تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
روش اجرايي تهيه و تنظيم فرم ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه (SPIR) 

 فهرست مطالب

1- کليات: 

2- تعاريف: 

3- حدود:

4- اختيارات و مسئوليتها: 

5- مراحل اجرايي: 

6- نحوه تنظيم فرم SPIR ( ليست قطعات يدكي و اقلام مشابه ): 

7- ضمائم: 

 

 

1-كليات :

1-1-مقدمه

اهميت کالا در شرکت ملي گاز بر کسي پوشيده نيست قسمت عمده دارائي هاي شرکت را موجودي کالا تشکيل مي دهـد شـايـد چيـزي حـدود 50 تـا 60 درصد هزينه هر پروژه مربوط به کالاي آن مي باشد.

شناسائي دقيق کالاهاي مورد مصرف در صنعت گاز و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها با رعايت مسائل فني و ايمني و اهداف استراتژيک کشور موجب عدم وابستگي به خارج از کشور خواهد شد.

متاسفانه به علت فقدان اطلاعات دقيقومتمرکز زيانهاي ناشي از مصرف کالاهاي مشابه با مارکهاي مختلف با تغييرات جزئي قابل لمس نمي باشد.

بنابراين با هدف کاهش وابستگي به بيگانگان و تقليل مشکلات ناشي از تنوع کالاها و ايجاد يک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلو گيري از تعداد وسايل و دستگاهها و پراکندگي نوع اجناس مصرفي و نهايتاً تامين مناسبترين نوع کالا و رعايت صرفه و صلاح در مصارف لازم است مطابق مصوبات جلسه 1069 مورخ 25/12/1384 و جلسه 1171 مورخ 18/12/83 هيأت مديره محترم شرکت ملي گاز (کپي پيوست) بهنگام اجراي پروژه و نصب دستگاهها ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه تهيه گردد.

تبصره : پس از تنظيم و تکميل فرم SPIR و اختصاص شماره رمز به قطعات يدکي و اقلام مشابه براي نگهداشت دستگاهها و پشتيباني عمليات پالايش و انتقال گاز به طور مستمر لازم است فرم پيشنهادي طبقه بندي کالا (MT11) مطابق روش اجرايي مربوط به شماره 01-011/11-83 جهت مواد و اجناس و قطعات يدکي مصرفي تهيه و تنظيم گردد.

 

2-1- هدف :

هدف از تهيه اين روش تشريح مراحل مختلف تهيه و تنظيم فرم ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه (SPIR) توسط سازندگان / فروشندگان / پيمانکاران / مهندس ناظر پروژه و اقدامات مربوطه توسط اداره طبقه بندي و استاندارد کالا همچنين تعريف و تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي افراد / ادارات ذيربط مي باشد.

 

2- تعاريف :(SPIR ( Spare Parts List and Interchangeability Record

در خريد دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز طرحها و يا براي توسعه تاسيسات موجود در شرکت لازم است از سازنده يا فروشنده خواسته شود تا ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه يا فرم SPIR را تکميل و همراه ساير مدارک لازم و اسناد خريد ارائه نمايد.

متقاضي با استفاده از فرم تکميل شده SPIR ليست قطعات يدکي مشابه بکار رفته در دستگاهها و ماشين آلات را شناسائي نموده و مي تواند نيازهاي مستمر ساليانه خود را پيش بيني و طي فـرم MT11 ( فرم پيشنهادي طبقـه بندي کالا) از اداره طبقـه بندي و استـانـدارد کالا بخــواهدآنها را کد گذاري نموده تا جهت مصارف مستمر بعنوان اقلام موجودي انبار خريداري و در انبارها ذخيره گردد.

3- حدود :

حدود اين روش از زمان تنظيم فرم ليست قطعات يدکي مشابه توسط واحد متقاضي شروع و با تائيد اقدامات انجام شده توسط اداره طبقه بندي و استاندارد کالا و ثبت اطلاعات آن در سيستم و ابلاغ اقدامات انجام شده به متقاضي خاتمه مي يابد .

4- اختيارات و مسئوليتها :

1-4- رئيس طرح يا پروژه :

رئيس طرح يا پروژه مسئول تهيه و تنظيم فرم ليست قطعات يدکي مشابه SPIR بمنظور ايجاد سوابق طبقه بندي کالا بوده و از صحت اقدامات انجام شده در اين رابطه توسط سازنده / فروشنده / پيمانكار/ مهندس ناظر پروژه اطمينان حاصل مي نمايد.

2-4- رئيس اداره طبقه بندي و استاندارد کالا :

رئيس اين اداره مسئول نظارت دقيق بر اقدامات مربوط به ايجاد سابقه طبقه بندي کالا و ثبت اطلاعـات در سيستم پيوسته ويکنواخت و تهيه و صدور اطلاعيه ها و گزارش هاي طبقه بندي کالا به مديريتها / شرکتهاي ذيربط مي باشد . نامبرده همچنين مسئول حفظ يکنواختي و هماهنگي در ايجاد و نگهداشت پايگاه طبقه بندي کالا براي اقلام عمومي و مشترک و مشابه و اقلام اختصاصي واحدهاي تحت پوشش بوده و از صحت اقدامات انجام شده اطمينان حاصل مي نمايد.

3-4- مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني :

رئس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مسئول آموزش ، نگهداشت ، تهيه و تدوين اين روش بوده و همينطور بررسي اشکالات و دريافت پيشنهادات اصلاحي و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در برنامه هاي مورد نياز سيستم و دستور العملها و رفع اشکالات آن برعهده ايشان خواهد بودو كاربران را از نظر دسترسي به برنامه هاي سيستم و اخذ گزارشات کامپيوتري مورد نياز پشتيباني خواهد نمود.

4-4- مدير بازرگاني :

مديربازرگاني شرکت ملي گاز ايران بر اجراي صحيح اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابطه با هرگونه اصلاح / تغيير در مفاد اين روش را از طريق واحد مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مورد بررسي قرارداده و در صورت تصويب ، تغييرات در نسخه بعدي اين روش اعمال مي گردد.

5- مراحل اجرايي:

1-5- در هنگام خريد دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز طرحها و توسعه تاسيسات موجود در شرکت ملي گاز ايران لازم است سازنده يا فروشنده مربوطه ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه بکار رفته در دستگاههاو ماشين آلات را مشخص نمايد و سپس فرم SPIR را با هماهنگي سازنده يا پيمانکار و مهندسين ناظر پروژه و اداره طبقه بندي و استاندارد کالا به زبان انگليسي تکميل نمايد . بدين منظور سازنده / فروشنده ستونهاي 1و 2و 3و 4و 5 و 6 و 6 الف و 7و 8 و 9 و 10 و 11 و 12و 18 و 20 و پيمانکار ستونهاي 13و 14و 19 و 22 و مهندسين ناظر پروژه ستونهاي 15 و 21 و اداره طبقه بندي و استاندارد كالا ستونهاي 16و 17 را تكميل مي نمايد.

2-5- مسئولطرح يا پروژه بعنوان پيشنهاد دهنده ايجاد سابقه طبقه بندي فرم SPIR را با ذکر دلايل توجيهي مطابق روش تکميل و همراه با اسناد و مدارک فني و نقشه ها و کاتالوگها به اداره طبقه بندي و استاندارد کالا ارسال مي نمايد.

3-5- کارشناس اداره طبقه بندي و استاندارد کالا پس از دريافت فرم SPIR و مدارک ضميمه ، آنها را مورد بررسي دقيق قرارداده و پس از حصول اطمينان از تطابق اطلاعات با اسناد و مدارک با توجه به مشخصات کالا و مدارک فني براي هر قلم شماره طبقه بندي کالا (MESC) مشخص نموده و بر روي فرم درج مي نمايد. همچنين نوع رده بندي قطعات يـدکـي را در ستون مربوطه درج مي نمايد. و اقدامات خود را به تائيد رئيس اداره طبقه بندي کالا رسانده وتوسط فرم MT15 اطلاعات سيستم را در اين رابطه کامل مي نمايد.

4-5- پس از تکميل اطلاعات ثبت شده در سيستم و اختصاص شماره طبقه بندي يک نسخه از فرم SPIR تائيد شده را به رئيس طرح يا پروژه ارسال مي نمايد.

تذکر : در صورت مشاهده هرگونه اشکال و ابهام در فرم SPIR و اسناد و مدارک مربوطه کارشناس طبقه بندي کالا مي بايست موضوع را از مسئول طرح يا پروژه استفسار نمايد.

6- نحوه تنظيم فرم SPIR( ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه) :

جهت تکميل اطلاعات فرم SPIR و ثبت اطلاعات آن در سيستم عناصر اطلاعاتي سند به شرح ذيل توضيح داده مي شود.

الف : قسمتهاي زير بايستي توسط كارخانه سازنده و يا فروشنده تكميل شود:

1-6- نوع سند SPIR :

Spare Parts List and Interchangeability Record

معرف فهرست قطعات يدکي و اقلام مشابه مي باشد و از قبل روي سند چاپ شده است .

2-6- شماره ثبت دستگاه يا شماره برچسب دستگاه : EQUIPMENT REG.NO OR TAG NO :

شماره ثبت دستگاه يا شماره برچسب به ترتيبي که در برگ درخواست يا برگ سفارش قيد شده است درستون يكم نوشته مي شود.

3-6- مدل كارخانه سازندهMANUFACTURE'S MODEL :

مدل نوع و يا مشخصات ديگري از دستگاه / وسايل و غيره که سفارش شده است در ستون دوم درج مي شود.

4-6- شماره سريال سازنده REFERENCE / SERIAL.NO :

شماره سريال دستگاه / وسايل و غيره که سفارش شده است در ستون سوم درج مي شود.

5-6- تعداد دستگاه NUMBER OF UNIT :

تعداد دستگاههاي سفارش شده مشابه و يکسان از يک مدل مشخص که در رديف 7-6شماره سفارش آن قيد گرديده است در ستون چهارم درج ميگردد.

6-6- تعداد قطعات در هر دستگاه NUMBER OF PARTS PER UNIT :

در ستون پنجم تعداد قطعات برحسب واحد اندازه گيري کالاي مناسبي که در رديف 8-6 ذکر گرديده است وارد مي شود براي دستگاههاي مشابه تعداد برحسب هردستگاه زير رديف 5-6 ذکر مي گردد.

7-6- شماره سفارش خريد دستگاه EQUPMENT PURCHASE ORDER NO :

درستون ششم شماره مرجع سفارش خريد دستگاه / وسايل و غيره که سفارش شده است درج مي گردد.

8-6- واحد كالا ( كيلوگرم عدد- جفت دست )UNIT(KS,NO,PAIR, SET,….):

واحد اندازه گيري کالا مثل رول کيلوگرم جفت دست عدد وغيره در ستون ششم الف نوشته مي شود.

9-6- تعداد كل قطعات مشابه نصب شده TOTAL NUMBER OF IDENTICAL PARTS INSTALLED:

تعداد کل قطعات مشابه ذکرشده در رديف 10-6 براي هر دستگاه و درمورد دستگاههاي مشابه تعداد را از رديف 6-6در رديف 5-6 از همان دستگاه ضرب و حاصل نهايي هر خط در ستون هفتم وارد مي شود.

10-6- شرح قطعات DESCRIPTION OF PARTS :

شرح کامل قطعـات و اجـزاء متشکلـه دستگـاههـا و ماشين آلات که مشخصات آن دررديفهاي 2-6 و 3-6 و 4-6ذكر شده و توسط فروشنده جهت تعميرات ضروري تشخيص داده شده است . در ستون هشتم نوشته مي شود.

11-6- شماره نقشه يا مرجع DRAWING /REF.NO:

شمـاره نقشـه و يا مرجع طبق ليست قطعات يدکي و يا نقشه مربوطه در ستون نهم درج مي گردد.

12-6- شماره قطعه حقيقي سازنده MANUFACTURER'S REAL PART NO. :

شماره مشخص کننده قطعه براي نشان دادن قابليت جانشيني آن در دستگاههاي ساخت همان کارخانه درستون دهم درج ميگردد.

توضيح : قطعات مشابه بدون در نظر گرفتن اينکه آنها يک شماره قطعه و يا يک شماره نقشه داشته باشند بايستي يکبار نشان داده شوند.

13-6- نوع جنسMATERIAL. :

نوع جنس قطعات ذکر شده در رديف 10-6در ستون يازدهم نوشته مي شود.

14-6- تعداد كل قطعات يدكي پيشنهاد ي سازنده :

OPERATIONAL SPARE PARTS RECOMMENDED BY MANUFACTURER

تعداد کل قطعات يدکي پيشنهادي سازنده جهت زمان راه اندازي و دو سال عمليات دستگاه در ستون دوازدهم درج مي گردد.

15-6- قيمت واحد هر قطعهAPPROXIMATE UNIT PRICE :

قيمت واحد هر قطعه ( تا دو رقم اعشار) براي اقلام پيشنهادي در رديف 10-6 در ستون هيجدهم نوشته مي شود .

16-6- ملاحظاتREMARKS:

مشخصات اصلي برا ي کليه اقلامي که سازندگان فرعي دارند مثل ياتاقانها ، آببنديهاي مکانيکي ، اتصالات ، تسمه پروانه ، پيچ و مهره و کالاهاي مشابه ديگر با ذکر شماره هاي شناسائي اصلي ، نوع و اندازه در ستون بيستم مشخص گردند.

ب : قسمتهاي زير توسط پيمانكار تكميل مي گردد:

17-6- تعداد كل قطعات پيشنهادي توسط پيمانكارOPERATIONAL SPARE PARTS RECOMMENDED BY CONTRACTOR. :

تعداد کل قطعات يدکي توصيه شده توسط پيمانکار براي دوسال عمليات در ستون سيزدهم ذکر مي شود.

18-6- تعداد قطعات يدكي براي راه اندازيCOMMISSIONING SPARES :

تعـداد قطعـات يـدکـي تـوصيه شده پيمانکار براي مرحله راه اندازي در ستون چهاردهم نوشته مي شود.

19-6- قيمت كلي به تقريبQUANTITY TO BE SUPPLIED :

قيمت کل ( تا دو رقم اعشار) براي دوسال عمليات و مرحله راه اندازي برمبناي تعداد سفارش شده بهتائيد مهندس ناظر پروژه شرکت در ستون نوزدهم درج مي گردد.

20-6- شماره رديفITEM NO :

در ستون بيست و دوم همان شماره هاي رديف اقلام سفارش خريد نوشته مي شود.

 

ج : قسمتهاي زير توسط مهندس ناظر تكميل مي گردد:

 

21-6- تعداد مورد سفارشQUANTITY TO BE SUPPLIED :

تعداد قطعي قطعات يدكي براي سفارشي كه به تائيد مهندسي ناظر پروژه شركت رسيده است در ستون پانزدهم نوشته مي شود.

 

22-6- رده بندي دستگاهEQUIPMENT CLASS :

از ستون بيست و يكم براي مشخص کردن رده بندي دستگاه از نظر ميزان اهميت آن در عمليات مورد استفاده قرارمي گيرد و درستون مربوطه با کدهاي A , E , V به شرح ذيل مشخص مي گردند.

1-22-6- V- نشان دهنده دستگاههاي حياتي که از کار افتادن آنها برابر با قطع فوري و جدي عمليات در تاسيسات است با اين حساب هيچگونه ريسک در سفارش و انبار کردن قطعات يدکي اين نوع دستگاه قابل توجيه نخواهد بود.

2-22-6- -E نشان دهنده دستگاههاي ضروري (اصلي) که در عمليات درجه اول بکارگرفته مي شوند و در عين حال سفارش و انبار کردن قطعات اين نوع دستگاهها با تعدادي ريسک توأم باشد .

3-22-6- A نشان دهنده دستگاههاي کمکي (فرعي) داراي مصارف عمومي و ذخيره که در عمليات درجه دوم بکار گرفته مي شوند در اين موارد فقدان موقت قطعات يدکي اثرجدي در عمليات نخواهد داشت .

د : قسمتهاي زير بايد توسط اداره طبقه بندي و استاندارد كالا تكميل گردد:

23-6- شماره طبقه بندي كالاMESC NO :

شماره طبقه بندي قطعات يدكي در ستون شانزدهم نوشته مي شود.

 

24-6- رده بندي قطعات يدكيCLASSIFICATION OF PARTS :

رمز استاندارد رده بندي قطعات يدکي مطابق با دستور العمل (01-011/11-83) MT11.

و ستون هفدهم تکميل گردد.

هـ : قسمتهاي زير بايد توسط واحد متقاضي تکميل گردد:

25-6- ستونهاي قسمت بالا سمت راست فرم SPIR به شرح ذيل توسط واحد متقاضي بايد تکميل گردد :

1-25-6- رديف اول شماره سفارش قطعات يدکي درج شود.

SPARE PARTS ORDER NO

2-25-6- رديف دوم نام دستگاه نوشته مي شود. SUBJECT

3-25-6- رديف سوم نام سازنده دستگاه ذکر مي گردد.MANUFACTURER

4-25-6- رديف چهارم : آدرس سازنده دستگاه ذکر مي گردد.ADDRESS

5-25-6- رديف پنجم : تاريخ تنظيم فرم SPIR نوشته مي شود.DATE

26-6- ستونهاي قسمت پائين سمت راست فرم SPIR به شرح ذيل توسط واحد متقاضي بايد تکميل گردد:

1-26-6- رديف اول شماره تجديد نظر. REV. LETTER

2-26-6- رديف دوم تاريخ تجديد نظر .DATE

3-26-6- رديف سوم امضاءSIGN

4-26-6- رديف چهارم شماره صفحات فرم SPIR

SHEET NO…….OF ……

27-6- درقسمت پائين ستون وسط نام پروژه ، تحويل گيرنده ، طراح , مدت زمان تحويل و قيمت كل به تقريب ، بايد ذكر گردد.

7- ضمائم:

 

 
1384/11/16 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

163.867 KB  
..


مجری سایت : شرکت سیگما