راهنماي سيستم اطلاعات خريد كالا
راهنماي كار با سيستم خريدبخش صورتحسابها 
1389/12/25 چهارشنبه
....
راهنماي كار با سيستم خريدبخش سفارش وحمل 
1389/12/25 چهارشنبه
....
راهنماي كار با سيستم خريد بخش ضمانتنامه وبانك وبيمه 
1389/12/25 چهارشنبه
....
راهنماي كار با سيستم خريد بخش استعلام و مناقصه 
1389/12/25 چهارشنبه
....
راهنماي كار با سيستم خريد پيش نويس تقاضا 
1389/12/25 چهارشنبه
....
راهنماي كلي كار با سيستم خريد 
1389/12/25 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما