شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوبه « الحاق يك بند به ماده 4 اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي مصوب 27/6/1386(12/09/90) 

 مصوبه « الحاق يك بند به ماده 4 اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي مصوب 27/6/۱۳۸۶
 

 

شماره6286/90/دش                                                                                                30/5/1390

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنـگي در جلسه 188 مورخ 10/6/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 9/10/1386 فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و براساس تفويض شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضويت نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تركيب شوراي راهبردي سياستگذاري كلان امور مربوط به دانشجويان خارجي را در قالب الحاق يك بند به ماده 4 اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي (مصوب 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، به شرح ذيل تصويب نمود: «12ـ نماينده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.» رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد                    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 9/9/90)

1390/9/12 شنبه
....
مصوبه « شمول بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» (12/09/90) 

 مصوبه « شمول بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
 

 

شماره1102/90/دش                                                                                                 7/2/1390

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده « شمول بند « ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء، ابلاغ مي‌شود: ماده واحده ـ « بنا به ماهيت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مؤسسه پژوهشي طبق مصوبة جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس رويه سابق و مستنداً به شمول مقررات مشابه قبلي ناظر بر مؤسسات هيأت امنايي بر دبـيرخانه مزبور، اين دبيـرخانه كماكان مشمول مقررات مربـوط از جمله بنـد ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره‌هاي ذيل آن بوده و تمامي مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيأت امناي دبيرخانه شوراي عالي، پس از تأييد رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.»

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد                            

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 9/9/90)

1390/9/12 شنبه
....
مصوبه «اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (23/11/89) 
مصوبه «اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)»
شماره: 11035/89/دش    16/11/1389
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ عمومي
ماده واحده «اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» كه در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود: «ماده واحده ـ عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي از عبارت «روز حمل و نقل» به عنوان «روز حمل و نقل و رانندگان» اصلاح و تكميل مي‌شود.»
رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/11/89)

1389/11/23 شنبه
....
مصوبه «الحاق يك تبصره به ماده 9 اساسنامه بنياد ملي نخبگان» (13/09/89) 

مصوبه «الحاق يك تبصره به ماده 9 اساسنامه بنياد ملي نخبگان»

شماره: 8073/89/دش    29/8/1389

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

مصوبه الحاق يك تبصره به ماده 9 اساسنامه بنياد ملي نخبگان (مصوب جلسه 562 مورخ 10/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) كه در جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 11/2/1389 معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، به شرح ذيل به تصويب رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي‌شود. « تبصره4ـ هيأت امنا مي‌تواند برخي از وظايف خود را به كميسيون دائمي هيأت امناي بنياد، مركب از تعدادي از اعضاي هيأت امنا، تفويض نمايد. آيين‌نامه طرز تشكيل و شرح وظايف اين كميسيون توسط هيأت امنا به تصويب خواهد رسيد.»

رييس‌جمهور و رييس شورايعالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 

  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 9/9/89)

 

1389/9/13 شنبه
....
ماده واحده «اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» (31/06/89) 

ماده واحده «اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص»

شماره: 5866/89/دش  24/6/1389

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 668 مورخ 26/5/1389، ماده واحده «اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص (مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» رابه شرح ذيل، تصويب نمود: «ماده واحده ـ به شوراي فرهنگ عمومي اجازه داده مي‌شود، دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه «نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» را تهيه و به استناد آن و مفاد آيين‌نامه مذكور عمل نمايد.» رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ـ 30/6/89)

1389/6/31 چهارشنبه
....
ماده واحده «تغييرات اعمال شده در تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي» (31/06/89) 

 ماده واحده «تغييرات اعمال شده در تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي»

شماره: 5865/89/دش    24/6/1389

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 668 مورخ 26/5/1389، بنا به پيشنهاد مورخ 13/5/1389 شوراي فرهنگ عمومي، تغييرات اعمال شده در تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ تغييرات ذيل در تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي اعمال و گنجانده مي‌شود:

1ـ مناسبت‌هاي ذيل در متن تقويم رسمي كشور در سال 1390 گنجانده مي‌شود:

تاريخمناسبترديف
29 دي روز غزه1
?? شهريور (مصادف با سالروز شهادت رئيسعلي دلواري)روز مبارزه با استعمار انگليس2
9 ديروز بصيرت و ميثاق امت با ولايت3
31 خرداد (مصادف با سالروز شهادت دكتر چمران)روز بسيج اساتيد4
21 فروردين (مصادف با سالروز شهادت سيد مرتضي آويني)روز هنر انقلاب اسلامي5
4 خردادروز مقاومت و پايداري6

2ـ مناسبت‌هاي ذيل در ضميمه تقويم رسمي كشور در سال1390 گنجانده مي‌شود:
تاريخمناسبترديف
5 خردادروز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)1
4 ربيع الثانيولادت حضرت عبدالعظيم حسني (ع)2
31 مردادروز صنعت دفاعي3
?? شوال (روز نبرد اميرالمؤمنين علي (ع) با عمربن عبدود در جنگ خندق كه نماد شجاعت، قدرت و اخلاق مي‌باشد.)روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه‌اي4
سوم صفرميلاد امام محمدباقر عليه السلام (به روايتي)5
10 تيرروز آزادسازي شهر مهران6
3 ديروز ثبت احوال7
نيمه شعبان (مصادف با سالروز تولد حضرت امام زمان (عج))روز سربازان گمنام امام زمان (عج)8
5 ذي العقدهروز بزرگداشت حضرت صالح بن موسي كاظم (ع)9
26 آبان (همزمان با سالروز آزادسازي شهر سوسنگرد در تاريخ 26/8/1359 از اشغال بعثي‌ها)سالروز آزادسازي سوسنگرد10

3ـ مناسبت‌هاي ذيل از متن تقويم رسمي كشور در سال 1390 حذف شود:
تاريخمناسبترديف
17 ارديبهشتروز اسناد ملي1
25 خردادروز گل و گياه2
30 شهريورروز گفتگوي تمدن‌ها3
20 مهرروز اسکان معلولان و سالمندان4
5 ديروز ملي ايمني در برابر زلزله5

4ـ مناسبت‌هاي ذيل از ضميمه تقويم رسمي كشور در سال 1390 حذف مي‌شود:
تاريخمناسبترديف
10 فروردينهمه پرسي تغييرنظام شاهنشاهي به نظام جمهوري اسلامي ايران (1358 هـ . ش)1
20 فروردينقطع مناسبات سياسي ايران و آمريكا (1359 هـ . ش)2
21 فروردينتأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و افتتاح حساب شماره ??? به فرمان حضرت امام (ره) (1358 هـ . ش)3
1 خردادآغاز محاصره اقتصادي جمهوري اسلامي ايران توسط آمريكا (1359 هـ . ش)4
5 بهمنانتخاب اولين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران (1358 هـ . ش)5
24 اسفندبرگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي (1358 هـ . ش)6

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ـ 30/6/89)

1389/6/31 چهارشنبه
....
ماده واحده «تغيير نام مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري» (16/03/89) 
ماده واحده «تغيير نام مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري»
شماره: 2038/89/دش  8/3/1389
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 660 مورخ 24/1/1389 و بنا به پيشنهاد مورخ 15/12/1388 توليت مدرسه عالي شهيد مطهري، ماده واحده «تغييرنام مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري» را به شرح ذيل، تصويب نمود: «ماده واحده ـ به منظور توسعه رشته‌ها و دانشكده‌هاي وابسته به مدرسه عالي شهيد مطهري و جذب فراگير نيروهاي كيفي و تعليم و تربيت انسان‌هاي عالم و مهذب در اين دانشكده‌ها، عنوان و نام رسمي مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري تغيير مي‌يابد. تبصره1ـ روند توسعه دانشگاه، منطبق با ضوابط شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت مي‌پذيرد. تبصره2ـ به منظور حفظ اثر ميراثي و سابقه تاريخي مدرسه عالي شهيد مطهري، مسجد و محل كنوني اين مدرسه كماكان با نام مدرسه عالي و در چارچوب وقف‌نامه مورد استفاده قرار خواهدگرفت». رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 12/3/89)

1389/3/16 يكشنبه
....
اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي (05/02/89) 
اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي
شماره: 626/89/دش    28/1/1389
فصل اول ـ كليات ماده1ـ در جهت تحقق اهداف مندرج در كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب چهل و يكمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار « دانشگاه» ناميده مي‌شود، تأسيس مي‌گردد. ماده2ـ دانشگاه يك مؤسسه آموزشي و پژوهشي با تابعيت ايراني است كه براي مدت نامحدود تأسيس مي‌گردد و مركز آن در تهران است. تغيير اين محل، با پيشنهاد هيئت مؤسس موضوع ماده 8 اين اساسنامه و تصويب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امكان‌پذير است. ماده3ـ حدود فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و از حيث ايجاد واحدهاي وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد. ماده4ـ دانشگاه از تاريخ صدور جواز تأسيس توسط شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسميت مي‌يابد و رئيس دانشگاه نماينده قانوني دانشگاه خواهد بود. ماده5 ـ دانشگاه مؤسسه‌اي است عمومي و غيردولتي و اموال آن بعنوان اموال عمومي محسوب مي‌شود. هيچ يك از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امناء ، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاكم و با رعايت مصلحت دانشگاه، صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعة فعاليت‌هاي دانشگاه خواهد شد. ماده6 ـ دانشگاه تابع كليه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات بعدي آن و حسب مورد مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. فصل دوم ‌ـ اركان دانشگاه ماده7ـ اركان دانشگاه عبارتند از: 1ـ هيئت مؤسس. 2ـ هيئت امناء. 3ـ رئيس دانشگاه. 4ـ شوراي دانشگاه. ماده8 ـ هيئت مؤسس مركب از 9 نفر شامل آقايان: اكبر هاشمي رفسنجاني، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، عبدالله جاسبي، علي‌اكبر ولايتي، حسن حبيبي، سيدحسن خميني، محسن قمي و حميد ميرزاده مي‌باشد و چنانچه اعضاء هيئت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بيماري، بركناري، ناتواني و يا هر علت ديگر به 6 نفر كاهش يابد، هيئت مؤسس مي‌بايد افراد جايگزين به تعداد مورد نياز را ظرف مدت 3 ماه براي عضويت در هيئت مؤسس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد نمايد. تبصره1ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت مؤسس در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غيرمتوالي و بطور غيرموجه شركت نكنند مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جايگزين آنها تعيين مي‌شود. تبصره2ـ چنانچه هيئت مؤسس طبق حكم قسمت اخير ماده فوق و ظرف مدت 3 ماه افراد جايگزين را براي عضويت در هيئت مؤسس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفي و تصويب افراد جايگزين خواهد نمود. ماده9ـ وظايف و اختيارات هيئت مؤسس: الف) كسب امتياز تأسيس از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيصلاح. ب) معرفي اعضاء پيشنهادي براي تكميل هيئت مؤسس طبق ماده 8 فوق و براساس اكثريت دوسوم آراء اعضاي باقي‌مانده از هيئت مؤسس. تبصره ـ تركيب اعضاي هيئت مؤسس بايد در هر حال مشتمل بر تعداد دو سوم اعضاء يعني 6 نفر باشد. ج) نظارت مستمر بر فعاليتهاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش ساليانه از نظارت و بازرسي خود به شوراي عالي انقلاب فرهنگي. د) تنظيم و تصويب آيين‌نامه داخلي هيئت مؤسس با رعايت مفاد اين اساسنامه. تبصره ـ يك نسخه از صورت جلسات هيأت مؤسس، حسب مورد توسط رئيس دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌شود. ماده10ـ اعضاء هيئت امناء عبارتند از: 1ـ پنج نفر از اعضاء هيئت علمي تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشياري و يا بالاتر به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 2ـ چهار نفر از اعضاي هيئت مؤسس كه حتماً يك نفر از آنها روحاني باشد. 3ـ وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا نمايندگان آنها. 4ـ رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها يا معاون وي. 5 ـ رئيس دانشگاه (دبير هيئت امناء). تبصره1ـ مدت عضويت هيئت امناء چهار سال بوده و در اولين جلسه از بين اعضاء يك نفر به رياست هيئت انتخاب مي‌شود. تبصره2ـ در صورت استعفاء هر يك از اعضاء هيئت امناء يا فوت يا بركناري يا ناتواني و يا هر علت ديگر، جايگزين او طبق مقررات اين اساسنامه و براي باقيمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد. تبصره3ـ احكام اعضاء هيئت امناء با امضاء رئيس هيأت مؤسس صادر خواهد شد. ماده11ـ هيئت امناء حداقل هر دو ماه يكبار به دعوت رئيس هيئت تشكيل جلسه مي‌دهد. جلسات با حضور اكثريت كل اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره1ـ در صورت لزوم به پيشنهاد رئيس دانشگاه يا نمايندگان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سه نفر از اعضاء، جلسه فوق‌العاده هيئت امناء تشكيل مي‌گردد. تبصره2ـ اداره جلسات هيئت امناء طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با رعايت مفاد اين اساسنامه به تصويب هيئت امناء مي‌رسد. تبصره3ـ رئيس دانشگاه به عنوان دبير هيئت امناء مكلف است يك نسخه از صورت جلسات را براي هر يك از اعضاء هيئت امناء ، هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال نمايد. تبصره4ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت امناء در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غيرمتوالي و بطور غيرموجه شركت نكنند مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد اين اساسنامه جايگزين آنها تعيين مي‌شود. ماده12ـ وظايف و اختيارات هيئت امناء : الف) تصويب سازمان و تشكيلات دانشگاه و آئين‌نامه‌هاي مالي و اداري كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود. ب) تصويب بودجه دانشگاه و پيشنهاد طرحهاي توسعه آن به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ج) تعيين خزانه‌دار دانشگاه و همچنين تعيين اشخاصي كه حق گشايش حسابهاي بانكي به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌هاي آن را دارند و تعيين حسابرس براي دانشگاه. د) تأييد و تصويب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسي و سپس تقديم گزارش به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. هـ) پيشنهاد رئيس دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور حكم توسط رئيس هيئت امناء پس از تصويب توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي. تبصره ـ هيئت امناء پس از رسميت يافتن طبق اين اساسنامه، ظرف مدت يك ماه فرد پيشنهادي براي احراز رياست دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي‌نمايد. و) عزل رئيس دانشگاه. ز) جلب كمك‌هاي مالي و امكانات. ح) تصويب مقررات مربوط به اعضاء هيئت علمي و كاركنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا. تبصره ـ مقررات ناظر بر جذب و تبديل وضعيت هيئت علمي دانشگاه، تابع حكم مقرر در ماده 19 اين اساسنامه خواهد بود. ط) پيشنهاد هر نوع تأسيس، توسعه يا انحلال واحدهاي دانشگاه به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. س) تنظيم آئين‌نامه مالي و معاملاتي و ارائه آن به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 15 كليات آئين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي. ك) پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان و آئين‌نامه چگونگي دريافت آن جهت تصويب حسب مورد به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. گ) تنظيم و تصويب آئين‌نامه داخلي هيئت امناء . ف) تصويب اخذ وام. ل) تعيين نحوه ادارة واحدهاي توليدي دانشگاه م) تصويب آئين‌نامه تشكيل شوراي دانشگاه. ن) تصويب ظرفيت پذيرش دانشجويان كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌گردد. ي) انتخاب رئيس واحدهاي مراكز استان و واحدهايي كه داراي 5000 دانشجو به بالا مي‌باشد به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. همچنين انتخاب رؤساي ساير واحدها به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد هيأت امناء و حسب مورد تصويب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. صدور حكم براي مدت چهار سال توسط رئيس دانشگاه انجام مي‌شود. تبصره1ـ هر نوع توسعه، ايجاد رشته جديد، ايجاد ظرفيت و ساير موارد مربوط با پيشنهاد هيأت امناء و طبق ماده 3 اين اساسنامه با تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. تبصره2ـ هيئت امناء در انجام وظايف خود، مقررات و ضوابط قانوني كشور و به ويژه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت خواهد كرد. تبصره3ـ به منظور ارتقاء خلاقيت و مديريت كيفي دانشگاه، در هر يك از استان‌هاي كشور هيأت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي براي انجام مأموريتهاي محوله تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل، تركيب اعضاء و شرح وظايف اين هيأتها، توسط هيأت امناء مركزي دانشگاه تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد. ماده13ـ رئيس دانشگاه: اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيئت امناء و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس هيئت امناء براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود. تبصره1ـ پذيرش استعفا و يا عزل رئيس دانشگاه پس از تصويب هيئت امناء با حكم رئيس هيئت امناء خواهد بود. تبصره2ـ پس از استعفا و يا عزل رئيس دانشگاه هيأت امناء موظف است ضمن تعيين سرپرست براي دانشگاه، طي يك مهلت سه ماهه نسبت به معرفي گزينه پيشنهادي براي احراز رياست دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. در صورت انقضاء مهلت سه ماهه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي رأساً نسبت به تعيين سرپرست دانشگاه اقدام نموده تا زماني كه هيأت امناء، گزينه پيشنهادي را معرفي نمايد. تبصره3ـ در صورتي كه بيش از دوسوم اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، قائل به فقدان صلاحيت رئيس دانشگاه باشند، هيأت امناء مكلف به عزل وي و معرفي فرد جايگزين مي‌باشد. ماده14ـ وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه: الف) اجراي مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سياست‌هاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ب) نظارت بر حسن اجراي كليه امور دانشگاه و ايجاد هماهنگي ميان مسؤولان آموزشي و پژوهشي و دانشجويي و ساير واحدهاي تحت مديريت و ارسال گزارش سالانه به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ج) شركت در جلسات هيئت ‌امناء به عنوان دبير. د) نصب و عزل رؤساي واحدها و مسئولاني كه مستقيماً زير نظر رئيس دانشگاه انجام وظيفه مي‌نمايند. تبصره ـ نصب رؤساي واحدهاي مراكز استان و واحدهايي كه داراي 5000 دانشجو به بالا مي‌باشد طبق مفاد بند ي ماده 12 اين اساسنامه خواهد بود. ه‍( تهيه و تنظيم بودجه سالانة دانشگاه و واحدهاي تابعه و ارائه آن به هيئت امناء براي تصويب. و) ارائه پيشنهادهاي مربوط به تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه به هيئت امناء. ز) تهيه و تنظيم سازمان و تشكيلات دانشگاه و آئين‌نامه‌هاي مربوط و ارائه آن به‌هيئت امناء براي تصويب. ح) ايجاد هماهنگي لازم در بهره‌وري از امكانات علمي، آموزشي، پژوهشي و فني و جذب نيروهاي مورد نياز براي نيل به اهداف دانشگاه. تبصره ـ رئيس دانشگاه مي‌تواند به مسؤوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به‌قائم‌مقام و يا هر يك از معاونان و رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد. ماده15ـ شوراها و كميسيون‌ها: تشكيل شوراي دانشگاه و شوراي دانشكده‌ها و كميسيون‌هاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تابع وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. فصل سوم ـ ساير مقررات ماده16ـ ايجاد دانشكده‌ها منوط به احراز شرايط و ضوابط تعيين شده حسب مورد توسط شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ماده17ـ ظرفيت پذيرش دانشجويان براي هر سال تحصيلي موضوع بند ن ماده 12 اين اساسنامه بايد براساس نيازهاي كشور و حسب مورد به تصويب نهائي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد. ماده18ـ گزينش عمومي دانشجويان اين دانشگاه براساس ضوابط معمول در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و با نظارت هيئت‌هاي مركزي گزينش انجام شود. ماده19ـ جذب اعضاء هيئت علمي دانشگاه براساس ضوابط معمول در كليه دانشگاه‌هاي كشور و با نظارت هيئت عالي جذب هيأت علمي و حسب مورد در هيأت‌هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شود. ماده20ـ استفاده از عناوين مرتبه‌هاي دانشگاهي مشتمل بر مربي ـ آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد بايد مطابق ضوابط به تصويب هيأت‌هاي مميزه دانشگاه برسد. چارچوب فعاليت و تركيب هيأت‌هاي مزبور حسب مورد به تأييد هيئت مميزه مركزي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. ماده21ـ وظائف و اختيارات هيئت مؤسس و هيئت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. ماده22ـ در كليه موارد مندرج در اين اساسنامه كه هر يك از اركان دانشگاه موظف به ارائه گزارش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، گزارش مزبور بايستي در چارچوب محورها و موضوعات مورد نظر شوراي عالي و وزارتين مزبور ارائه شود. ماده23ـ انحلال دانشگاه به پيشنهاد دوسوم اعضاي هيئت مؤسس و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي امكان‌پذير خواهد بود. پس از تصويب انحلال دانشگاه، هيئت تصفيه‌اي مركب از 9 نفر (دو نفر به انتخاب هيئت مؤسس و دو نفر نماينده وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پنج نفر نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي) با رعايت مقررات قانوني امر تصفيه را برعهده خواهند داشت. تبصره ـ در صورت تصويب انحلال، هيئت تصفيه موظف است كليه تعهدات مربوط به دانشجويان موجود را تا اتمام دوره تحصيلات آنان به نحو مطلوب به انجام رساند. اين امر در مورد واحدهاي تابعه به عهده تشكيلات مركزي دانشگاه خواهد بود. ماده24ـ هرگونه تغيير و اصلاح اين اساسنامه مطابق راهكارهاي ذيل انجام مي‌شود: 1ـ بنا به پيشنهاد هر يك از هيأتهاي مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأييد شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 2ـ بنا به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده25ـ اين اساسنامه در 25 ماده و 22 تبصره در جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 مورخ 19/10/1385، 5/9/1387، 5/8/1388، 19/8/1388، 17/9/1388، 29/10/1388 و 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و اساسنامه قبلي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين ساير مقررات مغاير با آن، منسوخ مي‌باشد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 5/2/89)

1389/2/5 يكشنبه
....
مصوبه « نامگذاري روز 5 خرداد به عنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)» (20/8/88) 

 مصوبه « نامگذاري روز 5 خرداد به عنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)»

شماره: 6430/88/دش    13/8/1388

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 ، بنا به پيشنهاد مورخ 5/3/1388 رئيس قوه قضائيه، نامگذاري روز 5 خرداد را به شرح ذيل تصويب نمود: «روز 5 خرداد به عـنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان) تعيين و نامگذاري مي‌شود».

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 

    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

1388/8/20 چهارشنبه
....
آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني (17/8/88) 
آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني
شماره: 6066/88/دش    4/8/1388
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 7/7/1388 كميسيون تحول علوم انساني دبيرخانه شوراي عالي «آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» را به شرح ذيل تصويب نمود: ماده1ـ اصل تأسيس با هدف ايجاد تحول پايدار در علوم انساني و به منظور طراحي، سازماندهي، برنامه‌ريزي، مديريت و هدايت تحول علوم انساني در دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، به استناد ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس مي‌شود. ماده2ـ اهداف 1ـ ابتناي علوم انساني بر مبناي نظري جمهوري اسلامي و انسان شناسي اسلامي. 2ـ اصلاح و ارتقاط آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت انطباق با سياستها و راهبردها و كارآمدسازي آن در شئون كشور. 3ـ هماهنگ و هم‌افزا شدن نهادهاي مسئول و فعال در حوزة علوم انساني. ماده3ـ وظائف و اختيارات: 1ـ تدوين و تصويب اولويت‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب آموزشي و پژوهشي در 2 سطح؛ آموزش عالي و آموزش و پرورش. 2ـ نظارت راهبردي و مؤثر بر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي نهادهاي فعال در حوزه علوم انساني و اتخاذ تدابير لازم براي ارزيابي، آسيب‌شناسي و اصلاح ساختارها، محتوا، فرآيندها، ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مربوطه. 3ـ اتخاذ تدابير لازم براي تقويت آموزش و پژوهش در سطح نهادهاي علمي و تربيت نيروي انساني مستعد به ويژه استاد. 4ـ تدوين ضوابط لازم براي منطقي و متوازن ساختن كميت پذيرش دانشجو، به ويژه در رشته‌هاي مهم علوم‌انساني براساس استانداردهاي مصوب شامل ميزان كارآمدي، ظرفيتهاي اشتغال مفيد در كشور و تناسب با مباني نظري اسلامي و فرهنگ اسلامي ـ ايراني. 5 ـ برنامه‌ريزي براي تقويت توليد علم و نظريه‌پردازي در حوزة علوم انساني. 6 ـ طراحي و ايجاد يك نظام منسجم براي انتشار و ترويج آثار مناسب در حوزه علوم انساني با هدف ارائه به مخاطبين و استفاده‌كنندگان اين آثار. 7ـ ارائه راهكارهاي‌مناسب براي حمايت مؤثر از پروژه‌هاي اساسي و تحقيقات و توليدات زيربنائي و نيز انديشمندان و نهادهاي فعال در جهت ارتقاء علوم انساني. 8 ـ فراهم كردن سازوكارهاي لازم براي فعاليت‌هاي علمي مشترك ميان دانشگاه و حوزه در علوم انساني از قبيل قطب‌ها و ...... 9ـ نهادينه‌سازي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در علوم انساني و معارف اسلامي در دانشگاه و حوزه، با مشاركت هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در جهت مواجهة انتقادي با علوم انساني ترجمه‌اي. 10ـ برنامه‌ريزي براي توليد منابع علوم انساني و معرفي آن در صحنه‌هاي بين‌المللي. ماده4 ـ تركيب اعضاء 1) يكي از اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شوراي عالي (رئيس). 2) معاون ذيربط رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها. 3) معاون ذيربط وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 4) معاون ذيربط وزير آموزش و پرورش. 5) نماينده شوراي عالي حوزه علميه قم. 6) معاون ذيربط رئيس دانشگاه آزاد اسلامي. 7) رئيس يا نماينده ذيربط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 8) رئيس يا نماينده ذيربط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 9) نماينده ذيربط مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره). 10) رئيس يا نمايندة ذيربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 11) پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انساني به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد شوراي عالي. 12) دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌هاي علمي دانشگاهي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 13) دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌هاي علمي حوزوي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 14) دو نفر از رؤساي دانشكده‌هاي علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده5 ـ مصوبات و تصميمات اين شورا با رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از تأييد و تصويب نهائي توسط شوراي عالي و مطابق با ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي، لازم‌الاجراء است و كليه دستگاههاي موضوع اين مصوبه از قبيل: وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامي موظف به اجراي آن مي‌باشند. ماده6 ـ اين شورا هر 6 ماه يكبار گزارشي از فعاليت‌هاي خود را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌دهد. ماده7ـ آيين‌نامه داخلي و ساير مقررات مربوط به جلسات اين شورا، توسط خود شورا به تصويب مي‌رسد. ماده8 ـ اين آيين‌نامه در 8 ماده در جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 16/8/88)
1388/8/17 يكشنبه
....
ماده واحده «تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1389 هجري شمسي» (9/8/88) 

ماده واحده «تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1389 هجري شمسي»

شماره: 5811/88/دش      27/7/1388

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، بنا به مصوبه مورخ 6/5/1388 شوراي فرهنگ عمومي، ماده واحده «تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1389 هجري‌شمسي» را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ مناسبت‌هاي جديد ذيل، براي درج در متن تقويم سال 1389 هجري ـ شمسي تعيين مي‌شوند: 1ـ روز فناوري فضايي ـ 14 بهمن (روز پرتاب ماهواره ملي اميد به فضا). 2ـ روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسي شاهچراغ (ع) ـ 6 ذيقعده. 3ـ شهادت زائران حرم رضوي به دست ايادي آمـريكا ـ 30 خرداد (عاشوراي 1373 شمسي). 4ـ تغيير قبله مسلمين از بيت‌المقدس به مكه معظمه ـ 15 رجب. 5 ـ سالروز شهادت سيدعلي اندرزگو ـ 2 شهريور (19 رمضان 1357 شمسي)».

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 

    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/8/88)

1388/8/9 شنبه
....
آيين‌نامه « نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» (9/8/88) 
آيين‌نامه « نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص»
شماره: 5809/88/دش    27/7/1388
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، براساس مصوبه مورخ 9/4/1388 شوراي فرهنگ عمومي آيين‌نامه «نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» را به شرح ذيل تصويب نمود: ماده1ـ هدف از نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص، تقويت مؤلفه‌هاي هويت ملي ايرانيان و بزرگداشت شخصيت‌ها، ارزش‌ها و تحكيم پيوندهاي ديني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و علمي در جامعه است. ماده2ـ روزها و مناسبت‌هاي خاص به دو دسته ذيل تقسيم مي‌شود: الف) مناسبت‌هاي مندرج در « متن تقويم» (مناسبت‌هاي ملي ـ اسلامي). ب) مناسبت‌هاي مندرج در «ضميمه تقويم» (مناسبت‌هاي صنفي ـ سازماني). ماده3ـ روزها و مناسبت‌هاي مندرج در متن تقويم به مناسبت‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي حداقل يكي از ويژگي‌هاي زير باشد: الف) براي تمام قشرهاي مختلف جامعه مهم و تأثيرگذار بوده و از ديدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد. ب) همه مناطق كشور، آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهميت آن منحصر به يك منطقه جغرافيايي خاص نباشد. ج) تقويت‌كننده حداقل يكي از مؤلفه‌هاي هويت ملي ايرانيان باشد. ماده4ـ روزها و مناسبت‌هايي كه داراي ويژگي‌هاي فوق نباشند، در ضميمه تقويم آورده مي‌شود. ماده5 ـ پيشنهاد نامگذاري، كاهش، افزايش و يا هرگونه تغيير و اصلاح روزها و مناسبت‌هاي خاص از سوي اشخاص مختلف (اعم از حقيقي و حقوقي) به شوراي‌فرهنگ‌عمومي ارائه مي‌شود و پس از بررسي و تصويب در آن شورا به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن يا ضميمه تقويم درج مي‌شود. ماده6 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تقويم منتشر مي‌كنند، موظفند روزها و مناسبت‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را حسب مورد در متن يا ضميمه تقويم درج نمايند. ماده7ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر 7 ماده در جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/8/88)


1388/8/9 شنبه
....
ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران» (30/06/88) 
ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران»
شماره: 4524/88/دش    16/6/1388
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و بنا به پيشنهاد كارگروه منتخب شوراي عالي، ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران براساس شرايط موضوع بندهاي ذيل، مجاز مي‌باشد: 1ـ به منظور برنامه‌ريزي براي امور آموزشي دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي در سطوح دبستان، دبيرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته‌اي بامسئوليت آقاي دكتر قمي و مركب از نمايندگان شوراي عالي امنيت ملي، وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جامعة‌المصطفي العالميه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، تحت نظارت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود. 2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است از طريق هماهنگي با كميته موضوع بند 1 فوق، اقدامات ذيل را انجام دهد: الف ـ صدور مجوز، حمايت و نظارت بر مدارس غيرانتفاعي موضوع اين مصوبه، مطابق با نظام آموزشي كشور. ب ـ برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي براي كودكان واجب‌التعليم افغاني و عراقي كه به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند. ج ـ تأسيس مدارس ايراني ـ افغاني در داخل افغانستان. تبصره ـ دولت موظف است بودجه لازم براي اجراي اين مصوبه را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. 3ـ به منظور كاهش مهاجرت و تشويق مهاجران به بازگشت به كشورشان، نهادهاي ذيربط نسبت به مساعدت‌هاي لازم با نيروهاي همسو با انقلاب اسلامي در داخل افغانستان براي راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي، اقدام مي‌نمايند. 4ـ وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به فراهم‌سازي زمينه حضور اتباع افغاني و عراقي داراي اقامت مجاز در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور همراه با: الف ـ دقت كامل در گزينش علمي و عمومي. ب ـ تعيين سقف و رعايت اولويت‌ها و اعمال مديريت لازم به خصوص در مسائل فرهنگي در طول تحصيل (با مشاركت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها) اقدام لازم را انجام دهند. 5 ـ مصوبات كميته موضوع بند 1 فوق حسب مورد و در صورت لزوم، به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهدرسيد. 6 ـ اين ماده واحده در 6 بند و يك تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي انقلاب فرهنگي، به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/6/88)

1388/6/30 دوشنبه
....
آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (27/02/88) 
آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شماره: 1195/88/دش                                                                                                 20/2/1388

مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بنا به تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 182 مورخ 25/1/1388، و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را به شرح ذيل تصويب نمود: ماده1ـ هيئت رئيسه شوراي عالي مركب از رئيس، نايب رئيس اول و دوم، دبير و دو منشي است كه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي مي‌باشد و بقيه هيئت رئيسه از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند. تبصره1ـ انتخاب اعضاي هيئت رئيسه، جداگانه و با اكثريت مطلق و رأي مخفي خواهدبود. تبصره2ـ نواب رئيس و دو منشي در اولين جلسه شوراي عالي در هر دوره معادل مدت زمان مقرر در حكم مقام معظم رهبري انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده2ـ به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي، دبير از ميان اعضاء براي مدت چهارسال انتخاب و پس از تصويب رهبر معظم انقلاب اسلامي با حكم رئيس شوراي عالي منصوب خواهدشد. انتخاب مجدد وي بلامانع است. ماده3ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است برنامـه‌هاي سنواتي و 5 سـاله مربوط به تحقق وظايف شوراي عالي را تهيه و به تصويب شوراي عالي برساند. ماده4ـ جلسات شوراي عالي با حضور اكثريت مطلق اعضاي شورا و رئيس يا يكي از نواب رئيس رسميت مي‌يابد. تبصره1ـ اعضايي كه به مدت طولاني (حداقل 3 ماه)، به دلايل مختلف از قبيل؛ فرصت مطالعاتي، مأموريت، بيماري و مسافرت قادر به شركت در جلسات نباشند، در زمان غيبت، رأي و عضويت آنان در حدنصاب رسميت جلسات محسوب نخواهدشد. تبصره2ـ براي جلسات مربوط به تصويب و يا اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي، حضور دو سوم اعضاء الزامي است. ماده5 ـ جلسات شوراي عالي حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل مي‌شود. تبصره ـ جلسات فوق‌العاده به يكي از دو صورت ذيل، قابل تشكيل است: الف: به دعوت رئيس شوراي عالي ب: به تقاضاي يك سوم كل اعضاء ماده6 ـ اوراق و اسناد كتبي، الكترونيكي، صوتي و تصويري و مشروح مذاكرات شوراي عالي داراي طبقه‌بندي حفاظتي است و مرجع طبقه‌بندي آن، دبيرخانه شوراي عالي است. بهره‌برداري از موارد فوق براي اعضاي شورا در صورت ضرورت با هماهنگي دبيرخانه و تكثير و خروج آنها نيز با مجوز دبير شوراي عالي بلامانع است. تبصره1ـ خلاصه صورتجلسه مذاكرات و مصوبات هر جلسه شوراي عالي به صورت محرمانه براي كليه اعضاي شورا به گونه‌اي كه حداكثر تا يك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال مي‌شود. در صورتي كه هر يك از اعضاء در خلاصه مشروح مذاكرات، مطلبي برخلاف اظهارنظراتشان ثبت شده باشد مي‌توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمي تذكر داده تا بعداً اصلاح شود. تبصره2ـ كليه جلسات شوراي عالي ضبط صوتي و تصويري شده و نوارهاي مزبور حفظ مي‌شود تا عنداللزوم مورد بهره‌برداري قرار گيرد. تبصره3ـ مركز اسناد دبيرخانه مسئوليت ‌نگهداري و حفاظت از كليه اسناد و مدارك مذكور در ماده فوق را به عهده دارد. ماده7ـ تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آيين‌نامه و حفظ نظم جلسه، طبق اين آيين‌نامه به عهده رئيس جلسه است. تبصره1ـ جلسات رسمي با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهدشد. تبصره2ـ تقويـم تشكيل جلسات ساليانه در آخرين جلسه هر سـال براي سال بعد به اطلاع اعضاي شوراي عالي مي‌رسد. تبصره3ـ وقت جلسات رسمي بنحوي تنظيم خواهدشد كه مقارن با اول وقت اداي نماز نباشد. ماده8 ـ اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز رأي مثبت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه، مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آراي مثبت از دوازده رأي كمتر نباشد. تبصره ـ در صورت تساوي آراء ، رأي رئيس جلسه مرجحّ خواهدبود. ماده9ـ مصوبات شوراي عالي كه طبق نظر امام (ره) و مقام معظم رهبري لازم‌الاجرا است، توسط رئيس شوراي عالي به قواي سه‌گانه و دستگاههاي ذيربط ابلاغ مي‌شود. تبصره ـ يك نسخه از كليه مصوبات شوراي عالي به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي كشور به وزارت دادگستري ابلاغ مي‌شود. ماده10ـ هر عضوي موظف است در كليه جلسات شوراي عالي حضور داشته باشد. تبصره ـ غيبتي با اطلاع تلقي مي‌شود كه حداقل 24 ساعت قبل از تشكيل هر جلسه كتباً به دبير شوراي عالي اطلاع داده شود. ماده11ـ وظايف و اختيارات رئيس شوراي عالي عبارت است از: الف ـ تأييد دستورجلسات شوراي عالي ب ـ اداره جلسات شوراي عالي براساس آيين‌نامه مربوطه ج ـ ابلاغ مصوبات شوراي عالي هـ ـ اتخاذ تدابير لازم براي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبصره1ـ رئيس شوراي عالي مي‌تواند بنا به تشخيص خود موضوعاتي را مستقيماً در شوراي عالي مطرح كند و يا براي بررسي به دبيرخانه شوراي عالي، شوراهاي تخصصي يا فرهنگستان‌ها ارجاع نمايد. تبصره2ـ دستورجلسات براساس برنامه‌هاي مصوب بلندمدت و ساليانه و طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله از شوراهاي تخصصي، وزارتخانه‌ها، دستگاههاي اجرايي، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادها و مراكز كشور توسط دبير شوراي عالي تنظيم و پس از تأييد رئيس شوراي عالي يك هفته و در موارد استثنايي سه روز پيش از تشكيل هرجلسه به اطلاع اعضا مي‌رسد. تبصره3ـ در صورت تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه مي‌توان موضوعي را از دستور خارج كرد. ماده12ـ حضور مديران ارشد دستگاه‌ها، كارشناسان و صاحبنظران با تشخيص دبير شوراي عالي و بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي بلامانع خواهدبود. ماده13ـ طرح‌ها و موضوعاتي كه ضرورت رسيدگي به آنها در خارج از نوبت و با قيد فوريت توسط هر يك از اعضاء پيشنهاد شود، در صورت رأي موافق دو سوم اعضاي حاضر در همان جلسه، قابل طرح خواهدبود. ماده14ـ در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئيس جلسه مي‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروري، مطالبي را به اطلاع اعضاي شوراي عالي برساند. ماده15ـ در هر جلسه، اعضاي شوراي عالي طبق فهرستي كه قبلاً براساس موعد تقاضاي واصله تنظيم شده است، مي‌توانند با موافقت رئيس جلسه مجموعاً حداكثر به مدت بيست دقيقه و هر فرد حداكثر پنج دقيقه به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظايف شوراي عالي صحبت نمايند. واگذاري تمام يا بخشي از وقت هر ناطق به ساير اعضاء و ناطقين بعدي امكان پذير مي‌باشد. تبصره ـ تشخيص تعداد افراد براي صحبت قبل از دستور در سقف بيست دقيقه با اطلاع قبلي به صورت كتبي و قبل از شروع جلسه بر عهده دبير شورا خواهدبود. ماده16ـ هر يك از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌توانند درخصوص مسائل و موضوعات فرهنگي و مصوبات شوراي عالي، از نهادها و دستگاه‌هاي كشور از طريق طرح مسئله يا موضوع در صحن شوراي عالي يا از طريق دبير شوراي عالي سئوال كنند و يا تذكر دهند. تبصره ـ مسئول پي‌گيري اجراي اين ماده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و گزارش اجرا را در صورت لزوم به شورا جهت اتخاذ تصميم ارائه مي‌كند. ماده17ـ در هر جلسه پس از طرح هر موضوع؛ موافقين و مخالفين حداكثر 4نفر و هر كدام حداكثر تا 5 دقيقه مي‌توانند در كليات آن موضوع اعلام نظر كرده و پس از اظهارنظر پيشنهاد دهنده اصلي، رأي گيري صورت مي‌گيرد. ادامه بحث بيشتر به تشخيص رئيس جلسه شوراي عالي مي‌باشد. تبصره ـ در بررسي جزئيات موضوع، ضمن پذيرش پيشنهادات ارائه شده، يك نفر موافق و يك نفر مخالف پيرامون پيشنهاد مي‌توانند اظهارنظر كنند. ماده18ـ شوراي عالـي انقلاب فرهنگي داراي شوراهاي تخصـصي دائمي و موقت به شرح زير مي‌باشد: 1ـ شوراي مهندسي فرهنگي 2ـ شوراي نقشه جامع علمي كشور 3ـ شوراي تحول و نوسـازي نظام آموزشي 4ـ شوراي فرهنـگي اجتماعي زنان 5 ـ شوراي فرهنـگ عمـومي 6 ـ شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي 7ـ شوراي هنر 8 ـ شوراي مديريت كلان دستـگاه‌هاي فرهنگي 9ـ شوراي حوزوي 10ـ شوراي قرآن 11ـ شوراي امور فرهنگي بين‌المللي. تبصره ـ ايجاد، حذف و يا ادغام شوراهاي تخصصي، تركيب اعضاي آنها و وظايف هر يك به تصويب شوراي عالي خواهدرسيد. ماده19ـ مصوبات شوراهاي تخصصي به شوراي عالي ارائه و وصول آن اعلام مي‌شود. مصوبات مزبور در اولين جلسه شوراي عالي بعد از اعلام وصول و در صورت عدم اعتراض از سوي حداقل يك نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهدشد. تبصره ـ در صورت وصول اعتراض، عضو معترض به اولين جلـسه شـوراي تخصصي مزبور دعوت و در صورت قانع شدن، مصوبه مزبور نهايي شده و ابلاغ مي‌شود. در صورت قانع نشدن عضو معترض، موضوع به شوراي معين ارجاع مي‌شود. پس از بررسي در شوراي معين و باقي ماندن فرد معترض بر اعتراض خود، در صورت پيوستن حداقل دو عضو ديگر شورا به وي، موضوع براي طرح و تصويب به صحن شوراي عالي ارائه مي‌شود. ماده20ـ به منظور بهينه‌سازي و بهره‌مندي بيشتر از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تمركز زمان جلسات اين شورا به مسائل اساسي و سياستگذاري كلان در اهم مسائل و موضوعات فرهنگي و علمي، شورايي تحت عنوان « شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنـگي» مركب از تمامـي اعضاي شوراي عالـي و رئيس كميسيـون مشورتـي، به استثناي رؤساي قواي سه‌گانه و آن دسته از اعضاي شورا كه رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشكيل مي‌شود. وظيفة شوراي مزبور، بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص موضوعاتي است كه از سوي شوراي عالي به اين شورا محول مي‌شود. تبصره1ـ جلسات شوراي معين با حضور 14 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و اعتبار مصوبات آن نيز منوط به كسب اكثريت آراء حاضرين مي‌باشد. تبصره2ـ در صورت تساوي آراء ، رأي رئيس جلسه مرجحّ خواهدبود. تبصره3ـ جلسات شوراي معين حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود. تبصره4ـ مصوبات شوراي معين، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام وصول در شوراي عالي و در صورت عدم اعتراض از سوي حداقل 3 نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهدشد. تبصره5 ـ هر يك از اعضاي شورا كه به دليل غيبت موجه در جلسه حضور نداشته باشند، مي‌توانند در جلسه بعدي شوراي معين، پيشنهادها و اعتراض‌هاي خود را درخصوص مصوبات جلسه قبل حسب مورد، مطرح تا شوراي معين نسبت به آن مصوبات، بررسي و تصميم‌گيري نهايي را انجام دهد. تبصره6 ـ آن دسـته از مصوبات شـوراي معين كه تصويب ‌نهايي آن از سوي شوراي عـالي به اين شورا تفـويض شده باشد، بـدون نياز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقي مي‌شود. ماده21ـ‌ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است به منظور تبيين مصوبات شوراي عالي و اطلاع‌رساني لازم درباره آن، گزارشي از مصوبات و مذاكرات شورا را كه داراي طبقه‌بندي نمي‌باشند، در صورت امكان و ضرورت به همراه مباني و مستندات علمي آن مصوبات، علاوه بر درج در پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه، به طرق مناسب؛ نظير خبرنامه، نشريه علمي تخصصي، برنامه‌هاي صدا و سيما، نشست‌ها و ميزگردهاي تخصصي به آگاهي جامعه علمي و فرهنگي كشور و افكار عمومي برساند. ماده22ـ انتخـاب نماينـدگان شوراي عالـي در نهادها، هيئـت‌ها، مجامع و شوراهـا به پيشنهاد اعضا و تصويب شوراي عالي صورت مي‌گيرد. تبصره ـ كليه اطلاعات مربوط به سوابق اعضاي پيشنهادي، در دبيرخانه تهيه، تنظيم و تدوين و به جلسه شورا براي تصويب ارائه مي‌شود. ماده23ـ افرادي كه به نمايندگي از دستگاه‌ها، نهادها و شوراهاي مختلف براي عضويت در مراكز وابسته و شوراهاي تخصصي معرفي مي‌شوند، جز در موارد مصرح نيـاز به طرح در شوراي عالي ندارد. ماده24ـ انتخاب اشخاص در شوراي عالي با رأي مخفي صورت مي‌گيرد. ماده25ـ قبل از اعلام اخذ رأي (توسط رئيس)، دبير شوراي عالي تعداد اعضاي حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسميت جلسه اخذ رأي به عمل مي‌آيد و نتيجه‌گيري به وسيله رئيس جلسه اعلام مي‌شود. تبصره ـ تنها اعضاي حاضر در جلسه حق رأي دارند. ماده26ـ دبيرخانه شوراي عالي زير نظر دبير شورا است كه علاوه بر نقش اداري، پشتيباني، علمي و پژوهشي، نظارت و ارزيابي و هماهنگي و پي‌گيري اجرايي شدن مصوبات شورا را نيز بر عهده دارد. ماده27ـ دبير، سخنگوي شوراي عالي و دبيرخانه ستاد هماهنگي اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. ماده28ـ براساس ماده يك اين آيين‌نامه، دو نفر منشي (يك نفر اصلي و يك نفر علي‌البدل) براي جلسات شوراي عالي از ميان اعضاء انتخاب خواهند شد و وظيفه تدوين صورت‌جلسه شوراي عالي را بر عهده خواهند داشت. ماده29ـ تفسير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر عهده خود اين شورا مي‌باشد. ماده30ـ براي طرح مجدد يا لغو هر مصوبه، لازم است كه حداقل شش ماه از تاريخ تصويب آن گذشته باشد. تبصره ـ در صورتي كه حداقل دو سوم اعضاي شورا تقاضاي طرح مجدد يا لغو مصوبه‌اي را داشته‌باشند انقضاي مدت شش ماه لازم نيست. ماده31ـ اين آئين‌نامه مشتمل بر 31 ماده و 31 تبصره در جلسه182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهائي رسيده‌است. رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 26/2/88)


1388/2/27 يكشنبه
....
ماده واحده «لزوم انطباق آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي با سياست‌هاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين مرجع تأييد آن» (09/02/88) 

ماده واحده «لزوم انطباق آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي با سياست‌هاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين مرجع تأييد آن»
شماره: 397/88/دش 25/1/1388


شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه640 مورخ 29/11/1387، براساس مصوبه جلسه171 مورخ 26/6/1387 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده واحده «لزوم انطباق آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي با سياست‌هاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين مرجع تأييد آن» را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند قبل از ابلاغ آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب خود، تأييد شوراي اسلامي‌شدن مراكز آموزشي در رابطه با انطباق آيين‌نامه‌هاي مزبور با سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي و ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اخذ نمايند. تبصره ـ حيطه موارد مشمول ماده واحده فوق را شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي تعيين و براي تصويب نهائي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد.»


رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد


(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 2/2/88)1388/2/9 چهارشنبه
....
ماده واحده «اصلاح بند1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي (مصوب جلسه628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده در تاريخ 25 ذيحجه» (21/11/87) 
 

ماده واحده «اصلاح بند1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي (مصوب جلسه628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده در تاريخ 25 ذيحجه»

شماره: 6898/دش           ??/??/????

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، بنا به پيشنهاد رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ماده واحده «اصلاح بند 1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي (مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده درتاريخ 25 ذيحجه » را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ تاريخ اول ذيحجه صرفاً بعنوان روز ازدواج نامگذاري مي‌شود و با حذف واژه « خانواده» از بند1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال1388 هجري شمسي، روز خانواده مطابق تقويم سالهاي قبل، كماكان در تاريخ 25 ذيحجه خواهد بود».

 

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 7/11/87)

1387/11/21 دوشنبه
....
آيين‌نامه ارائه سرويس MMS تلفن همراه ابلاغ شد (14/12/86) 

آيين‌نامه ارائه سرويس MMS تلفن همراه ابلاغ شد

کميته تخصصي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي آيين‌نامه ارائه سرويس MMS تلفن همراه را به اپراتورهاي تلفن همراه ابلاغ کرد. به گزارش فارس، اين کميته در ابلاغيه خود آورده است: سرويس ارسال صورت و تصوير توسط سيم کارت تلفن همراه از فروردين‌ماه سال آينده توسط اپراتورهاي تلفن همراه با حفظ شرايط مجاز خواهد بود. وزارت ارتباطات پيش از اين آئين‌نامه تشويق و تنبيه استفاده‌کنندگان از اين سرويس را تدوين کرده بود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از تصويب آيين‌نامه MMS در کميسيون تخصصي شورايعالي انقلاب فرهنگي خبر داده و گفته بود: اين مصوبه براي طي مراحل بعدي در دستور کار قرار گرفت. محمد سليماني افزود: اين آيين‌نامه در مراجع ذي‌ربط تدوين شده بود که پس از اعلام نظر از سوي سازمان‌هاي دست اندرکار اين حوزه در کميسيون تخصصي شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. وي افزود: اين آيين‌نامه پس از ابلاغ به عنوان پيوست فرهنگي به پروانه اپراتور سوم پيوست مي‌شود که در آن شرايط و ضوابط حاکم بر ارايه اين سرويس تبيين شده است.

1386/12/14 سه‌شنبه
....
لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) (08/12/86) 

لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شماره: 7077/دش                                              24/11/1386

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ 2/11/1386 « لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني» را تصويب و مقرر نمود كارگروهي مركب از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير صنايع و معادن، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مسكن و شهرسازي و وزير آموزش و پرورش به همراه پنج نفر از صاحبنظران ضمن بررسي ابعاد گوناگون موضوع ظرف مهلت شش ماه نسبت به تهيه آيين‌نامه‌هاي پيوست فرهنگي اقدام نمايد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 30/11/86)

1386/12/8 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما