مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي (09/03/88) 
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

شماره: 38585                                                                                                              3/3/1388

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

پيرو ابلاغيه قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به شماره 53103 مورخ 18/9/1387، با عنايت به نامه شماره 0101/58361 مورخ 16/11/1387 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر وقوع اشتباه تايپي در اعلام‌نظر مجمع به مجلس شوراي اسلامي نسبت به ماده (6) قانون فوق‌الذكر، به پيوست اصلاحيه ماده مذكور كه طي نامه شماره 8985 مورخ 23/2/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

شماره: 0101/58361                                                                                                  16/11/1387

جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

پيرو نامه ابلاغيه شماره 0101/57270 مورخ 28/8/1387 موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري‌صنعتي» (اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان)، بدين وسيله بند 3 مصوبه ابلاغي مذكور، بشرح پيوست اصلاح و مجدداً براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.

                                                           رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

شماره: 8985                                                                                                              23/2/1388

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

پيرو نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 و با عنايت به نامه شماره 0101/58361 مورخ 16/11/1387 رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر وقوع اشتباه تايپي در اعلام‌نظر مجمع به مجلس نسبت به ماده (6) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب7/5/1386 مجلس، بدينوسيله در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متن اصلاحي ماده مزبور به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                               (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

ماده6 : وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفي واحدهاي صنعتي و معدني را در كليه‌ي فصول به گونه‌اي تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي با ضريب 2/1 (يك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينه‌هاي انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت‌هاي تابعة خود ضمن نصب تجهيزات اندازه‌گيري چندزمانه براي كلية مشتركين صنعتي و معدني ضرايب اوقات كم‌باري، ميان‌باري و پرباري را به گونه‌اي تعيين نمايد كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد. تبصره : قيمتسوخت نيروگاههاي بخشهاي‌غيردولتي نبايد از قيمت‌سوخت نيروگاههاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاههاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاههاي بخش‌هاي غيردولتي نيز تعلق گيرد.

رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

1388/3/9 شنبه
....
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (12/09/87) 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
شماره: 0101/56776 ????/?/??


تذكر ضروري روزنامه رسمي :با عرض پوزش تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، منتشره در روزنامه‌رسمي شماره 18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده كه بدينوسيله چاپ و منتشر مي‌گردد.


جناب آقاي دكتر لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» مصوب مورخ 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيد و مقرر گرديد:دولت جمهوري اسلامي ايران به هنگام الحاق به كنوانسيون مزبور، در بيانه‌اي متن ذيل را لحاظ نمايد:« جمهوري اسلامي ايران تطهير عوايد اموال بدست آمده ناشي از جرائم موضوع ماده (23) كنوانسيون را منحصراً ناشي از عوائد جرائم مندرج در اين كنوانسيون مي‌داند.»مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.


رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني


(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 2/9/87)


1387/9/12 سه‌شنبه
....
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها (21/03/87) 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها

شماره: 0101/54225                                               27/12/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص «ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ «منظور از واگذاري در بندهاي «الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربري‌ها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه كه مشمول بند «ب» مصوبه مذكور مي‌باشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.

(رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني)

شماره: 34286                                                          7/3/1387

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

(رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

شماره: 02/100/154599/4/1386

حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار مي‌رساند:1ـ به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.2ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض مي‌رسد.3ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سه‌گانه ذيل متصور است:الف) زمينهاي واگذار شده‌اي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)ب) زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذكر).4ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سه‌گانه فوق حكم خاصي پيش‌بيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق مي‌گيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي 2 و 3 نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف «همچنين» قسمت اخير بند «الف» مؤيد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تأكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهدبود. لذا تسري كلمة «مردم» به كل ماده با عنايت به كلمة «همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني مي‌باشد.5 ـ در هيچيك از فروض سه‌گانه مذكور در بند 4 حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيش‌بيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پاره‌اي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.6 ـ در صدر بند «الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمين‌هايي كه عمليات آماده‌سازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد. از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند4 نامة قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمي‌گردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان «مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مؤيد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب مي‌كند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمة تشكيل يك شهر هستند نيز پيش‌‌بيني شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمي‌تواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.7ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند 1 نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آماده‌سازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيش‌بيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، علي‌هذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويه‌اي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجه‌اي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.

وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيدي‌كيا

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 9/3/87)

1387/3/21 سه‌شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما