مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
فهرست سیستمهای بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی و پیمانی 
 سیستم جامع بانک اطلاعات منابع دستگاه مرکزی و کنترل فرایند مناقصات

 پروژه در دست اقدام سیستم جامع خرید شرکت ملی گاز ایران

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بیع متقابل

سیستم جامع کنترل و مدیریت فرآیندهای مناقصات و بانک اطلاعات منابع

 سیستم پیوسته و یکنواخت کالا


 
1388/3/30 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما