سيستم اطلاعاتي خريد كالا
برنامه عملياتي سازي سيستم 
 
   استقرار سيستم خريد كالا
 
 

 اركان پروژه

  مستندات پروژه
  نظرات كارشناسي سيستم و فرايندهاي خريد  

 كليات سيستم

برنامه آموزشي

مستندات فني پروژه
نمودار گردش كار

شماره تلفن رؤساي آموزش شركتهاي تابعه

مستندات مديريت پروژه

 شرح تفضيلي نيازها

آموزش سيستم اطلاعاتي خريد كالا در شركتها

برنامه زمانبندي
اطلاعات كار گروه

برنامه عملياتي سازي

 دعوت به جلسات

ادارات مرتبط با سيستم خريد

صورتجلسات

 
 

ليست شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي

 
  راهنماي سيستم اطلاعاتي خريد كالا  

 

 
1389/12/25 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما