سامانه بانك اطلاعات مناقصه گران كالا و خدمات شركت ملي گاز ايران ( وندورز ليست VENDORS LIST)
2- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران کالای خارجی NIGC VENDOR LIST

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای خارجی

آقای محمد مرادی                 84878831

آقای فرشاد شاکری                84878834


EMAIL : Fsourcing@nigc.ir