سيستم اطلاعاتي خريد كالا
شماره تلفن رؤساي امور كالا و آموزش شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران 

.

1390/7/24 يكشنبه
....
برنامه عملياتي سازي سيستم 
1389/12/25 چهارشنبه
....
********************* پروژه در دست اقدام سيستم جامع خريد شركت ملي گاز ايران ************************* ************************** ********************** 

   

  


                           مستندات پروژه                              اركان پروژه


   

  


                           مستندات پروژه                              اركان پروژه


1387/6/2 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما