذيه گردد.

5-3- رئيس مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني:

نامبرده پيشنهادات/ نظرات اصلاحي را پس از دريافت ، مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم اقدام به تهيه اصلاحيه روش نموده كه پس از تصويب مدير بازرگاني ابلاغيه آنرا به اطلاع شركت ها/مديريت هاميرساند .

همچنين در مورد آموزش و استفاده مشتركين از سيستم پيوسته و يكنواخت كالا اقدامات لازم را بعمل مي آورد .

6-3- مدير بازرگاني :

ايشان به اجراي صحيح اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابط با اصلاحات/ تغييرات در اين روش رااز طريق مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني موردبررسي قرار داده و در صورت تصويب ابلاغ مي نمايد .

4- مراحل اجرايي :

در سيستم پيوسته ويكنواخت كالا جهت دسترسي به ايجاد و اصلاح و حذف و رويت اسناد مربوط به تعديل موجودي اقلام مازاد براي فروش و اقلام مازاد اسقاطمي توان از آدرس MA-OPR-SDR و انتخاب گزينه هاي مختلف استفاده كرد مجموعه گزينه هاي مربوط به سند MT76 در پيوست شماره 3 نشان داده شده است همچنين براي رويت موجودي اين اقلام مي توان از آدرس MA-INV-SDR و انتخاب گزينه هاي مختلف استفاده كرد و مجموعه گزينه هاي رويت موجودي مازاد واسقاط در پيوست شماره 4 آمده است .

خاطر نشان ميسازد چنانچه كالايي بنا به دلايلي در رمز سازماني اوليه طي سند MT75 ،write offشده باشد جهت تعيين تكليف ابتدا ميبايستبا قيمت كارشناسي کميسيون قيمت گذاري و با شماره حساب تاييدشده از سوي امور ما لي/ حسابداري كالاي مربوطه و طي سند MT75R به موجودي مازاد رمزهاي سازماني 25يا26اضافه گردد تا چنانچه متقاضي شرکتي نداشت به رمز سازماني 29منتقل و به مزايده عمومي گذاشته شود.

چنانچهكالايي از محل رمزهاي سازماني 25 و 26 توسط سند MT65/65R به رمز سازماني 29 انتقال داده شود سيستم ، اتوماتيك سند MT76R را مي سازد و در رويت اطلاعات اين اسناد با حرف G مشخص شده اند.

نحوه تنظيم سند MT76R

اين سند توسط مسئول كنترل موجودي انبار مازاد و اسقاط / مازاد براي فروش پرشده و به سيستم تغذيه مي گردد و شامل دو بخش سرسند و متن سند است.

1-4- اطلاعات بخش سرسند :

1-1-4- نوع سند DOC TYPE :

در اين ستون عدد 76 از قبل چاپ شده و ستون سوم آن خالي بوده و يا مي توان در آن حرف “ R " نوشت . چنانچه منظور گرفتن به موجودي باشد بايستي حرف “ R " را ثبت كرد و چنانچه منظور حذف /كاهش موجودي باشد ستون سوم خالي(BLANK) مي باشد. در صورتيكه اين فيلد بصورت كامل و صحيح وارد نشود سيستم پيام مناسب را ارائه خواهد داد.

2-1-4- رمز مديريت MG.CODE :

دراين ستون رمز مديريت انبار مربوطه كه 3 رقمي است و قبلاً براي سيستم تعريف شده نوشته مي شود. نوشتن رمز مديريت الزامي است .

3-1-4- شماره انبار STORE NO. :

در اين ستون شماره انبار مربوطه نوشته مي شود كه دو رقم سمت چپ انبار اصلي و دو رقم بعدي انبار فرعي شركت / مديريت مي باشد . نوشتن شماره انبار الزامي است.

4-1-4- رمز سازماني ADMIN :

در اين ستون رمز سازماني مربوطه كالاي مازاد اسقاطي / مازاد براي فروش نوشته ميشود و پركردن آن اجباري است.

5-1-4- شماره سند DOC. NO. :

اين ستون 7 رقمي و شماره سند اقلام مازاد و اسقاط / مازاد براي فروش در آن درج مي گردد. دو شماره سمت چپ معادل سال تاريخ سند و 5 شماره بعدي سريال سند مي باشد شماره سند نبايد تكراري باشد.

6-1-4-تاريخ سند DOC.DATE :

اين ستون 6 رقمي مي باشد كه تاريخ سند بصورت “ YYMMDD " در آن نوشته مي شود. دو رقم سال تاريخ بايست معادل دو رقم سمت چپ شماره سند باشد.

7-1-4-شماره حساب ACCOUNT NO. :

اين ستون 18 رقمي بوده و “ شماره حساب “ سند را شامل مي شود شماره حساب توسط واحد حسابداري مربوطه مشخص مي گردد. در صورتيكه اين فيلد خالي مانده يا اينكه بصورت عددي و صحيح پر نشود و يا ازشماره اي استفاده شود كه در مديريت شركت مربوطه فاقد سابقه باشد سند توسط سيستم با پيام هاي مناسب برگشت مي شود.

8-1-4- تعداد اقلام ITEM COUNT :

دراين ستون تعداد اقلام مندرج در سند نوشته شده و جهت موازنه سند استفاده مي شودو پركردن آن الزامي است و نبايد مقدار صفر باشد.

9-1-4- جمع كل مقادير TOTAL QTY. :

دراين فيلد جمع مقادير / جمع وزن نوشته مي شود كه اگر جمع وزن باشد برحسب كيلو گرم خواهد بود . پركردن اين ستون الزامي است و در موازنه سند هم بكار گرفته مي شود.

10-1-4- جمع كل ارزش TOTAL VALUE :

دراين ستون جمع ارزش هاي مندرج در ستون ارزش هر قلم نوشته ميشود كه جهت موازنه استفاده مي شود و لذا پركردن آن الزامي است .

2-4- اطلاعات متن سند :

1-2-4- شماره طبقه بندي / شماره شناسائي اجناس :

اين ستون ده رقمي بوده و شماره طبقه بندي كالا “ MESC " در آن درج مي گرددو پركردن آن الزامي است.

اين شماره به دو صورت MESC واقعي كه خود مي تواند استاندارد و يا غير استاندارد بوده و در پرونده طبقه بندي كالا داراي سابقه باشد ويا بصورت MESC مجازي جهت اقلام پروژه و غيره با شرح كامل نوشته شود. بشرح زير :

الف شماره طبقه بندي واقعي MESC :

شامل اقلامي كه داراي رمز استاندارد بوده و از رمز سازماني مازاد انبار “26” وارد رمز سازماني “ 29 " شده باشند.

ب شماره طبقه بندي مجازي DUMMY MESC :

شامل اقلامي هستند كه داراي شماره طبقه بندي مجازي بوده كه از رمز سازماني اقلام مازاد پروژه “ 25 " وارد رمز سازماني “ 29 " شده باشند.

ج شماره شناسائي / شماره اموال :

شامل اقلام مستعمل بوده كه از سطح دواير مختلف جمع آوري و وارد رمز سازماني كالاي مازاد و اسقاطي “ 29 " مي گردند. در اين ستون به ميزان 10 رقم از شماره اموال استفاده مي گردد كه درصورت كمبود ارقام تا 10 رقم مي تواند با صفر كامل گردد.

2-2-4- واحد كالا UNIT:

اين ستون دوحرف بوده و واحد اندازه گيري كالا را شامل مي شود. در صورتيكه اين فيلد خالي مانده و يا اينكه از واحد اندازه گيري استفاده شود كه به سيستم معرفي نشده باشد سند قبول نشده و پيام مناسب ارائه ميگردد.

3-2-4 - نوع از رده خارج شدن DISPOSAL TYPE :

اين ستون يك حرفي بوده و كد نوع از رده خارج شدن اجناس مازاد را شامل مي شود . كه با توجه به وضعيت جنس و برحسب مورد مي تواند اين رمز “ R " (براي اقلام مازاد بازسازي شده ) و “ S " (براي اقلام مازاد براي فروش ) باشد در غير اينصورت براي اجناسي كه وضعيت نامشخص دارند خالي BLANK““ مي ماند.

4-2-4- شرح كالاDESCRIPTION:

اين ستون 53 كارآكتري و شرح مختصر كالا درآن نوشته مي شود چنانچه اقـلامي داراي سـابقه مشخص در اقـلام مـازاد مستمر “ 26 “ يا مازاد پروژه “ 25 “ بوده از شرح همان سابقه استفاده مي گردد. دراين فيلد حتماً بايد شرح نوشته شود .

5-2-4- مقدار / وزن QTY / WEIGHT:

اين ستون 7 رقمي با دو رقم اعشار مي باشد كه در آن مقدار / وزن كالا نوشته مي شود . اگر منظور نوشتن وزن باشد بايستي برحسب كيلو گرم نوشته شود پركردن اين ستون الزامي است.

6-2-4- ارزش قلم VALUE:

اين ستون 9 رقمي بوده و ارزش قلم براي رمز وضعيت “ S " كه جنس مازاد براي فروش مي باشددر آن درج مي گردد. لذا براي ساير رمزهاي وضعيت (R و خالي ) مي بايستي اين ستون خالي و يا حداكثر ارزش يك ريال نوشته و پر شود.

در صورتيكه اين فيلد براي رمز وضعيت “ S " خالي بماند و يا براي وضعيت هاي R و خاليبا قيمت بيش از يك ريال پرشود سند برگشت مي شود.

7-2-4- شاخص SOURCE INDICATOR:

اين ستون يك رقمي بوده و شاخص منبع تامين كالاي مازاد شرح زير در آن درج ميگردد اگر غير از اين شاخص ها پرشودسند پذيرفته نمي شود.

شاخص


1اقلام مستمر

2اقلام پروژه

3اقلام خريد مستقيم

0اسقاطي

خاليمنبع نامشخص

5-ايجاد/ اصلاح اطلاعات تكميلي اقلام اسقاطي /مازادبراي فروش قابل بازسازي:

پس از آنكه سابقه ركورد ( اقلام مازاد اسقاطي / مازاد براي فروش/ قابل بازسازي ) در پرونده ايجاد شد. براي ايجاد يا اصلاح اطلاعات تكميلي ركورد (در ADM29)از اين سند “ MT70“ استفاده مي شود. همچنين چنانچه بخواهيم بخشي از اقلام اسقاطي را به بخش ديگري مثلاًمازاد براي فروش يا قابل بازسازي انتقال دهيم از اين سند استفاده ميشود. ( با تغيير وضعيت قلم ) كه دراين رابطه علاوه براطلاعات كليدي حسب مورد شماره برگ از رده خارج كردن / تاريخ برگ سفارش كارپر ميشود. علاوه بر آن ميتوان كل مقادير را از وضعيتيبه وضعيت ديگر منتقل نمود. چنانچه سيستم اطلاعيه توصيه عملي را بطور مرتب چاپ/ اعلام نمايد، آناليست كنترل كالاي مربوطه به تشخيص خود ميتواند چاپ اطلاعيه مذكور را موقتاًمتوقف نمايد.ضمناًمنبع تامين كالاي مازاد كه از چه منابعي تحصيل شده است توسط اين سند به سيستم معرفي ميشود. همچنين محل نگهداري كالا درانبار توسط اين سند به سيستم معرفي ميشود.

در سيستم پيوسته و يكنواخت كالا جهت دسترسي به امكان ايجاد / اصلاح / حذف و رويت و.. اسنـاد مربوط به اطلاعات تكميلي اقلام اسقاطي / مازاد براي فروش / قابل بازسازي ) مي توان از آدرس MA-OPR-SDR و انتخاب گزينه هاي مختلف استفاده نمود.

نحوه تنظيم سند MT70

اين سنـد در رمـز سـازمـاني مازاد اسقاطي / مازاد براي فروش / قابل بازسازي (ADM29) تنظيم شده و به سيستم تغذيه مي گردد و شامل دو بخش است كه نحوه پركردن هر كدام جداگانه توضيح داده مي شود.

1-5- نحوه پركردن عناصر اطلاعاتي بخش سرسند:

1-1-5- رمز مديريتMG. CODE :

اين ستون با يك عدد3 رقمي كه نشانگر رمز مديريت مربوطه ميباشد پر مي شود . و پركردن آن الزامي است . رمز مديريت مي بايست قبلاً به سيستم معرفي شده باشد.

2-1-5- شماره انبارSTORE NO. :

اين ستون چهار رقمي بوده و شامل دو رقم سمت چپ بعنوان انبار اصلي و دو رقم بعدي جهت انبار فرعي منظور گردديه است . شماره انبار ميبايست براي رمز مديريت مربوطه معرفي وتخصيص داده شده باشد.

3-1-5- رمز سازمانيADMIN CODE :

اين ستون دورقمي بوده ورمز سازماني اقلام اسقاطي / مازاد براي فروش را شامل ميشود. اين رمز سازماني براي كليه شركتها/ مديريتها در شركت ملي گاز “29”در نظر گرفته شده است .

4-1-5- شماره سندDOC.NO . :

اين ستون 7 رقمي بوده وهمان شماره سندي را شامل ميشود كه براي سند ايجاد ركورد اقلام مازاد اسقاطي / مازاد براي فروش (MT76R)استفاده نموده ايم . در صورتيكه اين شماره با شماره جديدي تكميل گردد سند با پيام RECORD NOT FOUNDبرگشت ميشود.

حال چنانچه اين ستون خالي بماند و يا اينكه بصورت صحيح و كامل وعددي پرشود سند قبول نشده و با پيام مناسب برگشت ميشود.

5-1-5- تاريخ سندDOC. DATE :

دراين ستونتـاريخ تنظيـم سنـد نـوشتـه شده كـه بـا فـرمت كلي تاريخ ها “ YYMMDD “ بايستي نوشته شود. و پركردن آن الزامي است .

6-1-5- نوع از رده خارج شدنDISP.TYPE :

دراين ستون رمز وضعيت اقلاميكه مي خواهيم اطلاعات تكميلي برايشان وارد كنيم مي نويسيم كه پركردن آن الزامي نيست و همان رمز وضعيتي را وارد ميكنيم كه قبلاً‌ برايش ايجاد سابقه شده است . كه بشرح زير ميباشد.

“ خالي “ اقلام اسقاطي

R‌“ اقلام قابل بازسازي

S  اقلام مازاد براي فروش

درصورتيكه دراين ستون از رمزهاي معرفي شده مذكور استفاده نگردد يا اينكه اطلاعات اين ستون همانند اطلاعات ستون DISP.TYPEسند “ MT76“ نباشد سند قبول نشده و با پيام مناسب برگشت ميشود.

توضيح : كليه عناصر اطلاعاتي فوق الذكر براي اقلام مندرج در متن سند مشترك است و اقلامي در متن سند نوشته مي شوند كه اطلاعات فوق برايشان يكسان باشد.

2-5- عوامل اطلاعاتي متن سند:

1-2-5- شماره طبقه بندي /شناسايي كالاMESC. :

اين ستون 10 رقمي بوده و شماره طبقه بندي كالاي مربوطه در آن نوشته مي شود اين شماره همان شماره طبقه بنديسند “ MT67“ بوده كه درموقع ايجاد اين سند و دادن اطلاعات كليدي بطور اتوماتيك ظاهرميگردد و دراين مرحله غير قابل دستيابي ميباشد.

2-2-5- واحدUNIT :

اين ستون دو حرفي بودهو واحد اندازه گيري بصورت يكي از واحدهاي معتبرسيستم در آن درج ميگردد. در اينجا هم مانند مرحله قبل واحد اندازه كيري مربوطه در سند MT76نمايان ميگردد كه دراين مرحله غير قابل دستيابي است . مجموعه اطلاعات ذكر شده به جز تاريخ به عنوان كليد دستيـابي به اطلاعات مورد استفاده قرارميگرد. چنانچه مشابه آن در پرونده هاي سيستم وجود نداشته باشد سيستم پيام عدم وجود ركورد را خواهد داد.

3-2-5- مقدار/ وزنQUANTITY/WEIGHT :

اين ستون 5 رقمي با دو رقم اعشار بوده ومقدار موردنظردرآن نوشته خواهد شد. اگر ستون رمز وضعيت جديد “NEW TYPE" “پر باشد و به مقدار نوشته شده از موجودي كسر شده و ركورد جديدي با رمز وضعيت جديد بوجود خواهد آمد كه موجودي آن معادل مقدار نوشته شده دراين ستون خواهد بود. اگر رمز عملكرد اصلاحي باشد در مورد اجناس اسقاطي و قابل بازسازي كاربرد خواهد داشت ومقادير مربوطه را اصلاح خواهد نمود و بطور سيستماتيك سند تعديل ايجاد خواهد شد. درصورتيكه رمز وضعيت كالاي مازاد قديم و جديد “ OLD, NOW TYPE" “ براي كل مقدار كالاي مازاد در سند تعديل “ MT76R“ بصورت قابل فروش يعني رمز“ S“ باشد ، بعد از واردكردن اطلاعات كليدي اين سند ، احتياجي به گذاشتن مقدار كالاي مازاد يعني فيلد “ DISP. QTY “نميباشد يعني مقدار همان مقدار اوليه است كه دراينجا نشانگر “ CURSOR “ بطور اتوماتيك به روي فيلد بعدي ميرود و امكان تغيير اين ستون وجود ندارد. امادرمورد وضعيت هاي خالي و “ R“ يعني كالاي مازاد اسقاطي و ياقابل بازسازي اين فيلد قابل تغيير است . توصيه ميشود درموقع ايجاد سند تعديل “ MT76R “ در ستون نوع از رده خارج شدن كالاي مازاد “ DISPOSAL TYPE" “ از رمز كالاي مازاد اسقاطي يعني رمز وضعيت “ خالي “ استفاده شده تا بتوان در قسمتهاي بعدي با فرصت كافي نسبت به تغيير اين رمز به رمز مناسب كه آيا اين كالاي مازاد اسقاطي قابل بازسازي بوده ويا قابل فروش و به چه مقدار تصميم گيري نمود.

درمورد اجناس نو كه دربخش مازاد براي فروش ( نوع از رده خارج شدنS) موجود است و با رمز منبع تامين 1و2و3(موضوع بند 9-2-5)شناخته ميشوند مورد استفاده واقع نميشوند. چنانچه اين ستون بصورت عددي وصحيح تكميل نگردد سند قبول نشده و پيام زير ارائه ميشود.

IN VALID NUMBER; PLEASE RE-ENTER USING THIS FORMAT: XXXXX.XX

4-2-5- محل نگهداري كالاLOCATION. :

دراين ستون آدرس محل نگهداري كالا در انبار نوشته شده و به سيستم تغذيه مي گردد و محدوديتي در مورد نوع جنس وجود ندارد.

اگر رمز عملكرد اصلاحي باشد ( MT70A)جايگزين آدرس قبلي خواهد شد.

5-2-5- شماره برگ از رده خارج كردن /شماره برگ سفارش كالاDISP/WORKORDER NO.

اين ستون 5 رقمي بوده و شماره برگ ازرده خارج و يا شماره برگ سفارش كارجهت كارگاه تعميرات درآن نوشته ميشود كه چنانچه اجناس موجود جهت كارگاه تعميرات درنظر گرفته شده باشد و بخواهيم آنها را به كارگاه تعميرات ارسال نمائيم دراين ستون شماره برگ سفارش كار را نوشته و به سيستم تغذيه مي كنيم .

چنانچه اجناس موجود جهت فروش درنظر گرفته شده باشند دراين ستون شماره برگ از رده خارج كردن نوشته و به سيستم تغذيه مي نمائيم . در صورتيكه اين فيلد بصورت عددي و صحيح تكميل نگردد. سند مورد پذيرش سيستم واقع نمي گردد.

همچنين اگر دراين ستون براي اقلاميكه داراي كد وضعيت جديد “NEWTYPE“ هستند مثلا كد “S “ ، مجدداً بخواهيم شماره برگ از رده خارج و ساير مشخصات را تكميل نمائيم مورد قبول سيستم واقع نشده و پيام زير دريافت ميگردد.

NEW TYPE ITEM ) DISPOSAL NO. ALREADY ALLOCATED )

6-2-5- رديف برگDISP./ WORK ORDER ITEM :

درصورتيكه ستون شماره برگ از رده خارج كردن / شماره برگ سفارش كار پر شده باشد دراين ستون رديف برگ مربوطه نوشته ميشود كه عددي دو رقمي و غير صفر ميباشد.

درصورتيكه فيلد شماره برگ از رده خارج كردن / شماره برگ سفارش كار خالي باشد اين ستون هم خالي بايد باشد.

7-2-5- تاريخ برگ از رده خارج كردن / برگ سفارشكار DISP/.WORK ORDER DATE

درصورتيكه ستون شماره برگ از رده خارج كردن / شماره برگ سفارش كار پرشده باشد ستون تاريخ كه 6 رقمي است ميبايست پر شود و در غير اينصورت ستون تاريخ هم ميبايست خالي بماند.

8-2-5- رمز وضعيت جديدNEW TYPE :

چنانچه بخواهيم بخشي از اقلام موجود ( يا تمامي موجودي ) را به بخش ديگري انتقال دهيم دراين ستون رمز وضعيت جديد را مي نويسيم كه ميتوانيمبه شكل زيراستفاده نمائيم .

“ خالي “اقلام اسقاطي

R“قلام قابل بازسازي

S“اقلام مازاد براي فروش

درصورتيكه دراين ستون از رمزهاي معرفي شده فوق استفاده نگردد سند مورد قبول واقع نشده و پيام هاي مناسب رويت ميشود.

9-2-5- شاخصSOURCE IND :

دراين ستون رمز منبع تامين كالاي مازاد بشرح زير پر ميشود.

“خالي “منبع نامشخص

1“اقلام مازاد از انبار اقلام مستمر موجودي وارد شده است .

2“اقلام مازاد از انبار اقلام پروژه وارد شده است .

3“اقلام مازاد از انبار اقلام خريد مستقيم بوده است .

0“اقلام مازاد اسقاطي بوده كه ميتواند از هريك از منابع سه گانه فوق و يا ساير منابع وارد شود.

درصورتيكه دراين فيلد از شاخص هاي معرفي شده بالااستفاده نگردد. سند برگشت ميشود.

10-2-5- رمز چاپPRINT IND.:

اقلاميكه دراين انبار قراردارند چنانچه از زمان ورود آنها مدت زمان زيادي بگذرد و هيچ فعل و انفعالي در مورد آنها رخ نداده باشد سيستم اطلاعيه مناسب برايشان خواهد داد (تصويري / كاغذي ) چنانچه آناليست موجودي بخواهد علي رغم اطلاعيه سيستم وضع كالا را بهمانشكل نگهدارد ميتواند با نوشتن حرف Nدراين ستون از چاپ اطلاعيه سيتسم جلوگيري نمايد ضمن اينكه با تعويض “ سال “سيستم مجدداًاطلاعيه خود را خواهد داد.

6- برگشتيهاي سيستم:

درسيستم پيوسته ويكنواخت كالا ، چون تطبيق اطلاعات كلي (سرسند) و اطلاعات اقلام سند در مرحله پايان ثبت اطلاعات اقلام انجام ميشود ، چنانچه اين اطلاعات تطبيق نكند ، سيستم با اعلام پيام مناسب كاربر را مطلع مينمايد تا نسبت به رفع اشكال اقدام شود و پس از رفع اشكال و دستور مجدد تطبيق (BALANCE) سيستم عمل تطبيق را انجام ميدهد تا سند با اطلاعات صحيح و مطابقت شده در سيستم ثبت گردد.

چنانچه كاربر درمرحله عدم تطبيق سند را به حال خود رها كند ،‌ اين سند با وضعيت عدم تطابق (UNBALANCE) و بصورت ناقص (HOLD) باقي ميماند كه بايستي جهت تعيين تكليف آن رفع اشكال شده و از حالت ناقص (HOLD) خارج شود.

ولي درمورد سندهائي كه در سيستم تاثير مالي داشته و موجودي كالا را متاثر مي كنند بعد از حالت تطبيق (BALANCE) با دستور كاربر و رعايت مجوزهاي داده شده درموجودي اثر ميگذارند (RELEASE ميشوند) در اين حالت ممكن است بعلت عدم تكافوي موجودي انبار (ارزش /مقدار) اينگونه سندها نتوانند اثرگذاري نمايند و به حالت معلق (SUSPEND) در سيستم باقي بمانند در اين حالت علت عدم اثرگذاري سند توسط سيستم با پيام مناسب اعلام ميگردد.

فهرست ضمائم:

پيوست شماره 1) نمونه فرم سند MT76R

پيوست شماره2) نمونه فرم سند MT70

پيوست شماره 3) مجموعه گزينه هاي مرتبط باايجادMT76R

پيوست شماره 4) مجموعه گزينه هاي مرتبط با رويتMT76

پيوست شماره 5 )نمونه فرم از رده خارج كردن كالا/اموال

 
1384/9/28 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما