اطلاعيه هاي جديد
2- آئین نامه داخلی کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز-پائیز93
فايلها
Sakhtar_Kometeh_Fani_Bazargan_Atum two_93.pdf 857.43 KB