تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
روش اجرايي نحوه تعيين وتكليف كالاي مازاد ،ناباب، باقيمانده طرحها واسقاط 

فهـرست مطـالب 

1- كليات: 
2- تعاريف: 
3- مسئوليتها: 
4- تشخيص وتفکيک اقلام مازاد: 
5- مراحل اجرائي: 
6- نحوه تنظيم فرم ازرده خارج کردن اقلام مازاد: 
7- فهرست ضمائم:  

1-كليات

1-1- مقدمه

بخش قابل توجهي از سرمايه ها بصورت كالا جهت تضمين تداوم تداركات و پشتيباني عمليات روزمره و اجراي پروژه هاي گوناگون در انبار نگهداري ميشوند . چنانچه در راستاي نگهداري وكنترل موجودي اين اجناس دقتلازم معمول نگردد ،ضرر وزيان هنگفتي متوجه خواهد شد . اقلامي كه تحت عنوان موجودي مستمر انبار براي پشتيباني عمليات جاري نگهداري مي شوند و اجناسي كه جهت اجراي پروژه ها تامين مي گردند معمولاً در بخش اول بدليل نوسانات مصرف و از رده خارج شدن اقلام و دستگاهها ، و درقسمت دوم پس از خاتمه پروژه ها ، مقادير قابل توجهي كالاي مازاد بر نياز بر جاي مي ماند.

چنانچه يك سيستم دقيق و مطمئن بمنظور نگهداري اين قبيل اجناس و اعلام بموقع مازاد شدن (به هر دليل)وجود نداشته باشد ،به مرور زمان و بواسطه عوامل مختلف دچار آسيب ديدگي گشته و از بين مي روند.

لذا براي جلوگيري از بروز چنين پيشآمدهائي لازم است نگهداري سوابق اقلام مازاد بطور سيستماتيك توسط كامپيوتر انجام شود و بدين منظور مي بايست سيستمي در نظر گرفته شود كه از جنبه هاي مختلف به وضعيت اقلام مازاد رسيدگي نمايد ، اين سيستم بايد قادر باشد در زمان مناسب ليست اقلام مازاد بر مصرف مستمر را باذكر جزئيات مورد نياز براي اقدامات مقتضي در اختيارمسئولين مربوطه قرار دهد ، ضمناً در مورد باقيمانده اقلام پروژهها نيز اطلاعات مورد نياز در اختيار كارشناسان جهت اخذ تصميمات لازم به منظور تخصيص و كاربرد مجدد آنها در ساير مراكز عملياتي قرار دهد، همچنين در مورد تعيين تكليف اقلام اسقاط و تفكيك اينگونه اقلام به مازاد براي فروش ويا قابل بازسازي، کارايي لازم را داشته باشد. سيستم پيوسته ويکنواخت کالا اين توانايي ها را يکجا در اختيار کاربران قرار ميدهد.

2- 1- هدف :

ايجـاد زير سيستم كنترل اقلام مازاد بر نياز كليه انبار ها بمنظور نيل به اهداف زير مي باشد .

- اجتناب از خريدهاي تكراري و مضاعف با استفاده و بهره برداري از اقلام مازاد و جلوگيري از ركود سرمايه .

- امكان كنترل دقيق کالاي مازاد بمنظور ثبت و نگهداري صحيح و اصولي وبررسي كاربرد مجدد آنها .

- امكان استفاده ازاجناس مازاد يك شركت در ساير شركت ها .

- جلوگيري ازفاسد ، خراب شدن و حيف و ميل کالاي مازاد .

- دستيابي به آمارواطلاعات مورد نياز مسئولين و مديران دررابطه با اقلام مازاد و اسقاط در مقاطع زماني مختلف .

- جلوگيري از تراكم اجناس مازاد و نهايتاً پيشگيري از توسعه بي رويه انبارهاي يادشده .

3-1- حدود:

حدود اين روش اجرايي از زمان تنظيم فرم مازاد/معيوب /صدمه ديده /حسب مورد بمنظور از رده خارج كردن اجناس (پيوست شماره 7) آغازو پس از انتقال كالا به رمزهاي سازماني مربوطه ادامه و در نهايت انتقال به ساير متقاضيان در سطح صنعت گاز وياواگذاري بصورت فروش كالا به اشخاص ثالث و يا فروش از طريق مزايده و تحويل به خريداران ذيربط خاتمه مي يابد .

2- تعاريف :

1-2-كالا :

كليه دستگاهها ، ماشين آلات ، مواد اوليه ، مواد و قطعات مصرفي ولوازميكه در ارتباط با جمع آوري ـ توليد- پالايش ـ انتقال و صدور و مصرف گاز و فراورده هاي مختلف و همچنين اجناسي كه در ارتباط با فعاليت هاي تخصصي ، فني ، اداري ، بهداشتي ، خانگي در سطح صنعت گاز مورد استفاده قرار مي گيرند “ كالا “ ناميده مي شوند .

2-2-کالاي مازاد :

آن دسته از كالاهائيكه بدلايل مختلف مورد نياز متقا ضيان نبوده و بلا استفاده در انبارهاي مربوطه نگهداري مي شوند مازاد تلقي گرديده واينگونه اقلام ممكن است نويا مستعمل ، داراي شماره رمزاستانـدارد و يا فاقد رمزاستاندارد بوده و مازاد بر نيازهاي جاري يا مازاد بر برنامه هاي پروژه اي و تعميراتي عمده باشند .

3-2-کالايناباب / ورافتاده :

كالاهائي هستند كه بعللي از رديف اقلام مورد استفاده متقاضيان خارج شده و ديگر سفارش داده نمي شود . بطور كلي كالاي ناباب / ور افتاده شامل آندسته از دستگاهها ، ماشين آلات ، مواد اوليه و لوازم و قطعات يدكي است كه امكاناستفاده از آنها ديگر وجود نداشته و يا مقرون به صرفه نباشد.

4-2-کالايباقيما نده طرحها :

شامل آندسته از اقلام مازاد طرح ها كه نو و سالم بوده و در طرحهاي قطعي آتي مورد نياز نخواهند بود .

5-2- کالاي اسقا طي :

كالاهايي هستند ناسالم ، فرسوده ومعيوب كه قابل استفاده درعمليات واحدهاي مربوطه نمي باشند . اين مورد مشمول اجناس ناسالم ويا مصرف شده باقيمانده از طرحها نيز ميگردد.

6-2- اجناس اشتباهي:

کالا هاي عمدتا" خارجي که بدليل اشتباهات ناشي از فعل و انفعالات خريد وتدارکات کالا بصورت بلامصرف درمبادي انبار باقي مانده اند.

7-2- صاحب کالا :

منظور از صاحب کالا در اين روش اجرايي شرکت مالک کالاي مازاد است .

8-2 - شرکت اصلي/مادر:

منظور مديريت هاي ستادي شرکت ملي گاز است که با رمز مديريت 899 در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا شناخته ميشود.

9- 2 - شرکت فرعي/مستقل:

منظور شرکتهاي گاز استاني/ شهري /پالايشي وشرکت مهندسي وتوسعه گازايران ميباشندکه با رمزمديريتxx8 (بجز899 ) در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا شناخته ميشوند.

3- مسئوليت ها :

1-3- كنترل وتدارك كالا/ عمليات انبارها :

روساي واحدهاي فوق مي با يست باهماهنگي در شناخت و تفكيك كالاهاي مازاد پروژهها و موجودي انبار ، ورافتاده و اسقاطي و تنظيم و تأييد فرمهاي از رده خارج كردن پيوست شماره 7(حسب مورد ) و ارسال آنها به رئيس امور /خدمات کالا جهت تعيين تكليف ودر نهايت انتقال كالاهاي مورد بحث به رمزهاي سازماني مربوطه اطمينان حاصل نمايند.

2-3-امور كالا / خدمات كالا :

رؤساي امور كالا / خدمات كالاي شركت ها /مديريت هاي ستادي موظف هستند پس از دريافت اطلاعات مبني بر عدم نياز به اينگونه كالاها ، اقدام لازم درجهت پيگيري تاييد اسناد از رده خارج شدن آنها و انتقال سيستمي اين اقلامبه رمز هاي سازماني تعيين شده ودر نهايت واگذاري يا فروش به متقاضي ويا ارسال اطلاعات به اداره کالاي مازاد واگذاريها نمايند.

3-3- اداره کالاي مازاد و واگذاري ها /طرح جمع آوري وفروش کالاي مازاد/سازمان مشابه:

رئيس اداره کالاي مازاد و واگذاري ها مسئوليت دارد در صورت دريافت اطلاعات اقلام مازاد واسقاط ، نسبت به بررسي امكان استفاده اينگونه اقلام ابتدا در واحدهاي تابعه گاز وسپس در ساير واحدهاي تابعه وزارت نفت استعلام بعمل آورده و در صورت عدم اعلام نياز از طرف واحدهاي فوق الذكر، نسبت به فروش آنها براســاس دستورالعـمل مصوب ا قدام نموده واسنادمربوطه را بدون انتقال کالا ،جهت تغذيه درسوابق شرکت صاحب کالا ارسال نمايد.

4-3- امورمالي (حسابداري كالا) :

با توجه به ابعاد مالي عمليات ، واحد مذكور مسئوليت کنترل شماره حسا بهاي اسنادا نتقالي و فروش به اشخاص ثالث وبرگشت از فروش رابـعهده داشته و كليه اسناد ميبايست پس ازمهر و امضاي امور مالي / حسابداري كالا ي مربو طه به سيستم تغذيه گردد.

5-3- رئيس مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني:

نامبرده پيشنهادات/ نظرات اصلاحي در مورد اين روش را ، مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم اقدام به تهيه اصلاحيه روش نموده كه پس از تصويب مدير بازرگاني ابلاغيه آنرا به اطلاع شركت ها/مديريت هاميرساند .

همچنين در مورد آموزش و استفاده مشتركين از سيستم پيوسته و يكنواخت كالا اقدامات لازم را بعمل عمل مي آورد .

6-3- مدير بازرگاني :

مشاراليه به تدوين اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابطه با اصلاحات/ تغييرات در اين روش رااز طريق مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني موردبررسي قرار داده و دستور ابلاغ صادر مي نمايد .

4- تشخيص و تفکيک اقلام مازاد:

با توجه به تنوع اقلام مازاد ( سا لم واسقاط)، اينگونه اجناس جهت معرفي به رمزهاي سازماني مربوطه ،به سه بخش عمده تقسيم مي شوند .

4-الف- اقلام دار اي شماره رمز طبقه بندي MESC مازادبرنياز ، شناسايي اينگونه اقلام بطرق زير امکانپذير است:

الف-1- اقلامي که در مدت مشخص 5 ساله فاقد هرگونه مصرف باشند اين مورد شامل اقلام بيمه اي (INSURANCE ITEMS) نمي گردد.

کاربران از گزارشات سيستمي از طريق مسير MA-INV-MSK-17 مي بايست اينگونه اقلام را شناسائي نمايند.

الف-2-قطعات و لوازم يدکي مربوط به دستگاههايي که بنحوي از رده انتفاع خارج شده باشند.در اين مورد مصوبه کميته حذف و اسقاط کالاها / اموا ل شرکت/مديريت جهت مازاد نمودن آنها الزامي است.

براياينگونه اقلام ميبا يست در رمز سازماني 26 در انبار اصلي شركت/ مديريت با سند MT30 ايجاد سابقه شده وکالا به اين رمز سازماني منتقل شود.

4-ب- اقلام پروژه ها كه با شماره طبقه بندي مجازي( DUMMY) مازادبرنياز اعلام شده اند بشرح ذيل:

ب-1- آندسته از اقلام مازاد باقيمانده از اجراي طرحها که توسط سند حواله انبار خارج شده ولي مصرف نشده اند و مي بايست توسط سند برگشت کالا به انبار عودت شوند. ويا اقلام مازاد باقيمانده از اجراي طرح که در انبار موجود هستند ودر سيستم داراي سابقه هستند.

ب-2- آندسته از اقلاميکه بلا استفاده در انبار باقي مانده است و 5 سال کامل ازآخرين حواله انبارآن گذشته باشد.

درمورد اقلام دو بند يادشده(بخش ب) چنانچه قابل انتقال به ديگر پروژه ها بوده و يا اينکه قابل انتقال به موجودي انبارهاي مستمر باشند و يا درطرحهاي ديگر قابل استفاده باشند، مي بايست طي اسناد تدارکاتي به محل نياز ومصرف، منتقل در غير اينصورت به رمزسازماني 25منتقل خواهند شد. ضمناً چنانچه قلم / اقلامي از پروژه مازاد شده داراي شماره رمز طبقه بندي استاندارد باشد ،براي اين نوع اقلام ميبايست در رمز سازماني 26 ايجاد سابقه (MT30) گردد.

4-ج-اقلام مازادي که فاقد سابقه در سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ميباشند وميبايست به سيستم مکانيزه معرفي وانتقال داده شوند . اينگونه اقلام در 2 گروه تقسيم ميشوند:

ج -1-اقلام سالم مازاد طرح فاقد سابقه مکانيزه:

ج-2-اقلام ناسالم يا مستعمل مازاد طرح فاقد سابقه مکانيزه ويا اقلام مستعمل باقيمانده از اجراي عمليا ت .

5- مراحل اجرايي:

1-5-کنترل کالاي شرکت صاحب كالا مي بايست بر اساس دستور العمل هاي جاري ، پس از تهيه و اخذ تأييديه فرم از رده خارج کردن اقلام مازاد ( فرم پيوست شماره 7) که نحوه تکميل آن در پايان همين روش اجرايي توضيح داده شده است ،عمليات زير را انجام دهد:

1-1-5- اگر کالاي مازاد پروژه ها با شماره رمز مجازي DUMMY (xx000000xx) باشد، ميبايست کالا طي سند MT65/65Rبه رمز سازماني 25 منتقل شود.

2-1-5- اگر کالاي مربوط به مازاد پروژه با شماره رمز واقعي MESC) ) باشد ، ميبايست ضمن ايجاد MT30 دررمز سازماني 26 کالا طي سند MT65/65R به اين رمز سازماني منتقل شود.

تذکر: چنانچه شماره رمز اقلام مازاد پروژه اي بصورت غير از موارد فوق باشد ميبايست ابتدا شماره رمز اقلام پروژه از مسير MA\INV\PRJ\32 به صورت رمز مجازي تغيير و سپس انتقال انجام گيرد.

3-1-5- اگر کالا مربوط به مازاد موجودي انبارها باشد ضمن ايجاد MT30 در رمز سازماني 26 کالا طي سندMT67\67R يا MT65\65R (حسب مورد) به آن رمز سازماني منتقل خواهد شد.

4-1-5- چنانچه کالاي مازاد در سيستم پيوسته و يکنواخت فاقد سابقه با شدوتخصيص شماره طبقه بندي کالا براي آنها امکان پذير نباشد ، دو حالت ممکن است داشته باشد:

-اولاً سالم باشد و سلامت کالا به تأييد مراجع ذيصلاح(بازرسي فني) رسيده باشد ، در مورد اين گروه از اقلام ميبايست طي سند MT30در رمز سازماني 25 و با شماره رمز مجازي و شماره تقاضاي صوري در رمز سازماني 48 ايجاد سابقه شده و سپس موجودي طي سند MT75R با شماره حساب و قيمت تائيد شده از سوي حسابداري کالا/امور ما لي مربوطه ، به سيستم اضافه گردد.

-ثانياً ناسالم ويا مستعمل مازاد طرح ويا اقلام باقيمانده از اجراي عمليات واحد ها باشد ،اين گروه از اقلام ميبايست مستقيماً توسط سند MT76R با شماره حساب تائيد شده از سوي حسابداري کالا/ امور مالي مربوطه وبا قيمت کارشناسي به رمز سازماني 29 (رمزسازماني اقلام اسقاط/قابل بازسازي /آماده براي فروش ) اضافه شوند.

5-1-5-چنانچه كالايي بنا به دلايلي در رمز سازماني اوليه طي سند MT75 از موجودي انبار خارج شده باشد ، (رجوع به روش اجرايي تعديل موجودي انبار) جهت تعيين تكليف در رمز سازماني مازاد (25يا 26) ميبايست پس از ايجاد سابقه ، طي سند MT75R و با قيمت سيستمي به موجودي مازاد اضافه گردد .(با شماره حساب مورد تاييد امور ما لي/ حسابداري كالاي مربوطه).ولي اگر کالاي مذکور با وجود مستندات لازم ، اسقاط شده باشد ميبايست طي سند MT76Rبه رمز سازماني 29 اضافه شود.

6-1-5-درموارديکه كالاهاي خريداري شده قبل از دريافت توسط انبار متقاضي بهر دليل دچار صدمه ديدگي گردند در صورت عدم امكان تعمير ، مي بايست اقدامات لازم در خصوص فروش/ واگذاري اينگونه اقلام پس از تهيه صورتمجلس آسيب ديدگي كالا وارسال کالا به رمزهاي سازماني مازاد(طي سند (MT75Rيا مازاد براي فروش(طي سند(MT76R، بر اساس اين روش اجرايي بعمل آيد .

2-5-مسئول کنترل کالا موظف است بااستفاده از سيستم پيوسته و يكنواخت كالا سالي يکبار نسبت به شناسايي اقلام كم تحرك و مازاد اقدام و پس از اخذ موافقت صاحب كالاو در يافت فرم مربوطه بر اساس مفاد اين روش اجرايي اقدام نمايد .

3-5-تحويل اينگونه كالاهابه انبار كالاي مازاد از زمان تأئيدفرم درخواست ازرده خارج كردن كالا ها حداكثريک ماه برآورد ميگردد و لذا مسئولين عمليات انبار ، ضمن استفاده از بسته بندي و روش نگهداري مناسب(استفاده ازمواد پوششي ، حفا ظتي از جمـله گريس ،روكش كردن ، نگهداري در سـا يبان و ) جهت جلوگيري از بروز هرگونه خسارت احتمالي به كالاهاي مذكور اقدامات لازم را بعمل آورند .

4-5- مسئولين كالا مجاز به جدا سازي بدنه و جابجايي كالاي مورد نظر نميباشند.

5-5-رئيس کنترل کالا/مسئول کنترل کالا ي اقلام مازاد، به منظور امكان شناسائي منابع مصرف در خصوص کالاهاي مازاد ، برابر آنچه که در روش اجرايي سند MT30 آمده است ، پس از انتقال کالا به رمز سازماني مازاد ،ازطريق اصلاح اطلاعات اقلام مازاد ، (مسير MA/INV/SRP/02 ) ميبايست مبادرت به تغيير وضعيت کالاي مازاد بشرح بندهاي زيرين نموده و حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به انجام استعلام اقدام نمايد.

در صورت اعلام نياز،مبادرت به واگذاري اينگونه اقلام بر اساس روشهاي سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ، به شرح زير مي نمايد :

1-5-5- وضعيت (1 ) به مفهوم استعلام در سطح شرکت/مديريت صاحب کالا ، چنانچه دراين وضعيت براي کالا متقاضي پيدا شود کالا طي سند MT74تحويل مصرف کننده ويا طي سند نقل وا نتقال ، کالابه انبار متقاضي منتقل خوا هد شد.

2-5-5- وضعيت (2 ) بمفهوم استعلام در سطح شرکت ملي گاز ايران، چنانچه دراين وضعيت براي کالا متقاضي پيدا شود، شرکت متقاضي ميبايست طي سند MT57 درخواست خود را به سيستم تغذيه و مراتب را به اطلاع شرکت صاحب کالا برساند. بديهيست در صورت تائيد انبار صاحب کالاي مازاد، سند MT67 صادر و تغذيه و سپس در انبار متقاضي با تغذيه سند MT67R به سيستم، انتقال کامل انجام خوا هد شد.

3-5-5- وضعيت (3 ) بمفهوم استعلام در سطح صنعت نفت ، چنانچه دراين وضعيت، کالاي مازادشده متقاضي داشته باشد،درصورتيکه متقاضي در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا ، انبار شناخته شده اي داشته وارتباط سيستمي با شرکت صاحب کالا داشته باشد،همانند بند 2-5-5 اقدام خواهد شدولي چنانچه متقاضي فاقد انبار معرفي شده در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا باشد ، ويا اينکه حساب فيمابين سيستمي نداشته باشد، در اين حالت ميبايست کا لا طي سند MT73 MT71- به متقاضي واگذار شود.(براي توضيحات بيشتربه روش اجرايي فروش کالا به اشخاص ثالث مراجعه فرمائيد.)

4-5-5- وضعيت (4 ) بمفهومعدم نياز به کالاي مازاد شده در سطح صنعت نفت .

تذکر 1 ) :انبار صاحب کالاي مازاد ميتواند با تغيير وضعيت کالا به (9 ) مقداري از کالاي مازاد شده را جهت نيازهاي احتما لي خود ذخيره نمايد. بديهيست مقدار ذخيره شده قابل رويت شرکتهاي ديگر و طبعاً انتقال به شرکت غير نخواهد بود.

تذکر 2 ) :فاصله زماني بين تغيير وضعيت هاي 1 تا 4 بشرح زير ميباشد:

وضعيت (1 )حداکثر 10 روز

وضعيت (2 )حداکثر 40 روز

وضعيت (3 ) حداکثر 40 روز

وضعيت (4 ) -------

تذکر3 ) : وضعيت هاي فوق فقط بصورت متو ا لي و صعودي قابل تغيير هستند و وضعيت هاي بالاتر به پايين تغيير نمي يابند.

6-5-درصورت عدم دريافت اعلام نياز به کالا ازطرف استعلام شوندگان ظرف مدت مقرر (3 ماه) امور کالا / خدمات کالاي شرکت مي تواند رأساً نسبت به انتقال سيستمي اجناس به رمز سازماني29 اقدام نمايد .( براي توضيحات بيشتر به روش اجرايي تهيه وتنظيم سند ايجاد سابقه اقلام مازادبراي فروش /قابل بازسازي/ مازاداسقاط MT76Rمراجعه فرمائيد.)

7-5-امور کالا / خدمات کالاي شرکت بنا به صلاحديد ميتواند رسماً اطلاعات مجموعه کالاهاي مورد بحث در رمز سازماني 29 را دراختيار اداره کالاي مازاد وواگذاري ها قرارداده تا برابر مقررات اقدام نمايند .

8-5-درصورتيكه كالاهاي مورد نظر معدوم شدني تشخيص داده شود پس از تهيه فرم مربوطه در حضور نمايندگان حسابرسي و مسئولين انبار و نماينده حراست معدوم و جريان طي صورتجلسه به مراجع ذيربط اعلام خواهد گرديد .

9-5-در شرکت ها رئيس امور کالا و در ستاد رئيس اداره مازاد وواگذاريها اقدام به بازديد و گروه بندي اقلام نموده وسپس توسط کميسيون قيمت گذاري و درصورت نياز از طريق کارشناسان رسمي دادگستري نسبت به تهيه برآورد قيمت كارشناسي اجناس مورد نظر بمنظور برگزاري مزايده اقدام مينمايد.

توضيح : اعضا ءکميسيون قيمت گذاري توسط هـ .م.م. شرکت ها وستاد براي مدت يکسال انتخاب ميشوند .( ترکيب کميسيونها در صفحه 13 آمده است)

10- 5-درصورتيكه كالاهاي مشابه جهت مزايده همزمان در شركت ها/ مديريت هاي مختلف وجود داشته باشد ، و اطلاعات آنها به ستاد اعلام شده باشد، اداره کالاي مازادوواگذاريها ميبايست هماهنگي هاي لازم را جهت تعادل بازار كالاهاي موردمزايده بوجود آورد .

11-5- رئيس امور کالا /اداره کالاي مازاد وواگذاريها نسبت به مقدمات برگزاري تشريفات مزايده مطابق با مفاد آئين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران اقدام مينمايد.

12-5-پس از مشخص شدن برنده مــزايده ، امــور کالا /اداره کالاي مازاد وواگذاريها، ضمن عقدقرارداد با برنده مزايده واخذ سپرده معتبر(چک بانکي يا ضمانتنامه)، سند فروش / واگــذاري كالاي مازاد واسقاطMT72 را تنظيم و مراتب راجهت اقدامات بعدي به برنده مزايده اعلام مي نمايد .

13-5-پس ازپرداخت وجه توسط برنده مزايده ، امور مالي / خدمات مالي اداره کالاي مازاد وواگذاري ها اقدام به اخذ تأييديه سند MT72( سند فــروش/ واگذاري كالاي مازادواسقاط ازمحل رمزسازماني كالاي قابل واگذاري و فروش)خواهد نمود. (براي توضيحات بيشتربه روش اجرايي فروش وبرگشت ازفروش کالاي مازاد واسقاط مراجعه فرمائيد.)

14-5-مراحل بعدي ، تحويل کالا از انبار وتغذيه سند MT72 به سيستم ميباشد که مطابق روش اجرايي مذکور در بند 13-5 و با همکاري مسئولين انبار و کنترل کالاي مربوطه (در شرکتها)/اداره کالاي مازاد وواگذاريها (در ستاد) انجام خواهد شد.

********

ترکيب کميسيون هاي قيمت گذاري در شرکت مادر و شرکتهاي تابعه

الف : کميسيون قيمت گذاري در شرکت مادر

1-نماينده مديريت بازرگاني(مسئول کميسيون)

2-کارشناس فني خبره به انتخاب هيات مديره.

3-نماينده مديريت دارنده کالا.

ب :کميسيون قيمت گذاري در شرکتهاي تابعه

1 -نماينده مدير عامل (مسئول کميسيون)

2-کارشناس فني خبره به انتخاب هيات مديره.

3-رئيس امور کالابعنوان عضو ودبير کميسيون.

6- نحوه تكميل فرم از رده خارج كردن اقلام مازاد:

1- شمــاره انـبـار و رمز سـازما ني داراي کـالاي مازاد (درصورت وجود)نوشته ميشود.(بعنوان مثال : 01-01 )

2 - ستونهاي شماره پروژه / شمــاره رمز شمــاره قــلم (ويژه مازاد پروژه ها ) واحد كالا شرح مختصرجنس ومقدار ، برابر اطلا عـات موجود ( سيستمي و غير سيستمي ) در فرم نوشته ميشود.

3- علت ازرده خارج كردن كالا بنا به وضعيت جنس برابر آنچه كه در بند 1-5 روش (صفحه 6) آمده است تكميل خواهد شد. دقت شود براي هر دسته از موارد اشاره شده مي بايست يك فرم جداگانه تهيه شود. بعنوان مثال : مازاد موجودي انبارها در يك فرم و مازاد اسقاط فاقد سابقه سيستمي در يك فرم و ....

4- امضاء كنندگان

1-4 - تهيه كننده : مي تواند ، كنترل كالا براي اقلام موجودي انبار بازرسي انبار براي موارد رؤيت شده در انبارهاو يا كنترل كالاي طرح براي اقلام پروژه هاي مربوطه باشد.

2-4- انباردار: كه انباردار مربوطه امضاء خواهد کرد.

3-4- رئيس امور كالا يا رئيس خدمات كالاي طرح/ پروژه كه امضاء هاي فوق را تائيد مي نمايند.

4-4- درصورتيكه ليست مورد نظر مربوط به بندهاي4- ب و4- ج (روش حاضر)باشد تائيدرئيس امور مالي /حسابداري كالا ضروريست در غير اينصورت نسخه اي از فرم جهت اطلاع نامبردگان ارسال خواهدشد.

5-4- درصورتيكه ليست مورد نظر مربوط به بندهاي4- الف و4- ب (روش حاضر)باشد روساي امور مهندسي واجرا و امور بهره برداري (يا سمتهاي مشابه) نيز فرم از رده خارج شدن کالا را تائيد مينمايند.

6-4-چنانچه ليست مورد نظر مربوط به بند 4-1-5 (روش حاضر ) باشد تائيد بازرسي فني يا خدمات مهندسي و فني جهت سلامت كالا الزاميست .

فهرست ضمائم

لطفا جهت رؤيت فهرست ضمائم فايل pdf را باز فرمائيد.

 
1385/3/2 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

346.787 KB  
..


مجری سایت : شرکت سیگما