مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
فهرست تيپ پيمانها و دستورالعملهاي مصوب مقررات و روشهاي پيماني 

فهرست تيپ پيمانهاي مصوب اداره مقررات و روشهاي پيماني

 شرح

 تاريخ تصويب

 بر اساس درخواست

1-تيپ پيمان نظافت و فضاي سبز

22/7/1386  

 عمومي

2- تيپ پيمان خدمات حمل و نقل

 10/07/1386

 عمومي

3- تيپ پيمان خدمات تخليه ، بارگيري و جابجايي كالا در انبار

 24/05/1386

 عمومي

2-تيپ پيمان خدمات آتش نشاني و ايمني

6/3/1386

عمومي

3-تيپ پيمان حفاظت و حراست از اماكن،اموال و تأسيسات

14/1/1386

عمومي

4- تيپ پيمان تهيه و طبخ ،بسته بندي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران

2/12/1385

شركتهاي پالايشي

5- قرارداد تيپ خريد كالا

12/10/1385 

عمومي

6- قرارداد آموزشي با اشخاص حقوقي

14/8/1385

عمومي

7- قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي غيرشاغل در شركت

14/8/1385

عمومي

8-  دستورالعمل نحوه تسويه کسري کالاي تحويلي به  پيمانکاران

14/8/1385 

عمومي

9- دستورالعمل مجوز ترك تشريفات مناقصه و موارد عدم الزام به مناقصه

2 /7/1385

عمومي

10- تيپ پيمان تأمين خدمات حمل و نقل

  24/3/1385

مديريت عمليات

11- تيپ پيمان رنگ آميزي صنعتي ايستگاه تقويت فشار گاز

7/1/1385

مديريت عمليات

12- تيپ پيمان تهيه ، طبخ ،بسته بندي ،توزيع،سرو غذا و اداره رستوران

7/1/1385

مديريت عمليات

13- تيپ پيمان خدمات پشتيباني ،خدمات عمومي و تخصصي ،نظافتي و ...

7/1/1385

مديريت عمليات

14- تيپ پيمان خدمات راهبري و نگهداشت امور تأسيساتي و ساختمانها

7/1/1385 

 مديريت عمليات 

15- تيپ پيمان نگهداري و تعميرات خطوط لوله گاز و تأسيسات وابسته به آن

 7/1/1385 

 مديريت عمليات 

16- دستورالعمل نحوه شمول شركتهاي ممنوع المعامله  

  22/7/1387                                    

                      عمومي         

                                                                                                             
 
1386/4/23 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما