تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
دستورالعمل فراخوان مناقصه ، مزايده ، و شناسايي منابع 

فهرست مطالب

 1-كليات :
2-تعاريف :

3- دامنه كاربرد : 

 4- اختيارات و مسئوليتها :
 5- فرآيند و شرح كار:

1-كليات :

1-1-مقدمه

فراخوان فرآيندي است كه در آن از اشخاص حقيقي و حقوقي براي شناسايي و ارزيابي كلي توان آنها جهت انجام كاري، دعوت بعمل مي آيد.

سالها است که درصد قابل توجهي از معاملات کشور در بخش دولتي و عمومي از طريق فراخوان به انجام مي رسد ليکن با گذشت زمان، گستره و پيچيدگي معاملات درجامعه روبه توسعه ايران فزوني مي يابد و روشهاي سنتي دشوارتـر و پـرهزينـه تر مي شود فقدان يک شبکه اطلاعاتي متمرکز ، کارآمد و قابل دسترسي براي همگان، طيف وسيعي از صاحبان کسب و کارها را از شرکت در فراخوان محروم مي سازد در حاليكه وجود شبکه متمرکز فضاي رقابتي لازم براي دستيابي به قيمت مناسب معامله و بالا رفتن سطح ارائه خدمات و کيفيت کالاها را فراهم مي آورد و در نتيجه صرفه جوئي مالي کلاني را در معاملات دولتي موجب مي شود.

دستورالعمل حاضر علاوه بر آنكه مسئولين برگزاري مناقصات در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تحت پوشش آن را قادر مي سازد فراخوان مورد نياز را در كوتاه ترين زمان با رعايت كليه موازين قانوني سامان دهند، به برقراري شبكه اطلاعاتي متمركز فوق الذكر نيز كمك خواهد كرد.

پيشنهادات و نظرات اصلاحي درخصوص اين روش توسط رئيس مقررات وروشهاي بازرگـانـي و پيماني مورد بررسي قرارگرفته و درصورت لـزوم اصلاحيه مربوطه تهيه مي گردد .

درتدوين صحيح اين دستور العمل مديربازرگاني نظارت عاليه داشته و پيشنهادات و نظـرات اصلاحـي درمفـاد ايـن روش درصـورت تصـويب ايشـان درچـاپ بعدي اعمال مي گردد."

2-1- هدف :

هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح مراحل مختلف فراخوان و همچنين تعريف و تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي افراد و ادارات ذيربط مي باشد.

2-تعاريف :

1-2-مناقصه : فرآيندي است رقابتي براي تامين كالا يا خدمات با کيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) ،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري که کمترين قيمت متناسب را پيشنهاد کرده باشد واگذار مي شود.

2-2- مزايده : فرايندي است رقابتي براي فروش کالا ، خدمت يا حقوق مورد نظر(طبق اسناد مزايده) ، که در آن موضوع معامله به مزايده گري که بيشترين قيمت را پيشنهادکرده باشد واگذار مي شود .

3-2- مناقصه گزار : شركت ملي گاز ايران يا شركتهاي تابعه آن كه مناقصهرا برگزار مي نمايد.

4-2- مزايده گزار :شركت ملي گاز ايران يا شركتهاي تابعه آن که براساس اين دستور العمل مزايده را برگزار مي نمايد.

5-2- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است که در مناقصه شرکت مي نمايد.

6-2- مزايده گر :شخص حقيقي يا حقوقي است که در مزايده شرکت مي نمايد.

7-2- کميسيون مناقصه (مزايده) : هيئتي است متشکل از حداقل سه نفر از کارمندان تمام وقت شرکت که از سوي هيئت مديره شرکت انتخاب مي شوند هريک از اعضاء حداقل بايد در يکي از رشته هاي فني ، مالي ، بازرگاني يا حقوقي داراي تخصص و اطلاعات کافي باشند.

8-2-کميته فني بازرگاني :هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله) که از سوي هيئت مديره انتخاب مي شوند و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در قانون مناقصات را برعهده ميگيرند.

9-2- مدت اعتبار پيشنهادات : دوره زماني است که توسط شرکت اعلام مي شود و طي آن پيشنهادات بايد داراي اعتبار باشد اين مدت شامل زمان لازم براي انجام فراخوان ، بررسي و ارزيابي پيشنهادات ، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي باشد .

10-2- ارزيابي کيفي شرکت کنندگان درفراخوان : عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات شرکت کنندگان در فراخوان که ازسوي برگزار کنندگان فراخوان يا به تشخيص وي توسط کميته فني بازرگاني انجام مي شود.

11-2- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها :فرآيندي است که در آن مشخصات ، استانداردها کـارايي ، دوام و سـايـر ويـژگـي هــاي فنــي بــازرگــانــي پيشنهـادهاي شرکت کنندگان در فراخوان بررسي ، ارزيابي و پيشنهـادهـاي قـابل قبـول بـرگـزيـده مي شوند.

12-2- ارزيابي مالي :فرآيندي است که در آن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهايي که از نظرفني بازرگاني پذيرفته شده اند برگزيده مي شوند.

13-2- ارزيابي شکلي : عبارت است از بررسي کامل بودن اسناد و امضاء آنها ، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهادهاي قيمت .

14-2- انواع مناقصات از نظر مراحل بررسي :

- مناقصه يک مرحله اي : مناقصه اي است که در آن نيازي به ارزيابي فني بـازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاکت هاي پيشنهاد مناقصه گران در يک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي گردد.

- مناقصه دو مرحله اي : مناقصه اي است که به تشخيص مناقصه گزار بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه کميته فني بازرگاني تشکيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به کميسيون مربوطه گزارش مي کند و برنده توسط کميسيون مذکور تعيين مي گردد.

15-2- انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران:

- مناقصه عمومي : مناقصه اي است که در آن فراخوان از طريق آگهي عمومي باطلاع مناقصه گران مي رسد.

- مناقصه محدود : مناقصه اي است که در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزارمحدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذکر ادله تائيدشود. فراخوان از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيت دار به اطلاع آنان مي رسد.

16-2- واحد متقاضي : عبارت است از يکي از واحدهاي داخلي مناقصه گزار که حق ارجاع کار با رعايت قانون برگزاري مناقصات به آن تفويض شده است.

3- دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل انجام فراخوان مناقصه و مزايده و شناسايي منابع در محدوده شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه است.

4- اختيارات و مسئوليتها :

1-4- واحد متقاضي

مسئول تشخيص نوع مراحل بررسي فراخوان ، انجام برآورد مالي معامله ، تهيه کننده اسناد فني و بازرگاني ، تعيين لزوم يا عدم لزوم ارزيابي کيفي شرکت کنندگان در فراخوان ، ارسال / دريافت اسناد ، ارزيابي پاسخها و تعيين امتيازات و رتبه ها و اعلام شرکت کنندگان صلاحيتدار به کارفرما در تک مرحله اي ، مسئول انجام فراخوان ، تعيين تعداد نوبت چاپ آگهي و نيز مجوز استفاده از رسانه ها يا شبکه هاي اطلاع رساني براي انتشار فراخوان ، توضيح و تشريح اسناد فراخوان , دريافت ثبت و صيانت از پيشنهادات تا روز گشايش پاکات ، عودت پيشنهادات ردشده ، انعقاد قرارداد , تهيه کننده برنامه زماني فراخوان و مواعيد ، تکميل فرمهاي فراخوان (پيوست 7)

2-4- رئيس امورتدارکات کالا / امورکالا / امور قراردادها

مسئول اجراي دقيق اين روش مي باشد و بايد اطمينان حاصل نمايدکه در مراحل مختلف فراخوان توسط مسئولين دواير و کارشناسان مربوطه مفاد اين روش رعايت شده است .

3-4- کميته فني بازرگاني :

مسئول ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها ، تائيد اسناد فني و بازرگاني ، متولي ارزيابي کيفي شرکت کنندگان در فراخوان .

4-4- کميسيون مناقصه :

مسئول تائيد برنامه زماني مناقصه و مواعيد ، ارزيابي شکلي پيشنهادات , ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول , ارجاع بررسي پيشنهادات به کميته فني بازرگاني درمناقصات دومرحله اي , تعيين برنده اول و دوم مناقصه , تنظيم صورتجلسه مناقصه , متولي تائيد نهايي متن قرارداد تا مبلغ ده ميلياردريال قبل از مبادله ، تصميم گيري درمورد تجديد يا لغو مناقصه .

5-4- رئيس امور/ خدمات مالي :

متولي تأمين منابع مالي معامله در مدت قرارداد و پرداخت هزينه هاي فراخوان مي باشد.

6-4- رئيس روابط عمومي :

مسئـول انجام فراخوان و تعييـن نوع رسانه و تاريخ انتشار با هماهنگي برگزارکنندهفراخوان برحسب نوع مي باشد .

7-4- مديرعامل شرکت :

تصويب کننده نوع فراخوان از نظر روش دعوت عمومي يا محدود مي باشد ، رسيدگي به شکايات ,تشخيص منحصربفرد بودن اموال منقول خدمات و حقوق ، خريد و اجاره اموال غير منقول ، خريدهاي مرتبط با تعميرات ، خريد خدمات فرهنگي آموزشي و ...

تشخيص عدم امکان برگزاري فراخوان ، انتخاب کارشناس تعيين کيفيت.

5- فرآيند و شرح كار:

1-5- تامين منابع مالي : قبل از انجام مراحل فراخوان ، واحد متقاضي مي بايد از وجود منابع تامين مالي موضوع فراخوان اطمينان حاصل نمايد.

2-5- تعيين نوع فراخوان :

نوع فراخوان مورد نياز از ميان انواع زير تعيين ميگردد:

- فراخوان شناسايي منابع

- فراخوان مناقصه خريد كالا

- فراخوان مناقصه انجام خدمات

- فراخوان مزايده

3-5- تعيين نوع مراحل بررسي فراخوان :

درصورتيکه در انجام فر اخوان نيـازي بـه ارزيـابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد و پاکت هاي پيشنهاد در يک جلسه گشوده ودر همان جلسه برنده تعيين شود فراخوان يک مرحله اي بوده و در صورتيکه بررسي فني - بازرگاني پيشنهادها لازم باشد و با تشکيل کميته فني - بازرگاني نتايج ارزيابي فني - بازرگاني پيشنهادها به کميسيون مناقصه (مـزايـده) گـزارش گـردد و بـرنـده تـوسط کميسيـون مـذکـور تعيين گردد فراخوان دومرحله اي خواهد بود.

4-5- تعيين روش اطلاع از فراخوان :

فـراخوان از طريق آگهي عمومي باطلاع همه خواهد رسيد.

درصورتيکه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل شرکت ، محدوديت برگزاري عمومي فـراخـوان بـا ذکـر ادلـه تأييد شود و فراخوان از طريق ارسال دعوتنامه به اطلاع شرکت کنندگان در فراخوان برسد ،فراخوان محدود مي باشد.

5-5- تهيه اسناد فراخوان :

اسناد و مدارک لازم جهت آگاهي شرکت کنندگان در فراخوان از جزئيات موضوع فراخوان بايدتهيه گردد.

6-5- تكميل فرم فراخوان :

فرم فراخوان به شرح زير تكميل ميگردد:

·نوع مناقصه / مزايده

در بالاي فرم نوع مناقصه يا مزايده ( مراحل) با توجه به بند 5-3 تعيين و علامتگذاري مي شود.

·مناقصه گذار/ مزايده گزار

در اين بخش نام و آدرس و ساير اطلاعات مناقصه گذار / مزايده گذار درج ميشود.

·موضوع مناقصه/ مزايده:

در اين بخش خلاصه اي از موضوع مناقصه اعم از خريد كالا يا خدمات يا مزايده فروش كالا شامل مقدار واحد و محل استقرار درج مي شود.

·زمان و رسانه انتشار فراخوان:

در اين بخش نوع رسانه ( روزنامه ، سايت صدا و سيما و ساير) تعداد دفعات ( نوبت) و تاريخهاي فراخوان درج مي شود.

برآورد تقريبي مبلغ:

برآورد تقريبي مبلغ معامله و مباني آن ( در صورتيكه تعيين آن ميسر و يا به مصلحت واحد متقاضي باشد) درج ميگردد.

·مدت انجام موضوع مناقصه:

مدت انجام موضوع خدمات و زمان نياز به كالا به روز و ماه و سال خورشيدي بايد درج گردد.

·محل انجام کار / تحويل کالا:

محل انجام کار و يا تحويل کالا بايد ذکر گردد.

·نام و آدرس مشاور طرح :

درصورتيکه براي انجام پيمان مشاور طرح لازم باشد در قسمت مربوط فرم فراخوان علامت گذاري شده و سپس نام و آدرس مشاور درج مي گردد.

·ذکر تعداد پيمانکار انجام پيمان:

بايد با علامت گذاري در قسمت مربوطه مشخص گردد که اجراي کار با يک پيمانکار و يا کنسرسيوم مي باشد در صورتيکه کنسرسيوم باشد بايد اجزاء آن مشخص گردد.

·انواع تضمين :

انواع تضمين هاي مورد نياز با ذکر مبلغ يا درصد قيمت پيشنهادي به شرح ذيل بايد مشخص و در فرم فراخوان علامت گذاري گردد.

الف: شرکت در موضوع فراخوان بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي ، ضمانتنامه از مؤسسات اعتباري غير بانکي ، وجه نقد ، اوراق مشارکت ، ساير (به ترتيبي که در اسناد مناقصه آمده است ).

ب : پيش پرداخت بصورت ضمانتنامه بانکي ، ضمانتنامه از مؤسسات اعتباري غير بانکي ، اوراق مشارکت ، ساير(به ترتيبي که در اسناد مناقصه آمده است ) .

ج : انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي ، ضمانتنامه از مؤسسات اعتباري غيربانکي ، نقد ، سفته ، ساير(به ترتيبي که در اسناد فراخوان آمده است).

د : حسن انجام کار(درصورت نياز به ترتيبي که دراسناد فراخوان آمده است).

تبصره : در صورتيکه وجه نقد بعنوان ضمانتنامه اخذگردد بايد شماره حساب جاري و نام بانک و کد مربوطه و نام شرکتي که بايد وجه به حساب آن شرکت واريز گردد مشخص شود.

·شرايط شرکت کننده در فراخوان ( مناقصه گر، مزايده گر يا متقاضي) :

هر يک از شرايطي که در ذيل درج گرديده مد نظر باشد بايد در فرم فراخوان علامت گذاري گردد.

الف : داشتن شخصيت حقوقي يا حقيقي

ب: داشتن تجربه کافي مرتبط

ج: توانايي تهيه و تسليم ضمانتنامه

د : توانايي رعايت استاندارد هاي شرکت ملي گازو مقررات بهداشت ، ايمني و محيط زيست (HSE) .

هـ : داشتن امکانات و نيروي متخصص به اندازه کافي و امکانات توليدي و آزمايشگاهي

و: رتبه بندي مرتبط از سازمانهاي ذيربط با رعايت مانده ظرفيت مجازکاري در خصوص پيمان .

·مدارک لازم جهت دريافت اسناد موضوع فراخوان :

هريک از مدارک ذيل که جهت دريافت اسناد موضوع فراخوان مورد نياز است بايد توسط برگزار کننده فراخوان مشخص و در فرم فراخوان علامت گذاري گردد :

- ارائه کپي اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات (مديران و اختيارات آنان) منتشره در روزنامه رسمي کشور.

- معرفي نامه .

- اعلام آمادگي کتبي .

- ارائه سوابق کاري (خصوصاً با مجموعه وزارت نفت) همراه با تائيديه هاي لازم .

- نمودار سازماني و مشخصات ، تحصيلات ، سوابق کاري مديران و کارشناسان اصلي .

- امکانات و تجهيزات و توانائي هاي فني نرم افزاري و مالي براي انجام کار .

- گواهي توانائي ارائه ضمانتنامه هاي مندرج در بند (6-5) .

- گواهينامه استاندارد ISO يا معادل آن .

- گواهينامه نمايندگي از سازنده اصلي ( درصورت وجود).

- تأييديه از اداره بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانکاري شرکت گاز.

(درصورت وجود با ذکر شماره و تاريخ تأييديه)

- گواهي ارائه گارانتي کالا / خدمات با ذکر مدت.

- گواهي ارائه خدمات پس از فروش (وارانتي) با ذکر مدت.

- ارائه کاتالوگ و CD محصولات توليدي (درصورت عدم ثبت نام شرکت توليدي در اداره بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانکاري شرکت ملي گاز ايران )

- آدرس کامل بانضمام شماره پست الکترونيکي و سايت .

·بهاي اسناد مناقصه

در اين بخش در صورتيکه برگزار کننده فراخوان جهت ارائه اسناد مناقصه وجهي را اخذ نمايد بايد مقدارآن ، شماره حساب ، نام بانک ، شعبه ، کد ، شهر مربوطه و نام شرکتي که بايد وجه به حساب آن شرکت واريز گردد درج گردد.

·محل و زمان: ( ساعات اداري به استثناء روز هاي تعطيل)

محل وزمان با ذکر ساعت و تاريخ جهت موارد ذيل بايد ذكر گردد.

1- تحويل درخواست کتبي .

2- دريافت اسناد موضوع فراخوان .

3- بازديد از کالا / محل

4- تحويل پاکات پيشنهادات فني / مالي / تضمين .

5- بازگشايي پاکات يک مرحله اي.

6-بازگشائي پاکات فني (ب) / تضمين (الف).

7- دروضعيت دو مرحله اي زمان بازگشائي پاکات مالي به شرکت کنندگان در فراخوان که پيشنهادات فني آنها پذيرفته شده است کتباً اعلام مي گردد.

8- تحويل کالا .

- موارد شمول قيمت پيشنهادي

باعلامت گذاري مشخص شود که قيمت پيشنهادي بايد شامل کداميک از موارد ذيل باشد .

1- قيمت کالا .

2- عوارض و ماليات دولت .

3- هزينه حمل تا انبار شركت

4- ساير .

·ذکر نام و آدرس روابط عمومي

نام و آدرس اينترنتي روابط عمومي که فراخوان را برگزار مي نمايد بايد ذکر گردد.

·شماره آگهي

شماره 8 رقمي فراخوان بايد مطابق دستور العمل شماره گذاري مربوطه بمنظور رعايت همساني بصورت ذيل ذکر گردد.

شماره رديف/سال/کد شرکت

XXX/XX/X XX

·توضيحات

1- در وضعيت دومرحله اي زمان بازگشائي پاکات مالي به شرکت کنندگان در فراخوان که پيشنهادات فني آنها پذيرفته شده است کتباً اعلام مي گردد.

2- مدارک و اسناد به واجدين شرايط که براساس مفاد اين دستورالعمل ازبين متقاضيان انتخاب شده تحويل مي گردد بديهي است که ارائه درخواست شرکت در فراخوان هيچگونه حقي را براي متقاضياني که در ارزيابي کيفي پذيرفته نشده اند ايجاد نخواهد کرد .

3- درج شماره و تاريخ دعوتنامه شرکت در فراخوان و عنوان کالا يا خدمات و شماره آگهي و شماره تقاضا و موضوع فراخوان و نوع پاکت (الف ، ب ، ج) و نام شرکت کننده در فراخوان برروي پاکات ارسالي الزامي است .

4- نوع بسته بندي کالا بايد مطابق با مشخصات تعيين شده در قرارداد باشد.

5- وجه کالاي موضوع مزايده نقداً دريافت مي گردد و هرگونه ماليات ، عوارض و هزينه حمل کالا و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار مي باشد.

6- شرکت گاز به پيشنهادهاي ناقص ترتيب اثرنخواهد داد.

7- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد فراخوان مي باشد.

8- فراخوان تحت قوانين جمهوري اسلامي ايران انجام مي پذيرد.

9- ساير ضمانتنامه ها به شرح ذيل مي باشد :

الف : وثيقه ملکي معادل 90% ارزش کارشناسي رسمي آن .

ب: انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376).

ج: سهام شرکتهاي سهامي عام پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ 70% ارزش روز آنها .

د :مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذيحسابان مربوطه .

تبصره : استفاده از ساير ضمانتنامه ها تا ابلاغ آئين نامه از طرف وزارت اقتصاد و امور دارايي با تشخيص واحد متقاضي مي باشد.

توجه :

براي انجام فراخوان دونوع فرم در نظر گرفته شده است که فرم اطلاعي براي درج در رسانه ها و ارجاع شرکت کنندگان درفراخوان به آدرس سايت شرکت ملي گاز بوده و فرم اصلي حاوي اطلاعات کامل بوده که توسط روابط عمومي جهت نصب برروي سايت شرکت ملي گاز به خدمات کامپيوتر ارسال مي گردد ، فرمهاي متذکر (پيوست7) پس از تنظيم و اخذ امضاءهاي مجاز به روابط عمومي ارسال مي گردد.

 

 

 

 
1385/3/20 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

173.223 KB  
..


مجری سایت : شرکت سیگما