امور تخصصي بازرگاني
ليست قراردادهاي شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه چهت تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران

لطفاٌ در صورت نياز به تغييرات در ليست ، با پست الكترونيكي شركتي به آدرس ذيل ارسال فرمائيد 

.PSM@nigc.ir

فايلها
List_Contractor_Nigc_Co_30.11.90ا.xls 812.032 KB ليست قراردادهاي شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه چهت تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران