تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
13- نحوه و مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات براي خريد خدمات مشاور
.
فايلها
100-62362.pdf 127.78 KB نحوه و مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات براي خريد خدمات مشاور