خودكفايي كالا
1-اداره خودکفایی کالا

اداره خودکفایی کالا وظیفه راهبردی – پشتیبانی و نظارت عالیه در تأمین حداکثری کالاهای خارجی پرمصرف کلیه تاسیسات صنعت گاز از تولیدات و ظرفیتهای صنعتی داخل با رویکرد کارآفرینی و حمایت از ساخت داخل و با رعایت و پیروی از زیرساخت های قانونی و مقرراتی درون و برون سازمانی به روش مدیریت طرح خودکفایی کالا"  را بعهده دارد.. ادامه مطلب: