آئين نامه هاي قانون برگزاري مناقصات
قانون برگزاري مناقصات 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/22 شنبه
....
حداكثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پايه‌هاي مختلف اشخاص حقيقي 
1389/8/5 چهارشنبه
....
فلوچارت نحوه خريد خدمات مشاوره 
1389/8/4 سه‌شنبه
....
راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب بانضمام مستندات 
1389/8/3 دوشنبه
....
تبيين مفاهيم آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره - شماره يك 
1389/8/3 دوشنبه
....
اساسنامه هيآت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات مصوبه مجلس شوراي اسلامي 
.
1389/2/8 چهارشنبه
....
راهنماي تعيين دامنه مناسب ترين قيمت هاي پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي 
1388/12/16 يكشنبه
....
آئين نامه جديد خريد خدمات مشاور (بند "ه" ماده 29قانون ) مصوبه 1/10/88و اصلاحيه آن 19/10/88 
.
1388/11/18 يكشنبه
....
الحاق تبصره به بند "ب" ماده ( 9) آئين نامه بند "ه" ماده (29) قانون برگزاري مناقصات 
1386/8/13 يكشنبه
....
نمودار مراحل ارزيابي و الگوريتم آئين نامه ارزيابي کيفي مناقصه گران (بند "ج" ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 
1
1386/1/20 دوشنبه
....
راهنماي آئين نامه بند "ه" ماده 29  
1386/1/20 دوشنبه
....
آيين‌نامه اجرايي بند "الف" ماده (26) ضوابط ، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه گران 
1385/11/17 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه اجرايي بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات 
1385/10/11 دوشنبه
....
آئين نامه بند "د" ماده23 ضوابط ،موازين و معيارهاي نظام مستند سازي و اطلاع‌رساني  
1385/10/11 دوشنبه
....
آئين نامه بند "ه" ماده 29 ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره 
1385/8/6 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما