صورتجلسات سيستم خريد كالا
سي و يكمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 03/12/90  
1390/12/14 يكشنبه
....
سي امين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 26/10/90  
1390/10/27 سه‌شنبه
....
بررسي تأمين پيش نيازهاي آموزشي سيستم اطلاعاتي خريد كالا در شركتهاي تابعه 
1390/7/25 دوشنبه
....
بيست و نهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ22/06/90 
1390/7/4 دوشنبه
....
بيست و هشتمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 19/06/90 
1390/6/20 يكشنبه
....
بيست و هفتمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 07/06/90 
1390/6/8 سه‌شنبه
....
بيست و ششمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 10/05/90 
1390/5/11 سه‌شنبه
....
بيست و پنجمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 2/05/90 
1390/5/2 يكشنبه
....
بيست و چهارمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 20/04/90 
1390/4/22 چهارشنبه
....
بيست و سومين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 04/04/90 
1390/4/5 يكشنبه
....
هفتمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 20/01/90 
1390/4/4 شنبه
....
بيست و دومين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ01/04/90 
1390/4/1 چهارشنبه
....
بيست و يكمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 30/03/90 
1390/3/31 سه‌شنبه
....
بيستمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 28/03/90 
1390/3/29 يكشنبه
....
نوزدهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 25/03/90 
1390/3/28 شنبه
....
هجدهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 23/03/90 
1390/3/24 سه‌شنبه
....
هفدهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 21/03/90 
1390/3/24 سه‌شنبه
....
شانزدهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 18/03/90 
1390/3/22 يكشنبه
....
پانزدهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 10/03/90 
1390/3/11 چهارشنبه
....
چهاردهمين صورتجلسه سيستم خريد كالا مورخ 07/03/90 
1390/3/9 دوشنبه
....
12>>>


مجری سایت : شرکت سیگما