تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
دستورالعمل اجرايي تعيين تكليف و فروش اموال و كالاي مازاد و اسقاط در شركتهاي تابعه
.
فايلها
MAZAD_&_ESGHAT.pdf 624.654 KB دستورالعمل اجرايي تعيين تكليف و فروش اموال و كالاي مازاد و اسقاط در شركتهاي تابعه