پربيننده ترين مطالب
فهرست تیپ پیمانها و دستورالعملهای مصوب مقررات و روشهای پیمانی

 1

 03-115-87

 دستورالعمل نحوه شمول شرکتهای ممنوع المعامله

 22/7/87

 2

 03-114-86

 تیپ پیمان نظافت و فضای سبز

 22/7/86

 3

 03-104-84

 تیپ پیمان خدمات حمل و نقل

 10/7/86

4

 03-029-86

 تیپ پیمان خدمات تخلیه ، بارگیری و جابجایی کالا در انبار

 24/5/86

5

 03-030-85

 تیپ پیمان خدمات آتش نشانی و ایمنی

 6/3/86

 6

 03-24-85

 پیمان حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأ سیسات

 14/1/86

 7

 03-110-85

 تیپ پیمان تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران

 2/12/85

 8

 03-11-85

 تیپ قرارداد خرید داخلی

 12/10/85

9

 03-25-83

 قرارداد آموزش با افراد حقیقی غیر شاغل در شرکت

 14/8/85

 10

 03-106-84

 قرارداد آموزش با افراد حقوقی

14/8/85

 11

 03-109-84

 دستورالعمل نحوه تسویه کسری کالای تحویلی به پیمانکاران

 14/8/85

 12

 03-101-85  تیپ پیمان نگهداری و تعمیرات خطوط لوله گاز و تأسیسات وابسته به آن

 7/1/85

 13

 03-102-84

 تیپ پیمان خدمات راهبری و نگهداشت امور تأسیساتی و ساختمانی

 7/1/85

 14 03-103-84  تیپ پیمان خدمات پشتیبانی ، خدمات عمومی و تخصصی ، نظافتی و.....

 7/1/85

 15

 03-100-84

 تیپ پیمان رنگ آمیزی صنعتی ایستگاه تقویت فشار گاز

 7/1/85

                              ورود به بخش تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی