بررسي منابع ، تحقيقات بازرگاني وپيمانكاري
7- فهرست هاي بلند مناقصه گران صلاحيتدار دستگاه مركزي حوزه گاز در زمينه پیمانکاری و خدمات اختصاصي صنعت گاز جهت استفاده در مناقصات محدود شركتهاي كارفرمايي تابعه

لطفاً اينجا را كليك نمائيد