تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
1- فانون برگزاري مناقصات ، آئين نامه هاي اجرايي ، اصلاحات و راهنما هاي آن

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد