نحوه ایجاد و استفاده از منابع کالا و خدمات بانک اطلاعات مناقصه گران 

اطلاعیه مهم : به منظور تبعیت از دستگاه مرکزی وزارت نفت در ایجاد و انتشار فهرست بلند منابع واحد، الزامیست، کلیه سازندگان، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا اعم از داخلی و خارجی در سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت به آدرس ep.mop.ir ایجاد سابقه نمایند. بدیهی است، دعوت از مناقصه گران کالا در مناقصات، مشروط به خوداظهاری و ایجاد سابقه در سامانه موصوف می باشد. ضمناً، شرکت های پیمانکاری، مشاوره و خدماتی مشمول سامانه مذکور و اطلاعیه حاضر نمی باشند.

1- نحوه ایجاد و استفاده از منابع کالا و خدمات بانک اطلاعات مناقصه گران
دریافت فایل PDF       بازنگری 96/02/10
2-
کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران کالاو خدمات جهت تمدید صلاحیت
دریافت فایل PDF   +  دریافت فایل WORD 
        بازنگری 96/02/10

1393/4/24 سه‌شنبه
....
1- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران کالای داخلی  

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای داخلی

آقای  داود الهامی مقدم  84878832 

آقای بهزاد صفایی     84878830Email : Lsourcing@nigc.ir

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای داخلی

آقای  داود الهامی مقدم  84878832 

آقای بهزاد صفایی     84878830Email : Lsourcing@nigc.ir

1392/6/9 شنبه
....
2- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران کالای خارجی NIGC VENDOR LIST  

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای خارجی

آقای محمد مرادی                 84878831

آقای فرشاد شاکری                84878834


EMAIL : Fsourcing@nigc.ir
1392/6/9 شنبه
....
3- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران پیمانکاری، مشاوره و خدمات تخصصی صنعت گاز  

کارشناسان واحد بررسی منابع پیمانکاری

آقای محمد قجری        84878835


Email : csourcing@nigc.ir


لطفاً جهت ورود به بانک منابع پیمانکاری اینجا را کلیک نمائید


کارشناسان واحد بررسی منابع پیمانکاری

آقای محمد قجری        84878835


Email : csourcing@nigc.ir


لطفاً جهت ورود به بانک منابع پیمانکاری اینجا را کلیک نمائید


1392/6/9 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما