تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني
شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ( بولتن131 سال 1391)  
1390/12/2 سه‌شنبه
....
شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ( بولتن131 سال 1390) 
.
1389/12/18 چهارشنبه
....
شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ( بولتن131 سال 1389) 
.
1388/12/8 شنبه
....
روش اجرائي تهيه و تنظيم سند ايجاد سابقه اقلام مازاد واسقاط (MT76R) 
.
1388/12/3 دوشنبه
....
روش اجرايي تهيه و تنظيم فرم فروش و واگذاري / برگشت كالاي اسقاطي و يا خارج از رده (MT72/72R) 
0
1388/10/14 دوشنبه
....
دستورالعمل اجرايي تعيين تكليف و فروش اموال و كالاي مازاد و اسقاط در شركتهاي تابعه 
.
1388/7/12 يكشنبه
....
دستورالعمل مجوز ترك تشريفات مناقصه و موارد عدم الزام به مناقصه 
.
1388/3/17 يكشنبه
....
روش اجرايي كالاهاي تغيير شكل يافته 
1388/3/13 چهارشنبه
....
راهنماي آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات 
1388/2/27 يكشنبه
....
شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ( بولتن131 سال 1388) 
.
1387/12/24 شنبه
....
راهنماي آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات 
1387/6/24 يكشنبه
....
شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ( بولتن 131 سال 1387) 
.
1387/1/17 شنبه
....
دستورالعمل اجرائي تعيين تکليف و فروش اموال و کالاي مازاد واسقاط درشرکتهاي تابعه 
1386/6/21 چهارشنبه
....
شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ( بولتن 131سال 1386) 
1385/12/15 سه‌شنبه
....
دستورالعمل مجوز ترک تشريفات مناقصه 
0
1385/7/19 چهارشنبه
....
دستورالعمل فراخوان مناقصه ، مزايده ، و شناسايي منابع 

فهرست مطالب

 1-كليات :
2-تعاريف :

3- دامنه كاربرد : 

 4- اختيارات و مسئوليتها :
 5- فرآيند و شرح كار:

1-كليات :

1-1-مقدمه

فراخوان فرآيندي است كه در آن از اشخاص حقيقي و حقوقي براي شناسايي و ارزيابي كلي توان آنها جهت انجام كاري، دعوت بعمل مي آيد.

سالها است که درصد قابل توجهي از معاملات کشور در بخش دولتي و عمومي از طريق فراخوان به انجام مي رسد ليکن با گذشت زمان، گستره و پيچيدگي معاملات درجامعه روبه توسعه ايران فزوني مي يابد و روشهاي سنتي دشوارتـر و پـرهزينـه تر مي شود فقدان يک شبکه اطلاعاتي متمرکز ، کارآمد و قابل دسترسي براي همگان، طيف وسيعي از صاحبان کسب و کارها را از شرکت در فراخوان محروم مي سازد در حاليكه وجود شبکه متمرکز فضاي رقابتي لازم براي دستيابي به قيمت مناسب معامله و بالا رفتن سطح ارائه خدمات و کيفيت کالاها را فراهم مي آورد و در نتيجه صرفه جوئي مالي کلاني را در معاملات دولتي موجب مي شود.

دستورالعمل حاضر علاوه بر آنكه مسئولين برگزاري مناقصات در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تحت پوشش آن را قادر مي سازد فراخوان مورد نياز را در كوتاه ترين زمان با رعايت كليه موازين قانوني سامان دهند، به برقراري شبكه اطلاعاتي متمركز فوق الذكر نيز كمك خواهد كرد.

پيشنهادات و نظرات اصلاحي درخصوص اين روش توسط رئيس مقررات وروشهاي بازرگـانـي و پيماني مورد بررسي قرارگرفته و درصورت لـزوم اصلاحيه مربوطه تهيه مي گردد .

درتدوين صحيح اين دستور العمل مديربازرگاني نظارت عاليه داشته و پيشنهادات و نظـرات اصلاحـي درمفـاد ايـن روش درصـورت تصـويب ايشـان درچـاپ بعدي اعمال مي گردد."

2-1- هدف :

هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح مراحل مختلف فراخوان و همچنين تعريف و تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي افراد و ادارات ذيربط مي باشد.

2-تعاريف :

1-2-مناقصه : فرآيندي است رقابتي براي تامين كالا يا خدمات با کيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) ،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري که کمترين قيمت متناسب را پيشنهاد کرده باشد واگذار مي شود.

2-2- مزايده : فرايندي است رقابتي براي فروش کالا ، خدمت يا حقوق مورد نظر(طبق اسناد مزايده) ، که در آن موضوع معامله به مزايده گري که بيشترين قيمت را پيشنهادکرده باشد واگذار مي شود .

3-2- مناقصه گزار : شركت ملي گاز ايران يا شركتهاي تابعه آن كه مناقصهرا برگزار مي نمايد.

4-2- مزايده گزار :شركت ملي گاز ايران يا شركتهاي تابعه آن که براساس اين دستور العمل مزايده را برگزار مي نمايد.

5-2- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است که در مناقصه شرکت مي نمايد.

6-2- مزايده گر :شخص حقيقي يا حقوقي است که در مزايده شرکت مي نمايد.

7-2- کميسيون مناقصه (مزايده) : هيئتي است متشکل از حداقل سه نفر از کارمندان تمام وقت شرکت که از سوي هيئت مديره شرکت انتخاب مي شوند هريک از اعضاء حداقل بايد در يکي از رشته هاي فني ، مالي ، بازرگاني يا حقوقي داراي تخصص و اطلاعات کافي باشند.

8-2-کميته فني بازرگاني :هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله) که از سوي هيئت مديره انتخاب مي شوند و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در قانون مناقصات را برعهده ميگيرند.

9-2- مدت اعتبار پيشنهادات : دوره زماني است که توسط شرکت اعلام مي شود و طي آن پيشنهادات بايد داراي اعتبار باشد اين مدت شامل زمان لازم براي انجام فراخوان ، بررسي و ارزيابي پيشنهادات ، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي باشد .

10-2- ارزيابي کيفي شرکت کنندگان درفراخوان : عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات شرکت کنندگان در فراخوان که ازسوي برگزار کنندگان فراخوان يا به تشخيص وي توسط کميته فني بازرگاني انجام مي شود.

11-2- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها :فرآيندي است که در آن مشخصات ، استانداردها کـارايي ، دوام و سـايـر ويـژگـي هــاي فنــي بــازرگــانــي پيشنهـادهاي شرکت کنندگان در فراخوان بررسي ، ارزيابي و پيشنهـادهـاي قـابل قبـول بـرگـزيـده مي شوند.

12-2- ارزيابي مالي :فرآيندي است که در آن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهايي که از نظرفني بازرگاني پذيرفته شده اند برگزيده مي شوند.

13-2- ارزيابي شکلي : عبارت است از بررسي کامل بودن اسناد و امضاء آنها ، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهادهاي قيمت .

14-2- انواع مناقصات از نظر مراحل بررسي :

- مناقصه يک مرحله اي : مناقصه اي است که در آن نيازي به ارزيابي فني بـازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاکت هاي پيشنهاد مناقصه گران در يک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي گردد.

- مناقصه دو مرحله اي : مناقصه اي است که به تشخيص مناقصه گزار بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه کميته فني بازرگاني تشکيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به کميسيون مربوطه گزارش مي کند و برنده توسط کميسيون مذکور تعيين مي گردد.

15-2- انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران:

- مناقصه عمومي : مناقصه اي است که در آن فراخوان از طريق آگهي عمومي باطلاع مناقصه گران مي رسد.

- مناقصه محدود : مناقصه اي است که در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزارمحدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذکر ادله تائيدشود. فراخوان از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيت دار به اطلاع آنان مي رسد.

16-2- واحد متقاضي : عبارت است از يکي از واحدهاي داخلي مناقصه گزار که حق ارجاع کار با رعايت قانون برگزاري مناقصات به آن تفويض شده است.

3- دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل انجام فراخوان مناقصه و مزايده و شناسايي منابع در محدوده شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه است.

4- اختيارات و مسئوليتها :

1-4- واحد متقاضي

مسئول تشخيص نوع مراحل بررسي فراخوان ، انجام برآورد مالي معامله ، تهيه کننده اسناد فني و بازرگاني ، تعيين لزوم يا عدم لزوم ارزيابي کيفي شرکت کنندگان در فراخوان ، ارسال / دريافت اسناد ، ارزيابي پاسخها و تعيين امتيازات و رتبه ها و اعلام شرکت کنندگان صلاحيتدار به کارفرما در تک مرحله اي ، مسئول انجام فراخوان ، تعيين تعداد نوبت چاپ آگهي و نيز مجوز استفاده از رسانه ها يا شبکه هاي اطلاع رساني براي انتشار فراخوان ، توضيح و تشريح اسناد فراخوان , دريافت ثبت و صيانت از پيشنهادات تا روز گشايش پاکات ، عودت پيشنهادات ردشده ، انعقاد قرارداد , تهيه کننده برنامه زماني فراخوان و مواعيد ، تکميل فرمهاي فراخوان (پيوست 7)

2-4- رئيس امورتدارکات کالا / امورکالا / امور قراردادها

مسئول اجراي دقيق اين روش مي باشد و بايد اطمينان حاصل نمايدکه در مراحل مختلف فراخوان توسط مسئولين دواير و کارشناسان مربوطه مفاد اين روش رعايت شده است .

3-4- کميته فني بازرگاني :

مسئول ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها ، تائيد اسناد فني و بازرگاني ، متولي ارزيابي کيفي شرکت کنندگان در فراخوان .

4-4- کميسيون مناقصه :

مسئول تائيد برنامه زماني مناقصه و مواعيد ، ارزيابي شکلي پيشنهادات , ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول , ارجاع بررسي پيشنهادات به کميته فني بازرگاني درمناقصات دومرحله اي , تعيين برنده اول و دوم مناقصه , تنظيم صورتجلسه مناقصه , متولي تائيد نهايي متن قرارداد تا مبلغ ده ميلياردريال قبل از مبادله ، تصميم گيري درمورد تجديد يا لغو مناقصه .

5-4- رئيس امور/ خدمات مالي :

متولي تأمين منابع مالي معامله در مدت قرارداد و پرداخت هزينه هاي فراخوان مي باشد.

6-4- رئيس روابط عمومي :

مسئـول انجام فراخوان و تعييـن نوع رسانه و تاريخ انتشار با هماهنگي برگزارکنندهفراخوان برحسب نوع مي باشد .

7-4- مديرعامل شرکت :

تصويب کننده نوع فراخوان از نظر روش دعوت عمومي يا محدود مي باشد ، رسيدگي به شکايات ,تشخيص منحصربفرد بودن اموال منقول خدمات و حقوق ، خريد و اجاره اموال غير منقول ، خريدهاي مرتبط با تعميرات ، خريد خدمات فرهنگي آموزشي و ...

تشخيص عدم امکان برگزاري فراخوان ، انتخاب کارشناس تعيين کيفيت.

5- فرآيند و شرح كار:

1-5- تامين منابع مالي : قبل از انجام مراحل فراخوان ، واحد متقاضي مي بايد از وجود منابع تامين مالي موضوع فراخوان اطمينان حاصل نمايد.

2-5- تعيين نوع فراخوان :

نوع فراخوان مورد نياز از ميان انواع زير تعيين ميگردد:

- فراخوان شناسايي منابع

- فراخوان مناقصه خريد كالا

- فراخوان مناقصه انجام خدمات

- فراخوان مزايده

3-5- تعيين نوع مراحل بررسي فراخوان :

درصورتيکه در انجام فر اخوان نيـازي بـه ارزيـابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد و پاکت هاي پيشنهاد در يک جلسه گشوده ودر همان جلسه برنده تعيين شود فراخوان يک مرحله اي بوده و در صورتيکه بررسي فني - بازرگاني پيشنهادها لازم باشد و با تشکيل کميته فني - بازرگاني نتايج ارزيابي فني - بازرگاني پيشنهادها به کميسيون مناقصه (مـزايـده) گـزارش گـردد و بـرنـده تـوسط کميسيـون مـذکـور تعيين گردد فراخوان دومرحله اي خواهد بود.

4-5- تعيين روش اطلاع از فراخوان :

فـراخوان از طريق آگهي عمومي باطلاع همه خواهد رسيد.

درصورتيکه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل شرکت ، محدوديت برگزاري عمومي فـراخـوان بـا ذکـر ادلـه تأييد شود و فراخوان از طريق ارسال دعوتنامه به اطلاع شرکت کنندگان در فراخوان برسد ،فراخوان محدود مي باشد.

5-5- تهيه اسناد فراخوان :

اسناد و مدارک لازم جهت آگاهي شرکت کنندگان در فراخوان از جزئيات موضوع فراخوان بايدتهيه گردد.

6-5- تكميل فرم فراخوان :

فرم فراخوان به شرح زير تكميل ميگردد:

·نوع مناقصه / مزايده

در بالاي فرم نوع مناقصه يا مزايده ( مراحل) با توجه به بند 5-3 تعيين و علامتگذاري مي شود.

·مناقصه گذار/ مزايده گزار

در اين بخش نام و آدرس و ساير اطلاعات مناقصه گذار / مزايده گذار درج ميشود.

·موضوع مناقصه/ مزايده:

در اين بخش خلاصه اي از موضوع مناقصه اعم از خريد كالا يا خدمات يا مزايده فروش كالا شامل مقدار واحد و محل استقرار درج مي شود.

·زمان و رسانه انتشار فراخوان:

در اين بخش نوع رسانه ( روزنامه ، سايت صدا و سيما و ساير) تعداد دفعات ( نوبت) و تاريخهاي فراخوان درج مي شود.

برآورد تقريبي مبلغ:

برآورد تقريبي مبلغ معامله و مباني آن ( در صورتيكه تعيين آن ميسر و يا به مصلحت واحد متقاضي باشد) درج ميگردد.

·مدت انجام موضوع مناقصه:

مدت انجام موضوع خدمات و زمان نياز به كالا به روز و ماه و سال خورشيدي بايد درج گردد.

·محل انجام کار / تحويل کالا:

محل انجام کار و يا تحويل کالا بايد ذکر گردد.

·نام و آدرس مشاور طرح :

درصورتيکه براي انجام پيمان مشاور طرح لازم باشد در قسمت مربوط فرم فراخوان علامت گذاري شده و سپس نام و آدرس مشاور درج مي گردد.

·ذکر تعداد پيمانکار انجام پيمان:

بايد با علامت گذاري در قسمت مربوطه مشخص گردد که اجراي کار با يک پيمانکار و يا کنسرسيوم مي باشد در صورتيکه کنسرسيوم باشد بايد اجزاء آن مشخص گردد.

·انواع تضمين :

انواع تضمين هاي مورد نياز با ذکر مبلغ يا درصد قيمت پيشنهادي به شرح ذيل بايد مشخص و در فرم فراخوان علامت گذاري گردد.

الف: شرکت در موضوع فراخوان بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي ، ضمانتنامه از مؤسسات اعتباري غير بانکي ، وجه نقد ، اوراق مشارکت ، ساير (به ترتيبي که در اسناد مناقصه آمده است ).

ب : پيش پرداخت بصورت ضمانتنامه بانکي ، ضمانتنامه از مؤسسات اعتباري غير بانکي ، اوراق مشارکت ، ساير(به ترتيبي که در اسناد مناقصه آمده است ) .

ج : انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي ، ضمانتنامه از مؤسسات اعتباري غيربانکي ، نقد ، سفته ، ساير(به ترتيبي که در اسناد فراخوان آمده است).

د : حسن انجام کار(درصورت نياز به ترتيبي که دراسناد فراخوان آمده است).

تبصره : در صورتيکه وجه نقد بعنوان ضمانتنامه اخذگردد بايد شماره حساب جاري و نام بانک و کد مربوطه و نام شرکتي که بايد وجه به حساب آن شرکت واريز گردد مشخص شود.

·شرايط شرکت کننده در فراخوان ( مناقصه گر، مزايده گر يا متقاضي) :

هر يک از شرايطي که در ذيل درج گرديده مد نظر باشد بايد در فرم فراخوان علامت گذاري گردد.

الف : داشتن شخصيت حقوقي يا حقيقي

ب: داشتن تجربه کافي مرتبط

ج: توانايي تهيه و تسليم ضمانتنامه

د : توانايي رعايت استاندارد هاي شرکت ملي گازو مقررات بهداشت ، ايمني و محيط زيست (HSE) .

هـ : داشتن امکانات و نيروي متخصص به اندازه کافي و امکانات توليدي و آزمايشگاهي

و: رتبه بندي مرتبط از سازمانهاي ذيربط با رعايت مانده ظرفيت مجازکاري در خصوص پيمان .

·مدارک لازم جهت دريافت اسناد موضوع فراخوان :

هريک از مدارک ذيل که جهت دريافت اسناد موضوع فراخوان مورد نياز است بايد توسط برگزار کننده فراخوان مشخص و در فرم فراخوان علامت گذاري گردد :

- ارائه کپي اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات (مديران و اختيارات آنان) منتشره در روزنامه رسمي کشور.

- معرفي نامه .

- اعلام آمادگي کتبي .

- ارائه سوابق کاري (خصوصاً با مجموعه وزارت نفت) همراه با تائيديه هاي لازم .

- نمودار سازماني و مشخصات ، تحصيلات ، سوابق کاري مديران و کارشناسان اصلي .

- امکانات و تجهيزات و توانائي هاي فني نرم افزاري و مالي براي انجام کار .

- گواهي توانائي ارائه ضمانتنامه هاي مندرج در بند (6-5) .

- گواهينامه استاندارد ISO يا معادل آن .

- گواهينامه نمايندگي از سازنده اصلي ( درصورت وجود).

- تأييديه از اداره بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانکاري شرکت گاز.

(درصورت وجود با ذکر شماره و تاريخ تأييديه)

- گواهي ارائه گارانتي کالا / خدمات با ذکر مدت.

- گواهي ارائه خدمات پس از فروش (وارانتي) با ذکر مدت.

- ارائه کاتالوگ و CD محصولات توليدي (درصورت عدم ثبت نام شرکت توليدي در اداره بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانکاري شرکت ملي گاز ايران )

- آدرس کامل بانضمام شماره پست الکترونيکي و سايت .

·بهاي اسناد مناقصه

در اين بخش در صورتيکه برگزار کننده فراخوان جهت ارائه اسناد مناقصه وجهي را اخذ نمايد بايد مقدارآن ، شماره حساب ، نام بانک ، شعبه ، کد ، شهر مربوطه و نام شرکتي که بايد وجه به حساب آن شرکت واريز گردد درج گردد.

·محل و زمان: ( ساعات اداري به استثناء روز هاي تعطيل)

محل وزمان با ذکر ساعت و تاريخ جهت موارد ذيل بايد ذكر گردد.

1- تحويل درخواست کتبي .

2- دريافت اسناد موضوع فراخوان .

3- بازديد از کالا / محل

4- تحويل پاکات پيشنهادات فني / مالي / تضمين .

5- بازگشايي پاکات يک مرحله اي.

6-بازگشائي پاکات فني (ب) / تضمين (الف).

7- دروضعيت دو مرحله اي زمان بازگشائي پاکات مالي به شرکت کنندگان در فراخوان که پيشنهادات فني آنها پذيرفته شده است کتباً اعلام مي گردد.

8- تحويل کالا .

- موارد شمول قيمت پيشنهادي

باعلامت گذاري مشخص شود که قيمت پيشنهادي بايد شامل کداميک از موارد ذيل باشد .

1- قيمت کالا .

2- عوارض و ماليات دولت .

3- هزينه حمل تا انبار شركت

4- ساير .

·ذکر نام و آدرس روابط عمومي

نام و آدرس اينترنتي روابط عمومي که فراخوان را برگزار مي نمايد بايد ذکر گردد.

·شماره آگهي

شماره 8 رقمي فراخوان بايد مطابق دستور العمل شماره گذاري مربوطه بمنظور رعايت همساني بصورت ذيل ذکر گردد.

شماره رديف/سال/کد شرکت

XXX/XX/X XX

·توضيحات

1- در وضعيت دومرحله اي زمان بازگشائي پاکات مالي به شرکت کنندگان در فراخوان که پيشنهادات فني آنها پذيرفته شده است کتباً اعلام مي گردد.

2- مدارک و اسناد به واجدين شرايط که براساس مفاد اين دستورالعمل ازبين متقاضيان انتخاب شده تحويل مي گردد بديهي است که ارائه درخواست شرکت در فراخوان هيچگونه حقي را براي متقاضياني که در ارزيابي کيفي پذيرفته نشده اند ايجاد نخواهد کرد .

3- درج شماره و تاريخ دعوتنامه شرکت در فراخوان و عنوان کالا يا خدمات و شماره آگهي و شماره تقاضا و موضوع فراخوان و نوع پاکت (الف ، ب ، ج) و نام شرکت کننده در فراخوان برروي پاکات ارسالي الزامي است .

4- نوع بسته بندي کالا بايد مطابق با مشخصات تعيين شده در قرارداد باشد.

5- وجه کالاي موضوع مزايده نقداً دريافت مي گردد و هرگونه ماليات ، عوارض و هزينه حمل کالا و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار مي باشد.

6- شرکت گاز به پيشنهادهاي ناقص ترتيب اثرنخواهد داد.

7- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد فراخوان مي باشد.

8- فراخوان تحت قوانين جمهوري اسلامي ايران انجام مي پذيرد.

9- ساير ضمانتنامه ها به شرح ذيل مي باشد :

الف : وثيقه ملکي معادل 90% ارزش کارشناسي رسمي آن .

ب: انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376).

ج: سهام شرکتهاي سهامي عام پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ 70% ارزش روز آنها .

د :مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذيحسابان مربوطه .

تبصره : استفاده از ساير ضمانتنامه ها تا ابلاغ آئين نامه از طرف وزارت اقتصاد و امور دارايي با تشخيص واحد متقاضي مي باشد.

توجه :

براي انجام فراخوان دونوع فرم در نظر گرفته شده است که فرم اطلاعي براي درج در رسانه ها و ارجاع شرکت کنندگان درفراخوان به آدرس سايت شرکت ملي گاز بوده و فرم اصلي حاوي اطلاعات کامل بوده که توسط روابط عمومي جهت نصب برروي سايت شرکت ملي گاز به خدمات کامپيوتر ارسال مي گردد ، فرمهاي متذکر (پيوست7) پس از تنظيم و اخذ امضاءهاي مجاز به روابط عمومي ارسال مي گردد.

 

 

 

1385/3/20 شنبه
....
روش اجرايي نحوه تعيين وتكليف كالاي مازاد ،ناباب، باقيمانده طرحها واسقاط 

فهـرست مطـالب 

1- كليات: 
2- تعاريف: 
3- مسئوليتها: 
4- تشخيص وتفکيک اقلام مازاد: 
5- مراحل اجرائي: 
6- نحوه تنظيم فرم ازرده خارج کردن اقلام مازاد: 
7- فهرست ضمائم:  

1-كليات

1-1- مقدمه

بخش قابل توجهي از سرمايه ها بصورت كالا جهت تضمين تداوم تداركات و پشتيباني عمليات روزمره و اجراي پروژه هاي گوناگون در انبار نگهداري ميشوند . چنانچه در راستاي نگهداري وكنترل موجودي اين اجناس دقتلازم معمول نگردد ،ضرر وزيان هنگفتي متوجه خواهد شد . اقلامي كه تحت عنوان موجودي مستمر انبار براي پشتيباني عمليات جاري نگهداري مي شوند و اجناسي كه جهت اجراي پروژه ها تامين مي گردند معمولاً در بخش اول بدليل نوسانات مصرف و از رده خارج شدن اقلام و دستگاهها ، و درقسمت دوم پس از خاتمه پروژه ها ، مقادير قابل توجهي كالاي مازاد بر نياز بر جاي مي ماند.

چنانچه يك سيستم دقيق و مطمئن بمنظور نگهداري اين قبيل اجناس و اعلام بموقع مازاد شدن (به هر دليل)وجود نداشته باشد ،به مرور زمان و بواسطه عوامل مختلف دچار آسيب ديدگي گشته و از بين مي روند.

لذا براي جلوگيري از بروز چنين پيشآمدهائي لازم است نگهداري سوابق اقلام مازاد بطور سيستماتيك توسط كامپيوتر انجام شود و بدين منظور مي بايست سيستمي در نظر گرفته شود كه از جنبه هاي مختلف به وضعيت اقلام مازاد رسيدگي نمايد ، اين سيستم بايد قادر باشد در زمان مناسب ليست اقلام مازاد بر مصرف مستمر را باذكر جزئيات مورد نياز براي اقدامات مقتضي در اختيارمسئولين مربوطه قرار دهد ، ضمناً در مورد باقيمانده اقلام پروژهها نيز اطلاعات مورد نياز در اختيار كارشناسان جهت اخذ تصميمات لازم به منظور تخصيص و كاربرد مجدد آنها در ساير مراكز عملياتي قرار دهد، همچنين در مورد تعيين تكليف اقلام اسقاط و تفكيك اينگونه اقلام به مازاد براي فروش ويا قابل بازسازي، کارايي لازم را داشته باشد. سيستم پيوسته ويکنواخت کالا اين توانايي ها را يکجا در اختيار کاربران قرار ميدهد.

2- 1- هدف :

ايجـاد زير سيستم كنترل اقلام مازاد بر نياز كليه انبار ها بمنظور نيل به اهداف زير مي باشد .

- اجتناب از خريدهاي تكراري و مضاعف با استفاده و بهره برداري از اقلام مازاد و جلوگيري از ركود سرمايه .

- امكان كنترل دقيق کالاي مازاد بمنظور ثبت و نگهداري صحيح و اصولي وبررسي كاربرد مجدد آنها .

- امكان استفاده ازاجناس مازاد يك شركت در ساير شركت ها .

- جلوگيري ازفاسد ، خراب شدن و حيف و ميل کالاي مازاد .

- دستيابي به آمارواطلاعات مورد نياز مسئولين و مديران دررابطه با اقلام مازاد و اسقاط در مقاطع زماني مختلف .

- جلوگيري از تراكم اجناس مازاد و نهايتاً پيشگيري از توسعه بي رويه انبارهاي يادشده .

3-1- حدود:

حدود اين روش اجرايي از زمان تنظيم فرم مازاد/معيوب /صدمه ديده /حسب مورد بمنظور از رده خارج كردن اجناس (پيوست شماره 7) آغازو پس از انتقال كالا به رمزهاي سازماني مربوطه ادامه و در نهايت انتقال به ساير متقاضيان در سطح صنعت گاز وياواگذاري بصورت فروش كالا به اشخاص ثالث و يا فروش از طريق مزايده و تحويل به خريداران ذيربط خاتمه مي يابد .

2- تعاريف :

1-2-كالا :

كليه دستگاهها ، ماشين آلات ، مواد اوليه ، مواد و قطعات مصرفي ولوازميكه در ارتباط با جمع آوري ـ توليد- پالايش ـ انتقال و صدور و مصرف گاز و فراورده هاي مختلف و همچنين اجناسي كه در ارتباط با فعاليت هاي تخصصي ، فني ، اداري ، بهداشتي ، خانگي در سطح صنعت گاز مورد استفاده قرار مي گيرند “ كالا “ ناميده مي شوند .

2-2-کالاي مازاد :

آن دسته از كالاهائيكه بدلايل مختلف مورد نياز متقا ضيان نبوده و بلا استفاده در انبارهاي مربوطه نگهداري مي شوند مازاد تلقي گرديده واينگونه اقلام ممكن است نويا مستعمل ، داراي شماره رمزاستانـدارد و يا فاقد رمزاستاندارد بوده و مازاد بر نيازهاي جاري يا مازاد بر برنامه هاي پروژه اي و تعميراتي عمده باشند .

3-2-کالايناباب / ورافتاده :

كالاهائي هستند كه بعللي از رديف اقلام مورد استفاده متقاضيان خارج شده و ديگر سفارش داده نمي شود . بطور كلي كالاي ناباب / ور افتاده شامل آندسته از دستگاهها ، ماشين آلات ، مواد اوليه و لوازم و قطعات يدكي است كه امكاناستفاده از آنها ديگر وجود نداشته و يا مقرون به صرفه نباشد.

4-2-کالايباقيما نده طرحها :

شامل آندسته از اقلام مازاد طرح ها كه نو و سالم بوده و در طرحهاي قطعي آتي مورد نياز نخواهند بود .

5-2- کالاي اسقا طي :

كالاهايي هستند ناسالم ، فرسوده ومعيوب كه قابل استفاده درعمليات واحدهاي مربوطه نمي باشند . اين مورد مشمول اجناس ناسالم ويا مصرف شده باقيمانده از طرحها نيز ميگردد.

6-2- اجناس اشتباهي:

کالا هاي عمدتا" خارجي که بدليل اشتباهات ناشي از فعل و انفعالات خريد وتدارکات کالا بصورت بلامصرف درمبادي انبار باقي مانده اند.

7-2- صاحب کالا :

منظور از صاحب کالا در اين روش اجرايي شرکت مالک کالاي مازاد است .

8-2 - شرکت اصلي/مادر:

منظور مديريت هاي ستادي شرکت ملي گاز است که با رمز مديريت 899 در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا شناخته ميشود.

9- 2 - شرکت فرعي/مستقل:

منظور شرکتهاي گاز استاني/ شهري /پالايشي وشرکت مهندسي وتوسعه گازايران ميباشندکه با رمزمديريتxx8 (بجز899 ) در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا شناخته ميشوند.

3- مسئوليت ها :

1-3- كنترل وتدارك كالا/ عمليات انبارها :

روساي واحدهاي فوق مي با يست باهماهنگي در شناخت و تفكيك كالاهاي مازاد پروژهها و موجودي انبار ، ورافتاده و اسقاطي و تنظيم و تأييد فرمهاي از رده خارج كردن پيوست شماره 7(حسب مورد ) و ارسال آنها به رئيس امور /خدمات کالا جهت تعيين تكليف ودر نهايت انتقال كالاهاي مورد بحث به رمزهاي سازماني مربوطه اطمينان حاصل نمايند.

2-3-امور كالا / خدمات كالا :

رؤساي امور كالا / خدمات كالاي شركت ها /مديريت هاي ستادي موظف هستند پس از دريافت اطلاعات مبني بر عدم نياز به اينگونه كالاها ، اقدام لازم درجهت پيگيري تاييد اسناد از رده خارج شدن آنها و انتقال سيستمي اين اقلامبه رمز هاي سازماني تعيين شده ودر نهايت واگذاري يا فروش به متقاضي ويا ارسال اطلاعات به اداره کالاي مازاد واگذاريها نمايند.

3-3- اداره کالاي مازاد و واگذاري ها /طرح جمع آوري وفروش کالاي مازاد/سازمان مشابه:

رئيس اداره کالاي مازاد و واگذاري ها مسئوليت دارد در صورت دريافت اطلاعات اقلام مازاد واسقاط ، نسبت به بررسي امكان استفاده اينگونه اقلام ابتدا در واحدهاي تابعه گاز وسپس در ساير واحدهاي تابعه وزارت نفت استعلام بعمل آورده و در صورت عدم اعلام نياز از طرف واحدهاي فوق الذكر، نسبت به فروش آنها براســاس دستورالعـمل مصوب ا قدام نموده واسنادمربوطه را بدون انتقال کالا ،جهت تغذيه درسوابق شرکت صاحب کالا ارسال نمايد.

4-3- امورمالي (حسابداري كالا) :

با توجه به ابعاد مالي عمليات ، واحد مذكور مسئوليت کنترل شماره حسا بهاي اسنادا نتقالي و فروش به اشخاص ثالث وبرگشت از فروش رابـعهده داشته و كليه اسناد ميبايست پس ازمهر و امضاي امور مالي / حسابداري كالا ي مربو طه به سيستم تغذيه گردد.

5-3- رئيس مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني:

نامبرده پيشنهادات/ نظرات اصلاحي در مورد اين روش را ، مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم اقدام به تهيه اصلاحيه روش نموده كه پس از تصويب مدير بازرگاني ابلاغيه آنرا به اطلاع شركت ها/مديريت هاميرساند .

همچنين در مورد آموزش و استفاده مشتركين از سيستم پيوسته و يكنواخت كالا اقدامات لازم را بعمل عمل مي آورد .

6-3- مدير بازرگاني :

مشاراليه به تدوين اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابطه با اصلاحات/ تغييرات در اين روش رااز طريق مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني موردبررسي قرار داده و دستور ابلاغ صادر مي نمايد .

4- تشخيص و تفکيک اقلام مازاد:

با توجه به تنوع اقلام مازاد ( سا لم واسقاط)، اينگونه اجناس جهت معرفي به رمزهاي سازماني مربوطه ،به سه بخش عمده تقسيم مي شوند .

4-الف- اقلام دار اي شماره رمز طبقه بندي MESC مازادبرنياز ، شناسايي اينگونه اقلام بطرق زير امکانپذير است:

الف-1- اقلامي که در مدت مشخص 5 ساله فاقد هرگونه مصرف باشند اين مورد شامل اقلام بيمه اي (INSURANCE ITEMS) نمي گردد.

کاربران از گزارشات سيستمي از طريق مسير MA-INV-MSK-17 مي بايست اينگونه اقلام را شناسائي نمايند.

الف-2-قطعات و لوازم يدکي مربوط به دستگاههايي که بنحوي از رده انتفاع خارج شده باشند.در اين مورد مصوبه کميته حذف و اسقاط کالاها / اموا ل شرکت/مديريت جهت مازاد نمودن آنها الزامي است.

براياينگونه اقلام ميبا يست در رمز سازماني 26 در انبار اصلي شركت/ مديريت با سند MT30 ايجاد سابقه شده وکالا به اين رمز سازماني منتقل شود.

4-ب- اقلام پروژه ها كه با شماره طبقه بندي مجازي( DUMMY) مازادبرنياز اعلام شده اند بشرح ذيل:

ب-1- آندسته از اقلام مازاد باقيمانده از اجراي طرحها که توسط سند حواله انبار خارج شده ولي مصرف نشده اند و مي بايست توسط سند برگشت کالا به انبار عودت شوند. ويا اقلام مازاد باقيمانده از اجراي طرح که در انبار موجود هستند ودر سيستم داراي سابقه هستند.

ب-2- آندسته از اقلاميکه بلا استفاده در انبار باقي مانده است و 5 سال کامل ازآخرين حواله انبارآن گذشته باشد.

درمورد اقلام دو بند يادشده(بخش ب) چنانچه قابل انتقال به ديگر پروژه ها بوده و يا اينکه قابل انتقال به موجودي انبارهاي مستمر باشند و يا درطرحهاي ديگر قابل استفاده باشند، مي بايست طي اسناد تدارکاتي به محل نياز ومصرف، منتقل در غير اينصورت به رمزسازماني 25منتقل خواهند شد. ضمناً چنانچه قلم / اقلامي از پروژه مازاد شده داراي شماره رمز طبقه بندي استاندارد باشد ،براي اين نوع اقلام ميبايست در رمز سازماني 26 ايجاد سابقه (MT30) گردد.

4-ج-اقلام مازادي که فاقد سابقه در سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ميباشند وميبايست به سيستم مکانيزه معرفي وانتقال داده شوند . اينگونه اقلام در 2 گروه تقسيم ميشوند:

ج -1-اقلام سالم مازاد طرح فاقد سابقه مکانيزه:

ج-2-اقلام ناسالم يا مستعمل مازاد طرح فاقد سابقه مکانيزه ويا اقلام مستعمل باقيمانده از اجراي عمليا ت .

5- مراحل اجرايي:

1-5-کنترل کالاي شرکت صاحب كالا مي بايست بر اساس دستور العمل هاي جاري ، پس از تهيه و اخذ تأييديه فرم از رده خارج کردن اقلام مازاد ( فرم پيوست شماره 7) که نحوه تکميل آن در پايان همين روش اجرايي توضيح داده شده است ،عمليات زير را انجام دهد:

1-1-5- اگر کالاي مازاد پروژه ها با شماره رمز مجازي DUMMY (xx000000xx) باشد، ميبايست کالا طي سند MT65/65Rبه رمز سازماني 25 منتقل شود.

2-1-5- اگر کالاي مربوط به مازاد پروژه با شماره رمز واقعي MESC) ) باشد ، ميبايست ضمن ايجاد MT30 دررمز سازماني 26 کالا طي سند MT65/65R به اين رمز سازماني منتقل شود.

تذکر: چنانچه شماره رمز اقلام مازاد پروژه اي بصورت غير از موارد فوق باشد ميبايست ابتدا شماره رمز اقلام پروژه از مسير MA\INV\PRJ\32 به صورت رمز مجازي تغيير و سپس انتقال انجام گيرد.

3-1-5- اگر کالا مربوط به مازاد موجودي انبارها باشد ضمن ايجاد MT30 در رمز سازماني 26 کالا طي سندMT67\67R يا MT65\65R (حسب مورد) به آن رمز سازماني منتقل خواهد شد.

4-1-5- چنانچه کالاي مازاد در سيستم پيوسته و يکنواخت فاقد سابقه با شدوتخصيص شماره طبقه بندي کالا براي آنها امکان پذير نباشد ، دو حالت ممکن است داشته باشد:

-اولاً سالم باشد و سلامت کالا به تأييد مراجع ذيصلاح(بازرسي فني) رسيده باشد ، در مورد اين گروه از اقلام ميبايست طي سند MT30در رمز سازماني 25 و با شماره رمز مجازي و شماره تقاضاي صوري در رمز سازماني 48 ايجاد سابقه شده و سپس موجودي طي سند MT75R با شماره حساب و قيمت تائيد شده از سوي حسابداري کالا/امور ما لي مربوطه ، به سيستم اضافه گردد.

-ثانياً ناسالم ويا مستعمل مازاد طرح ويا اقلام باقيمانده از اجراي عمليات واحد ها باشد ،اين گروه از اقلام ميبايست مستقيماً توسط سند MT76R با شماره حساب تائيد شده از سوي حسابداري کالا/ امور مالي مربوطه وبا قيمت کارشناسي به رمز سازماني 29 (رمزسازماني اقلام اسقاط/قابل بازسازي /آماده براي فروش ) اضافه شوند.

5-1-5-چنانچه كالايي بنا به دلايلي در رمز سازماني اوليه طي سند MT75 از موجودي انبار خارج شده باشد ، (رجوع به روش اجرايي تعديل موجودي انبار) جهت تعيين تكليف در رمز سازماني مازاد (25يا 26) ميبايست پس از ايجاد سابقه ، طي سند MT75R و با قيمت سيستمي به موجودي مازاد اضافه گردد .(با شماره حساب مورد تاييد امور ما لي/ حسابداري كالاي مربوطه).ولي اگر کالاي مذکور با وجود مستندات لازم ، اسقاط شده باشد ميبايست طي سند MT76Rبه رمز سازماني 29 اضافه شود.

6-1-5-درموارديکه كالاهاي خريداري شده قبل از دريافت توسط انبار متقاضي بهر دليل دچار صدمه ديدگي گردند در صورت عدم امكان تعمير ، مي بايست اقدامات لازم در خصوص فروش/ واگذاري اينگونه اقلام پس از تهيه صورتمجلس آسيب ديدگي كالا وارسال کالا به رمزهاي سازماني مازاد(طي سند (MT75Rيا مازاد براي فروش(طي سند(MT76R، بر اساس اين روش اجرايي بعمل آيد .

2-5-مسئول کنترل کالا موظف است بااستفاده از سيستم پيوسته و يكنواخت كالا سالي يکبار نسبت به شناسايي اقلام كم تحرك و مازاد اقدام و پس از اخذ موافقت صاحب كالاو در يافت فرم مربوطه بر اساس مفاد اين روش اجرايي اقدام نمايد .

3-5-تحويل اينگونه كالاهابه انبار كالاي مازاد از زمان تأئيدفرم درخواست ازرده خارج كردن كالا ها حداكثريک ماه برآورد ميگردد و لذا مسئولين عمليات انبار ، ضمن استفاده از بسته بندي و روش نگهداري مناسب(استفاده ازمواد پوششي ، حفا ظتي از جمـله گريس ،روكش كردن ، نگهداري در سـا يبان و ) جهت جلوگيري از بروز هرگونه خسارت احتمالي به كالاهاي مذكور اقدامات لازم را بعمل آورند .

4-5- مسئولين كالا مجاز به جدا سازي بدنه و جابجايي كالاي مورد نظر نميباشند.

5-5-رئيس کنترل کالا/مسئول کنترل کالا ي اقلام مازاد، به منظور امكان شناسائي منابع مصرف در خصوص کالاهاي مازاد ، برابر آنچه که در روش اجرايي سند MT30 آمده است ، پس از انتقال کالا به رمز سازماني مازاد ،ازطريق اصلاح اطلاعات اقلام مازاد ، (مسير MA/INV/SRP/02 ) ميبايست مبادرت به تغيير وضعيت کالاي مازاد بشرح بندهاي زيرين نموده و حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به انجام استعلام اقدام نمايد.

در صورت اعلام نياز،مبادرت به واگذاري اينگونه اقلام بر اساس روشهاي سيستم پيوسته و يکنواخت کالا ، به شرح زير مي نمايد :

1-5-5- وضعيت (1 ) به مفهوم استعلام در سطح شرکت/مديريت صاحب کالا ، چنانچه دراين وضعيت براي کالا متقاضي پيدا شود کالا طي سند MT74تحويل مصرف کننده ويا طي سند نقل وا نتقال ، کالابه انبار متقاضي منتقل خوا هد شد.

2-5-5- وضعيت (2 ) بمفهوم استعلام در سطح شرکت ملي گاز ايران، چنانچه دراين وضعيت براي کالا متقاضي پيدا شود، شرکت متقاضي ميبايست طي سند MT57 درخواست خود را به سيستم تغذيه و مراتب را به اطلاع شرکت صاحب کالا برساند. بديهيست در صورت تائيد انبار صاحب کالاي مازاد، سند MT67 صادر و تغذيه و سپس در انبار متقاضي با تغذيه سند MT67R به سيستم، انتقال کامل انجام خوا هد شد.

3-5-5- وضعيت (3 ) بمفهوم استعلام در سطح صنعت نفت ، چنانچه دراين وضعيت، کالاي مازادشده متقاضي داشته باشد،درصورتيکه متقاضي در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا ، انبار شناخته شده اي داشته وارتباط سيستمي با شرکت صاحب کالا داشته باشد،همانند بند 2-5-5 اقدام خواهد شدولي چنانچه متقاضي فاقد انبار معرفي شده در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا باشد ، ويا اينکه حساب فيمابين سيستمي نداشته باشد، در اين حالت ميبايست کا لا طي سند MT73 MT71- به متقاضي واگذار شود.(براي توضيحات بيشتربه روش اجرايي فروش کالا به اشخاص ثالث مراجعه فرمائيد.)

4-5-5- وضعيت (4 ) بمفهومعدم نياز به کالاي مازاد شده در سطح صنعت نفت .

تذکر 1 ) :انبار صاحب کالاي مازاد ميتواند با تغيير وضعيت کالا به (9 ) مقداري از کالاي مازاد شده را جهت نيازهاي احتما لي خود ذخيره نمايد. بديهيست مقدار ذخيره شده قابل رويت شرکتهاي ديگر و طبعاً انتقال به شرکت غير نخواهد بود.

تذکر 2 ) :فاصله زماني بين تغيير وضعيت هاي 1 تا 4 بشرح زير ميباشد:

وضعيت (1 )حداکثر 10 روز

وضعيت (2 )حداکثر 40 روز

وضعيت (3 ) حداکثر 40 روز

وضعيت (4 ) -------

تذکر3 ) : وضعيت هاي فوق فقط بصورت متو ا لي و صعودي قابل تغيير هستند و وضعيت هاي بالاتر به پايين تغيير نمي يابند.

6-5-درصورت عدم دريافت اعلام نياز به کالا ازطرف استعلام شوندگان ظرف مدت مقرر (3 ماه) امور کالا / خدمات کالاي شرکت مي تواند رأساً نسبت به انتقال سيستمي اجناس به رمز سازماني29 اقدام نمايد .( براي توضيحات بيشتر به روش اجرايي تهيه وتنظيم سند ايجاد سابقه اقلام مازادبراي فروش /قابل بازسازي/ مازاداسقاط MT76Rمراجعه فرمائيد.)

7-5-امور کالا / خدمات کالاي شرکت بنا به صلاحديد ميتواند رسماً اطلاعات مجموعه کالاهاي مورد بحث در رمز سازماني 29 را دراختيار اداره کالاي مازاد وواگذاري ها قرارداده تا برابر مقررات اقدام نمايند .

8-5-درصورتيكه كالاهاي مورد نظر معدوم شدني تشخيص داده شود پس از تهيه فرم مربوطه در حضور نمايندگان حسابرسي و مسئولين انبار و نماينده حراست معدوم و جريان طي صورتجلسه به مراجع ذيربط اعلام خواهد گرديد .

9-5-در شرکت ها رئيس امور کالا و در ستاد رئيس اداره مازاد وواگذاريها اقدام به بازديد و گروه بندي اقلام نموده وسپس توسط کميسيون قيمت گذاري و درصورت نياز از طريق کارشناسان رسمي دادگستري نسبت به تهيه برآورد قيمت كارشناسي اجناس مورد نظر بمنظور برگزاري مزايده اقدام مينمايد.

توضيح : اعضا ءکميسيون قيمت گذاري توسط هـ .م.م. شرکت ها وستاد براي مدت يکسال انتخاب ميشوند .( ترکيب کميسيونها در صفحه 13 آمده است)

10- 5-درصورتيكه كالاهاي مشابه جهت مزايده همزمان در شركت ها/ مديريت هاي مختلف وجود داشته باشد ، و اطلاعات آنها به ستاد اعلام شده باشد، اداره کالاي مازادوواگذاريها ميبايست هماهنگي هاي لازم را جهت تعادل بازار كالاهاي موردمزايده بوجود آورد .

11-5- رئيس امور کالا /اداره کالاي مازاد وواگذاريها نسبت به مقدمات برگزاري تشريفات مزايده مطابق با مفاد آئين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران اقدام مينمايد.

12-5-پس از مشخص شدن برنده مــزايده ، امــور کالا /اداره کالاي مازاد وواگذاريها، ضمن عقدقرارداد با برنده مزايده واخذ سپرده معتبر(چک بانکي يا ضمانتنامه)، سند فروش / واگــذاري كالاي مازاد واسقاطMT72 را تنظيم و مراتب راجهت اقدامات بعدي به برنده مزايده اعلام مي نمايد .

13-5-پس ازپرداخت وجه توسط برنده مزايده ، امور مالي / خدمات مالي اداره کالاي مازاد وواگذاري ها اقدام به اخذ تأييديه سند MT72( سند فــروش/ واگذاري كالاي مازادواسقاط ازمحل رمزسازماني كالاي قابل واگذاري و فروش)خواهد نمود. (براي توضيحات بيشتربه روش اجرايي فروش وبرگشت ازفروش کالاي مازاد واسقاط مراجعه فرمائيد.)

14-5-مراحل بعدي ، تحويل کالا از انبار وتغذيه سند MT72 به سيستم ميباشد که مطابق روش اجرايي مذکور در بند 13-5 و با همکاري مسئولين انبار و کنترل کالاي مربوطه (در شرکتها)/اداره کالاي مازاد وواگذاريها (در ستاد) انجام خواهد شد.

********

ترکيب کميسيون هاي قيمت گذاري در شرکت مادر و شرکتهاي تابعه

الف : کميسيون قيمت گذاري در شرکت مادر

1-نماينده مديريت بازرگاني(مسئول کميسيون)

2-کارشناس فني خبره به انتخاب هيات مديره.

3-نماينده مديريت دارنده کالا.

ب :کميسيون قيمت گذاري در شرکتهاي تابعه

1 -نماينده مدير عامل (مسئول کميسيون)

2-کارشناس فني خبره به انتخاب هيات مديره.

3-رئيس امور کالابعنوان عضو ودبير کميسيون.

6- نحوه تكميل فرم از رده خارج كردن اقلام مازاد:

1- شمــاره انـبـار و رمز سـازما ني داراي کـالاي مازاد (درصورت وجود)نوشته ميشود.(بعنوان مثال : 01-01 )

2 - ستونهاي شماره پروژه / شمــاره رمز شمــاره قــلم (ويژه مازاد پروژه ها ) واحد كالا شرح مختصرجنس ومقدار ، برابر اطلا عـات موجود ( سيستمي و غير سيستمي ) در فرم نوشته ميشود.

3- علت ازرده خارج كردن كالا بنا به وضعيت جنس برابر آنچه كه در بند 1-5 روش (صفحه 6) آمده است تكميل خواهد شد. دقت شود براي هر دسته از موارد اشاره شده مي بايست يك فرم جداگانه تهيه شود. بعنوان مثال : مازاد موجودي انبارها در يك فرم و مازاد اسقاط فاقد سابقه سيستمي در يك فرم و ....

4- امضاء كنندگان

1-4 - تهيه كننده : مي تواند ، كنترل كالا براي اقلام موجودي انبار بازرسي انبار براي موارد رؤيت شده در انبارهاو يا كنترل كالاي طرح براي اقلام پروژه هاي مربوطه باشد.

2-4- انباردار: كه انباردار مربوطه امضاء خواهد کرد.

3-4- رئيس امور كالا يا رئيس خدمات كالاي طرح/ پروژه كه امضاء هاي فوق را تائيد مي نمايند.

4-4- درصورتيكه ليست مورد نظر مربوط به بندهاي4- ب و4- ج (روش حاضر)باشد تائيدرئيس امور مالي /حسابداري كالا ضروريست در غير اينصورت نسخه اي از فرم جهت اطلاع نامبردگان ارسال خواهدشد.

5-4- درصورتيكه ليست مورد نظر مربوط به بندهاي4- الف و4- ب (روش حاضر)باشد روساي امور مهندسي واجرا و امور بهره برداري (يا سمتهاي مشابه) نيز فرم از رده خارج شدن کالا را تائيد مينمايند.

6-4-چنانچه ليست مورد نظر مربوط به بند 4-1-5 (روش حاضر ) باشد تائيد بازرسي فني يا خدمات مهندسي و فني جهت سلامت كالا الزاميست .

فهرست ضمائم

لطفا جهت رؤيت فهرست ضمائم فايل pdf را باز فرمائيد.

1385/3/2 سه‌شنبه
....
دستورالعمل نحوه ادعاي غرامت از بيمه گر ، حمل کننده و يا فروشندگان کالا 

 فهرست مطالب

1- کليات:  

2- تعاريف: 

3- شرايط تامين مخاطرات بيمه نامه عمومي باربري: 

4- مسئوليتها: 

5- مراحل اجرايي: 

6- روش جبران اقلام کسري و تعيين تکليف اقلام اشتباهي: 

7- مطالبه غرامت از راننده وسيله حمل ، موسسه يا شرکتهاي حمل و نقل: 

8- توضيحات: 

9- اثرات مالي اختلافات کالاي درراه: 

10- نکات مهم: 

11- حدود اختيارات مالي و مجوزهاي حذف و تعديل: 

12- تجديد تقاضا و سفارش: 

13- دستور العمل نحوه تنظيم (MDR)  (صورتمجلس کسري / سرک / آسيب ديدگي و مغايرت کالا)

14- ضمائم پيوست: 

 

 

1- كليات:

1-1- مقدمه

اين دستور العمل بمنظور ايجاد روشي مدون و حل و فصل مسائل و مشکلات اداره انبارها و ساير واحدهاي ذيربط در ارتباط با رسيدگي به مغايرتهاي ناشي از کسري آسيب ديدگي اشتباه بودن کالاهاي تحويلي به مقاصد ذيربط و هميطور ثبت و کنترل و پيگيري خسارت وارده تا مرحله تعيين تکليف در موارد اختلاف تهيه گرديده است و از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين کليه روشهاي قبلي در اين زمينه مي باشد . بديهي است چنانچه در حين اجراي اين دستور العمل هرگونه اشکالي مشهود باشد لازم است مراتب با ذکر جزئيات امر به اداره مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني اعلام شود.

 

2- 1- هدف :

هدف از تدوين اين دستور العمل تشريح چگونگي جبران خسارت ناشي از کسري و آسيب ديـدگي کالا و نحوه اقامه دعاوي غرامت از بيمه گر در مقابل کسري و آسيب ديدگي و همچنين ادعاي غرامت ازشرکتهاي حمل و نقل و فروشندگان کالا درمورد مغايرت در کالاهاي ارسالي به انبارهاي مربوطه مي باشد.

3-1- حدود:

حدود اين روش از زمان وصول کالا در مبادي ورودي کشور شروع و تا حصول نتيجه نهائي و اخذ غرامت کالاهاي اشتباه / کسري / آسيب ديده از بيمه گر ، حمل کننده و يا فروشندگان کالا خاتمه مي يابد.

 

2- تعاريف:

1-2- در اين روش اصطلاح " واحد متقاضي " به امور / خدمات کالا اطلاق ميگردد.

2-2- در اين روش منظور از کلمه شرکت ، شرکت ملي گاز ايران و شرکتهاي گاز استاني و شهري و پالايشي و شرکت مهندسي وتوسعه گاز مي باشد .

3-2- اصطلاح " اجناس " نيز به انواع کالا اعم از ماشين آلات ، دستگاهها ، لوازم و ابزار و قطعات يدکي و کالاهاي مصرفي اطلاق ميگردد.

4-2- منظور از کالاي در راه (GOODS IN TRANSIT – G.I.T) محمولات سفارش خارجي و داخلي ازمرحله تحويل ازفروشنده و حمل از مبداء تا مرحله رسيدمحموله در انبار و يا تحويل در محل اجراي پروژه ميباشد.

5-2- منظور از اختلافات کالاي در راه (G.I.T. DISCREPANCIES ) اختلافات مابين اقلام و مقادير ثبت شده هر قلم کارا در اسناد سياهه (INVOICE) و ليست بسته بندي با محموله رسيده به انبار است .

تبصره : اختلافات کالا در راه بر حسب هر قلم از کالاي رسيد شده ، در حسابهاي تفکيکي معوق اختلافات کالا ي در راه ثبت ميشود تا پس از اقدامات لازم تسويه گردد.

6-2- اصطلاح فرم (M.D.R) در اين روش به صورتمجلس کسري آسيب ديدگي و مغايرات کالا (MATERIALS . DISCREPENCY . REPORT) اطلاق ميشود.

3- شرايط تامين مخاطرات بيمه نامه عمومي باربري:

براسـاس قـرارداد منعقـده فـي مــابيـن شـرکت (بعنـوان بيمه گزار) و شرکت بيمه (بعنوان بيمه گر) کليه کالاي مورد نياز خريداري شده از خارج توسط بيمه گزار از مبداء تا مقصد (انبارهاي مختلف ) از طريق حمل هوائي و دريائي و زميني در مقابل خسارات ناشي از مجموعه شرايط A (پيوست شماره 1) به مدت 180 روز از تاريخ بارنامه بيمه مي باشند.

 

4- مسئوليتها:

1-4- روساي امور تدارکات / سفارشات / خريد

1-1-4- مسئوليت دارند رونوشت سفارشات خريد را به ادارات (بانک و بيمه و تطبيق اسناد) ، (بررسي و پيگيري سفارشات) ، ( اداره ترخيص و حمل کالا) جهت اقدامات ذيربط ارسال دارند.

2-1-4- لازم است قلم / اقلامي از سفارشات خريد را که اشتبـاه / کسر/ سرک / آسيب ديده ارسال شده است تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نموده و در صورت لزوم مي بايست موضوع را به امور حقوقي جهت پيگيري از طريق مراجع قضائي احاله نمايند.

2-4- رئيس اداره حمل و نقل محمولات خارجي

مسئول ترتيب حمل و نقل کالاهاي سفارشي بوده و پيگيري هاي لازم را تا وصول کالا صحيح به مبادي ورودي کشور بعمل مي آورند و در صورتيکه کسر تخليه يا آسيب ديدگـي مشـاهده گردد گواهي هاي لازم را از شرکت حمل و نقل همراه قبوض انبار و ترخيصيه اخذ و به اداره ترخيص و حمل کالا ارائه مي دهد.

3-4- رئيس ترخيص و حمل کالا

مسئوليت دارد به کالاهاي سفارش که به گمرکات مبادي ورودي مرزهاي کشور ارسال شده است رسيدگيو آنها را ترخيص کرده و به مقاصد ذيربط توزيع نمايند.

در صورتيکه بهنگام رسيدگي به محمولات واصله کسري تخليه و يا آسيب ديدگي مشهود باشد مسئول پيگيري تهيه و تنظيم صورتمجلس مقدماتي ( درگمرک) و همينطور اخذ گواهي کسر تخليه ( درصورت عدم تخليه ) از مؤسسات حمل و نقل ذيربط مي باشد .

رئيس ترخيص و حمل کالا پس از ترخيص کالا نيز مسئول نظارت بر حمل و نقل صحيح و بدون عيب محمولات تا انبار متقاضي / مقصد نهايي بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه در بين راه لازم است موضوع را پيگيري و مدارک مورد نياز را تهيه و به اداره بانک و بيمه ارسال و واحد متقاضي را در جريان امر قراردهد.

تبصره : درمواردي که پيگيري متعدد در جهت اخذ گواهي کسر تخليه منتهي به حصول نتيجه نمي گردد لازم است موضوع به امور حقوقي احاله گردد.

4-4- رئيس اداره بانک و بيمه تطبيق اسناد

مسئول ترتيب تهيه و تنظيم اسناد و نامه ادعاي غرامت در موارد کسر تخليه کسري و آسيب ديدگي و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه کامل و اخذ غرامت از بيمه گرمي باشد و همچنين مسئـوليت ارسـال اسنـاد حمل به واحد ترخيص کالا و واحد متقاضي به عهده اين اداره مي باشد.

5-4- رئيس اداره رسيد و ارسال کالا

مسئوليت دارد محمولات دريافتي را با سياهه خريد سياهه بسته بندي و اسناد و مدارک مربوطه مورد بررسي قرارداده و از مطابقت کمي و کيفي کامل آنها اطمينان حاصل نمايد.

درصورتيکه مغايرتي در کميت و کيفيت کالا مشهود باشد لازم است صورتمجلس کسري / آسيب ديدگي کالا ( فرم MDR پيوست) تهيه و تنظيم و با درج شرح وضعيت پيش آمده طرف مطالبه غرامت را در آن مشخص نمايد.

6-4- رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني

رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مسئوليت دارد پيشنهادات واصلهدر مورد تغيير / اصلاح اين روش را که از طريق شـرکتها / مديريت ها و ساير واحد ها دريافت مي کند بررسي نموده و در صورت تصويب مدير بازرگاني نسبت به صدور اصلاحيه و يا تجديد چاپ روش اقدام نمايد .

7-4- مدير بازرگاني شرکت ملي گاز

در تدوين و تفسيراين دستور العمل نظارت عاليه خواهد نمود و هرگونه پيشنهاد و تغيير و اصلاحات لازم در اين دستور العمل با تصويب مشاراليه از طريق اداره مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني بعمل خواهد آمد.

5- مراحل اجرائي:

1-5- کسر تخليه / عدم تخليه / عدم تحويل

1-1-5- اگر در هنگام انجام تشريفات ترخيص کالا معلوم گردد که کل و يا قسمتي از يک محموله کالاي در بندر و يا گمرک مربوطه تخليه نشده است ، لازم است که اداره حمل و نقل محمولات خارجي با دريافت صورتمجلس کسر تخليه و يا صورتمجلس کشف اختلافات کالاي ترانزيت داخلي نمونه پيوست هاي شماره 2 که قبلاً توسط مقامات گمرک / اداره بنـادر و موسسه حمـل و نقـل تنظيـم شـده است اقـدام به اخـذ گـواهـي عـدم تخليـه يـا کسـر تخليـه (SHORT LANDED CERTIFICATE) نمونه پيوست شماره 3 از موسسه حمل و نقل مربوطه نمايد.

تبصره : اگر براي وسيله نقليه حامل کالا در خارج از کشور حادثه اي رخ دهد موسسه حمل و نقل موظف است گزارش با زديد نماينده شرکت بيمه از کالا در خصوص خسارات وارده اخذ و به شرکت (اداره ترخيص و حمل کالا) تسليم نمايد. در صورتيکه دسترسي به نمايندگي شرکت بيمه ميسر نباشد گواهي مقامات بيمه رسمي کشور محل وقوع حادثه معتبر شناخته ميشود.

2-1-5- اداره ترخيص و حمل کالا گواهي عدم تخليه فوق الذکر را بانضمام اصل صورتمجلس کسر تخليه و ساير مدارک را طي نامه اي به منظور پيگيري و اخذ غرامت از بيمه به اداره بانک و بيمه و همچنين يک رونوشت آنرا مستقيماً جهت اطلاع و اقدام واحد رسيد و ارسال انبار ذيربط و رونوشت ديگر را به واحد متقاضي (طبق تعريف بند 1-2) ارسال ميدارد.

3-1-5- اداره بانک و بيمه پس از بررسي مدارک دريافتي طي نامه اي تحت عنوان درخواست خسارت کسر تخليه ، نمونه پيوست شماره 4 ، موضوع را به شرکت بيمه گر جهت محاسبه و پرداخت غرامت منعکس مينمايد.

4-1-5- چنانچه موسسه حمل و نقل مربوطه حداکثر ظرف 6 ماه از تاريخ بارنامه گواهي عدم و يا کسر تخليه کالا را صادر و تسليم ننمايد اداره ترخيص و حمل کالا طي اظهار نامه رسمي مسئوليت آن موسسه حمل و نقل را در مقابل تحويل کالا و يا صدور گواهي مذکور متذکر و رونوشت اظهارنامه را جهت اقدامات بعدي (طي نامه درخواست خسارت کسر تخليه) ازطريق اداره بانک و بيمه به شرکت بيمه گر ارسال ميدارد.

تذکر : عدم تسليم بموقع اظهار نامه رسمي به موسسه حمل و نقل و يا عدم تمديد مدت اعتبار بيمه کالاي مورد عدم تخليه / کسر تخليه ، موجب سلب مسئوليت شرکت بيمه گر شده و لذا در اين موارد لازم است که موضوع از طريق اداره خدمات حمل و نقل محمولات خارجي و يا از طريق اداره ترخيص و حمل کالا (بنا به منابع خريد ) در جهت تامين خسارت از موسسه حمل و نقل ذيربط تعقيب گردد. در صورتيکه از اين پيگيريها نيز نتيجه اي حاصل نشود موضوع کسر تخليه جهت طرح دعوي به امور حقوقي شرکت ارجاع ميشود.

2-5- فقدان کالا

چنانچه برخي از محمولات پس ازورود در انبار گمرکات و يا اداره بنادر مفقود شود لازم است اداره ترخيص و حمل کالا نسبت به اخذ گواهي فقدان کالا اقدام نموده و پس از ارسال مدارک به اداره بانک و بيمه اقدامات مقتضي از طريق اداره اخير الذکر با تنظيم نامه " درخواست خسارت به شرکت بيمه گر" صورت پذيرد.

همچنين اداره ترخيص و حمل کالاراساً با ارسال رونوشت مدارک ، انبار دريافت کننده کالا " واحد متقاضي " را در جريان امر قرارميدهد.

توضيح : واحد رسيد و ارسال انبارها با دريافت موارد بند 1 و 2 (مربوط به کسر تخليه اجناس و فقدان کالا در انبار گمرکات و يا اداره بنادر) پرونده تقاضاي اوليه را مورد رسيدگي قرار داده و سپس به ترتيب زير عمل مينمايد.

حالت اول : چنانچه بخشي از مقادير اقلام تقاضا دريافت شده است مقدار دريافتي در برابر هر قلم در فرم MRS برگ رسيد کالا در ج مي گردد.

حالت دوم : در صورتيکه اصولاً محموله اي دريافت نکرده و فقط مدارک گم شده يا عدم تخليه و .... را از طريق اداره ترخيص دريافت داشته اقدام به تنظيم MRS با مقدار صفر براي کليه اقلام سياهه مربوطه خواهد کرد .

تهيه M.D.R. : در هر دو مورد مذکور جهت تشکيل پرونده و پيگيريهاي بعدي ، اقـدام بـه تنظيم فرم M.D.R کرده و بشرح زير توزيع خواهد نمود(دستور العمل نحوه تهيه و تکميل فرم M.D.R پيوست است )

- اصل و يک نسخه به اداره بانک و بيمه جهت اقدام مقتضي براي اخذ غرامت از شرکت بيمه گر .

-نسخه سوم ، حسابداري انبارها /حسابداري کالا يا ....{امورمالي }

-نسخه چهارم ، کنترل کالا / جهت اطلاع و احياناً اقدام مجدد براي تامين کالا.

- نسخه پنجم ، پرونده انبار (رسيد و ارسال کالا)

تبصره1 : در کليه موارد بيمه اي ، پرونده اداره بانک و بيمـه تـا اخذ فرم M.D.R و نتيجه گيري از اقدامات بيمه گر مفتوح باقي مي ماند.

و در صورتيکه فرم مزبور از انبار مربوطه دريافت نشود موضوع از طرف اين اداره پيگيري خواهد شد.

تبصره 2 : دريافت اجناس جبران کسري مرتبط با موارد بالا ابتدا طي سند MT45Cودستور العمل ذيربط صورت خواهد گرفت و سپس توسط سند MT45 به موجودي گرفته خواهد شد.

3-5- کسري و آسيب ديدگي

1-3-5- اگر در مواقع تخليه کالا در گمرکات و يا در مبادي ورودي کشور کسري و يا آسيب ديدگي در محمولات مشاهده شود ، توسط مقامات بندري / گمـرکـي و نمـاينـده مـوسسـه حمل و نقل صورتمجلس کسري و يا آسيب ديدگي و يا دستخوردگي (طبق نمونه پيوست شماره5) تنظيم ميشود.

اداره ترخيص و حمل کالا در چنين مواقعي به استناد صورتمجلس کسري و آسيب ديدگي فوق از نماينده شرکت سهامي بيمه دعوت بعمل آورده تا از محموله مربوطه بازديد و کسري و آسيب ديدگي آن را تائيد نمايد. نماينده شرکت سهامي بيمه پس از بازديد در محل و تائيد کسري و آسيب ديدگي صورتمجلس مقدماتي کسري و آسيب ديدگي کالا را تنظيم مينمايد.

2-3-5- اداره ترخيص و حمل کالا پس از انجام تشريفات گمرکي و دريافت محموله از انبار گمرک و يا اداره بندر آن را به انبارهاي مربوطه شرکت ارسال کرده و اصل مدارک مربوطه (صورتمجلس گمرکي / بندري و صورتمجلس مقدماتي آسيب ديدگي کالا) را طي نامه اي به اداره بانک و بيمه و کپي آن را به ضميمه بارنامه حمل به انبارهاي مربوطه و همچنين يک کپي ديگر را به متقاضي کالا (اداره کنترل کالا ) ارسال ميدارد.

تبصره : چنانچه در بعضي مواقع براي انجام تشريفات ترخيص و حمل کالا به انبارهاي مقصد احتمالاً مدت اعتبار بيمه نامه کافي نباشد لازم است که اداره ترخيص و حمل کالا 15 الي 20 روز قبل از انقضاي مدت مقرر بطور کتبي از اداره بانک و بيمه درخواست نمايد که نسبت به تمديد مدت اعتبار بيمه محموله مورد نظر اقدام نموده و ادارات کنترل کالا را درجريان امر قراربدهد.

3-3-5- در صورتيکه براي محموله ارسالي به مقصد (انبارهاي شرکت) در مسيرراه حادثه اي رخ داده و کل يا قسمتي از کالا متحمل خسارت گردد اداره ترخيص و حمل کالا بايستي مراتب را به نزديکترين شعبه شرکت بيمه گر اطلاع داده تا نماينده بيمه خسارت وارده را از نزديک بازديده نموده و طي صورتمجلسي آن را تائيد نمايد.

در اين قبيل موارد لازم است که گواهي مقامات انتظامي در محل نيز در مورد وقوع حادثه براي وسيله نقليه حامل اخذ گردد.

تبصره : در صورتيکه محموله از نوع خريد داخلي بوده و تشريفات بيمه قبلاً براي آن انجام شده باشد مسئوليت انجام وظائف اداره ترخيص و حمل کالا در عهده اداره خريد هاي داخلي خواهد بود.

4-3-5- اداره ترخيص و حمل کالا صورتمجلس آسيب ديدگي کالا و گواهي مقامات انتظامي نسبت به وقوع حادثه (موضوع بند فوق) را طي نامه اي براي پيگيري و اخذ غرامت از بيمه به اداره بانک و بيمه و کپي مدارک مذکور و نامه راجهت اطلاع به واحد " متقاضي "ارسال ميدارد.

5-3-5- واحد رسيد و ارسال انبارها محمولات دريافتي را از نظر کمي و کيفي مورد رسيدگي قرارداده و در صورتيکه در کالاي رسيده کسري و آسيب ديدگي مشاهده نمايد از نماينده بيمه جهت بازديد و تائيد موضوع کسري و آسيب ديدگي دعوت بعمل آورده و نهايتاً اقدام به تنظيم صورتمجلس کسري و آسيب ديدگي (M.D.R)خواهد نمود ، بديهي است که اخذ تائيديه نماينده بيمه در صورتمجلس تنظيمي ضروري مي باشد.

تبصره 1 : در صورت امتناع نماينده بيمه گر از تائيد فرم M.D.R ، رئيس انبار موظف است از کارشناس خدمات بانک و بيمه امور تدارکات کالا دعوت بعمل آورده تا با توجه به جميع جهات نسبت به طرح ادعاي غرامت از شرکت بيمه گر اقدام شود.

ترتيب توزيع صورتمجلس کسري و آسيب ديدگي در اينحالت نيز بشرح زير ميباشد.

1- اصل و يک رونوشت ، اداره بانک و بيمه .

2- نسخه سوم ، حسابداري انبارها .

3- نسخه چهارم ، کنترل کالا

4- نسخه پنجم ، پرونده انبار (رسيد و ارسال)

تبصره2 : در موارديکه همراه محمولات آسيب ديده صورتمجلس مقدماتي ارسال شده باشد اين صورتمجلس نيز به پيوست صورتمجلس نهائي M.D.R تهيه شده توسط انبار به اداره بانک و بيمه ارسال ميشود ، البته اگر پس از رسيدگي به محمولاتي که صورتمجلس مقدماتي دارند مشخص شود که در داخل بسته بندي به اقلام درخواستي آسيب نرسيده است نيازي به پيگيري و تنظيم فرم M.D.R نبوده و در اين حالت برروي صورتمجلس مقدماتي عبارت " بدون غرامت NO CLAIM ) نوشته شده و بايگاني ميشود.

6-3-5- واحد بانک و بيمه با دريافت صورتمجلس مقدماتي و همچنين صورتمجلس نهائي (M.D.R) و ساير اسناد و مدارک مربوطه بررسيهاي لازم را بعمل آورده و با توجه به ميزان خسارت وارده در صورت داشتن فرانشيز پس از کسرمبلغ فرانشيز طي نامه اي درخواست غرامت (نمونه پيوست شماره 4) را به شرکت بيمه گر اعلام ميدارد.

تبصره 1 : مبالغ ميزان خسارت وارده اگر شامل فرانشيز شود به تشخيص و تائيد اداره بانک و بيمه به حسابداري کالا اعلام و بحساب هزينه هاي شرکت منظور خواهد گرديد.

تبصره 2 : درمورد کسر تخليه کامل از ميزان غرامت درخواستي مبلغ فرانشيز کسر نخواهد شد.

تبصره 3 : اقدامات واحد بيمه خدمات بانک و بيمه و تطبيق اسناد جهت اخذ غرامت از شرکت بيمه گر و درمورد کليه انواع سفارشات خارجي و يا احياناً خريدهاي داخلي که از منابع مختلف تامين شده و اسناد و مدارک مورد لزوم را به آن واحد ارسال کرده باشند خواهد گرديد.

تبصره 4 : در کليـه مـوارديکـه محمـولات شـرکتـي خارج از قراردادهاي کل يا بيمه نامه هاي عمومي که در بند 3 بدان ها اشاره شده است بيمه ميشوند ارسال يک نسخه از بيمه نامه به انبار دريافت کننده اجناس جهت نگهداري در پرونده و اقدامات بعدي الزامي است .

4-5- کسري کالا در بسته هاي سالم و دست نخورده و اقلام اشتباهي

1-4-5- اقلام کسري

در صورتيکه پس از رسيدگي به بسته هاي سالم و دست نخورده ارسالي از طرف فروشندگان و سازندگان کالا مشاهده شود که مقادير دريافتي عيناً با سياهه خريد کالا INVOICE وليست بسته بندي تطبيق نداشته و کسري کالا وجود دارد . الزاماً مطالبه غرامت در عهده فروشنده است و واحد رسيد و ارسال انبار يا واحد دريافت کننده کالا (درموارد تحويل مستقيم اجناس به متقاضي) بمنظور تأمين کسري و يا اخذ غرامت از فروشنده اقدام به تنظيم فرم M.D.R. نمودهو برگ اصلي و يک نسخه آنرا به امور تدارکات کالا ( خريد هاي خارجي يا داخلي) ارسال مي نمايد.

- نسخه سوم بهمراه يک کپي از M.R.S به حسابداري انبارها نسخه چهارم کنترل کالا نسخه پنجم ، پرونده انبار .

تبصره : نحوه تعيين تکليف وروش اجرايي جبران اقلام کسري در بند6 تشريح شده است .

2-4-5- اقلام اشتباهي

چنانچه در هنگام رسيدگي به کالاي دريافتي توسط واحد رسيد و ارسال انبارها و يا واحد دريافت کننده کالا (درموارد تحويل مستقيم اجناس به متقاضي) مشاهده شود که کالاي رسيده از نظر مشخصات مغاير با مشخصات تقاضا و سفارش خريد است ، و يا به عبارت ديگر اصولاً کالا بصورت اشتباهي ازطرف فروشنده يا سازنده ارسال شده است ، لازم است که واحد دريافت کننده کالا همزمان با تنظيم فرم M.R.Sبا مقادير دريافتي براي اجناس صحيح و مقادير صفر براي اجناس اشتباهي ، اقدام به صدور صورتمجلس مغايرت کالا (فرم M.D.R) نموده و جهت تعيين تکليف اجناس رسيده مغاير و اشتباهي بنحو مندرج در بند 1-4-5- بالا نسخه آنرا توزيع نمايد.

6- روش اجرائي جبران اقلام کسري و تعيين تکليف اقلام اشتباهي:

1-6- اگر اداره کنترل کالا ( با هماهنگي متقاضي اوليه اجناس طرحها و اختصاصي ) به اطلاعانبار و يا واحد دريافت کننده تشخيص دهند که اجناس مغاير دريافت شده قابليت مصرف موثر در شرکت ملي گاز ايران را دارد ، بلافاصله موضوع را به انبار يا واحد دريافت کننده اجناس منعکس کرده تا آن واحدها اقدام به صدور برگ رسيد کالاي اجناس متفرقه (MT75R) نمايند. در اين صورت ذکر شماره طبقه بندي جديد (واقعي) اجناس مغاير در ستون ذيربط فرم M.D.R الزامي است .

تبصره 1 : حسابداري انبارها با دريافت اصل فرم MT75R مبلغ کسري ناشي شده از عملکرد M.R.S را در فرم منعکس کرده و بدينوسيله حساب کسري ذيربط رامطابق با دستور العمل هاي مالي (کتابچه مجوزها) تسويه مي نمايد.

2-6- در حالتيکه اجناس مغاير يا اشتباهي ، قابليت مصرف در طرحهاي جاري و يا موجودي انبار نداشته و ارزش کالاي واقعي دريافت نشده بيش از حداقل مجوز مشروحه در بند " 11 " باشد ، طبق دستور العملها و روشهاي بازرگاني کالا جهت تعويض و يا عودت اجناس مغاير اقدام خواهد شد.

3-6- چنانچه فروشنده تقبل کند که کالاي کسري را بصورت مجاني (F.O.C.) ارسال کرده و يا بهاي آنرا مسترد نمايد و بابت اجناس مغاير نيز مبلغي مطالبه نکند. توسط واحد رسيد و ارسال انبارها و براساس دستور العمل هاي تدارکاتي نسبت به انتقال اجناس اشتباهي غير قابل مصرف بر انبار مازاد و اسقاط اقدام خواهد شد. همچنين اجناس مغاير غير قابل استفاده در حد حداقل مجوز نيز بنحو مذکور به انبار مازاد و اسقاط منتقل خواهد گرديد.

4-6- در صورتيکه فروشنده در قبال عدم ارسال کسري اجناس متقبل به پرداخت وجه کالاي کسري ناشي از عدم ارسال و يا کسري ناشي از ارسال اجناس اشتباه گردد و اين موضوع نيز مورد تائيد " واحد متقاضي " قرارگيرد .

امور تدارکات کالا با معرفي شماره حساب شرکت ملي گاز نزد بانک و ارسال کپي تلکس يا اطلاعيه واريز وجه در حسابهاي فوق به امور مالي ، حسابداري کالا را مطلع نموده تا آن حسابداري نسبت به تنظيم سياهه خريد بستانکار و يا اسنادتعديل ديگر اقدام نمايد.

5-6- چنانچه فروشنده يا سازنده پس از پيگيريهاي متعدد ادارات خريد ، بنابر دلائلي کسري مقادير کالا و يا جايگزيني کالا ي مغاير و اشتباهي را نپذيرد و همچنين از پرداخت غرامت مورد مطالعه نيز خودداري نمايد ، با اعلام اداره خريد ذيربط به " واحد متقاضي " و اعمال بررسي هاي لازم ، در حدود مجوزهاي مشروحه در بند " 11 " اقدام و درصورت لزوم مراتب جهت پيگيري از طريق مراجع قضائي به امور حقوقي محول ميگردد.

7- مطالبه غرامت از راننده وسيله حمل ، موسسه يا شرکتهاي حمل و نقل:

1-7- چنانچه مؤسسه و يا شرکتهاي حمل و نقل و يا راننده وسيله حمل مدارک لازم در خصوص خسارت وارده را جهت مطاليه غرامت از شرکت بيمه گر ارائه ننمايد. ادارات حمل ونقل محمولات خارجي / ترخيص و حمل کالا / خريدهاي داخلي ، اخذ غرامت از مؤسسه و يا شرکتهاي حمل و نقل را پيگيري نموده و نتيجه وصول آنرا با ذکر مشخصات دقيق سفارش به حسابداري انبار منعکس مينمايند. در صورت امتناع مؤسسه يا شرکت حمل و نقل از پرداخت غرامت ، موضوع توسط ادارات مزبور به امور حقوقي شرکت احاله ميشود.

2-7- چنانچه موضوع مطالبه غرامت به امور حقوقي محول شده و پيگيري آن امور منجر به اخذ غرامت از شرکت يا موسسه حمل و نقل گردد لازم است که واحد پيگيري کننده با ذکر دقيق مشخصات سفارش موضوع را به حسابداري انبارها اعلام داشته و " واحد متقاضي " و انبار ذيربط را مطلع نمايد.

3-7- در مواقعيکه کرايه محمولات خسارت ديده در مقصد نهائي بصورت پس کرايه پـرداخت ميشـود و مشخصـاً خسـارات وارده و يـا کسـري اجناس از بي احتياطي و سهل انگاري راننده وسيله حمل کننده کالا ناشي شده است اقدامات زير معمول خواهد شد.

1-3-7- حتي الامکان و در صورت وجود اجناس مشابه در بازارهاي داخلي که از نظر کيفي با جنس اصلي تطبيق داشته باشد ، اقلام کسري و آسيب ديده توسط راننده يا موسسه حمل و نقل تأمين و به انبار يا تحويل گيرنده کالا اعاده ميگردد.

2-3-7- با توجه به سياهه خريد اجناس و بالاترين نرخ تبديل ارز به ريال قيمت اجناس کسري و خسارت ديده مطابق آئين نامه هاي مالي (دستور العمل واگذاري اجناس به اشخاص ثالث) محاسبه و تعيين ميشود.

3-3-7- چنانچه مبلغ مذکور کمتر از مبلغ پس کرايه حمل باشد با پرداخت مابه التفاوت ، با راننده وسيله حمل تسويه حساب خواهد گرديد.

4-3-7- چنانچه خسارت و زيان وارده بيش از پس کرايه حمل باشد ، انبار مربوطه از پرداخت کرايه حمل خودداري کرده وبراي پيگيري و اخذ غرامت از مؤسسه يا شرکت حمل ونقل ، مدارک راننده را مسترد و در صورت امتناع تا تعيين تکليف نهائي و جبران خسارات وارده به شرکت و احياناً طرح دعوي در مراجع قضائي (با هماهنگي واحد اجاره کننده وسيله حمل و امور حقوقي) از خروج وسيله حمل از محوطه انبارها جلوگيري بعمل مي آورد و مراتب را سريعاً به شرکت يا مؤسسه حمل و نقل طرف قرارداداطلاع مي دهد.

5-3-7- در صورتيکه ميزان خسارت وارده به شرکت جزئي ويا به تشخيص رئيس انبار و تائيد بازرس انبارهـا نـاشـي از قصور راننده نباشد مبلغ خسارت مطابق با آئين نامه هاي مالي (دستور العملهاي واگذاري اجناس به اشخاص ثالث)محاسبه و منظور شده و يا پس از رفع خسارت و جبران کسر توسط راننده ، تسويه حساب نهائي صورت خواهد گرفت .

6-3-7- طبق روش جاري واحد رسيد و ارسال انبارها مسئوليت دارد ضمن تنظيم برگ رسيد کالا (M.R.S) براي کليه اقلام موضوع سفارش بمقدار دريافتي و همچنين به مقدار صفر براي اقلام دريافت نشده و با صدور فرم M.D.R براي اقلام کسري يا خسارت ديده بنحو زير عمل نمايد.

1-6-3- 7- مبلغ مطالبه شده توسط حسابدار مقيم انبار و يا حسابداري منطقه / امور خطوط لوله / پالايشگاه طي سند دريافت بحساب هاي زير منظور ميشود.

 

( اجناس پروژه و اختصاصي ) بستانکار حساب مندرج در فرم تقاضا ( حساب مصرف کننده کالا) در اين حـالت يک نسخـه اسنـاد M.D.R, M.R.S. و سند حسابداري طي نامه اي جهت اطلاع و اقدام حسابداري انبارها ارسال خواهد شد.

2-6-3- 7- مطالبه غرامت انجام نشده و پيگيري اخذ آن به واحد اجاره کننده وسيله حمل محول شده است .

واحـد رسيـد و ارسال انبار در اين موارد موظف است يک نسخه از اسناد M.D.R , M.R.S و نـامه اي را که طي آن مسئوليت پيگيري به واحد اجاره کننده وسيله حمل (اداره ترخيص کالا ، خريدهاي داخلي) احاله شده را طي نامه اي جهت اطلاع و اقدام حسابداري انبارها ارسال نمايد.

4-7- در صورتيکه موضوع پيگيري مطالبه غرامت در مسئوليت واحد اجاره کننده وسيله حمل باشد لازم است که آن واحد پس از حصول نتيجه و يا آگاهي از اقدامات امور حقوقي ، موضوع را به انبار ذيربط " واحد متقاضي " و حسابداري انبارها اعلام نمايد.

8- توضيحات:

1-8- در صورتيکه طبق قرارداد سفارش ، تحويل اجناس به مأمور خريد درمحل کارگاه و يا کارخانه توليد کننده تعيين شده باشد و نتيجتاً حمل تا مقصد در عهده اداره خريدهاي داخلي باشد فقط عوامل زير در کسري ، سرک و آسيب ديدگي اجناس پذيرفتني است .

- کسري و آسيب ديدگي ناشي از شکستگي ، معيوب شدن اجناس در حين حمل .

- کسري يا سرک ناشي از اختلاف توزين باسکول با توجه به بارنامه حمل ، دست نخوردگي محموله و تائيد بازرسي انبارها.

- کسري يا آسيب ديدگي ناشي از روندگي ظرف يا بشکه حامل جنس .

-ضايعات ناشي از فساد ذاتي جنس .

2-8- موارد مذکور در حضور نماينده اداره خريد (مامور خريد / بازبين) مورد رسيدگي قرارگرفته و پس از تنظيم فرم M.D.R. و اخذ امضاء نماينده مذکور در حاشيه آن نسبت به اصلاح " مقدار دريافتي در انبار " در فرم هاي زير اقدام ميشود.

- کپي سفارش به انبار .

- نسخ M.R.S با نوع سند MT45

تذکر : فـرم هـاي MT35 (سفارش) و MT50 (سياهه) که همراه اسناد مذکور تنظيم شده اند بصورت قبلي خود دست نخورده باقي مي مانند و از اصلاح مقادير مندرج در آنها خودداري خواهد شد.

3-8- در صورتيکه وسيلـه حمل تـوسط اداره خـريـدهـاي داخلـي اجـاره شـده و کسري و يا آسيب ديدگي ناشي از قصور و سهل انگاري راننده وسيله حمل باشد طبق بند 7 مراحل اجرائي همين دستور العمل رفتار خواهد شد.

4-8- درکليه موارد مرتبط با اداره خريدهاي داخلي برگ اصلي و يک نسخه فرم M.D.R همراه با کپي سفارش و مدارک ضميمه جهت اطلاع و اقدام و پيگيري آن اداره با اخذ رسيد به نماينده اداره خريدهاي داخلي تحويل خواهد شد.

5-8- محمولات خريدهاي داخلي که حمل آنها تحت پوشش شرکت بيمه گر بوده و مدارک بيمه آنهـا قبلاً بـه واحـد بيمه اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد اعاده شده از مورد فوق الذکر مستثني بوده بدين ترتيب که واحد رسيد و ارسال انبار دريافت کننده پس از تنظيم فرم M.D.R و اخذ امضاء و تائيد نماينده بيمه گر اصل و يک نسخه آنرا جهت پيگيري اخذ غرامت از شرکت بيمه ، به اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد ارسال خواهد نمود.

6-8- اداره خريدهاي داخلي مسئوليت دارد موارد کسري و آسيب ديدگي کالاهاي تحويلي به انبار و يا احياناً محمولاتي را که اصلاً به انبار نرسيده و در بين راه مفقود شده است را سريعاً پيگيري نموده و پس از حصول نتيجه مراتب را به انبار ذيربط " واحد متقاضي " و حسابداري کالا اعلام نمايد.

7-8- در صورتيکه بهر نحو ممکن پيگيري اداره خريدهاي داخلي به نتيجه نرسيد و غرامتي بابت خسارت وارده اخذ نشد ، رئيس خريدهاي داخلي ملزم است که در حدود مجوزمشروحه در بند " 11 " نسبت به اخذ مصوبه " حذف و تعديل " اقدام ودرصورت لزوم با انعکاس موضوع به امور حقوقي جهت پيگيري اخذ غرامت از طريق مراجع قضائي ، نتيجه را به انبار ذيربط " واحد متقاضي " و حسابداري کالا منعکس نمايد.

9- اثرات مالي اختلافات کالاي درراه:

1-9- پس از تطبيق اسناد رسيد کالا (M.R.S.) و سياهه خريد اجناس (INVOICE) در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا ، سيستم براي اقلامي که داراي مغايرت کمي ميباشند برحسب نوع رمز اختلاف مندرج در فرم M.R.S. ( جهت ياد آوري شماره رمزهاي مذکور در بند 3 9 تشريح شده است) اقدام به صدور سند مغايرت مي نمايد.

2-9- تسويه حسابهاي اختلافات کالاي در راه بدو طريق انجام ميگيرد.

1-2-9- از طـريق سيستـم پيـوستـه و يکنـواخت کـالا و بـا تغـذيـه اسناد MT49 و با شماره حساب هاي تائيد شده از سوي حسابداري کالا (درمواردي که کالاي مغاير بجاي کالاي اصلي پذيرفته شده يا کسري قبلي بنحوي توسط فروشنده تامين گرديده يا کالاي مفقود شده پيدا شده است )

2-2-9- ازطريق سيستم مکانيزه مالي وبا تنظيم سند روزنامه توسط حسابداري کالا طبق روشهاي مالي موجود .

3-9-جدول شماره رمزهاي اختلافDISCREPANCY CODES TABLE

طرف مطالبه خسارت

شماره رمز اختلاف

فروشنده / سازنده

S

موسسات يا شرکتهاي حمل و نقل

C

بيمه گر

I

نامشخص/ طبقه بندي نشده / مشترک

U

ضايعات ناشي از جنگ (طرف مطالبه بيمه گر)

W

اختلاف زير حد نصاب که نياز به پيگيري ندارد

D

10- نکات مهم:

1-10- تنظيم اسناد M.R.S. و M.D.R. در تمام سطوح قيمتـي و بـراي کليـه مـوارد کسـري/آسيب ديدگي و اقلام مغاير و اشتباهي با اعلام واحدهاي ذيربط به انبار ( که در اين دستور العمل برحسب نوع مسئوليت بدان اشاره شده) الزامي است .

2-10- در کليه موارد مندرج در اين دستور العمل ارسال يک نسخه از فرم M.R.S. به همراه يک نسخه از فرم M.D.R. به حسابداري کالا ضروري است .

3-10- نتيجه اقدامات مربوط به تسويه حساب هر سفارش (برحسب هر سياهه خريد)توسط حسابداري کالا در رونوشت فرم M.D.R. منعکس و جهت تکميل ، ختم و قابل حسابرسي شـدن پـرونـده هاي تدارکاتي و عملياتي کالا به " واحد متقاضي " و انبار ذيربط اعاده مي گردد.

4-10- در کليه مواردي که پيگيري مطالبه غرامت به امور حقوقي محول ميشود " واحد متقاضي " موظف است درحدود مجوزهاي مشروحه در بند " 11 " نسبت به اخذ مصوبه " حذف و تعديل " اقدام نموده و نتيجه را به حسابداري کالا منعکس نمايد تا حساب معلق ذيربط تسـويه گـردد. هرگونه اخذ غرامت توسط امور حقوقي بصورت در آمد درحساب هزينه اي مذکور واريز خواهد شد.

5-10- چنانچه امور حقوقي پيگيري مطالبه غرامتي را به دليل صرفه اقتصادي ، ضروري ندانسته و يا اقامه دعاوي غراماتي را منسوخ اعلام نمايد موضوع توسط " واحد متقاضي " به حسابداري کالا منعکس و آن حسابداري بدون نياز به مجوزهاي ديگر و با توجه به نظر تخصصي امور حقوقي نسبت به اختتام پيگيري و بستن پرونده اقدام خواهد نمود.

11- حدود اختيارات مالي و مجوزهاي حذف و تعديل:

طبق مجوز هاي مالي مي باشد.

12- تجديد تقاضا و سفارش:

1-12-واحد سفارشات / کنترل کالا با دريافت فرم هاي M.D.R. و M.R.S. موظف است راساً و يا با همـاهنگـي متقاضي اوليه اقلام کسري و اشتباهي در حد حداقل مجوز مشروحه در بند " 11 " را از نظر ارزش کيفي و نياز عملياتي مورد بررسي قرارداده و در صورت تشخيص ، عندالزوم ظرف حداکثر مدت يکماه بعد از دريافت ، موضوع را از طريق منبع خريد ذيربط (خريدهاي داخلي ، سفارشات خارجي ) تا وصول اجناس کسري پيگيري نمايد.

2-12-در موارديکه بعلت نياز اضطراري و فوريت احتياج ، نمي توان تهيه مجدد کالا را تا خاتمه حل و فصل خسارات ، معوق گذاشت لازم است که بلافاصله مقادير مورد نياز طي فرم تقاضاي جديد با تأمين بودجه و تائيديه امور مالي يا واحدهاي مالي مناطق / امور / پالايشگاهها توسط متقاضي اوليه تنظيم گرديده و با ذکر دليل و توجيه طي فرم ترک تشريفات مناقصه با اخذ مجوزهاي لازم به امور کالا اداره خريد ارسال گردد.

3-12- در ساير موارد پس از معلوم شدن نتيجه حل و فصل اختلافات در صورتيکه امکان تأمين جنس از طريق موارد اختلاف وجود نداشته باشد تنظيم تقاضاي جديد و سفارش مجدد کالا با موافقت متقاضي ضروري است ، که در اين حالت نيز متقاضي با تامين بودجه که به تائيد امور مالي و يا واحدهاي مالي ذيربط رسيده و تنظيم فرم تقاضاي جديد مراتب درخواست و نياز خود را به امور تدارکات کالا اعلام خواهد داشت.

13- دستور العمل نحوه تنظيم صورتمجلس کسري/ سرک / آسيب ديدگي و مغايرات کالا

MATERIALS DISCREPANCY REPORT (M.D.R.)

براساس روش مشروحه در دستور العمل شماره ( 01-054-84 ) روشهاي بازرگاني کالا انبارهاي دريافت کننده کالا و يا واحد متقاضي ( درمواردي که کالا مستقيماً و بدون دخالت انبار تحـويل متقـاضـي ميگـردد) مـوظف است کـه در صـورت مشاهده کسري / سرک / آسيب ديدگي و مغايرات کالا بنحوزير اقدام به تنظيم فرم M.D.R. بنمايد.

جهت سهولت شرح و توضيح عوامل تشکيل دهنده فرم M.D.R. براي هر عامل شماره اي در نظر گرفته شده است که در فرم نمونه پيوست شماره 1 مندرج است .

1- انبار : نام انبار دريافت کننده کالا و يا نام واحد دريافت کننده مستقيم اجناس.

2- منبع خريد : برحسب اينکه خريد توسط اداره خريدهاي داخلي ، سفارشات خارجي ، و غيره انجام شده است نام منبع در اين ستون قيد ميشود.

3- شماره سياهه/سفارش / تقاضا :

4- تاريخ تنظيم : 6 رقم مرکب از روز / ماه / سال

5- شماره رديف صورتمجلس : براي هرانبار از اول هرسال شمسي شماره رديف M.D.R.

6- شماره صورتمجلس ترخيص / تاريخ(درخريدهاي خارجي) : مورد کسري يا آسيب ديدگي يا عدم تخليه و يا کسر تخليه قبلاً توسط اداره ترخيص و حمل کالا در تاريخ معيني صورتمجلس شده است.

7- شماره بارنامه ترخيص / تاريخ : شماره بارنامه داخلي که اداره ترخيص براي حمل محمولات از گمرکات و يا بنادر تنظيم و طي آن اجناس را به انبار و يا محل مصرف متقاضي ارسال نموده است.

8- گمرک ورودي : طبق مدارک اداره ترخيص و حمل کالا .

9- مبداء حمل : طبق مدارک فروشنده کالا

10- نام وسيله حمل : کشتي / هواپيما / کاميون / قطار

11- تعداد بسته يا نگله : طبق بارنامه اداره ترخيص و حمل کالا و يا مدارک اداره خـريـدهـاي داخلي مقـايسه آنهـا بـا صـورت بستـه بندي فروشنده (PACKING LIST)

12- وضعيت بسته بندي در زمان وصول : عبارات سالم/ آسيب ديده / پارگي طوق يا طناب / و غيره .

13- وزن محموله رسيده : برحسب تن / کيلوگرم / گرم

14- شماره بيمه نامه : درصورتيکه محموله قبلاً بيمه شده و مدارک آن به انبار رسيده شماره بيمه نامه در اين محل درج خواهد شد.

15- شماره سياهه فروشنده : شماره فاکتور / شماره سياهه INVOICE /شماره برگ فروش و غيره .

16- تاريخ ورود به انبار : تاريخ دقيق ورود محموله به انبار و تخليه آن / تاريخ تحويل مستقيم اجناس به متقاضي .

17- شماره ثبت ورود به انبار(SRN) : براي کليه محمولاتي که به هر انبار وارد ميشوند دربدو ورود شماره اي از دفتر مخصوص " محمولات وارده " اختصاص مي يابد و مشخصات محمـوله در آن دفتـر ثبت مي گردد، متقابلاً در قسمت بيروني بسته بندي بارنگ ماژيک شماره مذکور بصورت خوانا درج ميشود ترکيب شماره براي هر سال شمسي و در هر انبار بشرح زير

 

* علامت اختصاري انبارهاي مختلف در جدول پيوست است .

18- معادل ريالي (خريدهاي خارجي): اين ستون برحسب مسئوليت توسط کنترل کالاي موجودي انبارها/

اداره خريدهاي خارجي / اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد برحسب نرخ رسمي بانک مرکزي بنحو زير محاسبه و تکميل ميگردد.

تعداد يا مقدار مورد اختلاف X نرخ ارز X مبلغ ارزي واحدکالا = معادل ريالي.(خريدخارجي)

تعداد يا مقدار مورد اختلاف x مبلغ ريالي واحدکالا = معادل ريالي.(خريد داخلي)

19- نوع ارز / مبلغ واحد : براساس سياهه خريد يا فاکتور فروشنده علامت نوع ارز در محل مربوطه و مبلغ ارزي يک واحد کالا (خريدهاي خارجي) و يا مبلغ ريالي يک واحد کالا (خريدهاي داخلي) در برابرهر قلم درج ميگردد.

20- شماره طبقه بندي کالا شماره قلم

در صورتيکه کالاي اشتباهي قابل مصرف تشخيص داده شود شماره M.E.S.C. جديد و در صورتيکه از اقلام طرحها و اختصاصي باشد شماره قلم جديد که از 81 به بعد شروع مي شود در اين محل قيد ميگردد.

21- اجناس مغايرت دار : دردست بررسي/ به موجودي گرفته شده :

برحسب اينکه اجناس يکي از دو شرايط مذکوررا داشته باشندستون مربوطه با نشانه P علامت گذاري ميشود.

22- عهده دارتامين خسارت:دراين ستون طرف مطالبه غرامت تعيين و برحسب مسئوليت يکي ازعبارات بيمه گر / شرکت حمل و نقل / نامشخص/غير قابل پيگيري ودرج مي گردد.

23- مقدار کالا

1-23- تعداد يا مقدار دريافتي سالم / ناقص/ اشتباهي: برحسب اينکه کالاي دريافتي مشمول کدام يک از عناوين مذکور باشد ، مقدار يا تعداد آن در محل مربوطه قيد مي شود.

2-23-کسري/ سرک

علامت منفي " – " مقدار کسري و با علامت مثبت "+" مقدار اضافي در برابر مقدار هر قلم تعيين ميگردد.

24- تعداد طبق سياهه : تعداد يا مقدار هر قلم کالا طبق فاکتور يا سياهه فروشنده .

25- شماره بسته يا نگله : طبق صورت بسته بندي PACKING LIST فروشنده.

26- شرح مختصر جنس :طبق مدارک پرونده .

27- واحد کالا:واحد اندازه گيري کالا طبق سند سفارش .

28- شماره طبقه بندي کالاي سفارش شده : در صورتيکه اجناس از نوع موجودي انبار باشند.

29-شماره قلم :طبق فرم سفارش

30-طبق توضيح روي فرم : شماره و تاريخ برگ رسيد کالا (MT45) در خط اول و شماره و تاريخ برگ رسيد کالاهاي متفرقه (MT49) درخطوط دوم و سوم در محل هاي پيش بيني شده در فرم .

31- 32- خسارات بيمه اي : در صورتيکه مطالبه غرامت از شرکت بيمه گر باشد تائيد نماينده بيمه در روي فرم M.D.R. ضروري است .

* تائيد کـارشنـاس خدمات بانک و بيمه و تطبيق اسناد طبق موارد پيش بيني شده اين دستور العمل اخذ خواهد شد.

33 الي 35-" طبق شرح مندرج در فرم " : محل امضاء مسئولان انبار / بازرس انبار متصدي رسيد و ارسال .

36- شرح اقدامات پيگيري توسط واحد اقدام کننده :محل درج توضيحات اضافي توسط انبار / شـرح مختصــر تعييـن تکليـف و اقـدامات انجام شده توسط " و احد متقاضي " که اين دستور العمل بدانها اشاره شده است.

37-توزيع نسخ : جهت سهولت کار نحوه توزيع فرم باختصار در اين ستون تشريح شده است .

38-توضيحات : نوع نقص / اشتباه / غيره ذکر شود.

ضمائم پيوست:

لطفأ جهت رؤيت ضمائم پيوست ،فايل pdf را باز فرمائيد.

1385/2/11 دوشنبه
....
دستور العمل چگونگي تحويل و تحول اقلام موجودي انبارها  

 فهرست مطالب

1-كليات : 

 2- اختيارات و مسئوليتها :

3- مراحل اجرايي:

4- تعيين تکليف اجناس فاسد و معيوب: 

1-كليات :

1-1-مقدمه

در اين دستور العمل بمنظور حفظ و نگهداشت اقلام موجودي انبار ، طرحها و (خريدهاي مستقيم) و جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي آنها نحوه تحويل و تحول در انبارهاي مختلف شرکت ملي گاز ايران و شرکتهاي تابعه تشريح ميگردد.

2-1- هدف :

هدف از تدوين اين دستور العمل متمايز نمودن حدود مسئوليتها و تشريح چگونگي انجام مراحل اجرائي در هنگام تحويل و تحول کالا هاي موجود در انبارهاي شرکتهاي پالايشي و استاني و مديريت هاي ستادي ميباشد.

3-1- حدود :

حدود اين روش از تحويل و تحول کالا در انبار شروع وباگزارش به مسئول ذيربط (جهت تعيين تکليف اجناس معيوب و فاسد) مطابق دستور العمل هاي موجود خاتمه مي يابد.

2- اختيارات و مسئوليتها :

1-2- رئيس امور / خدمات کالا :

ناظر برحسن اجراي اين روش بوده و مي بايست بر امرتحويل و تحول کالاهاي موجودي انبارها نظارت کامل داشته باشد.

2-2- رئيس بازرسي انبارها :

نامبرده با اعمال همکاري و هماهنگي ناظر برتحويل و تحول در انبار مي باشدچنانچه انبار فاقد سمت بازرسي انبار باشد ، اين امر توسط نماينده امور کالا / خدمات کالا انجام خواهد شد.

3-2- رئيس عمليات انبار / انبارها :

موظف است هماهنگي لازم جهت تحويل دهي کالاهاي انبار از انبار دار قبلي به انبار دار جديد بعمل آورده و آموزش هاي لازم جهت آشنائي با محيط و شرايط انبار بمنظور ايجاد آمادگي کامل براي حفظ کيفي و کمي کالاها را به انباردار جديد ارائه نمايد.

4-2- رئيس مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني :

رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مسئول آموزش ، نگهداشت و تهيه و تدوين اين روش بوده و همينطور بررسي اشکالات و دريافت پيشنهادات اصلاحي و اعمال تغييرات اصلاحات لازم در دستور العمل ها ورفع اشکالات آن خواهد بود .

5-2- مدير بازرگاني :

مدير بازرگاني شرکت ملي گاز بر تدوين صحيح اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابطه با هرگونه اصلاح / تغيير در مفاد اين روش را از طريق مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مورد بررسي قرارداده و در صورت تصويب ، تغييرات در نسخه بعدي اين روش اعمال مي گردد.

3- مراحل اجرايي:

در مواقعي که بنا بدلائل و ضرورتهاي مختلف تغيير انبارداري لزوم پيدا مي کند مراحلي بشرح زير بمنظور معرفي و آموزش انباردار جديد و ترخيص انباردار قديمي لازم ميباشد.

انتخاب انباردار جديد با در نظر گرفتن ضوابط پرسنلي و مصالح شرکت انجام و نظر رئيس امور کالا / خدمات کالا درمورد اين انتخاب ، کسب و سپس اقدامات تائيد و تصويب نهائي انتصاب طبق ضوابط پرسنلي انجام ميشود.

1-3- شرح مراحل مقدماتي بمنظور انجام عمليات تحويل و تحول :

1-1-3- ابلاغ امر تحويل و تحول به مسئولين ذيربط و معرفي انباردار جديد جهت طي دوره آموزش مقدماتي در صورت لزوم براي تحويل انبار .

ضمناً بايد در نظر داشت مراحل آموزش انباردار جديدو تهيه مقدمات تحويل و تحول از تاريخ ابلاغ تا شروع به شمارش فيزيکي بيش از يکماه نباشد.

2-1-3- دستور العمل حاضر جهت اطلاع دقيق ازمفاد آن به انبار دار جديد و قديم ابلاغ ميگردد.

3-1-3- رئيس بازرسي انبارها از طريق رئيس امور کالا / خدمات کالا در جريان امر تحويل و تحول قرارميگيرد تا همکاري و هماهنگي لازم برتحويل و تحول را داشته باشد.

4-1-3- رئيس انبارها حسب مورد با دريافت نسخه اي از حکم پرسنلي يا تخصيص سمت به انباردار جديددرمواردي که ضرورت ايجاب نمايد قبل از صدور حکم نهائي تخصيص سمت با حکم ابلاغ درون سازماني به انباردار قبلي ابلاغ مينمايد جهت تحويل دهي اقلام تحت کنترل آمادگي پيدا نمايد.

5-1-3- رئيس انبارها ، اطلاعات مقدماتي لازم از قبيل آشنائي با محيط و شرايط انباري که در اختيار قرارخواهد گرفت و همچنين آشنائي با ميزان و حجم تقريبي کالاها ، خصوصيت کالاهاي ويژه و نگهداري صحيح آنها و اسناد تدارکاتي و گردش و اثرات آنها و ساير مسائل اختصاصي انبار مورد بحث را در اختيار انباردار جديد قرارمي دهد تا پس از طي اين دوره آموزش ، آمادگي کامل براي حفظ کيفي و کمي کالاهاي تحت کنترل خود پيدا کند.

2-3- شرح مراحل اجرائي بمنظور شروع و انجام عمليات تحويل و تحول

1-2-3- رئيس بازرسي انبارها بمحض اطلاع از لزوم انجام تحويل و تحول انبار مورد نظر ، اقدام به تهيه برنامه لازم ( خارج از برنامه ساليانه بازرسي انبارها که از پيش تهيه شده است) نموده و بازرس يا بازرسان ناظر را تعيين مينمايد.

2-2-3- رئيس بازرسي دراسرع وقت ليست کنترل و شمارش (STOCK CHECK LIST) اقلام موجودي انبارها / طرحها (MT80) را با استفاده از سيستم پيوسته ويکنواخت کالا تهيه مي نمايد.

3-2-3- رئيس بـازرسـي انبـارها بمحض تهيه ليست کنتـرل و شمـارش اقلام مـوجودي انبـارهـا/ اقـلام طــرحهــا (STOCK CHECK LIST) ، با هماهنگي رئيس انبار مربوطه تاريخ شروع تحويل و تحول را تعيين کرده و بـازرس / بـازرسـان ناظر را جهت بررسي و شمارش اقلام معرفي مي نمايد.

4-2-3- رئيس انبار مربوطه به محض اطلاع از تاريخ شروع تحويل و تحول بمنظور بررسي و شمارش اقلام انبار تحت نظر خود ، وسائل و امکانات مورد لزوم بازرسين انبار را اعم از نيروي انسـاني و وسـائل مکانيکي فراهم مي نمايد.

5-2-3- قبل از شروع عمليات تحويل و تحول رئيس انبارهاي مربوطه از طريق سيستم و با مسئولين کنترل کالا و بازرسي اطمينان حاصل مينمايد که انباردار ذيربط کليه اسناد معوق و اشکال دار را قبلاً بررسي نموده و حتي الامکان ضمن تکميل و رفع مشکل ، آنهارا جهت تغذيه به سيستم ارائه نموده است .

6-2-3- براي کنترل هاي داخلي ترتيبي اتخاذ مينمايد که حدود و حوزه عملياتي انباردار جديد و قديم به نحوي مجزا و کنترل گردد تا اينکه انباردار جديد بتواند بطور کامل ازکالاهاي تحويلي حفاظت نمايد.

7-2-3- در حين تحويل و تحول اقلام ، مسئوليت امضاء اسناد صادره ، دريافتنقل و انتقالات ، آن بخش از کـالاهـائـي که مورد تحويل و تحول قرارگرفته اند به عهده انبادار جديد محول ميگردد.

8-2-3- بازرس / بازرسان ناظر پس از دريافت دستور رئيس بازرسي انبارها جهت بررسي و شمارش اقلام انبار مورد تحويل و تحول در محل حاضر و بر حسب موقعيت عمومي و اختصاصي هر انباربسته به حجم ، پراکندگي ، تنوع اقلام شروع به بررسي و شمارش اقلام مينمايد.

9-2-3- بازرس / بازرسان ناظر ابتدا اقلامي را که در ليست کنترل و شمارش اقلام (MT80) وجود دارند را مورد بررسي و شمارش قرارداده و مقادير شمارش ويا توزين شده را در ليست مزبور درج مي نمايد.

10-2-3- چنانچه در امر بررسي و شمارش به اقلامي برخورد شود که مشخصات آنها بعلل مختلف در ليست کنترل و شمارش اقلام انبار مربوطه نبوده و بلکه فقط در انبار موجود ميباشند چنين اقلامي نيز مورد بررسي و شمارش قرارگرفته و مقادير واقعي موجود را در فرم هاي دستي (MT80) درج مي نمايد.

11-2-3- بازرس / بازرسان ناظر چنانچه در جريان بررسي و شمارش اقلام ، به اقلامي برخورد نمايند که بعلل فاسد شدن ويا معيوب بودن غير قابل مصرف باشند چنين اقلامي نيزجزو موجودي اقلام انبار مربوطه بحساب آورده و مورد تحويل و تحول قرارميدهند وليکن مراتب را جهت اقدامات بعدي به مسئولين مربوطه حسب مورد گزارش مينمايند .

اقلام فوق در صورتمجلس تحويل و تحول کالاهاي موجودي انبارهاکپي (پيوست شماره يک) نيز قيد ميگردند.

12-2-3- بازرسان جهت کنترل بيشتر ترتيبي اتخاذ مينمايند که قفسه ها و محل استقرار کالاهاي شمارش شده بطرزي علامت گذاري و مشخص گردد تا هريک از انبارداران جديد و قديم بخوبي از حوزه تحت اختيار قرارگرفته خود مطلع باشند.

13-2-3- تنظيم فرم (MT80) جهت کليه اقلام انجام مي گيرد . درصورت نداشتن موجودي فيزيکي ، ستون هاي مربوط به مقدار با صفر پرمي شود .

14-2-3- در زمان بررسي و شمارش اقلام مورد تحويل و تحول حتي المقدور بايد سعي شود که فعاليت عادي انبار تعطيل شود و در صورت لزوم هرگونه ورود و خروج اجناس مورد بررسي ، شمارش بايد با اطلاع بازرس / بازرسان ناظر صورت بگيرد تا نتيجه شمارش اجناس پس از منظور نمودن مقادير وارده و يا صادره درفرمهاي MT80) پيوست شماره 2) منعکس گردد.

15-2-3- بازرس ناظر پس از پايان کار ، اقلام شمارش شده و همچنين کليه اسناد و مدارک مربوطه را با تنظيـم صورتمجلس ( نمونه پيوست شماره 1) مورد تحويل و تحول قرارداده و اقدام به گرفتن امضاء هاي قيد شده در ذيل برگ صورتمجلس مينمايد .

16-2-3- بازرس ناظر بتدريج در طي مراحل تحويل و تحول ودرنهايت ، تمام فرمهاي شمارش فيزيکي اقلام را تکميل و امضاء نموده و پس از اخذ تائيديه انباردار قديم و جديد و رئيس انبار مربوطه طبق روش معمول جهت تغذيه به سيستم ، اقدام مي نمايدو گزارش کامپيوتري اختلاف موجودي را از سيستم دريافت مي نمايد .

17-2-3- با اتمام کار بررسي و شمارش فيزيکي اقلام مورد تحويل و تحول و تکميل صورتمجلس مربوطه و اخذ تصويب رئيس امور کالا /خدمات کالا عملاً امر تحويل و تحول کالا صورت ميگيرد بعد از صورتمجلس تنظيمي تمام اختيارات و مسئوليتهاي انباردار قديمي به انباردار جديد محول ميشود و انباردار قديمي بعد از تاريخ فوق الاشاره هيچگونه مسئوليتي در تغييرات کمي و کيفي کالاي انبار ندارد ، امادرمـورد اختلافـات کـالاها تا زمان تصدي که در صورتجلسه هاي فوق الاشاره درج شده است کاملاً مسئول و جوابگو خواهد بود.

تبصره 1:چنانچه کل و يا تعدادي از اقلام انبار مورد تحويل و تحول توسط بازرسي انبارها مورد شمارش فيزيکي قرارگرفته باشد درصورت تائيد توسط انبارداران جديد و قديم نيازي به شمارش مجدد نبوده و با تنظيم صورتمجلس مقـاديـر شمـارش شـده قبلي امر تحويل و تحول انجام مي پذيرد.

تبصره 2 :درموارديکه انبارداردر هرمرحله از تحويل و تحول بدلائل مختلف اخراج و يا توقيف مي شود مراحل تحويل و تحول را بطريق مشروح در اين روش با نظارت بازرسي انبارها طي نموده و در صورت وجود منع قانوني نسبت به حضوروي در انبار ، مسئول مستقيم ايشان مراحل تحويل و تحول را دنبال خواهد کرد.

4- تعيين تکليف اجناس فاسد و معيوب:

گروه بازرسي( بازرس/ بازرسان ناظر) همزمان با بررسي و شمارش انبار مورد تحويل و تحول ، ليست اجناس معيوب و فاسدي را که هنگام شمارش فيزيکي اقلام در صورتمجلس درج نموده اند جهت اقدامات بعدي تهيه و تکميل مي نمايند.

1384/12/17 چهارشنبه
....
دستورالعمل انتقال و بازگردانيدن بموقع کانتينرهاي مخصوص حمل کالا  

فهرست مطالب

1-كليات :

2- مسئوليتها : 

3- مراحل اجرايي: 

4- روش محاسبه هزينه توقف و خسارات وارده به کانتينرها : 

5- نحوه پرداخت صورتحسابهاي مربوط به هزينه توقف ، خسارت و يا غرامت کانتينر آسيب ديده : 

1-كليات :

1-1-مقدمه

بمنظور حمل کالاهاي وارداتي با ايمني بيشتر و جلوگيري از آسيب ديدگي و سرقت احتمالي کالا در دهه هاي اخير استفاده از کانتينر در خطوط ارتباطي بين المللي متد اول گرديده و بطـور کلـي اين روش حمل کالا ، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تشخيص داده شده است ، بطور يکه شرکتهاي حمل و نقل اقدام به استفاده از وسايل نقليه و کشتيهاي کانتينربر نموده اند.

کانتينر هاي محتوي کالا پس از تخليه از کشتي و انجام تشريفات گمرکي تا انبار مقصد بوسيله کاميون حمل ميگردند. اين کانتينرها اکثراً متعلق به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و بعضاًمتعلق به شرکتهاي ديگر حمل و نقل ميباشد که ميبايستيپس از تخليه کالاي درون آن در انبار مقصد، سريعاً به بندر مبداءويا محل ديگري که توسط شرکتهاي کشتيراني مربوطه مشخص و اعلام گرديده است عودت داده شود (بندري که کانتينرمحتوي کالا به مسئولين شرکت ملي گاز ايران به امانت تحويل داده ميشود ) تا به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و يا شرکت صاحب کانتينرها يا شرکت حمل و نقل تحويل داده شود.

درمدتيکه کانتينرها در اختيار شرکت ملي گاز ايران ميباشد مسئولين امر بايستي در حفظ و نگهداري و نقل و انتقال کانتينرها دقت لازم را بعمل آورند تا شرکت ، متحمل پرداخت هزينه هاي اضافي ناشي از ديرکرد عودت کانتينرها و يا غرامت ناشي از آسيب ديدگي کانتينرها نگردد.

طبق ضوابط و مقررات کشتيراني در صورت ديرکرد درجريان عودت کانتينرها به بندر مبداء هزينه حق توقف کانتينرها و در صورت وارد آمدن خسارت (جزئي ويا کلي) به کانتينرها و يا مفقود شدن آنها ميزان خسارت وارده توسط کارشناسان کشتيراني تعيين واعلام ميگردد که پرداخت آن توسط شرکت ملي گاز ايران ، شرکتهاي گاز استاني و پالايشي و ... قطعي و لازم الاجرا ميباشد.

درموارديکه بر اساس قرارداد با فروشنده کانتينرهاي حامل کالا قسمتي از سفارش باشند اينگونه کانتينرها متعلق به شرکت بوده و ميبايست در انبار مالک کالا / طرح و ... جهت استفاده آتي نگهداري شوند و شامل مقررات اين دستور العمل نمي شوند. بديهي است در صورت استفاده از اينگونه کانتينرها ضوابط و دستور العملهاي کنترل اموال بايد درمورد آنها رعايت شود.

2-1- هدف :

هدف از تدوين اين دستور العمل تعيين اقدامات و ايجاد آمادگي هاي لازم براي جلوگيرياز وارد شدن خسارت به کانتينرها ميگردد و همچنين رعايت سقف هاي زماني تعيين شده جهت عودت به موقع کانتينرها و ايجاد تعهداتي است که رعايت آنها نهايتاً موجب جلوگيري از افزايش هزينه هاي ناشي از ديرکرد عودت کانتينرها و پرداخت غرامت به شرکتهاي حمل کننده کالا (صاحبان کانتينرها) ميباشد.

3-1- حدود :

حدود اين روش از زمان تخليه کانتينرهاي حاوي کالا از وسايل نقليه يا کشتي در بنادر شروع و حمل آن بوسيلهکاميون و تخليه کالا در مقصد تا عودت کانتينرهاي خالي به بنادر مبداء خاتمه مي يابد.

2- مسئوليتها :

1-2- رئيس امور کالاي/ رئيس خدمات کالا / سمت هاي مشابه :

ناظر برحسن اجراي اين روش بوده و مي بايست بر کار مسئولين رسيد و تخليه کالا در انبارها و عودت کانتينرهاي خالي نظارت کامل داشته باشد.

چنانچه در حين اجراي اين روش مشکلات / نواقصي مشهود گرديد مي بايست واحد مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني را مطلع نموده تا پس از بررسي هاي لازم در مواردي که نياز به اصلاحات / تغييرات باشد از طريق آن اداره تغييرات / اصلاحات لازم اعمال و ابلاغ گردد.

2-2- رئيس اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد :

نامبرده مسئوليت دارد اسناد و مدارک بانکي را به اداره ترخيص و حمل ارسال و يک نسخه از سياهه فروشنده را براي مسئولين انبارهاي مربوطه ارسال نمايد تا انبار مربوطه آمادگي تخليه بموقع کانتينرهارا داشته باشد.

3-2- رئيس اداره حمل و نقل محمولات خارجي :

موظف است هماهنگي هاي لازم را جهت اخذ مجوز ترخيص اجناس و کانتينرهاي رسيد ه به بنادر کشور از شرکتهاي حمل و نقل و کشتيراني و تحويل آن به اداره ترخيص و حمل کالا بعمل آورد.

4-2- رئيس اداره ترخيص و حمل کالا :

نامبرده موظف است نسبت به ترخيص و حمل کانتينرهاي رسيده به انبارهاي مقصد اقدام نمايد.

5-2- مسئولين رسيد و تخليه کالا :

موظف است محمولات کانتينرها را در حداقل زمان تخليه نموده و سريعاً کانتينرهاي خالي را به مبداء عودت نمايد.

6-2- رئيس مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني :

ايشان پيشنهادات رسيده در مورد اصلاحات / تغييرات روش را مورد بررسي قرارداده و در صورت لزوم پس ازتائيد مدير بازرگاني تغييرات / اصلاحات را بصورت اصلاحيه روش ابلاغ مي نمايد .

7-2- مدير بازرگاني :

مدير بازرگاني شرکت ملي گاز بر تدوين صحيح اين روش نظارت عاليه داشته و پيشنهادات واصله در رابطه با هرگونه اصلاح / تغيير در مفاد اين روش را از طريق اداره مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني مورد بررسي قرارداده و در صورت تصويب تغييرات در چاپ بعدي اين روش اعمال مي گردد.

 

3- مراحل اجرايي:

بمنظور کاهش و به حداقل رسانيدن زمان بارگيري و تخليه و هزينه توقف و خسارات وارده به کانتينرها اقدامات زير بايد انجام پذيرد.

1-3- جهت هماهنگي براي فراهم نمودن مقدمات تحويل گرفتن بموقع کالا و پيش بيني هاي لازم براي تخليه کانتينرها و عودت بموقع آنها ، اداره بانک و بيمه و تطبيق اسناد موظف است همزمان با ارائه اصل اسناد بانکي کالا به اداره ترخيص و حمل کالا يک نسخه از سياهه فروشنده و صورت بسته بندي کالا (PACKING LIST) رابراي مسئولين رسيد و تخليه کالاي انبارهاي مربوطه ارسال نمايد تا انبارگيرنده آمادگي تخليه بموقع کانتينرها را داشته و قادر باشد در حداقل زمان ممکنه کانتينرهاي خالي را به مقصد بندر و مبداء راهي نمايد.

2-3- اداره حمل ونقل محمولات خارجي موظف است پس از اخذ اعلاميه ورود کشتي هاي حامل محمولات شرکت ملي گاز ايران ، طي نامه فوري به رئيس امور کالا صـورت محمـولات کانتينري شرکت را با ذکر شماره سفارش ، نوع کالا ، تعداد ونوع و مشخصات کانتينرهاي مربوطه و همچنين نام شرکت حمل و نقل صاحب کانتينرها را از شرکتهاي حمل و نقل و کشتيراني اخذ و در اسرع وقت به اداره ترخيص و حمل کالا تحويل دهد.

3-3- امور کالا پس از اخذ اطلاعات لازم دررابطه با کانتينرهاي وارده بر روي هر کشتي ، سريعاً محل تحويل کانتينرها را طي نامه اي به ترخيص کننده کالا با رونوشت به رئيس اداره حمل و نقل محمولات خارجي اعلام مي نمايد.

4-3- اداره ترخيص و حمل کالا موظف است پس از دريافت اسناد قابل ارايه به گمرک نسبت به ترخيص و حمل کانتينرهاي وارده به بندر و تخليه شده از کشتي اقدام نمايد.

- توضيح : مسئولين اداره ترخيص و حمل کالاي بنادر ميبايست پس از ترخيص نسبت به حمل و ارسال کانتينرهاي وارده با هماهنگي امور کالا اقدام نموده و همزمان طي پست الکترونيک و يا فاکس ، اطلاعات مربوط به کالا از قبيل شماره سفارش ، نوع کالا ، مشخصات کانتينرهاي حمل شده ، شرکت حمل و نقل صاحب کانتينرو محل عودت کانتينرها را به انبار مقصد اعلام نمايند. ضمناً ادارات ترخيص بنادر در هنگام تحويل گرفتن کانتينردقت لازم را بعمل آورده بنحويکه کليه شرايط فيزيکي کانتينر در برگه هاي مخصوص ثبت گردد.

5-3- اداره ترخيص و حمل کالا موظف است کانتينرهاي حامل اجناس شرکت را فقط به انبارهايي که از طرف امور کالا قبلاً مشخص شده است ، ارسال نمايند.

تبصره : مسئولين امور/ خدمات کالاي شرکت هابايد نظارت نمايند که کانتينرهاهرگز به محل اجراي پروژه ها فرستاده نشود در صورتيکه در موارد خاص ارسال کانتينرهاي حامل اجناس به محل اجراي پروژه ها(سايت) ضرورت داشته باشد با هماهنگي امور کالا بلامانع خواهد بود.

بديهي است درخواست متقاضيان پروژه هادر مورد ضرورت ارسال کانتينرها به محل اجراي پروژه ، ابتدا بايستي مستقيماً به رئيس امور کالا ارسال شود.

6-3- مسئولين انبارها موظفندکانتينرها را پس از تخليه محمولاتشان در حداقل زمان ممکن ، به مبداء و يا به محلهاي اعلام شده از طرف مسئولين اداره ترخيص بنادر عودت دهند.

7-3- مشخصات کانتينرهاي عودت داده شده و اطلاعات لازم مربوط به حمل آنها از قبيل شماره سفارش ، تاريخ عودت ، تعداد وشماره ونوع کانتينرها و همچنين محل انتقال کانتينرهاي خالي براي تحويل بايد بلافاصله پس از حمل و عودت کانتينرهاي خالي طي پست الکترونيک و يا فاکس توسط مسئولين انبارهاو خدمات کالا به ترخيص کننده ا اعلام شود.

8-3- مسئولين انبارها در هنگام بارگيري کانتينر و عودت آن ميبايستي مشخصات کانتينرهاي خالي و اطلاعات لازم در زمينه خسارات احتمالي واردشده به کانتينرها را پس از تطبيق با برگ اينترچنج اوليه در بارنامه هاي مربوطه قيد نمايند . تا در هنگام ارسال صورتحساب خسارات احتمالي توسط کشتيراني امکان رسيدگي و تائيد موضوع خسارت مقدور باشد.

9-3- بارنامه و برگ زرد شناسنامه کانتينرها ميبايستي در پاکت سربسته بوسيله راننده به آدرس اداره ترخيص و حمل کالا در بندر ارسال شود.

10-3- در بندرمسئوليت تحويل کانتينرهاي حمل شده به شرکتهاي حمل و نقل و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با نماينده اداره ترخيص و حمل کالا ميباشد . لذا رانندگان کاميون (شـرکتـي و غيـر شرکتي) پس از حمل کانتينرها به بندر مبداء بايد به نمايندگي اداره فوق الذکر مراجعه نمايند تا بانظارت و حضور نماينده شرکت کانتينرها به شرکتهاي حمل ونقل و کشتيراني ضمن تنظيم صورتمجلس تحويل داده شود.

11-3- اداره ترخيص و حمل کالا موظف است پس از دريافت اطلاعات مشروحه در بند 7-3 اين دستور العمل از طريق پست الکترونيک و يا فاکس ، کپي مفاد پست الکترونيک و يا فاکس دريافتي را براي اداره حمل و نقل محمولات خارجي جهت پيگيري صورتحساب نهائي هزينه هاي حق توقف از شرکتهاي حمل و نقل مربوطه ، ارسال نمايند. اداره ترخيص و حمل کالا همچنين ميبايست شماره و مشخصات کانتينرهاي ارسالي از بنادر به انبارها و کانتينرهاي عودت داده شده از انبارها و تاريخ هاي دقيق مربوطه را ثبت و کنترل نمايد و سوابق و مدارک مربوط به آنرا جهت اقدامات بعدي در اختيار داشته باشد . و درموارد وارد آمدن خسارت به کانتينرها مراتب را در صورتمجلس تنظيمي قيد نمايد.

12-3- درموارديکه مشخص و معلوم شود تمام و يا قسمتي از خسارات وارده به کانتينرها در حين حمل آنها از بندر مبداء تا انبار و يا از انبار تا بندر مبداء رخ داده است راننده کاميون مربوطه مسئول جبران آن خواهد بود ، لذا لازم است هنگام بارگيري و حمل کانتينرهاخسارات واردشده در بارنامه ذکر گردد و در هنگام تخليه کانتينر از وسيله حمل کننده خسارات وارده با آنچه قبلاً در بارنامه ذکر شده است مطابقت داده شود و در صورت واردشدن خسارت بيشتر به کانتينرها مبلغ خسارت مربوط به رانندگان تعيين و توسط مسئولين مربوطه (روساي امور کالا هنگام تحويل کانتينرو کالا و نماينده ترخيص و حمل کالا هنگام تحويل کانتينرهاي خالي عودت داده شده) از مطالبات رانندگان کسر و يا در صورت عدم تکافو مبلغ خسارت توسط راننده بحساب شرکت واريز گردد.

با توجه به مراتب فوق شرکت فقط مسئول آن قسمت از خسارات احتمالي به کانتينر ميباشد که هنگام تخليه و بارگيري با وسائل شرکت اتفاق افتاده است.

13-3-در صورت عدم دريافت بموقع کانتينرها در بنادر (جهت تحويل به شرکتهاي حمل و نقل وکشتيراني جمهوري اسلامي ايران) ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور بارنامه کانتينر و کالا از بنادر ، نمايندگي ترخيص و حمل کالا در بندر مبداء موظف است مراتب عدم دريافت کانتينرهاي مربوطه را با ذکر مشخصات و اطلاعات لازم طي فاکس به روساي انبارها / امور / خدمات کالاي شرکت اعلام نمايد.

14-3- مسئولين انبارها / امور / خدمات کالا در صورت دريافت فاکس فوق الذکر(بند 13-3) بايد موضوع را مورد رسيدگي قراردهند تا علت عدم عودت به موقع کانتينر مشخص شود و در صورت ضرورت اقدامات فوري و جدي بعمل آورده و پيگيري شود تا نسبت به عودت کانتينر مورد بحث اقدام گردد.

4- روش محاسبه هزينه توقف و خسارات وارده به کانتينرها :

1-4- هزينه توقف کانتينرهاي محتوي محمولات و کالاهاي وارداتي بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور به شرح جدول زير محاسبه ميگردد.

مدت زمان پس از تخليه کشتي

کانتينرهاي 20 فوتي

کانتينرهاي 40 فوتي

توقف از 1 روز تا 10 روز

معاف

معاف

توقف از 11 روز تا 20 روز

40000 ريال هر روز

60000 ريال هر روز

توقف از 21 روز تا 30 روز

60000 ريال هر روز

80000 ريال هر روز

توقف از 31 روز به بالا

80000 ريال هر روز

100000 ريال هر روز

تبصره 1 : قيمتهاي فوق جهت کانتينرهاي معمولي (اصطلاحاً خشک) مي باشد تعرفه کانتينرهاي ويژه دو برابر مبالغ فوق و تعرفه کانتينرهاي يخچالي سه برابر تعرفه فوق مي باشد .

تبصره 2 : معافيت کانتينرهاي يخچالي تنها 4 روز مي باشد لذا تعرفه هاي فوق به ميزان سه برابر در طول دوره هاي ذيل قابل اجرا خواهد بود.

توقف از 5 روز تا 14 روز ، از 15 روز تا 24 روز ، از 25 روز به بالاتر .

2-4- هرگونه خسارت وارده از قبيل بدنه ، هزينه ديرکرد ، هزينه هاي شستشو و نظافت و هزينه هاي جانبي و ..... به کانتينرکه باتشخيص کشتيراني جمهوري اسلامي ايران برآورد مي گردد. پذيرفته و بصورت ريالي پرداخت مي گردد.

براساس ضوابط جاري کشتيراني در صورت مفقود شدن يا خسارت ديدن کلي کانتينرها به نحوي که قابل استفاده نباشد غرامت آنها براساس جدول ذيل پرداخت مي گردد.

20 فوتي

40 فوتي

کانتينرهاي معمولي (اصطلاحاً خشک)

30،000،000ريال

50،000،000ريال

کانتينرهاي سقف باز(Open- Top)

40،000،000ريال

60،000،000 ريال

کانتينرهاي تاشو(Flat rack)

60،000،000ريال

90،000،000ريال

کانتينرهاي يخچالي (Reefer)

200،000،000 ريال

250،000،000 ريال

تبصره 1 : در صورتيکه بعد از گذشت 2 ماه به هر دليل کانتينر عودت داده نشود کشتيراني حق دارد کانتينر ها را غير قابل برگشت محسوب نموده و غرامت را مطابق موارد مذکور وصول نمايد.

تبصره 2 : در صورت تغيير مبالغ فوق قيمت هاي اعلام شده جديد ملاک محاسبه قرارخواهد گرفت .

5- نحوه پرداخت صورتحسابهاي مربوط به هزينه توقف ، خسارت و يا غرامت کانتينر آسيب ديده :

1-5- اداره ترخيص و حمل کالا مسئول کنترل و تائيد صورتحسابهاي دريافتي از شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و يا ساير شرکتهاي حمل و نقل کالا در رابطه با هزينه دير کرد و توقف و .... خسارات و يا غرامت احتمالي کانتينرهاي آسيب ديده ميباشد و بايد صورتحسابهاي دريافتي را با اطلاعات و سوابق مربوطه مطابقت نموده و درصورت عدم مغايرت آنها را جهت پرداخت تائيد نموده و به اداره حمل و نقل محمولات خارجي جهت صدور دستور پرداخت ارسال نمايد. (گزارش و صورتمجلس کتبي نماينده اداره ترخيص و حمل کالا در محل تحويل کانتينر عودتي در بندر مبداء مبناي محاسبه هزينه توقف و خسارات احتمالي خواهد بود.)

2-5- صورتحسابهاي مربوط به هزينه هاي توقف کانتينر ، خسارات و يا غرامات که جهت بررسي و تائيد به اداره ترخيص و حمل کالا ارسال گرديده بايستي پس از تائيد اداره ترخيص و حمل کالا مراتب کتباً با ذکر شماره حساب شماره سفارش ، انبار يا پروژه مربوطه به اداره حمل و نقل محمولات خارجي منعکس گردد . اداره حمل و نقل پس از اقدام درمورد دستور پرداخت و دريافت چکهاي مربوط به هزينه هاي توقف ، خسارات و يا غرامات آنها را به شرکتهاي صاحب کانتينر پرداخت خواهد نمود.

هزينه هاي ياد شده و همچنين مبالغ دريافتي از رانندگان بايد به شماره حساب مربوطهمنظور گردد.

تبصره 1 : مسئولين ذکر شده در اين دستور العمل در موارد تاخير ، ديرکرد و يا خسارت در موارد بارگيري و تخليه و عودت کانتينرها در مقابل مديريت مربوطه جوابگو ميباشند.

تبصره 2 : نماينده اداره ترخيص و حمل کالا در بند مبداء موظف است تذکرات لازم در مورد رعايت حداکثر مدت مجاز حمل کانتينر به انبار مقصد را به صورت گويا و روشن) در اختيار رانندگان ( اعم از شرکتي و يا غير شرکتي ) قرارداده و متذکر گردد که در صورت تاخير (درتحويل کانتينر به انبار مقصد) و يا بروز خسارت در حين راه ، راننده ملزم به پرداخت خسارت وارده به کانتينر ( باتوجه به بند 12-3) و يا هزينه ديرکرد مطابق بند 4 خواهد بود.

تبصره 3 : هنگام عودت کانتينر مسئولين انبارها و امورکالاي موظفند تذکرات لازم درمورد رعايت حداکثر مدت مجاز حمل کانتينر به بند مبداء را ( بصورت گويا و روشن) در اختيار رانندگان ( اعم از شرکتي و غير شرکتي) قرارداده و متذکر گردند که در صورت تاخير (در تحويل کانتينر به بندر مبداء) و يا بروز خسارت در حين عودت کانتينر ، راننده ملزم به پرداخت خسارت وارده به کانتينر ( باتوجه به بند 12-3) و يا هزينه ديرکرد مطابق بند4 خواهد بود.

3-5- درموارديکه کانتينرهاي حامل کالاي شرکت ملي گاز ايران يا شرکتهاي تابعه متعلق به شرکتهاي کشتيراني متفرقه ( غير از کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان ) ميباشد ، در صورت درخواست شرکت مذکور ترتيبات لازم توسط اداره حمل و نقل محمولات خارجي جهت تهيه چک سپرده بمبلغ تعيين شده در بند 2-4 جهت ارائه به شرکت صاحب کانتينر داده ميشود.

مسئولين امور مالي نيز در اين زمينه ميبايستي همکاري لازم و تسريع در صدور چک را بعمل آورند تا از هرگونه وقفه در ترخيص کانتينرهاي وارده و پرداخت جريمه دير کرد جلوگيري شود.

4-5- از آنجائيکه تاخير در گشايش اعتبارات کرايه حمل محمولات در يائي موجب تاخير در صدور ترخيصيه هاي اجناس وارده و در نتيجه بروز هزينه حق توقف کانتينر ها خواهد شد ، لازم است ادارات حمل و نقل محمولات خارجي و بانک و بيمه و تطبيق اسناد و امور مالي اقدامات مقتضي جهت تسريع در گشايش اعتبارات کرايه حمل محمولات دريائي بعمل آورند تا از ايجاد هزينه حق توقف جلوگيري شود.

همچنين رسيدگي و پرداخت بموقع صورتحسابهاي ارسالي از طرف شرکتهاي حمل و نقل کشتيراني باعث تسريع در صدور مجوز خروج کانتينرهاي وارده توسط شرکت صاحب کانتينر از گمرکات بنادر شده و لذا لازم است امور مالي در پرداخت هزينه هاي قطعي صورتحسابهاي ارسالي تسريع نمايد.

1384/12/17 چهارشنبه
....
123>>>


مجری سایت : شرکت سیگما