اركان پروژه
كليات سيستم خريد 
1387/6/2 شنبه
....
نمودار گردش كار 
1387/6/2 شنبه
....
نمودار كارگروه سيستم و اطلاعات 
1387/6/2 شنبه
....
شرح تفضيلي نيازها(R.F.P) 
1387/6/2 شنبه
....
ادارات مرتبط با سيستم خريد 
1387/6/2 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما