روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
آيين‌نامه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور (20/10/90)

 آيين‌نامه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور

 

شماره: 12171/90/دش                                                                                               13/10/1390

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

آيين‌نامه «ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور» كه در جلسه 700 مورخ 17/8/90شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به استناد بند (ب) بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور و در راستاي اجراي بندهاي (ب) و (ج) بخش يك و همچنين بخش دوم فصل پنجم نقشه مذكور و به‌منظور تهيه و تصويب و ابلاغ سياست‌هاي اجرايي، طراحي ساز و كار تحقق اهداف نقشه و فرهنگ‌سازي و اصلاح ساختارها و فرآيندهاي مربوطه، هماهنگي و انسجام‌بخشي در اجراي نقشة جامع علمي و نظارت بر حسن اجراي آن به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود: ماده1ـ اختصارات: نقشه: نقشه جامع علمي كشور شوراي عالي: شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي ستاد: شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور رئيس: رئيس ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور ماده2ـ اركان: 1ـ شوراي ستاد 2ـ رئيس ماده3ـ وظايف شوراي ستاد: وظايف شوراي ستاد كه از اعضاي حقيقي و حقوقي مندرج در فصل پنجم نقشه تشكيل شده است، عبارت است از: 1ـ هماهنگي و انسجام‌بخشي اجراي نقشه 2ـ تصويب سياست‌هاي اجرايي و خطوط راهنماي مربوط به اقدامات ملي جهت ابلاغ به دستگاه‌ها 3ـ انتخاب اقدامات ملي براي مطالبه برنامه‌هاي اجرايي از دستگاه‌ها در سال‌هاي مختلف. 4- تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌ها جهت اجراي مفاد نقشه 5 ـ نهايي‌سازي و تأييد اسناد ملي علوم و فناوري‌هاي اولويت‌دار 6 ـ نظارت بر حسن اجراي نقشه 7ـ نظارت بر پيشرفت عملكرد طرح‌ها و برنامه‌هاي نهايي‌شده دستگاه‌هاي اجرايي 8 ـ بررسي وضع موجود علم و فناوري كشور 9ـ ارزيابي وضعيت پذيرش دانشجويان در رشته‌هاي مختلف و ميزان نياز كشور به رشته‌هاي مختلف تحصيلي 10ـ رصد و پايش اوضاع محيطي و رقبا و تحولات جهاني علم و فناوري 11ـ بررسي و تأييد پيشنهادها جهت تكميل و به‌روزرساني دوره‌اي نقشه (تهيه شده در ستاد) براي ارائه آن به شوراي عالي جهت تصويب نهايي. تبصره1ـ جلسات عادي شوراي ستاد براساس برنامه معين و با دعوت رئيس تشكيل خواهد شد. همچنين جلسات فوق‌العاده شوراي ستاد درصورت لزوم با دستور رئيس و يا درخواست اكثريت اعضا و تأييد رئيس ستاد برگزار مي‌گردد. تبصره2ـ جلسات شوراي ستاد با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي آراء مأخوذه معتبر مي‌باشد. درصورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حاضرين براي دو جلسه متوالي، رئيس مي‌تواند تصويب موضوعاتِ در دستور را از طريق شوراي معين و شوراي عالي پيگيري نمايد. تبصره3ـ حضور اعضاي شوراي ستاد در جلسات الزامي است. در شرايط اضطراري اعضا مي‌توانند كتباً نماينده رسمي براي هر جلسه به رئيس ستاد معرفي نمايند. اين نمايندگان به نيابت از اعضا حق رأي خواهند داشت و نمي‌توانند دو جلسه متوالي بدون حضور عضو اصلي در جلسه حضور پيدا كنند. تبصره4ـ به تشخيص رئيس در موارد لازم از نمايندگان رؤساي قوا، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوة قضائيه، اعضاي هيئت وزيران، رؤساي كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي و فرهنگستان‌ها براي شركت در جلسات شوراي ستاد دعوت به عمل خواهد آمد. مدعويـن مذكور در جـلسه ستاد داراي حق رأي مي‌باشـند. ديگر مديران ارشـد نيز بنا به تشخيص رئيس ستاد و بدون حق رأي به جلسات شوراي ستاد دعوت خواهند شد. هم‌چنين حضور معاونان، مشاوران و كارشناسان ستاد و ساير صاحب‌نظران با تأييد رئيس و بدون حق رأي در جلسات شوراي ستاد بلامانع خواهد بود. ماده4ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور مي‌باشد. ماده5 ـ وظايف رئيس: 1ـ رياست جلسات شوراي ستاد 2ـ ابلاغ مصوبات شوراي ستاد به دستگاه‌هاي اجرايي 3ـ اعلام مصوبات شوراي ستاد به شوراي عالي در موارد لازم 4ـ ارائه پيشنهادهاي شوراي ستاد براي اصلاح و تكميل نقشه به شوراي عالي جهت تصويب نهايي 5 ـ ارائه پيشنهادها و مصوبات شوراي ستاد به شوراي عالي در صورت نياز به تصويب شوراي عالي 6 ـ ارجاع گزارش‌هاي سالانه پيشرفت اجراي نقشه به شوراي عالي 7ـ ارجاع اصلاحيه‌هاي مورد نياز ستاد در قوانين موجود كشوري به رياست مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و تصويب 8 ـ ارجاع مصوبات شوراي ستاد و نيازهاي اجراي نقشه به رياست قوة قضائيه جهت همكاري‌هاي لازم 9ـ تعامل با دستگاه‌ها به‌منظور اجراي نقشه 10ـ ارجاع سياست‌هاي اجرايي و خطوط راهنماي پيشنهادي جهت اجرايي نمودن نقشه به شوراي ستاد جهت تصويب 11ـ پيگيري مصوبات شوراي ستاد و انجام هماهنگي‌هاي بين بخشي و فرابخشي به‌منظور اجراي بهتر مصوبات 12ـ تهيه و انتشار گزارش‌هاي دوره‌اي نظارت و ارزيابي از پيشرفت اجراي نقشه و تحقق اهداف آن 13ـ تهيه پيشنهاد اصلاحات و تغييرات دوره‌اي مورد نياز در نقشه 14ـ صدور احكام مسئولين ستاد 15ـ نظارت بر عملكرد ستاد 16ـ فرهنگ‌سازي، ترويج و اطلاع‌رساني موارد مرتبط با نقشه تبصره1ـ رئيس مي‌تواند يكي از اعضاي حقيقي ستاد و يا يكي از صاحب‌نظران را به‌عنوان قائم مقام ستاد، منصوب و برخي از وظايف و اختيارات خود را به مدت 4 سال به وي تفويض نمايد. تبصره2ـ ساختار و تشكيلات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي مورد نياز ستاد به تصويب شوراي ستاد خواهد رسيد. ماده6 ـ مصوبات شوراي ستاد در چارچوب اين آيين‌نامه با ابلاغ رئيس به دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا مي‌باشد. تبصره1ـ مصوباتي كه بر طبق ضوابط قانوني و يا به تشخيص شوراي ستاد نياز به تصويب شوراي عالي دارد، در صورتي كه ظرف دو هفته پس از اعلام وصول در شوراي عالي مورد مخالفت كتبي اعضاي شوراي عالي قرار نگيرد، در حكم مصوبات شوراي عالي تلقي مي‌گردد. تبصره2ـ هرگونه تغيير لازم در اين آيين‌نامه‌ با تصويب شوراي عالي امكان‌پذير خواهد بود. ماده7ـ اين آيين‌نامه در قالب 7 ماده و 8 تبصره، در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/10/90)