تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
دستورالعمل نحوه ادعاي غرامت از بيمه گر ، حمل کننده و يا فروشندگان کالا 

 فهرست مطالب

1- کليات:  

2- تعاريف: 

3- شرايط تامين مخاطرات بيمه نامه عمومي باربري: 

4- مسئوليتها: 

5- مراحل اجرايي: 

6- روش جبران اقلام کسري و تعيين تکليف اقلام اشتباهي: 

7- مطالبه غرامت از راننده وسيله حمل ، موسسه يا شرکتهاي حمل و نقل: 

8- توضيحات: 

9- اثرات مالي اختلافات کالاي درراه: 

10- نکات مهم: 

11- حدود اختيارات مالي و مجوزهاي حذف و تعديل: 

12- تجديد تقاضا و سفارش: 

13- دستور العمل نحوه تنظيم (MDR)  (صورتمجلس کسري / سرک / آسيب ديدگي و مغايرت کالا)

14- ضمائم پيوست: 

 

 

1- كليات:

1-1- مقدمه

اين دستور العمل بمنظور ايجاد روشي مدون و حل و فصل مسائل و مشکلات اداره انبارها و ساير واحدهاي ذيربط در ارتباط با رسيدگي به مغايرتهاي ناشي از کسري آسيب ديدگي اشتباه بودن کالاهاي تحويلي به مقاصد ذيربط و هميطور ثبت و کنترل و پيگيري خسارت وارده تا مرحله تعيين تکليف در موارد اختلاف تهيه گرديده است و از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين کليه روشهاي قبلي در اين زمينه مي باشد . بديهي است چنانچه در حين اجراي اين دستور العمل هرگونه اشکالي مشهود باشد لازم است مراتب با ذکر جزئيات امر به اداره مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني اعلام شود.

 

2- 1- هدف :

هدف از تدوين اين دستور العمل تشريح چگونگي جبران خسارت ناشي از کسري و آسيب ديـدگي کالا و نحوه اقامه دعاوي غرامت از بيمه گر در مقابل کسري و آسيب ديدگي و همچنين ادعاي غرامت ازشرکتهاي حمل و نقل و فروشندگان کالا درمورد مغايرت در کالاهاي ارسالي به انبارهاي مربوطه مي باشد.

3-1- حدود:

حدود اين روش از زمان وصول کالا در مبادي ورودي کشور شروع و تا حصول نتيجه نهائي و اخذ غرامت کالاهاي اشتباه / کسري / آسيب ديده از بيمه گر ، حمل کننده و يا فروشندگان کالا خاتمه مي يابد.

 

2- تعاريف:

1-2- در اين روش اصطلاح " واحد متقاضي " به امور / خدمات کالا اطلاق ميگردد.

2-2- در اين روش منظور از کلمه شرکت ، شرکت ملي گاز ايران و شرکتهاي گاز استاني و شهري و پالايشي و شرکت مهندسي وتوسعه گاز مي باشد .

3-2- اصطلاح " اجناس " نيز به انواع کالا اعم از ماشين آلات ، دستگاهها ، لوازم و ابزار و قطعات يدکي و کالاهاي مصرفي اطلاق ميگردد.

4-2- منظور از کالاي در راه (GOODS IN TRANSIT – G.I.T) محمولات سفارش خارجي و داخلي ازمرحله تحويل ازفروشنده و حمل از مبداء تا مرحله رسيدمحموله در انبار و يا تحويل در محل اجراي پروژه ميباشد.

5-2- منظور از اختلافات کالاي در راه (G.I.T. DISCREPANCIES ) اختلافات مابين اقلام و مقادير ثبت شده هر قلم کارا در اسناد سياهه (INVOICE) و ليست بسته بندي با محموله رسيده به انبار است .

تبصره : اختلافات کالا در راه بر حسب هر قلم از کالاي رسيد شده ، در حسابهاي تفکيکي معوق اختلافات کالا ي در راه ثبت ميشود تا پس از اقدامات لازم تسويه گردد.

6-2- اصطلاح فرم (M.D.R) در اين روش به صورتمجلس کسري آسيب ديدگي و مغايرات کالا (MATERIALS . DISCREPENCY . REPORT) اطلاق ميشود.

3- شرايط تامين مخاطرات بيمه نامه عمومي باربري:

براسـاس قـرارداد منعقـده فـي مــابيـن شـرکت (بعنـوان بيمه گزار) و شرکت بيمه (بعنوان بيمه گر) کليه کالاي مورد نياز خريداري شده از خارج توسط بيمه گزار از مبداء تا مقصد (انبارهاي مختلف ) از طريق حمل هوائي و دريائي و زميني در مقابل خسارات ناشي از مجموعه شرايط A (پيوست شماره 1) به مدت 180 روز از تاريخ بارنامه بيمه مي باشند.

 

4- مسئوليتها:

1-4- روساي امور تدارکات / سفارشات / خريد

1-1-4- مسئوليت دارند رونوشت سفارشات خريد را به ادارات (بانک و بيمه و تطبيق اسناد) ، (بررسي و پيگيري سفارشات) ، ( اداره ترخيص و حمل کالا) جهت اقدامات ذيربط ارسال دارند.

2-1-4- لازم است قلم / اقلامي از سفارشات خريد را که اشتبـاه / کسر/ سرک / آسيب ديده ارسال شده است تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نموده و در صورت لزوم مي بايست موضوع را به امور حقوقي جهت پيگيري از طريق مراجع قضائي احاله نمايند.

2-4- رئيس اداره حمل و نقل محمولات خارجي

مسئول ترتيب حمل و نقل کالاهاي سفارشي بوده و پيگيري هاي لازم را تا وصول کالا صحيح به مبادي ورودي کشور بعمل مي آورند و در صورتيکه کسر تخليه يا آسيب ديدگـي مشـاهده گردد گواهي هاي لازم را از شرکت حمل و نقل همراه قبوض انبار و ترخيصيه اخذ و به اداره ترخيص و حمل کالا ارائه مي دهد.

3-4- رئيس ترخيص و حمل کالا

مسئوليت دارد به کالاهاي سفارش که به گمرکات مبادي ورودي مرزهاي کشور ارسال شده است رسيدگيو آنها را ترخيص کرده و به مقاصد ذيربط توزيع نمايند.

در صورتيکه بهنگام رسيدگي به محمولات واصله کسري تخليه و يا آسيب ديدگي مشهود باشد مسئول پيگيري تهيه و تنظيم صورتمجلس مقدماتي ( درگمرک) و همينطور اخذ گواهي کسر تخليه ( درصورت عدم تخليه ) از مؤسسات حمل و نقل ذيربط مي باشد .

رئيس ترخيص و حمل کالا پس از ترخيص کالا نيز مسئول نظارت بر حمل و نقل صحيح و بدون عيب محمولات تا انبار متقاضي / مقصد نهايي بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه در بين راه لازم است موضوع را پيگيري و مدارک مورد نياز را تهيه و به اداره بانک و بيمه ارسال و واحد متقاضي را در جريان امر قراردهد.

تبصره : درمواردي که پيگيري متعدد در جهت اخذ گواهي کسر تخليه منتهي به حصول نتيجه نمي گردد لازم است موضوع به امور حقوقي احاله گردد.

4-4- رئيس اداره بانک و بيمه تطبيق اسناد

مسئول ترتيب تهيه و تنظيم اسناد و نامه ادعاي غرامت در موارد کسر تخليه کسري و آسيب ديدگي و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه کامل و اخذ غرامت از بيمه گرمي باشد و همچنين مسئـوليت ارسـال اسنـاد حمل به واحد ترخيص کالا و واحد متقاضي به عهده اين اداره مي باشد.

5-4- رئيس اداره رسيد و ارسال کالا

مسئوليت دارد محمولات دريافتي را با سياهه خريد سياهه بسته بندي و اسناد و مدارک مربوطه مورد بررسي قرارداده و از مطابقت کمي و کيفي کامل آنها اطمينان حاصل نمايد.

درصورتيکه مغايرتي در کميت و کيفيت کالا مشهود باشد لازم است صورتمجلس کسري / آسيب ديدگي کالا ( فرم MDR پيوست) تهيه و تنظيم و با درج شرح وضعيت پيش آمده طرف مطالبه غرامت را در آن مشخص نمايد.

6-4- رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني

رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مسئوليت دارد پيشنهادات واصلهدر مورد تغيير / اصلاح اين روش را که از طريق شـرکتها / مديريت ها و ساير واحد ها دريافت مي کند بررسي نموده و در صورت تصويب مدير بازرگاني نسبت به صدور اصلاحيه و يا تجديد چاپ روش اقدام نمايد .

7-4- مدير بازرگاني شرکت ملي گاز

در تدوين و تفسيراين دستور العمل نظارت عاليه خواهد نمود و هرگونه پيشنهاد و تغيير و اصلاحات لازم در اين دستور العمل با تصويب مشاراليه از طريق اداره مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني بعمل خواهد آمد.

5- مراحل اجرائي:

1-5- کسر تخليه / عدم تخليه / عدم تحويل

1-1-5- اگر در هنگام انجام تشريفات ترخيص کالا معلوم گردد که کل و يا قسمتي از يک محموله کالاي در بندر و يا گمرک مربوطه تخليه نشده است ، لازم است که اداره حمل و نقل محمولات خارجي با دريافت صورتمجلس کسر تخليه و يا صورتمجلس کشف اختلافات کالاي ترانزيت داخلي نمونه پيوست هاي شماره 2 که قبلاً توسط مقامات گمرک / اداره بنـادر و موسسه حمـل و نقـل تنظيـم شـده است اقـدام به اخـذ گـواهـي عـدم تخليـه يـا کسـر تخليـه (SHORT LANDED CERTIFICATE) نمونه پيوست شماره 3 از موسسه حمل و نقل مربوطه نمايد.

تبصره : اگر براي وسيله نقليه حامل کالا در خارج از کشور حادثه اي رخ دهد موسسه حمل و نقل موظف است گزارش با زديد نماينده شرکت بيمه از کالا در خصوص خسارات وارده اخذ و به شرکت (اداره ترخيص و حمل کالا) تسليم نمايد. در صورتيکه دسترسي به نمايندگي شرکت بيمه ميسر نباشد گواهي مقامات بيمه رسمي کشور محل وقوع حادثه معتبر شناخته ميشود.

2-1-5- اداره ترخيص و حمل کالا گواهي عدم تخليه فوق الذکر را بانضمام اصل صورتمجلس کسر تخليه و ساير مدارک را طي نامه اي به منظور پيگيري و اخذ غرامت از بيمه به اداره بانک و بيمه و همچنين يک رونوشت آنرا مستقيماً جهت اطلاع و اقدام واحد رسيد و ارسال انبار ذيربط و رونوشت ديگر را به واحد متقاضي (طبق تعريف بند 1-2) ارسال ميدارد.

3-1-5- اداره بانک و بيمه پس از بررسي مدارک دريافتي طي نامه اي تحت عنوان درخواست خسارت کسر تخليه ، نمونه پيوست شماره 4 ، موضوع را به شرکت بيمه گر جهت محاسبه و پرداخت غرامت منعکس مينمايد.

4-1-5- چنانچه موسسه حمل و نقل مربوطه حداکثر ظرف 6 ماه از تاريخ بارنامه گواهي عدم و يا کسر تخليه کالا را صادر و تسليم ننمايد اداره ترخيص و حمل کالا طي اظهار نامه رسمي مسئوليت آن موسسه حمل و نقل را در مقابل تحويل کالا و يا صدور گواهي مذکور متذکر و رونوشت اظهارنامه را جهت اقدامات بعدي (طي نامه درخواست خسارت کسر تخليه) ازطريق اداره بانک و بيمه به شرکت بيمه گر ارسال ميدارد.

تذکر : عدم تسليم بموقع اظهار نامه رسمي به موسسه حمل و نقل و يا عدم تمديد مدت اعتبار بيمه کالاي مورد عدم تخليه / کسر تخليه ، موجب سلب مسئوليت شرکت بيمه گر شده و لذا در اين موارد لازم است که موضوع از طريق اداره خدمات حمل و نقل محمولات خارجي و يا از طريق اداره ترخيص و حمل کالا (بنا به منابع خريد ) در جهت تامين خسارت از موسسه حمل و نقل ذيربط تعقيب گردد. در صورتيکه از اين پيگيريها نيز نتيجه اي حاصل نشود موضوع کسر تخليه جهت طرح دعوي به امور حقوقي شرکت ارجاع ميشود.

2-5- فقدان کالا

چنانچه برخي از محمولات پس ازورود در انبار گمرکات و يا اداره بنادر مفقود شود لازم است اداره ترخيص و حمل کالا نسبت به اخذ گواهي فقدان کالا اقدام نموده و پس از ارسال مدارک به اداره بانک و بيمه اقدامات مقتضي از طريق اداره اخير الذکر با تنظيم نامه " درخواست خسارت به شرکت بيمه گر" صورت پذيرد.

همچنين اداره ترخيص و حمل کالاراساً با ارسال رونوشت مدارک ، انبار دريافت کننده کالا " واحد متقاضي " را در جريان امر قرارميدهد.

توضيح : واحد رسيد و ارسال انبارها با دريافت موارد بند 1 و 2 (مربوط به کسر تخليه اجناس و فقدان کالا در انبار گمرکات و يا اداره بنادر) پرونده تقاضاي اوليه را مورد رسيدگي قرار داده و سپس به ترتيب زير عمل مينمايد.

حالت اول : چنانچه بخشي از مقادير اقلام تقاضا دريافت شده است مقدار دريافتي در برابر هر قلم در فرم MRS برگ رسيد کالا در ج مي گردد.

حالت دوم : در صورتيکه اصولاً محموله اي دريافت نکرده و فقط مدارک گم شده يا عدم تخليه و .... را از طريق اداره ترخيص دريافت داشته اقدام به تنظيم MRS با مقدار صفر براي کليه اقلام سياهه مربوطه خواهد کرد .

تهيه M.D.R. : در هر دو مورد مذکور جهت تشکيل پرونده و پيگيريهاي بعدي ، اقـدام بـه تنظيم فرم M.D.R کرده و بشرح زير توزيع خواهد نمود(دستور العمل نحوه تهيه و تکميل فرم M.D.R پيوست است )

- اصل و يک نسخه به اداره بانک و بيمه جهت اقدام مقتضي براي اخذ غرامت از شرکت بيمه گر .

-نسخه سوم ، حسابداري انبارها /حسابداري کالا يا ....{امورمالي }

-نسخه چهارم ، کنترل کالا / جهت اطلاع و احياناً اقدام مجدد براي تامين کالا.

- نسخه پنجم ، پرونده انبار (رسيد و ارسال کالا)

تبصره1 : در کليه موارد بيمه اي ، پرونده اداره بانک و بيمـه تـا اخذ فرم M.D.R و نتيجه گيري از اقدامات بيمه گر مفتوح باقي مي ماند.

و در صورتيکه فرم مزبور از انبار مربوطه دريافت نشود موضوع از طرف اين اداره پيگيري خواهد شد.

تبصره 2 : دريافت اجناس جبران کسري مرتبط با موارد بالا ابتدا طي سند MT45Cودستور العمل ذيربط صورت خواهد گرفت و سپس توسط سند MT45 به موجودي گرفته خواهد شد.

3-5- کسري و آسيب ديدگي

1-3-5- اگر در مواقع تخليه کالا در گمرکات و يا در مبادي ورودي کشور کسري و يا آسيب ديدگي در محمولات مشاهده شود ، توسط مقامات بندري / گمـرکـي و نمـاينـده مـوسسـه حمل و نقل صورتمجلس کسري و يا آسيب ديدگي و يا دستخوردگي (طبق نمونه پيوست شماره5) تنظيم ميشود.

اداره ترخيص و حمل کالا در چنين مواقعي به استناد صورتمجلس کسري و آسيب ديدگي فوق از نماينده شرکت سهامي بيمه دعوت بعمل آورده تا از محموله مربوطه بازديد و کسري و آسيب ديدگي آن را تائيد نمايد. نماينده شرکت سهامي بيمه پس از بازديد در محل و تائيد کسري و آسيب ديدگي صورتمجلس مقدماتي کسري و آسيب ديدگي کالا را تنظيم مينمايد.

2-3-5- اداره ترخيص و حمل کالا پس از انجام تشريفات گمرکي و دريافت محموله از انبار گمرک و يا اداره بندر آن را به انبارهاي مربوطه شرکت ارسال کرده و اصل مدارک مربوطه (صورتمجلس گمرکي / بندري و صورتمجلس مقدماتي آسيب ديدگي کالا) را طي نامه اي به اداره بانک و بيمه و کپي آن را به ضميمه بارنامه حمل به انبارهاي مربوطه و همچنين يک کپي ديگر را به متقاضي کالا (اداره کنترل کالا ) ارسال ميدارد.

تبصره : چنانچه در بعضي مواقع براي انجام تشريفات ترخيص و حمل کالا به انبارهاي مقصد احتمالاً مدت اعتبار بيمه نامه کافي نباشد لازم است که اداره ترخيص و حمل کالا 15 الي 20 روز قبل از انقضاي مدت مقرر بطور کتبي از اداره بانک و بيمه درخواست نمايد که نسبت به تمديد مدت اعتبار بيمه محموله مورد نظر اقدام نموده و ادارات کنترل کالا را درجريان امر قراربدهد.

3-3-5- در صورتيکه براي محموله ارسالي به مقصد (انبارهاي شرکت) در مسيرراه حادثه اي رخ داده و کل يا قسمتي از کالا متحمل خسارت گردد اداره ترخيص و حمل کالا بايستي مراتب را به نزديکترين شعبه شرکت بيمه گر اطلاع داده تا نماينده بيمه خسارت وارده را از نزديک بازديده نموده و طي صورتمجلسي آن را تائيد نمايد.

در اين قبيل موارد لازم است که گواهي مقامات انتظامي در محل نيز در مورد وقوع حادثه براي وسيله نقليه حامل اخذ گردد.

تبصره : در صورتيکه محموله از نوع خريد داخلي بوده و تشريفات بيمه قبلاً براي آن انجام شده باشد مسئوليت انجام وظائف اداره ترخيص و حمل کالا در عهده اداره خريد هاي داخلي خواهد بود.

4-3-5- اداره ترخيص و حمل کالا صورتمجلس آسيب ديدگي کالا و گواهي مقامات انتظامي نسبت به وقوع حادثه (موضوع بند فوق) را طي نامه اي براي پيگيري و اخذ غرامت از بيمه به اداره بانک و بيمه و کپي مدارک مذکور و نامه راجهت اطلاع به واحد " متقاضي "ارسال ميدارد.

5-3-5- واحد رسيد و ارسال انبارها محمولات دريافتي را از نظر کمي و کيفي مورد رسيدگي قرارداده و در صورتيکه در کالاي رسيده کسري و آسيب ديدگي مشاهده نمايد از نماينده بيمه جهت بازديد و تائيد موضوع کسري و آسيب ديدگي دعوت بعمل آورده و نهايتاً اقدام به تنظيم صورتمجلس کسري و آسيب ديدگي (M.D.R)خواهد نمود ، بديهي است که اخذ تائيديه نماينده بيمه در صورتمجلس تنظيمي ضروري مي باشد.

تبصره 1 : در صورت امتناع نماينده بيمه گر از تائيد فرم M.D.R ، رئيس انبار موظف است از کارشناس خدمات بانک و بيمه امور تدارکات کالا دعوت بعمل آورده تا با توجه به جميع جهات نسبت به طرح ادعاي غرامت از شرکت بيمه گر اقدام شود.

ترتيب توزيع صورتمجلس کسري و آسيب ديدگي در اينحالت نيز بشرح زير ميباشد.

1- اصل و يک رونوشت ، اداره بانک و بيمه .

2- نسخه سوم ، حسابداري انبارها .

3- نسخه چهارم ، کنترل کالا

4- نسخه پنجم ، پرونده انبار (رسيد و ارسال)

تبصره2 : در موارديکه همراه محمولات آسيب ديده صورتمجلس مقدماتي ارسال شده باشد اين صورتمجلس نيز به پيوست صورتمجلس نهائي M.D.R تهيه شده توسط انبار به اداره بانک و بيمه ارسال ميشود ، البته اگر پس از رسيدگي به محمولاتي که صورتمجلس مقدماتي دارند مشخص شود که در داخل بسته بندي به اقلام درخواستي آسيب نرسيده است نيازي به پيگيري و تنظيم فرم M.D.R نبوده و در اين حالت برروي صورتمجلس مقدماتي عبارت " بدون غرامت NO CLAIM ) نوشته شده و بايگاني ميشود.

6-3-5- واحد بانک و بيمه با دريافت صورتمجلس مقدماتي و همچنين صورتمجلس نهائي (M.D.R) و ساير اسناد و مدارک مربوطه بررسيهاي لازم را بعمل آورده و با توجه به ميزان خسارت وارده در صورت داشتن فرانشيز پس از کسرمبلغ فرانشيز طي نامه اي درخواست غرامت (نمونه پيوست شماره 4) را به شرکت بيمه گر اعلام ميدارد.

تبصره 1 : مبالغ ميزان خسارت وارده اگر شامل فرانشيز شود به تشخيص و تائيد اداره بانک و بيمه به حسابداري کالا اعلام و بحساب هزينه هاي شرکت منظور خواهد گرديد.

تبصره 2 : درمورد کسر تخليه کامل از ميزان غرامت درخواستي مبلغ فرانشيز کسر نخواهد شد.

تبصره 3 : اقدامات واحد بيمه خدمات بانک و بيمه و تطبيق اسناد جهت اخذ غرامت از شرکت بيمه گر و درمورد کليه انواع سفارشات خارجي و يا احياناً خريدهاي داخلي که از منابع مختلف تامين شده و اسناد و مدارک مورد لزوم را به آن واحد ارسال کرده باشند خواهد گرديد.

تبصره 4 : در کليـه مـوارديکـه محمـولات شـرکتـي خارج از قراردادهاي کل يا بيمه نامه هاي عمومي که در بند 3 بدان ها اشاره شده است بيمه ميشوند ارسال يک نسخه از بيمه نامه به انبار دريافت کننده اجناس جهت نگهداري در پرونده و اقدامات بعدي الزامي است .

4-5- کسري کالا در بسته هاي سالم و دست نخورده و اقلام اشتباهي

1-4-5- اقلام کسري

در صورتيکه پس از رسيدگي به بسته هاي سالم و دست نخورده ارسالي از طرف فروشندگان و سازندگان کالا مشاهده شود که مقادير دريافتي عيناً با سياهه خريد کالا INVOICE وليست بسته بندي تطبيق نداشته و کسري کالا وجود دارد . الزاماً مطالبه غرامت در عهده فروشنده است و واحد رسيد و ارسال انبار يا واحد دريافت کننده کالا (درموارد تحويل مستقيم اجناس به متقاضي) بمنظور تأمين کسري و يا اخذ غرامت از فروشنده اقدام به تنظيم فرم M.D.R. نمودهو برگ اصلي و يک نسخه آنرا به امور تدارکات کالا ( خريد هاي خارجي يا داخلي) ارسال مي نمايد.

- نسخه سوم بهمراه يک کپي از M.R.S به حسابداري انبارها نسخه چهارم کنترل کالا نسخه پنجم ، پرونده انبار .

تبصره : نحوه تعيين تکليف وروش اجرايي جبران اقلام کسري در بند6 تشريح شده است .

2-4-5- اقلام اشتباهي

چنانچه در هنگام رسيدگي به کالاي دريافتي توسط واحد رسيد و ارسال انبارها و يا واحد دريافت کننده کالا (درموارد تحويل مستقيم اجناس به متقاضي) مشاهده شود که کالاي رسيده از نظر مشخصات مغاير با مشخصات تقاضا و سفارش خريد است ، و يا به عبارت ديگر اصولاً کالا بصورت اشتباهي ازطرف فروشنده يا سازنده ارسال شده است ، لازم است که واحد دريافت کننده کالا همزمان با تنظيم فرم M.R.Sبا مقادير دريافتي براي اجناس صحيح و مقادير صفر براي اجناس اشتباهي ، اقدام به صدور صورتمجلس مغايرت کالا (فرم M.D.R) نموده و جهت تعيين تکليف اجناس رسيده مغاير و اشتباهي بنحو مندرج در بند 1-4-5- بالا نسخه آنرا توزيع نمايد.

6- روش اجرائي جبران اقلام کسري و تعيين تکليف اقلام اشتباهي:

1-6- اگر اداره کنترل کالا ( با هماهنگي متقاضي اوليه اجناس طرحها و اختصاصي ) به اطلاعانبار و يا واحد دريافت کننده تشخيص دهند که اجناس مغاير دريافت شده قابليت مصرف موثر در شرکت ملي گاز ايران را دارد ، بلافاصله موضوع را به انبار يا واحد دريافت کننده اجناس منعکس کرده تا آن واحدها اقدام به صدور برگ رسيد کالاي اجناس متفرقه (MT75R) نمايند. در اين صورت ذکر شماره طبقه بندي جديد (واقعي) اجناس مغاير در ستون ذيربط فرم M.D.R الزامي است .

تبصره 1 : حسابداري انبارها با دريافت اصل فرم MT75R مبلغ کسري ناشي شده از عملکرد M.R.S را در فرم منعکس کرده و بدينوسيله حساب کسري ذيربط رامطابق با دستور العمل هاي مالي (کتابچه مجوزها) تسويه مي نمايد.

2-6- در حالتيکه اجناس مغاير يا اشتباهي ، قابليت مصرف در طرحهاي جاري و يا موجودي انبار نداشته و ارزش کالاي واقعي دريافت نشده بيش از حداقل مجوز مشروحه در بند " 11 " باشد ، طبق دستور العملها و روشهاي بازرگاني کالا جهت تعويض و يا عودت اجناس مغاير اقدام خواهد شد.

3-6- چنانچه فروشنده تقبل کند که کالاي کسري را بصورت مجاني (F.O.C.) ارسال کرده و يا بهاي آنرا مسترد نمايد و بابت اجناس مغاير نيز مبلغي مطالبه نکند. توسط واحد رسيد و ارسال انبارها و براساس دستور العمل هاي تدارکاتي نسبت به انتقال اجناس اشتباهي غير قابل مصرف بر انبار مازاد و اسقاط اقدام خواهد شد. همچنين اجناس مغاير غير قابل استفاده در حد حداقل مجوز نيز بنحو مذکور به انبار مازاد و اسقاط منتقل خواهد گرديد.

4-6- در صورتيکه فروشنده در قبال عدم ارسال کسري اجناس متقبل به پرداخت وجه کالاي کسري ناشي از عدم ارسال و يا کسري ناشي از ارسال اجناس اشتباه گردد و اين موضوع نيز مورد تائيد " واحد متقاضي " قرارگيرد .

امور تدارکات کالا با معرفي شماره حساب شرکت ملي گاز نزد بانک و ارسال کپي تلکس يا اطلاعيه واريز وجه در حسابهاي فوق به امور مالي ، حسابداري کالا را مطلع نموده تا آن حسابداري نسبت به تنظيم سياهه خريد بستانکار و يا اسنادتعديل ديگر اقدام نمايد.

5-6- چنانچه فروشنده يا سازنده پس از پيگيريهاي متعدد ادارات خريد ، بنابر دلائلي کسري مقادير کالا و يا جايگزيني کالا ي مغاير و اشتباهي را نپذيرد و همچنين از پرداخت غرامت مورد مطالعه نيز خودداري نمايد ، با اعلام اداره خريد ذيربط به " واحد متقاضي " و اعمال بررسي هاي لازم ، در حدود مجوزهاي مشروحه در بند " 11 " اقدام و درصورت لزوم مراتب جهت پيگيري از طريق مراجع قضائي به امور حقوقي محول ميگردد.

7- مطالبه غرامت از راننده وسيله حمل ، موسسه يا شرکتهاي حمل و نقل:

1-7- چنانچه مؤسسه و يا شرکتهاي حمل و نقل و يا راننده وسيله حمل مدارک لازم در خصوص خسارت وارده را جهت مطاليه غرامت از شرکت بيمه گر ارائه ننمايد. ادارات حمل ونقل محمولات خارجي / ترخيص و حمل کالا / خريدهاي داخلي ، اخذ غرامت از مؤسسه و يا شرکتهاي حمل و نقل را پيگيري نموده و نتيجه وصول آنرا با ذکر مشخصات دقيق سفارش به حسابداري انبار منعکس مينمايند. در صورت امتناع مؤسسه يا شرکت حمل و نقل از پرداخت غرامت ، موضوع توسط ادارات مزبور به امور حقوقي شرکت احاله ميشود.

2-7- چنانچه موضوع مطالبه غرامت به امور حقوقي محول شده و پيگيري آن امور منجر به اخذ غرامت از شرکت يا موسسه حمل و نقل گردد لازم است که واحد پيگيري کننده با ذکر دقيق مشخصات سفارش موضوع را به حسابداري انبارها اعلام داشته و " واحد متقاضي " و انبار ذيربط را مطلع نمايد.

3-7- در مواقعيکه کرايه محمولات خسارت ديده در مقصد نهائي بصورت پس کرايه پـرداخت ميشـود و مشخصـاً خسـارات وارده و يـا کسـري اجناس از بي احتياطي و سهل انگاري راننده وسيله حمل کننده کالا ناشي شده است اقدامات زير معمول خواهد شد.

1-3-7- حتي الامکان و در صورت وجود اجناس مشابه در بازارهاي داخلي که از نظر کيفي با جنس اصلي تطبيق داشته باشد ، اقلام کسري و آسيب ديده توسط راننده يا موسسه حمل و نقل تأمين و به انبار يا تحويل گيرنده کالا اعاده ميگردد.

2-3-7- با توجه به سياهه خريد اجناس و بالاترين نرخ تبديل ارز به ريال قيمت اجناس کسري و خسارت ديده مطابق آئين نامه هاي مالي (دستور العمل واگذاري اجناس به اشخاص ثالث) محاسبه و تعيين ميشود.

3-3-7- چنانچه مبلغ مذکور کمتر از مبلغ پس کرايه حمل باشد با پرداخت مابه التفاوت ، با راننده وسيله حمل تسويه حساب خواهد گرديد.

4-3-7- چنانچه خسارت و زيان وارده بيش از پس کرايه حمل باشد ، انبار مربوطه از پرداخت کرايه حمل خودداري کرده وبراي پيگيري و اخذ غرامت از مؤسسه يا شرکت حمل ونقل ، مدارک راننده را مسترد و در صورت امتناع تا تعيين تکليف نهائي و جبران خسارات وارده به شرکت و احياناً طرح دعوي در مراجع قضائي (با هماهنگي واحد اجاره کننده وسيله حمل و امور حقوقي) از خروج وسيله حمل از محوطه انبارها جلوگيري بعمل مي آورد و مراتب را سريعاً به شرکت يا مؤسسه حمل و نقل طرف قرارداداطلاع مي دهد.

5-3-7- در صورتيکه ميزان خسارت وارده به شرکت جزئي ويا به تشخيص رئيس انبار و تائيد بازرس انبارهـا نـاشـي از قصور راننده نباشد مبلغ خسارت مطابق با آئين نامه هاي مالي (دستور العملهاي واگذاري اجناس به اشخاص ثالث)محاسبه و منظور شده و يا پس از رفع خسارت و جبران کسر توسط راننده ، تسويه حساب نهائي صورت خواهد گرفت .

6-3-7- طبق روش جاري واحد رسيد و ارسال انبارها مسئوليت دارد ضمن تنظيم برگ رسيد کالا (M.R.S) براي کليه اقلام موضوع سفارش بمقدار دريافتي و همچنين به مقدار صفر براي اقلام دريافت نشده و با صدور فرم M.D.R براي اقلام کسري يا خسارت ديده بنحو زير عمل نمايد.

1-6-3- 7- مبلغ مطالبه شده توسط حسابدار مقيم انبار و يا حسابداري منطقه / امور خطوط لوله / پالايشگاه طي سند دريافت بحساب هاي زير منظور ميشود.

 

( اجناس پروژه و اختصاصي ) بستانکار حساب مندرج در فرم تقاضا ( حساب مصرف کننده کالا) در اين حـالت يک نسخـه اسنـاد M.D.R, M.R.S. و سند حسابداري طي نامه اي جهت اطلاع و اقدام حسابداري انبارها ارسال خواهد شد.

2-6-3- 7- مطالبه غرامت انجام نشده و پيگيري اخذ آن به واحد اجاره کننده وسيله حمل محول شده است .

واحـد رسيـد و ارسال انبار در اين موارد موظف است يک نسخه از اسناد M.D.R , M.R.S و نـامه اي را که طي آن مسئوليت پيگيري به واحد اجاره کننده وسيله حمل (اداره ترخيص کالا ، خريدهاي داخلي) احاله شده را طي نامه اي جهت اطلاع و اقدام حسابداري انبارها ارسال نمايد.

4-7- در صورتيکه موضوع پيگيري مطالبه غرامت در مسئوليت واحد اجاره کننده وسيله حمل باشد لازم است که آن واحد پس از حصول نتيجه و يا آگاهي از اقدامات امور حقوقي ، موضوع را به انبار ذيربط " واحد متقاضي " و حسابداري انبارها اعلام نمايد.

8- توضيحات:

1-8- در صورتيکه طبق قرارداد سفارش ، تحويل اجناس به مأمور خريد درمحل کارگاه و يا کارخانه توليد کننده تعيين شده باشد و نتيجتاً حمل تا مقصد در عهده اداره خريدهاي داخلي باشد فقط عوامل زير در کسري ، سرک و آسيب ديدگي اجناس پذيرفتني است .

- کسري و آسيب ديدگي ناشي از شکستگي ، معيوب شدن اجناس در حين حمل .

- کسري يا سرک ناشي از اختلاف توزين باسکول با توجه به بارنامه حمل ، دست نخوردگي محموله و تائيد بازرسي انبارها.

- کسري يا آسيب ديدگي ناشي از روندگي ظرف يا بشکه حامل جنس .

-ضايعات ناشي از فساد ذاتي جنس .

2-8- موارد مذکور در حضور نماينده اداره خريد (مامور خريد / بازبين) مورد رسيدگي قرارگرفته و پس از تنظيم فرم M.D.R. و اخذ امضاء نماينده مذکور در حاشيه آن نسبت به اصلاح " مقدار دريافتي در انبار " در فرم هاي زير اقدام ميشود.

- کپي سفارش به انبار .

- نسخ M.R.S با نوع سند MT45

تذکر : فـرم هـاي MT35 (سفارش) و MT50 (سياهه) که همراه اسناد مذکور تنظيم شده اند بصورت قبلي خود دست نخورده باقي مي مانند و از اصلاح مقادير مندرج در آنها خودداري خواهد شد.

3-8- در صورتيکه وسيلـه حمل تـوسط اداره خـريـدهـاي داخلـي اجـاره شـده و کسري و يا آسيب ديدگي ناشي از قصور و سهل انگاري راننده وسيله حمل باشد طبق بند 7 مراحل اجرائي همين دستور العمل رفتار خواهد شد.

4-8- درکليه موارد مرتبط با اداره خريدهاي داخلي برگ اصلي و يک نسخه فرم M.D.R همراه با کپي سفارش و مدارک ضميمه جهت اطلاع و اقدام و پيگيري آن اداره با اخذ رسيد به نماينده اداره خريدهاي داخلي تحويل خواهد شد.

5-8- محمولات خريدهاي داخلي که حمل آنها تحت پوشش شرکت بيمه گر بوده و مدارک بيمه آنهـا قبلاً بـه واحـد بيمه اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد اعاده شده از مورد فوق الذکر مستثني بوده بدين ترتيب که واحد رسيد و ارسال انبار دريافت کننده پس از تنظيم فرم M.D.R و اخذ امضاء و تائيد نماينده بيمه گر اصل و يک نسخه آنرا جهت پيگيري اخذ غرامت از شرکت بيمه ، به اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد ارسال خواهد نمود.

6-8- اداره خريدهاي داخلي مسئوليت دارد موارد کسري و آسيب ديدگي کالاهاي تحويلي به انبار و يا احياناً محمولاتي را که اصلاً به انبار نرسيده و در بين راه مفقود شده است را سريعاً پيگيري نموده و پس از حصول نتيجه مراتب را به انبار ذيربط " واحد متقاضي " و حسابداري کالا اعلام نمايد.

7-8- در صورتيکه بهر نحو ممکن پيگيري اداره خريدهاي داخلي به نتيجه نرسيد و غرامتي بابت خسارت وارده اخذ نشد ، رئيس خريدهاي داخلي ملزم است که در حدود مجوزمشروحه در بند " 11 " نسبت به اخذ مصوبه " حذف و تعديل " اقدام ودرصورت لزوم با انعکاس موضوع به امور حقوقي جهت پيگيري اخذ غرامت از طريق مراجع قضائي ، نتيجه را به انبار ذيربط " واحد متقاضي " و حسابداري کالا منعکس نمايد.

9- اثرات مالي اختلافات کالاي درراه:

1-9- پس از تطبيق اسناد رسيد کالا (M.R.S.) و سياهه خريد اجناس (INVOICE) در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا ، سيستم براي اقلامي که داراي مغايرت کمي ميباشند برحسب نوع رمز اختلاف مندرج در فرم M.R.S. ( جهت ياد آوري شماره رمزهاي مذکور در بند 3 9 تشريح شده است) اقدام به صدور سند مغايرت مي نمايد.

2-9- تسويه حسابهاي اختلافات کالاي در راه بدو طريق انجام ميگيرد.

1-2-9- از طـريق سيستـم پيـوستـه و يکنـواخت کـالا و بـا تغـذيـه اسناد MT49 و با شماره حساب هاي تائيد شده از سوي حسابداري کالا (درمواردي که کالاي مغاير بجاي کالاي اصلي پذيرفته شده يا کسري قبلي بنحوي توسط فروشنده تامين گرديده يا کالاي مفقود شده پيدا شده است )

2-2-9- ازطريق سيستم مکانيزه مالي وبا تنظيم سند روزنامه توسط حسابداري کالا طبق روشهاي مالي موجود .

3-9-جدول شماره رمزهاي اختلافDISCREPANCY CODES TABLE

طرف مطالبه خسارت

شماره رمز اختلاف

فروشنده / سازنده

S

موسسات يا شرکتهاي حمل و نقل

C

بيمه گر

I

نامشخص/ طبقه بندي نشده / مشترک

U

ضايعات ناشي از جنگ (طرف مطالبه بيمه گر)

W

اختلاف زير حد نصاب که نياز به پيگيري ندارد

D

10- نکات مهم:

1-10- تنظيم اسناد M.R.S. و M.D.R. در تمام سطوح قيمتـي و بـراي کليـه مـوارد کسـري/آسيب ديدگي و اقلام مغاير و اشتباهي با اعلام واحدهاي ذيربط به انبار ( که در اين دستور العمل برحسب نوع مسئوليت بدان اشاره شده) الزامي است .

2-10- در کليه موارد مندرج در اين دستور العمل ارسال يک نسخه از فرم M.R.S. به همراه يک نسخه از فرم M.D.R. به حسابداري کالا ضروري است .

3-10- نتيجه اقدامات مربوط به تسويه حساب هر سفارش (برحسب هر سياهه خريد)توسط حسابداري کالا در رونوشت فرم M.D.R. منعکس و جهت تکميل ، ختم و قابل حسابرسي شـدن پـرونـده هاي تدارکاتي و عملياتي کالا به " واحد متقاضي " و انبار ذيربط اعاده مي گردد.

4-10- در کليه مواردي که پيگيري مطالبه غرامت به امور حقوقي محول ميشود " واحد متقاضي " موظف است درحدود مجوزهاي مشروحه در بند " 11 " نسبت به اخذ مصوبه " حذف و تعديل " اقدام نموده و نتيجه را به حسابداري کالا منعکس نمايد تا حساب معلق ذيربط تسـويه گـردد. هرگونه اخذ غرامت توسط امور حقوقي بصورت در آمد درحساب هزينه اي مذکور واريز خواهد شد.

5-10- چنانچه امور حقوقي پيگيري مطالبه غرامتي را به دليل صرفه اقتصادي ، ضروري ندانسته و يا اقامه دعاوي غراماتي را منسوخ اعلام نمايد موضوع توسط " واحد متقاضي " به حسابداري کالا منعکس و آن حسابداري بدون نياز به مجوزهاي ديگر و با توجه به نظر تخصصي امور حقوقي نسبت به اختتام پيگيري و بستن پرونده اقدام خواهد نمود.

11- حدود اختيارات مالي و مجوزهاي حذف و تعديل:

طبق مجوز هاي مالي مي باشد.

12- تجديد تقاضا و سفارش:

1-12-واحد سفارشات / کنترل کالا با دريافت فرم هاي M.D.R. و M.R.S. موظف است راساً و يا با همـاهنگـي متقاضي اوليه اقلام کسري و اشتباهي در حد حداقل مجوز مشروحه در بند " 11 " را از نظر ارزش کيفي و نياز عملياتي مورد بررسي قرارداده و در صورت تشخيص ، عندالزوم ظرف حداکثر مدت يکماه بعد از دريافت ، موضوع را از طريق منبع خريد ذيربط (خريدهاي داخلي ، سفارشات خارجي ) تا وصول اجناس کسري پيگيري نمايد.

2-12-در موارديکه بعلت نياز اضطراري و فوريت احتياج ، نمي توان تهيه مجدد کالا را تا خاتمه حل و فصل خسارات ، معوق گذاشت لازم است که بلافاصله مقادير مورد نياز طي فرم تقاضاي جديد با تأمين بودجه و تائيديه امور مالي يا واحدهاي مالي مناطق / امور / پالايشگاهها توسط متقاضي اوليه تنظيم گرديده و با ذکر دليل و توجيه طي فرم ترک تشريفات مناقصه با اخذ مجوزهاي لازم به امور کالا اداره خريد ارسال گردد.

3-12- در ساير موارد پس از معلوم شدن نتيجه حل و فصل اختلافات در صورتيکه امکان تأمين جنس از طريق موارد اختلاف وجود نداشته باشد تنظيم تقاضاي جديد و سفارش مجدد کالا با موافقت متقاضي ضروري است ، که در اين حالت نيز متقاضي با تامين بودجه که به تائيد امور مالي و يا واحدهاي مالي ذيربط رسيده و تنظيم فرم تقاضاي جديد مراتب درخواست و نياز خود را به امور تدارکات کالا اعلام خواهد داشت.

13- دستور العمل نحوه تنظيم صورتمجلس کسري/ سرک / آسيب ديدگي و مغايرات کالا

MATERIALS DISCREPANCY REPORT (M.D.R.)

براساس روش مشروحه در دستور العمل شماره ( 01-054-84 ) روشهاي بازرگاني کالا انبارهاي دريافت کننده کالا و يا واحد متقاضي ( درمواردي که کالا مستقيماً و بدون دخالت انبار تحـويل متقـاضـي ميگـردد) مـوظف است کـه در صـورت مشاهده کسري / سرک / آسيب ديدگي و مغايرات کالا بنحوزير اقدام به تنظيم فرم M.D.R. بنمايد.

جهت سهولت شرح و توضيح عوامل تشکيل دهنده فرم M.D.R. براي هر عامل شماره اي در نظر گرفته شده است که در فرم نمونه پيوست شماره 1 مندرج است .

1- انبار : نام انبار دريافت کننده کالا و يا نام واحد دريافت کننده مستقيم اجناس.

2- منبع خريد : برحسب اينکه خريد توسط اداره خريدهاي داخلي ، سفارشات خارجي ، و غيره انجام شده است نام منبع در اين ستون قيد ميشود.

3- شماره سياهه/سفارش / تقاضا :

4- تاريخ تنظيم : 6 رقم مرکب از روز / ماه / سال

5- شماره رديف صورتمجلس : براي هرانبار از اول هرسال شمسي شماره رديف M.D.R.

6- شماره صورتمجلس ترخيص / تاريخ(درخريدهاي خارجي) : مورد کسري يا آسيب ديدگي يا عدم تخليه و يا کسر تخليه قبلاً توسط اداره ترخيص و حمل کالا در تاريخ معيني صورتمجلس شده است.

7- شماره بارنامه ترخيص / تاريخ : شماره بارنامه داخلي که اداره ترخيص براي حمل محمولات از گمرکات و يا بنادر تنظيم و طي آن اجناس را به انبار و يا محل مصرف متقاضي ارسال نموده است.

8- گمرک ورودي : طبق مدارک اداره ترخيص و حمل کالا .

9- مبداء حمل : طبق مدارک فروشنده کالا

10- نام وسيله حمل : کشتي / هواپيما / کاميون / قطار

11- تعداد بسته يا نگله : طبق بارنامه اداره ترخيص و حمل کالا و يا مدارک اداره خـريـدهـاي داخلي مقـايسه آنهـا بـا صـورت بستـه بندي فروشنده (PACKING LIST)

12- وضعيت بسته بندي در زمان وصول : عبارات سالم/ آسيب ديده / پارگي طوق يا طناب / و غيره .

13- وزن محموله رسيده : برحسب تن / کيلوگرم / گرم

14- شماره بيمه نامه : درصورتيکه محموله قبلاً بيمه شده و مدارک آن به انبار رسيده شماره بيمه نامه در اين محل درج خواهد شد.

15- شماره سياهه فروشنده : شماره فاکتور / شماره سياهه INVOICE /شماره برگ فروش و غيره .

16- تاريخ ورود به انبار : تاريخ دقيق ورود محموله به انبار و تخليه آن / تاريخ تحويل مستقيم اجناس به متقاضي .

17- شماره ثبت ورود به انبار(SRN) : براي کليه محمولاتي که به هر انبار وارد ميشوند دربدو ورود شماره اي از دفتر مخصوص " محمولات وارده " اختصاص مي يابد و مشخصات محمـوله در آن دفتـر ثبت مي گردد، متقابلاً در قسمت بيروني بسته بندي بارنگ ماژيک شماره مذکور بصورت خوانا درج ميشود ترکيب شماره براي هر سال شمسي و در هر انبار بشرح زير

 

* علامت اختصاري انبارهاي مختلف در جدول پيوست است .

18- معادل ريالي (خريدهاي خارجي): اين ستون برحسب مسئوليت توسط کنترل کالاي موجودي انبارها/

اداره خريدهاي خارجي / اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد برحسب نرخ رسمي بانک مرکزي بنحو زير محاسبه و تکميل ميگردد.

تعداد يا مقدار مورد اختلاف X نرخ ارز X مبلغ ارزي واحدکالا = معادل ريالي.(خريدخارجي)

تعداد يا مقدار مورد اختلاف x مبلغ ريالي واحدکالا = معادل ريالي.(خريد داخلي)

19- نوع ارز / مبلغ واحد : براساس سياهه خريد يا فاکتور فروشنده علامت نوع ارز در محل مربوطه و مبلغ ارزي يک واحد کالا (خريدهاي خارجي) و يا مبلغ ريالي يک واحد کالا (خريدهاي داخلي) در برابرهر قلم درج ميگردد.

20- شماره طبقه بندي کالا شماره قلم

در صورتيکه کالاي اشتباهي قابل مصرف تشخيص داده شود شماره M.E.S.C. جديد و در صورتيکه از اقلام طرحها و اختصاصي باشد شماره قلم جديد که از 81 به بعد شروع مي شود در اين محل قيد ميگردد.

21- اجناس مغايرت دار : دردست بررسي/ به موجودي گرفته شده :

برحسب اينکه اجناس يکي از دو شرايط مذکوررا داشته باشندستون مربوطه با نشانه P علامت گذاري ميشود.

22- عهده دارتامين خسارت:دراين ستون طرف مطالبه غرامت تعيين و برحسب مسئوليت يکي ازعبارات بيمه گر / شرکت حمل و نقل / نامشخص/غير قابل پيگيري ودرج مي گردد.

23- مقدار کالا

1-23- تعداد يا مقدار دريافتي سالم / ناقص/ اشتباهي: برحسب اينکه کالاي دريافتي مشمول کدام يک از عناوين مذکور باشد ، مقدار يا تعداد آن در محل مربوطه قيد مي شود.

2-23-کسري/ سرک

علامت منفي " – " مقدار کسري و با علامت مثبت "+" مقدار اضافي در برابر مقدار هر قلم تعيين ميگردد.

24- تعداد طبق سياهه : تعداد يا مقدار هر قلم کالا طبق فاکتور يا سياهه فروشنده .

25- شماره بسته يا نگله : طبق صورت بسته بندي PACKING LIST فروشنده.

26- شرح مختصر جنس :طبق مدارک پرونده .

27- واحد کالا:واحد اندازه گيري کالا طبق سند سفارش .

28- شماره طبقه بندي کالاي سفارش شده : در صورتيکه اجناس از نوع موجودي انبار باشند.

29-شماره قلم :طبق فرم سفارش

30-طبق توضيح روي فرم : شماره و تاريخ برگ رسيد کالا (MT45) در خط اول و شماره و تاريخ برگ رسيد کالاهاي متفرقه (MT49) درخطوط دوم و سوم در محل هاي پيش بيني شده در فرم .

31- 32- خسارات بيمه اي : در صورتيکه مطالبه غرامت از شرکت بيمه گر باشد تائيد نماينده بيمه در روي فرم M.D.R. ضروري است .

* تائيد کـارشنـاس خدمات بانک و بيمه و تطبيق اسناد طبق موارد پيش بيني شده اين دستور العمل اخذ خواهد شد.

33 الي 35-" طبق شرح مندرج در فرم " : محل امضاء مسئولان انبار / بازرس انبار متصدي رسيد و ارسال .

36- شرح اقدامات پيگيري توسط واحد اقدام کننده :محل درج توضيحات اضافي توسط انبار / شـرح مختصــر تعييـن تکليـف و اقـدامات انجام شده توسط " و احد متقاضي " که اين دستور العمل بدانها اشاره شده است.

37-توزيع نسخ : جهت سهولت کار نحوه توزيع فرم باختصار در اين ستون تشريح شده است .

38-توضيحات : نوع نقص / اشتباه / غيره ذکر شود.

ضمائم پيوست:

لطفأ جهت رؤيت ضمائم پيوست ،فايل pdf را باز فرمائيد.

 
1385/2/11 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

3.7 MB  
..


مجری سایت : شرکت سیگما