تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
دستورالعمل انتقال و بازگردانيدن بموقع کانتينرهاي مخصوص حمل کالا  

فهرست مطالب

1-كليات :

2- مسئوليتها : 

3- مراحل اجرايي: 

4- روش محاسبه هزينه توقف و خسارات وارده به کانتينرها : 

5- نحوه پرداخت صورتحسابهاي مربوط به هزينه توقف ، خسارت و يا غرامت کانتينر آسيب ديده : 

1-كليات :

1-1-مقدمه

بمنظور حمل کالاهاي وارداتي با ايمني بيشتر و جلوگيري از آسيب ديدگي و سرقت احتمالي کالا در دهه هاي اخير استفاده از کانتينر در خطوط ارتباطي بين المللي متد اول گرديده و بطـور کلـي اين روش حمل کالا ، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تشخيص داده شده است ، بطور يکه شرکتهاي حمل و نقل اقدام به استفاده از وسايل نقليه و کشتيهاي کانتينربر نموده اند.

کانتينر هاي محتوي کالا پس از تخليه از کشتي و انجام تشريفات گمرکي تا انبار مقصد بوسيله کاميون حمل ميگردند. اين کانتينرها اکثراً متعلق به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و بعضاًمتعلق به شرکتهاي ديگر حمل و نقل ميباشد که ميبايستيپس از تخليه کالاي درون آن در انبار مقصد، سريعاً به بندر مبداءويا محل ديگري که توسط شرکتهاي کشتيراني مربوطه مشخص و اعلام گرديده است عودت داده شود (بندري که کانتينرمحتوي کالا به مسئولين شرکت ملي گاز ايران به امانت تحويل داده ميشود ) تا به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و يا شرکت صاحب کانتينرها يا شرکت حمل و نقل تحويل داده شود.

درمدتيکه کانتينرها در اختيار شرکت ملي گاز ايران ميباشد مسئولين امر بايستي در حفظ و نگهداري و نقل و انتقال کانتينرها دقت لازم را بعمل آورند تا شرکت ، متحمل پرداخت هزينه هاي اضافي ناشي از ديرکرد عودت کانتينرها و يا غرامت ناشي از آسيب ديدگي کانتينرها نگردد.

طبق ضوابط و مقررات کشتيراني در صورت ديرکرد درجريان عودت کانتينرها به بندر مبداء هزينه حق توقف کانتينرها و در صورت وارد آمدن خسارت (جزئي ويا کلي) به کانتينرها و يا مفقود شدن آنها ميزان خسارت وارده توسط کارشناسان کشتيراني تعيين واعلام ميگردد که پرداخت آن توسط شرکت ملي گاز ايران ، شرکتهاي گاز استاني و پالايشي و ... قطعي و لازم الاجرا ميباشد.

درموارديکه بر اساس قرارداد با فروشنده کانتينرهاي حامل کالا قسمتي از سفارش باشند اينگونه کانتينرها متعلق به شرکت بوده و ميبايست در انبار مالک کالا / طرح و ... جهت استفاده آتي نگهداري شوند و شامل مقررات اين دستور العمل نمي شوند. بديهي است در صورت استفاده از اينگونه کانتينرها ضوابط و دستور العملهاي کنترل اموال بايد درمورد آنها رعايت شود.

2-1- هدف :

هدف از تدوين اين دستور العمل تعيين اقدامات و ايجاد آمادگي هاي لازم براي جلوگيرياز وارد شدن خسارت به کانتينرها ميگردد و همچنين رعايت سقف هاي زماني تعيين شده جهت عودت به موقع کانتينرها و ايجاد تعهداتي است که رعايت آنها نهايتاً موجب جلوگيري از افزايش هزينه هاي ناشي از ديرکرد عودت کانتينرها و پرداخت غرامت به شرکتهاي حمل کننده کالا (صاحبان کانتينرها) ميباشد.

3-1- حدود :

حدود اين روش از زمان تخليه کانتينرهاي حاوي کالا از وسايل نقليه يا کشتي در بنادر شروع و حمل آن بوسيلهکاميون و تخليه کالا در مقصد تا عودت کانتينرهاي خالي به بنادر مبداء خاتمه مي يابد.

2- مسئوليتها :

1-2- رئيس امور کالاي/ رئيس خدمات کالا / سمت هاي مشابه :

ناظر برحسن اجراي اين روش بوده و مي بايست بر کار مسئولين رسيد و تخليه کالا در انبارها و عودت کانتينرهاي خالي نظارت کامل داشته باشد.

چنانچه در حين اجراي اين روش مشکلات / نواقصي مشهود گرديد مي بايست واحد مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني را مطلع نموده تا پس از بررسي هاي لازم در مواردي که نياز به اصلاحات / تغييرات باشد از طريق آن اداره تغييرات / اصلاحات لازم اعمال و ابلاغ گردد.

2-2- رئيس اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد :

نامبرده مسئوليت دارد اسناد و مدارک بانکي را به اداره ترخيص و حمل ارسال و يک نسخه از سياهه فروشنده را براي مسئولين انبارهاي مربوطه ارسال نمايد تا انبار مربوطه آمادگي تخليه بموقع کانتينرهارا داشته باشد.

3-2- رئيس اداره حمل و نقل محمولات خارجي :

موظف است هماهنگي هاي لازم را جهت اخذ مجوز ترخيص اجناس و کانتينرهاي رسيد ه به بنادر کشور از شرکتهاي حمل و نقل و کشتيراني و تحويل آن به اداره ترخيص و حمل کالا بعمل آورد.

4-2- رئيس اداره ترخيص و حمل کالا :

نامبرده موظف است نسبت به ترخيص و حمل کانتينرهاي رسيده به انبارهاي مقصد اقدام نمايد.

5-2- مسئولين رسيد و تخليه کالا :

موظف است محمولات کانتينرها را در حداقل زمان تخليه نموده و سريعاً کانتينرهاي خالي را به مبداء عودت نمايد.

6-2- رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني :

ايشان پيشنهادات رسيده در مورد اصلاحات / تغييرات روش را مورد بررسي قرارداده و در صورت لزوم پس ازتائيد مدير بازرگاني تغييرات / اصلاحات را بصورت اصلاحيه روش ابلاغ مي نمايد .

7-2- مدير بازرگاني :

مدير بازرگاني شرکت ملي گاز بر تدوين صحيح اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابطه با هرگونه اصلاح / تغيير در مفاد اين روش را از طريق اداره مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مورد بررسي قرارداده و در صورت تصويب تغييرات در چاپ بعدي اين روش اعمال مي گردد.

 

3- مراحل اجرايي:

بمنظور کاهش و به حداقل رسانيدن زمان بارگيري و تخليه و هزينه توقف و خسارات وارده به کانتينرها اقدامات زير بايد انجام پذيرد.

1-3- جهت هماهنگي براي فراهم نمودن مقدمات تحويل گرفتن بموقع کالا و پيش بيني هاي لازم براي تخليه کانتينرها و عودت بموقع آنها ، اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد موظف است همزمان با ارائه اصل اسناد بانکي کالا به اداره ترخيص و حمل کالا يک نسخه از سياهه فروشنده و صورت بسته بندي کالا (PACKING LIST) رابراي مسئولين رسيد و تخليه کالاي انبارهاي مربوطه ارسال نمايد تا انبارگيرنده آمادگي تخليه بموقع کانتينرها را داشته و قادر باشد در حداقل زمان ممکنه کانتينرهاي خالي را به مقصد بندر و مبداء راهي نمايد.

2-3- اداره حمل ونقل محمولات خارجي موظف است پس از اخذ اعلاميه ورود کشتي هاي حامل محمولات شرکت ملي گاز ايران ، طي نامه فوري به رئيس امور کالا صـورت محمـولات کانتينري شرکت را با ذکر شماره سفارش ، نوع کالا ، تعداد ونوع و مشخصات کانتينرهاي مربوطه و همچنين نام شرکت حمل و نقل صاحب کانتينرها را از شرکتهاي حمل و نقل و کشتيراني اخذ و در اسرع وقت به اداره ترخيص و حمل کالا تحويل دهد.

3-3- امور کالا پس از اخذ اطلاعات لازم دررابطه با کانتينرهاي وارده بر روي هر کشتي ، سريعاً محل تحويل کانتينرها را طي نامه اي به ترخيص کننده کالا با رونوشت به رئيس اداره حمل و نقل محمولات خارجي اعلام مي نمايد.

4-3- اداره ترخيص و حمل کالا موظف است پس از دريافت اسناد قابل ارايه به گمرک نسبت به ترخيص و حمل کانتينرهاي وارده به بندر و تخليه شده از کشتي اقدام نمايد.

- توضيح : مسئولين اداره ترخيص و حمل کالاي بنادر ميبايست پس از ترخيص نسبت به حمل و ارسال کانتينرهاي وارده با هماهنگي امور کالا اقدام نموده و همزمان طي پست الکترونيک و يا فاکس ، اطلاعات مربوط به کالا از قبيل شماره سفارش ، نوع کالا ، مشخصات کانتينرهاي حمل شده ، شرکت حمل و نقل صاحب کانتينرو محل عودت کانتينرها را به انبار مقصد اعلام نمايند. ضمناً ادارات ترخيص بنادر در هنگام تحويل گرفتن کانتينردقت لازم را بعمل آورده بنحويکه کليه شرايط فيزيکي کانتينر در برگه هاي مخصوص ثبت گردد.

5-3- اداره ترخيص و حمل کالا موظف است کانتينرهاي حامل اجناس شرکت را فقط به انبارهايي که از طرف امور کالا قبلاً مشخص شده است ، ارسال نمايند.

تبصره : مسئولين امور/ خدمات کالاي شرکت هابايد نظارت نمايند که کانتينرهاهرگز به محل اجراي پروژه ها فرستاده نشود در صورتيکه در موارد خاص ارسال کانتينرهاي حامل اجناس به محل اجراي پروژه ها(سايت) ضرورت داشته باشد با هماهنگي امور کالا بلامانع خواهد بود.

بديهي است درخواست متقاضيان پروژه هادر مورد ضرورت ارسال کانتينرها به محل اجراي پروژه ، ابتدا بايستي مستقيماً به رئيس امور کالا ارسال شود.

6-3- مسئولين انبارها موظفندکانتينرها را پس از تخليه محمولاتشان در حداقل زمان ممکن ، به مبداء و يا به محلهاي اعلام شده از طرف مسئولين اداره ترخيص بنادر عودت دهند.

7-3- مشخصات کانتينرهاي عودت داده شده و اطلاعات لازم مربوط به حمل آنها از قبيل شماره سفارش ، تاريخ عودت ، تعداد وشماره ونوع کانتينرها و همچنين محل انتقال کانتينرهاي خالي براي تحويل بايد بلافاصله پس از حمل و عودت کانتينرهاي خالي طي پست الکترونيک و يا فاکس توسط مسئولين انبارهاو خدمات کالا به ترخيص کننده ا اعلام شود.

8-3- مسئولين انبارها در هنگام بارگيري کانتينر و عودت آن ميبايستي مشخصات کانتينرهاي خالي و اطلاعات لازم در زمينه خسارات احتمالي واردشده به کانتينرها را پس از تطبيق با برگ اينترچنج اوليه در بارنامه هاي مربوطه قيد نمايند . تا در هنگام ارسال صورتحساب خسارات احتمالي توسط کشتيراني امکان رسيدگي و تائيد موضوع خسارت مقدور باشد.

9-3- بارنامه و برگ زرد شناسنامه کانتينرها ميبايستي در پاکت سربسته بوسيله راننده به آدرس اداره ترخيص و حمل کالا در بندر ارسال شود.

10-3- در بندرمسئوليت تحويل کانتينرهاي حمل شده به شرکتهاي حمل و نقل و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با نماينده اداره ترخيص و حمل کالا ميباشد . لذا رانندگان کاميون (شـرکتـي و غيـر شرکتي) پس از حمل کانتينرها به بندر مبداء بايد به نمايندگي اداره فوق الذکر مراجعه نمايند تا بانظارت و حضور نماينده شرکت کانتينرها به شرکتهاي حمل ونقل و کشتيراني ضمن تنظيم صورتمجلس تحويل داده شود.

11-3- اداره ترخيص و حمل کالا موظف است پس از دريافت اطلاعات مشروحه در بند 7-3 اين دستور العمل از طريق پست الکترونيک و يا فاکس ، کپي مفاد پست الکترونيک و يا فاکس دريافتي را براي اداره حمل و نقل محمولات خارجي جهت پيگيري صورتحساب نهائي هزينه هاي حق توقف از شرکتهاي حمل و نقل مربوطه ، ارسال نمايند. اداره ترخيص و حمل کالا همچنين ميبايست شماره و مشخصات کانتينرهاي ارسالي از بنادر به انبارها و کانتينرهاي عودت داده شده از انبارها و تاريخ هاي دقيق مربوطه را ثبت و کنترل نمايد و سوابق و مدارک مربوط به آنرا جهت اقدامات بعدي در اختيار داشته باشد . و درموارد وارد آمدن خسارت به کانتينرها مراتب را در صورتمجلس تنظيمي قيد نمايد.

12-3- درموارديکه مشخص و معلوم شود تمام و يا قسمتي از خسارات وارده به کانتينرها در حين حمل آنها از بندر مبداء تا انبار و يا از انبار تا بندر مبداء رخ داده است راننده کاميون مربوطه مسئول جبران آن خواهد بود ، لذا لازم است هنگام بارگيري و حمل کانتينرهاخسارات واردشده در بارنامه ذکر گردد و در هنگام تخليه کانتينر از وسيله حمل کننده خسارات وارده با آنچه قبلاً در بارنامه ذکر شده است مطابقت داده شود و در صورت واردشدن خسارت بيشتر به کانتينرها مبلغ خسارت مربوط به رانندگان تعيين و توسط مسئولين مربوطه (روساي امور کالا هنگام تحويل کانتينرو کالا و نماينده ترخيص و حمل کالا هنگام تحويل کانتينرهاي خالي عودت داده شده) از مطالبات رانندگان کسر و يا در صورت عدم تکافو مبلغ خسارت توسط راننده بحساب شرکت واريز گردد.

با توجه به مراتب فوق شرکت فقط مسئول آن قسمت از خسارات احتمالي به کانتينر ميباشد که هنگام تخليه و بارگيري با وسائل شرکت اتفاق افتاده است.

13-3-در صورت عدم دريافت بموقع کانتينرها در بنادر (جهت تحويل به شرکتهاي حمل و نقل وکشتيراني جمهوري اسلامي ايران) ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور بارنامه کانتينر و کالا از بنادر ، نمايندگي ترخيص و حمل کالا در بندر مبداء موظف است مراتب عدم دريافت کانتينرهاي مربوطه را با ذکر مشخصات و اطلاعات لازم طي فاکس به روساي انبارها / امور / خدمات کالاي شرکت اعلام نمايد.

14-3- مسئولين انبارها / امور / خدمات کالا در صورت دريافت فاکس فوق الذکر(بند 13-3) بايد موضوع را مورد رسيدگي قراردهند تا علت عدم عودت به موقع کانتينر مشخص شود و در صورت ضرورت اقدامات فوري و جدي بعمل آورده و پيگيري شود تا نسبت به عودت کانتينر مورد بحث اقدام گردد.

4- روش محاسبه هزينه توقف و خسارات وارده به کانتينرها :

1-4- هزينه توقف کانتينرهاي محتوي محمولات و کالاهاي وارداتي بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور به شرح جدول زير محاسبه ميگردد.

مدت زمان پس از تخليه کشتي

کانتينرهاي 20 فوتي

کانتينرهاي 40 فوتي

توقف از 1 روز تا 10 روز

معاف

معاف

توقف از 11 روز تا 20 روز

40000 ريال هر روز

60000 ريال هر روز

توقف از 21 روز تا 30 روز

60000 ريال هر روز

80000 ريال هر روز

توقف از 31 روز به بالا

80000 ريال هر روز

100000 ريال هر روز

تبصره 1 : قيمتهاي فوق جهت کانتينرهاي معمولي (اصطلاحاً خشک) مي باشد تعرفه کانتينرهاي ويژه دو برابر مبالغ فوق و تعرفه کانتينرهاي يخچالي سه برابر تعرفه فوق مي باشد .

تبصره 2 : معافيت کانتينرهاي يخچالي تنها 4 روز مي باشد لذا تعرفه هاي فوق به ميزان سه برابر در طول دوره هاي ذيل قابل اجرا خواهد بود.

توقف از 5 روز تا 14 روز ، از 15 روز تا 24 روز ، از 25 روز به بالاتر .

2-4- هرگونه خسارت وارده از قبيل بدنه ، هزينه ديرکرد ، هزينه هاي شستشو و نظافت و هزينه هاي جانبي و ..... به کانتينرکه باتشخيص کشتيراني جمهوري اسلامي ايران برآورد مي گردد. پذيرفته و بصورت ريالي پرداخت مي گردد.

براساس ضوابط جاري کشتيراني در صورت مفقود شدن يا خسارت ديدن کلي کانتينرها به نحوي که قابل استفاده نباشد غرامت آنها براساس جدول ذيل پرداخت مي گردد.

20 فوتي

40 فوتي

کانتينرهاي معمولي (اصطلاحاً خشک)

30،000،000ريال

50،000،000ريال

کانتينرهاي سقف باز(Open- Top)

40،000،000ريال

60،000،000 ريال

کانتينرهاي تاشو(Flat rack)

60،000،000ريال

90،000،000ريال

کانتينرهاي يخچالي (Reefer)

200،000،000 ريال

250،000،000 ريال

تبصره 1 : در صورتيکه بعد از گذشت 2 ماه به هر دليل کانتينر عودت داده نشود کشتيراني حق دارد کانتينر ها را غير قابل برگشت محسوب نموده و غرامت را مطابق موارد مذکور وصول نمايد.

تبصره 2 : در صورت تغيير مبالغ فوق قيمت هاي اعلام شده جديد ملاک محاسبه قرارخواهد گرفت .

5- نحوه پرداخت صورتحسابهاي مربوط به هزينه توقف ، خسارت و يا غرامت کانتينر آسيب ديده :

1-5- اداره ترخيص و حمل کالا مسئول کنترل و تائيد صورتحسابهاي دريافتي از شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و يا ساير شرکتهاي حمل و نقل کالا در رابطه با هزينه دير کرد و توقف و .... خسارات و يا غرامت احتمالي کانتينرهاي آسيب ديده ميباشد و بايد صورتحسابهاي دريافتي را با اطلاعات و سوابق مربوطه مطابقت نموده و درصورت عدم مغايرت آنها را جهت پرداخت تائيد نموده و به اداره حمل و نقل محمولات خارجي جهت صدور دستور پرداخت ارسال نمايد. (گزارش و صورتمجلس کتبي نماينده اداره ترخيص و حمل کالا در محل تحويل کانتينر عودتي در بندر مبداء مبناي محاسبه هزينه توقف و خسارات احتمالي خواهد بود.)

2-5- صورتحسابهاي مربوط به هزينه هاي توقف کانتينر ، خسارات و يا غرامات که جهت بررسي و تائيد به اداره ترخيص و حمل کالا ارسال گرديده بايستي پس از تائيد اداره ترخيص و حمل کالا مراتب کتباً با ذکر شماره حساب شماره سفارش ، انبار يا پروژه مربوطه به اداره حمل و نقل محمولات خارجي منعکس گردد . اداره حمل و نقل پس از اقدام درمورد دستور پرداخت و دريافت چکهاي مربوط به هزينه هاي توقف ، خسارات و يا غرامات آنها را به شرکتهاي صاحب کانتينر پرداخت خواهد نمود.

هزينه هاي ياد شده و همچنين مبالغ دريافتي از رانندگان بايد به شماره حساب مربوطهمنظور گردد.

تبصره 1 : مسئولين ذکر شده در اين دستور العمل در موارد تاخير ، ديرکرد و يا خسارت در موارد بارگيري و تخليه و عودت کانتينرها در مقابل مديريت مربوطه جوابگو ميباشند.

تبصره 2 : نماينده اداره ترخيص و حمل کالا در بند مبداء موظف است تذکرات لازم در مورد رعايت حداکثر مدت مجاز حمل کانتينر به انبار مقصد را به صورت گويا و روشن) در اختيار رانندگان ( اعم از شرکتي و يا غير شرکتي ) قرارداده و متذکر گردد که در صورت تاخير (درتحويل کانتينر به انبار مقصد) و يا بروز خسارت در حين راه ، راننده ملزم به پرداخت خسارت وارده به کانتينر ( باتوجه به بند 12-3) و يا هزينه ديرکرد مطابق بند 4 خواهد بود.

تبصره 3 : هنگام عودت کانتينر مسئولين انبارها و امورکالاي موظفند تذکرات لازم درمورد رعايت حداکثر مدت مجاز حمل کانتينر به بند مبداء را ( بصورت گويا و روشن) در اختيار رانندگان ( اعم از شرکتي و غير شرکتي) قرارداده و متذکر گردند که در صورت تاخير (در تحويل کانتينر به بندر مبداء) و يا بروز خسارت در حين عودت کانتينر ، راننده ملزم به پرداخت خسارت وارده به کانتينر ( باتوجه به بند 12-3) و يا هزينه ديرکرد مطابق بند4 خواهد بود.

3-5- درموارديکه کانتينرهاي حامل کالاي شرکت ملي گاز ايران يا شرکتهاي تابعه متعلق به شرکتهاي کشتيراني متفرقه ( غير از کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان ) ميباشد ، در صورت درخواست شرکت مذکور ترتيبات لازم توسط اداره حمل و نقل محمولات خارجي جهت تهيه چک سپرده بمبلغ تعيين شده در بند 2-4 جهت ارائه به شرکت صاحب کانتينر داده ميشود.

مسئولين امور مالي نيز در اين زمينه ميبايستي همکاري لازم و تسريع در صدور چک را بعمل آورند تا از هرگونه وقفه در ترخيص کانتينرهاي وارده و پرداخت جريمه دير کرد جلوگيري شود.

4-5- از آنجائيکه تاخير در گشايش اعتبارات کرايه حمل محمولات در يائي موجب تاخير در صدور ترخيصيه هاي اجناس وارده و در نتيجه بروز هزينه حق توقف کانتينر ها خواهد شد ، لازم است ادارات حمل و نقل محمولات خارجي و بانک و بيمه و تطبيق اسناد و امور مالي اقدامات مقتضي جهت تسريع در گشايش اعتبارات کرايه حمل محمولات دريائي بعمل آورند تا از ايجاد هزينه حق توقف جلوگيري شود.

همچنين رسيدگي و پرداخت بموقع صورتحسابهاي ارسالي از طرف شرکتهاي حمل و نقل کشتيراني باعث تسريع در صدور مجوز خروج کانتينرهاي وارده توسط شرکت صاحب کانتينر از گمرکات بنادر شده و لذا لازم است امور مالي در پرداخت هزينه هاي قطعي صورتحسابهاي ارسالي تسريع نمايد.

 
1384/12/17 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

143.61 KB  
..


مجری سایت : شرکت سیگما