تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مازادپروژه و موجودي (MT30) 

 

 فهرست مطالب

 1-كليات:
 2- تعاريف :
 3- مسئوليت ها :
 4- مراحل اجرايي :
 5-ايجاد سابقه اقلام مازاد:
 6- سند اصلاح سوابق اقلام مازاد “ MT30 A”:

7- سند حذف سوابق اقلام مازاد “ MT30D"

8- فهرست ضمائم:

 

 

1-كليات:

1-1- مقدمه

کالا ها پس از ارائه خدمات مفيد يا فرسوده شده و يا به دلايل ديگر از قبيل غير استاندارد شدن ، بدون مصرف ماندن و بطور کلي غير قابل استفاده شدن ، بعنوان کالاي خارج ازرده و مازاد بر احتياج شناخته شده و برطبق ضوابط و دستورالعمل هاي از رده خارج کردن، به رمزسازماني انبار مازاد انتقال داده مي شوند.

اينگونه اقلام معمولاً بطور بالقوه داراي ارزش هستند و چنانچه در نگهداري و کنترل آنها دقت کافي مبذول نگردد ، سرمايه نسبتاً زيادي عملاً بطور را کدو بلا استفاده بجاي خواهد ماند و يا درمعرض تلف شدن قرارخواهند گرفت .

لذا بمنظور جلوگيري از اين ضرر و زيان و با توجه به اهميت سيستم انبارداري ، لازم است که نگهداري سوابق اقلام مازاد بطور سيستماتيک توسط کامپيوتر انجام شود. که بدين منظور مي بايست سيستمي در نظر گرفته شود که از جنبه هاي مختلف به وضعيت اقلام مازاد رسيدگي نمايد. اين سيستم بايد قادر باشد که در زمان مناسب ليست اقلام مازاد برمصرف موجوديهاي مستمر را با ذکر جزئيات مورد نياز براي اقدامات مقتضي در اختيار تحليلگران کالا قراردهد و ضمناً درمورد باقيمانده اقلام پروژه ها نيز اطلاعات مورد نياز دراختيار آناليست هاي مربوطه جهت اخذ تصميمات لازم بمنظور تخصيص و کاربرد مجدد آنها در ساير مراکز عملياتي و شرکتها قرارگيرد.

 

2- 1- هدف :

ايجاد زير سيستم كنترل اقلام مازاد بر نياز كليه انبار ها بمنظور دستيابي به اهداف زيرمي باشد .

- جلوگيري ازفساد ، خراب شدن و حيف و ميل اقلام مازاد .

- صرفه جويي در خريدهاي جديد با استفاده و بهره برداري از اقلام مازاد و جلوگيري

از ركود سرمايه .

- امكان استفاده ازاجناس مازاد يك شركت در ساير شركت ها .

- امكان كنترل دقيق اقلام مازاد بمنظور ثبت و نگهداري صحيح و اصولي آنها وتخصيص كاربرد مجدد آنها و دستيابي به آمارواطلاعات مورد نياز مسئولين ومديريت در مقاطع زماني مختلف .

3-1- حدود:

حدود اين روش اجرايي از زمان تنظيم فرماز رده خارج كردن اقلام/اموال(پيوست شماره3) آغازو پس از انتقال كالا به رمزهاي سازماني مربوطه ادامه و در نهايت واگذاري كالا به ساير متقاضيان در سطح صنعت گاز و نفتخاتمه مي يابد .

2- تعاريف :

اموال /كالا ها ممكن است بدلا يل زير مورد استفاده دارنده كالا نباشند :

1-2- مازاد :

آن دسته از كالاهائيكه بدلايل مختلف مورد نياز متقا ضيان نبوده و بلا استفاده در انبارهاي مربوطه نگهداري مي شوند مازاد تلقي گرديده واينگونه كالاها ممكن است نويا مستعمل ، استاندارد و يا غير استاندارد باشند.بعلاوه اين اقلام ممكن است مازاد بر نيازهاي جاري يا مازاد بر برنامه هاي پروژه اي و تعميراتي عمده باشند .

2-2- ناباب / ورافتاده :

اموال / كالاهائي هستند كه بعللي از رديف اقلام مورد استفاده متقاضيان خارج شده و ديگر سفارش داده نمي شود . بطور كلي كالاي ناباب / ور افتاده شامل آندسته از دستگاهها ، ماشين آلات ، مواد اوليه و لوازم و قطعات يدكي است كه امكاناستفاده از آنها ديگر وجود نداشته و يا مقرون به صرفه نباشد.

3-2- باقيما نده طرحها :

شامل آندسته از اقلام مازاد طرح ها كه نو و سالم بوده و در طرحهاي قطعي آتي مورد نياز نخواهند بود .

3- مسئوليت ها :

1-3- رئيس كنترل كالا

نامبرده مي بايست باهماهنگيمسئولينعمليات انباردرتفكيك كالاهاي مازاد پروژه ها و موجودي انبار ، ورافتاده و اسقاطي و تنظيم و تأييد فرمهاي از رده خارج كردن کالا ها/اموال (حسب مورد ) و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح جهت تعيين تكليف ودر و نهايت انتقال كالاهاي مورد بحث به رمزهاي سازماني اقلام مازاد اطمينان حاصل نمايد.

2-3- رئيس انبار

نامبرده مسئوليت حفظ و نگهداري كالاهاي موصوف را تا تعيينتكليف نهاييبعهده خواهند داشت .

2-3-امور كالا / خدمات كالا :

رؤساي امور كالا / خدمات كالاي شركت ها موظف هستند پس از دريافت اطلاعات لازم مبني بر عدم نياز به اينگونه كالاهااقدام لازم درجهت انتقال سيستمي اين اقلامبه رمز هاي سازماني تعيين شده و انجام مراحل بعديبعمل آورند.

توضيح : كليه عمليات اشاره شده در اين دستورالعمل مي بايست رأساًتوسط خود شركتها انجام شود .

3-3- رئيس طرح جمع آوري وفروش اموال وکالاي مازاد شرکت ملي گاز ايران/ سازمان مشابه :

تازمانيکه يک سازمان مصوب در مديريت بازرگاني يا ديگرمديريت ها جايگزين واحد مذکور(که اختصارا" طرح ناميده ميشود) نشده باشد، رييس طرح موظـف اسـت پس از دريافت اطلاعات اقلام مازاد نسبت انتقال سيستمي اين اقلام به رمز هاي سازماني تعيين شده و بررسي امكان استفاده اينگونه اقلام ابتدا در واحدهاي تابعه گاز وسپس در ساير واحدهاي تابعه وزارت نفت استعلام بعمل آورد ه و در صورت اعلام نياز از طرف واحدهاي فوق الذكر ،با هماهنگي امور ما لي/حسابداري کالا وطي اسناد MT67يا MT73 (حسب مورد)کالاراتحويل متقاضي دهد.

4-3- رئيس مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني:

نامبرده پيشنهادات/ نظرات اصلاحي را پس از دريافت ، مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم اقدام به تهيه اصلاحيه روش نموده كه پس از تصويب مدير بازرگاني ابلاغيه آنرا به اطلاع شركت ها/مديريت هاميرساند .همچنين در مورد آموزش و استفاده مشتركين از سيستم پيوسته و يكنواخت كالا اقدامات لازم را بعمل مي آورد .

5-3- مدير بازرگاني :

ايشان به اجراي صحيح اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابط با اصلاحات/ تغييرات در اين روش رااز طريق مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني موردبررسي قرار داده و در صورت تصويب ابلاغ مي نمايد .

4- مراحل اجرايي :

الف- اقلام استاندارد شامل اقلام مازاد بر نياز انبارهاي مستمر موجودي كه ممكن است از رده خارج شده باشند يا اينكه زيادتر از حد مجاز در انبار داراي موجودي باشند و يا اينكه مدتهاي مديد فاقد هرگونه تحرك ومصرف بوده اند .

اينگونه اقلام مي بايست در رمز سازماني 26 در انبار اصلي شركت/ مديريت ايجاد سابقه گردند .

ب- اقلام غير استاندارد پروژه ها كه با شماره طبقه بندي مجازي (DUMMY ) مازاد بر نياز اعلام شده اند . براي اين دسته از اقلام مي بايستدر رمزسازماني 25در انبار اصلي شركت/ مديريت ايجاد سابقه گردد.

پس از ايجاد ركورد شماره طبقه بندي استاندارد در رمز سازماني 26 و يا شماره رمزمجازيDUMMY)) در رمز سازماني 25 امكان افزودن موجودي طي اسناد ا تتقال كالا از محل رمز سازماني اوليهMT65/65R يا MT67/67Rبنا به مورد بوجود خواهد آمد .

5-ايجاد سابقه اقلام مازاد:

درشرايطي كه كالايي در موجودي مستمر انبارها و يا پروژه ها بنا به دلايلي مازاد تشخيص داده شوند ، جهت تعيين تكليف اين گونه اقلام مي بايست آنها را به رمز سازماني اقلام مازاد انتقال داده و انتقال اينگونه اقلام به رمزهاي سازماني 25 و 26 مستلزم ايجاد سابقه در اين رمزهاي سازماني مي باشد.

در سيستم پيوسته ويكنواخت كالا جهت ايجاد سوابق و همينطور اصلاح و .. اقلام مازاد موجودي و پروژه مي توانيم از آدرس MA-INV-SRP و انتخاب گزينه هاي مختلف استفاده نماييم. مجموعه گزينه هاي مربوط به MT30 درپيوست شماره 3 آمده است.

1-5-نحوه تنطيم سند( ايجاد/ اصلاح/ حذف )سوابق اقلام مازادMT30 :

اين سند توسط مسئول كنترل موجودي در شرکت هاي مستقل يا طرح جمع آوري و فروش اموال و كالاي مازاد/ سازمان مشابه درشرکت مادر تنظيم و به سيستم تغذيه مي شود( پيوست شماره 1 ) و داراي دو بخش سرسندو متن است كه ذيلاً عوامل اطلاعاتي آن تشريح ميگردد .

عوامل اطلاعاتي بخش سر سند

1-1-5-نوع سند : DOCTYPE :

در اين ستون از قبل عدد30 چاپ شده و نيازي به پر كردن ندارد و بمنظور تفكيك از ساير اسناد و تشخيص صفحات تصاوير مربوطه مورد استفاده قرار مي گيرد و ستون سوم آن بيانگر رمز عملكرد سند ( خالي براي ايجاد ـ A براي اصلاح و Dبراي حذف ) مي باشد .

2-1-5- رمز مديريت : MG . CODE :

براي هر مديريت/ شركت صاحب كالا يك رمز 3 رقمي در نظر گرفته شده

است كه داراي بودجه مستقل و اختيارات مشخص مي باشد كه اين رمز بايدبه سيستم معرفي شده باشد . اين رمز در ستون مربوطه در سند درجمي گردد .

3-1-5- شماره انبار STORE NO.:

اين ستون چهار رقمي بوده و جهت درج شماره انبار ( بصورت دو رقم سمت چپ براي انبار اصلي و دو رقم بعدي براي شماره انبار فرعي ) مورد استفاده قرار مي گيرد . شماره انبار مي بايستي ، قبلاً يه سيستم معرفي شده باشد و جزء اطلاعات كليدي مي باشد . پر كردن ستون شماره انبار اصلي الزامي است و شماره انبار فرعي در صورتيكه وجود نداشته باشد خالي مي ماند .

51-4- رمز سازمانيADMIN :

رمز سازماني دو رقمي و عددي مي باشد و نشانگرتفكيك نوع مصرف ، نحوه اداره مديريت كالا از نقطه نظر تداركاتي و مالي در هر انبار ميباشد . رمز سازماني مربوط به اقلام مازاد داراي شماره طبقه بندي ( موجودي مستمر ) 26و رمز سازماني اقلام پروژه ها ( دامي ـ مجازي ) 25 براي كليه شركت ها/ مديريت ها در نظر گرفته شده است . رمز سازماني ميبايست قبلاً به سيستم معرفي شده باشد .

5-1-5- شماره سند DOC . NO :

شماره سند شـامل 7 رقـم كـه دو رقـم سمت چپ آن معادل دورقم سال « هجري شمسي » و 5 رقم باقي مانده شماره سريال سند مي باشد .

6-1-5- تاريخ سند DOC . DATE :

اين ستون 6 رقمي بوده و تاريخ تنظيم سند در آن بصورت

YY MM DD درج مي گردد . اين تاريخ نبايد از تاريخ روز بزرگتر باشد .

2-5-عوامل اطلاعاتي متن سند:

1-2-5- شماره انبار صادر كننده DISPSTORE :

اين ستون 4 رقمي بوده و شماره انبار صادر كننده كالاي مازاد در آن درج مي گردد .

اگر انبار صادر كننده انبار اصلي باشد دو رقم سمت راست و براي انبار فرعي چهار رقم بايد پر شود و مي بايست از انبارهاي همان مديريت باشند .

تذكر : پر كردن شماره انبار جهت اقلام پروژه و غيراستاندارد (دامي - مجازي) الزامي مي باشد ولي براياقلام داراي شماره رمز مي بايست خالي باشد .

2-2-5- رمز سازماني صادره DISP ADMIN :

اين ستون دو رقمي بوده و رمز سازماني مربوطه كه كالاي مازادمربوط به آن مي باشد درج مي گردد.

تذكر : پركردن رمز سازماني صادره براي اقلام پروژه و غير استاندارد (شماره رمزهاي مجازي) الزامي بوده ولي براي شماره رمزهاي واقعي مي بايست اين فيلد خالي باشد.

درصورتيكه فيلد جهت اقلام پروژه و غير استاندارد خالي بماند يا بصورت كامل و عددي پرشود و يا از رمز سازماني پروژه هاي تعريف شده استفاده نگردد ، سند قبول نشده و پيام مناسب توسط سيستم ارائه مي گردد.

3-2-5- شماره درخواست پروژه PMR/DCMR :

اين ستون 10 رقمي بوده و شماره درخواست پروژه اقلام مازاد ارسالي توسط رمز سازماني پروژه كه داراي شماره طبقه بندي مجازي هستند را شامل مي شود. درصورتيكه شماره طبقه بندي حقيقي باشد و يا اينكه اقلام مازاد ارسالي مربوط به رمز سازماني اقلام مستمر موجودي انبار باشد اين ستون خالي مي ماند چنانچه اين فيلد عددي و يا بصورت كامل و صحيح پر نشود سند قبول نشده و پيامهاي مناسب از سوي سيستم ارائه مي گردد.

4-2-5- شماره قلم درخواست پروژهITEM NO.:

چنانچه كالاي مازاد مربوط به پروژه بوده و شماره طبقه بندي آن مجازي باشد در اين ستون شماره قلم درخواست پروژه مربوطه درج مي گردد و پركردن آن ضروري است . در ساير حالات اين ستون خالي مي ماند و پركردن آن ضرورت ندارد . چنانچه اين فيلد براي اقلام پروژه خالي بماند و يا اينكه شماره قلم برابر با دو رقم سمت راست شماره طبقه بندي مجازي قلم پروژه نباشد سند قبول نشده و پيام مناسب توسط سيستم ارائه مي گردد.

5-2-5- شماره طبقه بندي كالاMESC:

دراين ستـون شمـاره طبقه بندي كالا بصورت عددي و ده رقمي درج مي گردد كه بسته به نوع رمز سازماني فرستنده مي تواند حقيقي و يا مجاز مي باشد.كه در هر دو صورت پركردن آن الزامي است . چنانچه اين فيلد خالي بماند و يا صحيح درج نگردد و يا اينكه دو رقم سمت راست MESCپروژه با شماره قلم پروژه مساوي نباشد و يا شماره MESC واقعي در پرونده طبقه بندي كالا فاقد سابقه باشد سند قبول نشده و پيام مناسب حسب مورد توسط كامپيوتر داده خواهد شد.

تذكر : الزاماً شماره رمز در مورد پروژه ها (ADM25) مي بايست بصورت مجازي و با شكل XXOOOOOOXX باشد.

6-2-5- واحد صد ور كالا UNIT :

دراين ستون واحد اندازه گيري كالا (واحد صدور) درج مي گردد كه بايستي معتبر و براي سيستم شناخته شده باشد اين ستون دو حرفي بوده و پركردن آن اجباري مي باشد. در صورتيكه اين فيلد خالي بوده و يا اينكه حرفي و كامل پر نشود و يا اينكه از واحدهاي اندازه گيري شناخته شده سيستم استفاده نگردد ، سند برگشت شده و پيام هاي مناسب ارائه ميگردد.

7-2-5- شماره خط LINE NO:

در اين ستون شماره خط مربوط به شرح درج مي گرددكه دو رقمي بوده وبراي هرخط يك شماره اختصاص مي يابد . مثلاً اگر شرح داراي 3 خط باشد شماره خطوط 01 و 02 و 03 به آن تخصيص داده مي شود.

اگر شماره طبقه بندي كالا حقيقي و معتبر باشد دو خط براي شرح مختصر در نظر گرفته مي شود. ولي اگر شماره طبقه بندي كالا مجازي باشد حداكثر 50 خط كه 48 خط آن براي شرح و خطوط 49 و 50 جهت ذخيره سازي اقلام مازاد براي قسمتهاي مختلف در نظر گرفته مي شود و پركردن آن الزامي است در صورتيكه اين فيلد خالي مانده و يا عددي پرنشود سند مورد قبول سيستم واقع نمي شود.

8-2-5- شرح DESCRIPTION:

اين ستون 60 كارآكتري بوده و شرح كالاي مازاد در آن نوشته مي شود كه مي تواند براي اقلام مازادبا شماره طبقه بندي حقيقي دو خط شرح مختصـر و بـراي اقلام با شماره مجازي حداكثر 50 خط در نظر گرفته مي شود.

درصورتيكه رمز عملكرد سند خالي باشد سند بعنوان سند ايجاد سابقه تلقي شده و شرح حتماً بايستي پرگردد و شماره خط بايد از 01 شروع گردد.

6- سند اصلاح سوابق اقلام مازاد “ MT30 A”:

در اين قسمت پس از قراردادن حرف “ A " بعنوان اصلاح سند در ستون “ رمز عملكرد“ اقدام به اصلاح سند مذكور مي نمائيم در اينجا پس از وارد كردن اطلاعات كليدي جهت دسترسي به همان اطلاعاتي كه در فرم ايجاد سابقه اقلام مازاد استفاده كرده ايم اقدام به اصلاح اطلاعات ذيل مي نمائيم .

چنانچه اين اطلاعات بصورت صحيح و كامل تكميل نگردد سند قبول نشده و پيام مناسب رويت مي گردد.

شايان توجه است كه عناصر اطلاعاتي ذيل صرفاً در مورد اصلاح سند تكميل مي گردند . به عبارت ديگر زماني كه باسند MT30 ركورد ايجاد گرديد و با اسناد انتقالي مثلMT65/65R و MT67/67R و يا اسناد اضافه كننده مانند MT75R ركورد داراي موجودي مازاد گرديد ، با سند اصلاحيه فوق الذكر مقدار كالاي مازاد همراه با رمز وضعيت موجودي ركورد مربوطه ثبت مي شود. (جهت تغيير وضعيتموجودي).

1-6- شاخص كالاي مازاد SURP.IND :

اين ستون يك حرفي بوده و شاخص كالاي مازاد در آن درج مي شود اين شاخص داراي رمزهائي بشرح زير مي باشد . فيلد مذكور فقط در سند اصلاح “ MT30A " مورد استفاده قرار مي گيرد. درصورتيكه در اين فيلد از رمزهاي معرفي شده به سيستم استفاده نگردد سند قبول نشده و پيام مناسب دريافت مي گردد.

شرح

رمز شاخص

اقلام مستمر موجودي از رده خارج شده NON STANDARD

N

اقلام مستمر موجودي كه زيادتر از حد نياز موجودي دارند EXCESS

E

اقلام مستمر موجودي راكد (بدون مصرف) DEAD STOEK

D

اقلام مازاد بر نياز پروژه ها (شماره طبقه بندي حقيقي و مجازي) PROJECT

P

تركيبي از اقلام مازاد بر نياز پروژه ها و خريد مستقيم و اقلام مستمر موجوديOTHERS

O

اقلام تعريف نشدهUNDEFIND

خالي

2-6- رمز وضعيت موجودي (جديد) NEW STATUS :

اين ستون يك رقمي بوده و رمز وضعيت موجودي را شامل مي شود . اين رمز داراي وضعيت هاي مختلفي بشرح زير مي باشد كه مشخص كننده وضعيت اقلام مازاد از نقطه نظر استعلام نياز به كالا در قسمتها وسطوح مختلف مي باشد . در صورتيكه در اين فيلد از رمزهاي معرفي نشده به سيستم استفاده شود پيام INVALID دريافت مي شود.

شرح

رمز وضعيت موجودي

درزمان ورود كالا به انبار مازاد و استعلام نياز در سطح شرکت صاحبکالا

1

استعلام نياز در سطح شركت ملي گاز ايران

2

استعلام نياز در سطح شركت هاي تابعه وزارت نفت

3

عدم نياز در كل صنعت نفت و ارسال جهت انبار مازاد براي فروش

4

نياز حتمي ساير پروژه ها و نيازهاي غير قابل پيش بيني( شرکت صاحبکالا) كه در انبار مازاد نگهداري شده و جهت فروش ارسال نمي گردد.

9

شايان توجه است كه در هرحالتي فقط دو نوع رمز وضعيت مي تواند وجود داشته باشدكه عبارتند از رمزهاي 1/2/3/4 و رمز وضعيت 9 .

تغيير رمزهاي وضعيت به شكل زير امكانپذير مي باشد.

تغيير رمز وضعيت1به 2

تغيير رمز وضعيت2 به 3

تغيير رمز وضعيت3به 4

چهت تغيير رمز وضعيت1/2/3/4 ابتدا بايد توسط سند اصلاحي كل مقدار هر وضعيت را بصورت كامل بر روي وضعيت “ 9 “انتقال داده و سپس نسبت به ايجاد رمز وضعيت جديد اقدام نمود.

درحالات فوق حتماً مي بايست مقادير برابر يكديگر باشند در غير اينصورت سند قبول نشده و نمونه پيام زير دريافت مي گردد.

NEW STATUS MUST BE 1,2,9

NEW QTY MUST BE = OLD QTY

انتقال موجودي براي وضعيت “ 9 “ با هرمقداري ( تاحداكثر كل موجودي اين وضعيت) به رمزهاي ديگر و همچنين انتقال موجودي با هر مقداري (‌تاحداكثر كل موجودي آن وضعيت ) به رمز وضعيت 9 امكانپذير مي باشد.

3-6- مقدار QTY :

دراين ستون مقدار كالاي مازاد نوشته مي شود كه مي تواند مربوط به هر رمز وضعيت موجودي باشد همچنين از كل مقدار وارده بخشي از موجودي را به رمز وضعيت موجودي اختصاص داد. مثلاً مي توان از مقادير وارده به انبار بخشي را تحت عنوان رمز وضعيت موجودي (9) نگهداري كرد و بقيه را به استعلام گذاشت .

درصورتيكه بخواهيم بخشي از مقادير را در وضعيت ديگري نگهداري نمائيم مي توانيم با رمز وضعيت موجودي موبوطه مقادير مورد نظر را نوشته و انتقال دهيم . چنانچه ركوردي در پرونده موجود باشد و عيناً همان مشخصات در سند نوشته شود مقادير مندرج در سند به مقادير پرونده اضافه ميشود.

7- سند حذف سوابق اقلام مازاد “ MT30D"

در اين مرحله در صورتيكه بخواهيم نسبت به حذف سوابق قلم / اقلام مازاد اقدام كنيم كافي است حرف “ D " را بعنوان حذف سند در ستون “ رمز عملكرد “ قرارداده و پس از وارد كردن اطلاعات كليدي نسبت به حذف قلم / اقلام از پرونده كالاي مازاد مبادرت نمود.

درصورتي اين عمل امكان پذير است كه قلم و يا اقلام مورد حذف داراي هيچگونه سابقه اي در پرونده هاي مربوطه نباشد . در غير اينصورت سند مورد قبول سيستم واقع نمي گردد.

فهرست ضمائم:

پيوست شماره 1)نمونه فرم سند ايجاد/اصلاح.. اقلام مازاد MT30

پيوست شماره 2) مجموعه گزينه هاي مرتبط با ‌اقلام مازاد MT30

پيوست شماره 3)نمونه فرم از رده خارج كردن كالا/اموال

 
1384/9/28 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

246.422 KB  
..


مجری سایت : شرکت سیگما