سامانه بانك اطلاعات مناقصه گران كالا و خدمات شركت ملي گاز ايران ( وندورز ليست VENDORS LIST)
1- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران کالای داخلی

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای داخلی

آقای  داود الهامی مقدم  84878832 

آقای بهزاد صفایی     84878830Email : Lsourcing@nigc.ir