تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
12- آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1387
فايلها
H43832T87544.pdf 394.57 KB آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1387