ارزيابي صلاحيت مناقصه گران و متقاضیان ساخت داخل کالا و تجهيزات اختصاصی صنعت گاز
1- ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران 
1394/5/25 يكشنبه
....
2- آئین نامه داخلی کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز-پائیز93 
1394/5/23 جمعه
....
3- ساختار کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز26-1-94 
1394/5/22 پنجشنبه
....
4- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت سازندگان و تولیدکنندگان 94/05/01 
1394/5/21 چهارشنبه
....
5- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت شرکتهای پیمانکاری و خدماتی 94/05/01 
1393/3/4 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما