سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت (26/10/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت

 

   حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس محترم شوراي اسلامي و تصويبنامه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ 27/12/1386 هيأت محترم وزيران ارسال و توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: الف: مشمولين قانون: کليه کارکنان شاغل رسمي، پيمان و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين کارکنان شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقرارت استخدامي خاص که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورت احراز شرايط لازم مشمول اين قانون بوده و مي‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال بازنشسته شوند. ب: شرايط لازم: ۱ – دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بيمه به ميزان حداقل ۲۵ سال براي مردان و حداقل ۲۰ سال براي زنان، بدون لحاظ شرط سني در هر يک از موارد. ۲ – درخواست کتبي مشمولين، موافقت و صدور حکم انشايي بازنشستگي از سوي دستگاه متبوع با اشاره به "قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86" در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانوني. تذکر ۱: سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتي که طبق قوانين و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گيرد. تذکر ۲: اجراي قانون از تاريخ تصويب به مدت ۳ سال و تا پايان روز 5/6/1389 مي‌باشد. ج: محاسبه حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري سنوات ارفاقي: با توجه به مفاد تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور و مواد (۵)، (۶) و (۸) ايين‌نامه اجرايي مربوطه هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد: ۱ – محاسبه حق بيمه سنوات ارفاقي: حق بيمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقي در آخرين حقوق و مزاياي کسر حق بيمه ماهانه بيمه شده در ضريب (۱/۱) در نرخ حق بيمه (معادل ۲۷ درصد) بدست مي‌آيد. ۲ – محاسبه مابه‌التفاوت مستمري: مابه‌التفاوت مذکور از حاصلضرب به مبلغ مستمري قابل پرداخت (زمان برقراري) در مدت سنوات ارفاقي بدست خواهد آمد. توجه: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مکلفند حق بيمه سنوات ارفاقي را بطور يکجا پرداخت و مابه‌التفاوت مستمري (همان سال) را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌بايست کليه هزينه‌ها اعم از حق بيمه سنوات ارفاقي و مابه‌التفاوت مستمري را بطور يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. د: مثالها: ۱- بيمه شده مشمول اين قانون شاغل در يکي از نهادهاي عمومي غيردولتي با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۵۴۰۰۰۰۰ ريال از تاريخ 14/1387 با مبلغ مستمري ۴۷۰۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذيل خواهد بود:

۲۵= [۱۱+ (۱۲*۲۷)‍‍‍‌‌‌-(۱۲*۳۰)] = مدت سنوات ارفاقي (ماه)

۴۰۰۹۵۰۰۰=27%*۱/۱*۵۴۰۰۰۰۰*۲۵= حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)

۱۱۷۵۰۰۰۰۰=۲۵*۴۷۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)

۱۵۷۵۹۵۰۰۰= ۱۱۷۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۹۵۰۰۰ = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)

مبلغ مذکور مي‌بايست بطور يکجا از سوي نهاد عمومي مورد اشاره پرداخت گردد.

۲- بيمه شده زن مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در يکي از وزارتخانه‌ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۴۸۵۰۰۰۰ ريال از تاريخ 15/4/1387 با مبلغ مستمري ۴۱۵۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

۶۰= ۱۲*۵ = مدت سنوات ارفاقي (ماه)

۸۶۴۲۷۰۰۰=۲۷%*۱/۱*۴۸۵۰۰۰۰*۶۰ = حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)

۲۴۹۰۰۰۰۰۰=۶۰*۴۱۵۰۰۰۰ = محاسبه مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)

335427000 = 249000000 + 86427000 = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)

وزارتخانه مورد اشاره مي‌بايست هزينه‌هاي حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري در اولين سال برقراري را بطور يکجا پرداخت نمايد. مبالغ هر يک از سنوات عبارتند از:

۳۵۲۷۵۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۷ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۸ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۹ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۰ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۱ (ريال)

۱۴۵۲۵۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۲ (ريال)

هـ : نحوه اقدام در سيستم مکانيزه و نگهداري حساب هزينه‌ها: ۱ – پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بيمه، تعيين متوسط دستمزد آخرين دو سال بيمه شده و قبل از صدور حکم برقراري مستمري بازنشستگي، فرم خلاصه وضعيت مطابق پيوست شماره (۱) از سيستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تائيد ضميمه پرونده خواهد شد. ۲- هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي مطابق با پيوست شماره (۲) از سوي واحد امور فني مستمريها تهيه و جهت اقدام لازم به واحدهاي درآمد و حسابداري شعبه ارجاع مي‌گردد. ۳ – با ايجاد تعامل سيستمي، پس از وصول مطالبات لازم از سوي واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سيستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراري مستمري مهيا مي‌گردد. ۴ – بديهي است سيستم‌هاي مکانيزه مستمريها و مطالبات به گونه‌اي عمل خواهند کرد که امکان نگهداري بدهي‌هاي مربوط به سنوات آتي وجود خواهد داشت. ۵ – صدور احکام بازنشستگي مشمولين اين بخشنامه با استفاده از کد مستمري با پيش شماره "۱۰" و اساس برقراري "۱۰۶۲۰" با عنوان "قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت" خواهد بود. ۶ – معاونت اداري و مالي مکلف است به منظور تفکيک هزينه‌ها، اعتبارات و وجوه دريافت شده از دستگاهها و موسسات مربوطه و همچنين نگهداري بدهي‌هاي ايجاد شده دستورالعمل تخصيص کدهاي مالي و نحوه اقدام در اين خصوص را تهيه و ارسال نمايد. و – نکات: ۱ – به منظور جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه از سوي کارفرمايان، مي‌بايستي راهنمايي لازم به مسئولين دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و توصيه گردد که قبل از صدور حکم انشايي با تکميل و تحويل فرم پيوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگي به عمل آورند. ۲ – نسخه‌اي از پيوستهاي شماره (۱) و (۲) اين بخشنامه پس از ساماندهي پرونده فني مي‌بايست در پرونده مستمري بيمه شده ضبط گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين و روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها، درآمد حق بيمه و امور مالي ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مي‌باشند.

1390/10/26 دوشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بيمه کارفرمايان صنفي (اشخاص حقيقي) و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي (05/10/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بيمه کارفرمايان صنفي (اشخاص حقيقي) و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي

 

  1. حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 9 مشترک فني و درآمد را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط مصوب 8/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوست تصوير آيين‌نامه اجرائي مربوطه موضوع تصويبنامه شماره 216449/ت41297ک مورخ 4/11/88 هيأت محترم وزيران در خصوص نحوه دريافت حق بيمه کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي و ارائه تعهدات قانوني ارسال مي‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به کليه واحدهاي اجرائي ابلاغ و در خصوص بيمه کارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي) به شرح ذيل اقدام نمايند: تعاريف و کليات: 1- بيمه شده (کارفرما): اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي که حقوق دريافت نمي‌نمايند. 2 – کارگاه: کارگاههاي موضوع بند (3) ماده (2) قانون که داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح مي‌باشند. 3 – شرط سني: حداکثر سن کارفرمايان متقاضي در زمان درخواست 55 سال خواهد بود. تذکر 1: چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذکور باشد پذيرش درخواست وي منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سن مقرر خواهد بود. تذکر 2: سوابق پرداخت حق بيمه جزئي و همچنين سوابق منتقله از ساير صندوقها (به استثناء مشمولين قانون نحوه تعديل نيروي انساني) در احراز شرايط سني مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود. نرخ و مبناي پرداخت حق بيمه: 4 – نرخ پرداخت حق بيمه: نرخ پرداخت حق بيمه مطابق ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و معادل 27 درصد مي‌باشد. 5 – کارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول 3 درصد بيمه بيکاري نخواهند بود. 6 – دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه: دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه مشمولين اين آيين‌نامه بين حداقل و حداکثر دستمزد قانوني زمان پرداخت و به شرح ذيل خواهد بود و از ابتداي هر سال به ميزان درصدي که طبق مصوبه شورايعالي کار به سطوح دستمزد شاغلين اضافه مي‌گردد به دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبناي دريافت حق بيمه قرار مي‌گيرد و در حال مبناي پرداخت حق بيمه نبايستي از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بيشتر باشد. 7 – بيمه‌شدگاني که بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بيمه آنان عبارت است از ميانگين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد. 8 – بيمه‌شدگاني که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آنان به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بيمه خواهد بود. 9 – دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه کارفرمايان کارگاههاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون با رعايت بندهاي فوق‌الذکر تعيين مي‌گردد و در هر صورت نبايد کمتر از بالاترين رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد. 10- مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون مطابق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. بديهي است مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در کارگاههاي مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان 5 نفر کارگر تا آخرين روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر قانوني، ليست و حق بيمه معوق قابل دريافت نخواهد بود. توجه: در ستون شغل بيمه شده مي‌بايست عنوان کارفرما درج و در رديف اول ليست قيد شود. 11 – اعضاء هيات مديره کارگاههاي داراي شخصيت حقوقي که حقوق دريافت مي‌دارند در صورت تمايل به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مي‌توانند با ارائه درخواست کتبي پس از بررسي اشتغال بکار در کارگاه و دريافت حقوق نسبت به درج نام خود در ليست کارگاه همانند ساير بيمه‌شدگان و با نرخ 27% اقدام نمايند. نحوه احتساب و پذيرش سوابق گذشته کارفرمايان: 12 – کارفرمايان حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي که تا تاريخ تصويب اين آئين‌نامه از طريق کارگاههاي خود براساس ماده 28 قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نموده و يا طبق قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361) نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل کارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي و حق بيمه‌هاي پرداختي جزو سوابق بيمه‌اي آنان محسوب مي‌شود. تذکر: در صورتي که کارگاه طبق ليستهاي ارسالي در دوره مذکور موضوع بند 12 داراي بدهي قطعي باشد، پذيرش سوابق کارفرما منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت حق بيمه قطعي خواهد بود. 13 – کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از صدور اين بخشنامه با توجه به قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و يا براساس دستور اداري شماره 3966/1-52 مورخ 19/4/86 (موضوع بيمه کارفرمايان کارگاههاي صنفي) در زمره بيمه‌شدگان سازمان قرار گرفته‌اند و قرارداد آنان معتبر مي‌باشد مي‌توانند بدون رعايت شرط سني با انجام معاينات پزشکي (در صورت عدم انجام معاينات پزشکي) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط اين آئين‌نامه نسبت به تداوم بيمه‌پردازي خود اقدام نمايند. اينگونه افراد مي‌بايست فرم شماره يک پيوست (درخواست تبديل قرارداد و تغيير نرخ حق بيمه و ارسال ليست) را تکميل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضور مسئول امور فني بيمه‌شدگان شعب (جهت احراز هويت کارفرما) و ثبت دفتر نسبت به بيمه‌پردازي اقدام نمايند. فرم مذکور در پرونده فني بيمه شده ضبط و نگهداري مي‌گردد. بديهي است در مورد بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که متقاضي استمرار بيمه‌پردازي خود برابر ضوابط اين آئين‌نامه مي‌باشند، واحد امور فني بيمه‌شدگان مکلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بيمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بيمه‌پردازي آنان اطمينان حاصل نمايند تا وقفه در سوابق بيمه‌پردازي اين قبيل متقاضيان ايجاد نگردد. 14 – کارفرماياني که وفق مقررات و پس از احراز شرايط، نسبت به عقد قرارداد و ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود اقدام مي‌نمايند مي‌توانند در خصوص سوابق گذشته خويش با تنظيم فرم شماره 9 پيوست، مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز فعاليت که به تأييد اتحاديه مربوطه رسيده باشد، تصاوير اسناد مالکيت، اجاره يا رهن کارگاه و ساير مستندات مربوطه به درخواست خود مبني بر پذيرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمايند که در اين صورت شعب مکلف است ضمن انجام بازرسي تحقيقي 2 نفره متشکل از بازرس کارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وي در کارگاه نسبت به محاسبه حق بيمه متعلقه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد اقدام نمايد. تذکر 1: در صورت تغيير مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه شده (ناشي از مصوبات شورايعالي کار) که عموماً در ابتداي هر سال صورت مي‌گيرد و ارائه درخواست احتساب و پذيرش سوابق گذشته اشتغال کارفرما، مبناي محاسبه حق بيمه (موضوع بند 14) دستمزد سال پرداخت خواهد بود. تذکر 2: دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه سوابق گذشته با احراز ساير شرايط اين دسته از بيمه‌شدگان دستمزد مبناء قرارداد جاري آنان خواهد بود. نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه: 15 – ارائه درخواست مطابق فرم شماره 1 پيوست توسط متقاضي و ثبت آن در دفتر شعبه انجام مي‌گيرد. 16 – واحد امور فني بيمه‌شدگان مکلف است پس از اخذ درخواست از متقاضي (در صورت احراز شرايط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبني بر تائيد کارفرمائي متقاضي و فعال بودن کارگاه مطابق فرم شماره 2 پيوست اقدام نمايد. 17 – واحد درامد مي‌بايست نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را مطابق ذيل فرم شماره 2 پيوست به واحد امور فني بيمه‌شدگان اعلام نمايد. 18 – کليه متقاضيان مي‌بايست قبل از انعقاد قرارداد توسط کميسيون پزشکي سازمان مورد معاينه قرار گيرند لذا واحد امور فني بيمه‌شدگان موظف است پس از جمع‌آوري سوابق (در صورت لزوم) و احراز شرايط متقاضي از حيث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفي متقاضي به کميسيون پزشکي مطابق فرم شماره 3 پيوست اقدام نمايد. 19- کميسيونهاي پزشکي موظف هستند خارج از نوبت، وضعيت متقاضي را مورد بررسي قرار داده و حداکثر ظرف 20 روز از تاريخ دريافت معرفي‌نامه (فرم شماره 3) نظريه خود را طبق فرم شماره 4 پيوست به شعبه درخواست کننده ارائه نمايند. 20- چنانچه براساس نظريه کميسيون پزشکي سازمان، متقاضي در بدو قرارداد به علت بيماري يا عارضه خاصي از کار افتاده کلي شناخته شود بيماري يا عارضه مذکور موجب استفاده وي از مزاياي قانوني از کارافتادگي کلي نخواهد بود مگر اينکه بيمه شده به عارضه يا بيماري ديگري مبتلا شود که در اين صورت امکان استفاده از حمايت مذکور با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. 21- آن دسته از بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که برابر مقررات مربوطه با نرخ‌هاي 12% و 14% به دليل از کارافتادگي کلي نسبت به پرداخت حق بيمه با نرخ‌هاي ياد شده اقدام مي‌نمايند در صورتي که مشمول مقررات اين بخشنامه قرار گيرند، چنانچه به عارضه يا بيماري ديگري غير از بيماري موضوع از کارافتادگي قبلي مبلا شوند مي‌توانند از مزاياي از کارافتادگي با رعايت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند. 22- افراد تحت تکفل متقاضيان به منظور استفاده از خدمات درماني بايد قبلا با معرفي صندوق طبق فرم شماره 5 پيوست در واحدهاي درماني صندوق مورد معاينه پزشکي قرار گيرند و صندوق در قبال درمان بيماري‌هاي متقاضي و افراد تحت تکفل وي که مربوط به قبل از دوران بيمه‌پردازي مي‌باشد هيچگونه تعهدي نخواهند داشت. 23- واحد امور فني بيمه‌شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظريه کميسيون پزشکي نسبت به تنظيم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پيوست شماره 6 اقدام و کليه مدارک را در پرونده فني بيمه شده ضبط و نسخه‌اي از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتي کارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظيم ليست و پرداخت حق بيمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوطه به متقاضي را تسليم وي نمايد. 24- تاريخ شروع بيمه‌پردازي مشمولين با توجه به ليست‌هاي ارسالي از تاريخ انعقاد قرارداد و با رعايت ماده 39 تامين اجتماعي خواهد بود. 25- واحدهاي اجرايي مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه اتسحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را از لحاظ سن، سابقه و اخذ نظر به کميسيون پزشکي بررسي نموده و نتيجه را با استفاده از فرمهاي 7 و 8 پيوست حسب مورد به متقاضي اعلام و متقاضي نيز موظف است ظرف مدت يک ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه با رعايت ماده 39 قانون اقدام نمايد. ضمنا در صورت عدم رعايت مهلت‌هاي تعيين شده، درخواست مورد نظر منتفي و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرايط مندرج در اين بخشنامه خواهد بود. تذکر1-: نظر به اينکه ماهيت بيمه اين قبيل افراد اختياري مي‌باشد لذا چنانچه کارفرمايان مذکور به هر نحوي از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود در مهلت مقرر قانوني برابر ماده 39 قانون تامين اجتماعي خودداري نمايند در صورتي که انقطاع در پرداخت حق بيمه بيش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغي تلقي و ادامه بيمه‌پردازي آنان منوط به احراز شرايط مقرر در اين بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حق بيمه کمتر از سه ماه باشد پذيرش ليست و پرداخت حق بيمه ماه مورد نظر با رعايت ماده 39 قانون تامين اجتماعي بلامانع مي‌باشد. ساير موارد: 26- حق بيمه سوابق ايام گذشته در صورت تقاضاي کارفرما و موافقت سازمان طبق ماده 46 قانون حداکثر در سي و شش قسط قابل تقسيط مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم پرداخت در سررسيدهاي مقرر و تبديل به حال شدن آن پذيرش سوابق اينگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهي حق بيمه مي‌باشد. 27- سابقه ايجادي ناشي از پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه (موضوع بند 14) در احراز شرايط مقرر به منظور برخورداري از حمايت‌هاي قانوني محسوب نشده و صرفا در محاسبات ميزان ارائه تعهدات ملاک عمل مي‌باشد. 28- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفا براي ايامي مجاز خواهد بود که کارفرماي متقاضي نسبت به درج نام خود در ليست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بيمه متعلقه به شعبه ذيربط در مهلت مقرر قانوني موضوع ماده 39 قانون (تا آخرين روز ماه بعد) اقدام نمايد و دريافت اليست معوق قانونا مجاز نيست. 29- بيمه‌شدگان مذکور حسب ضوابط و شرايط مقرر در قانون تامين اجتماعي از تعهدات ذيل بهره‌مند خواهند شد. الف- بازنشستگي، ب-  از کارافتادگي کلي، ج- فوت، د- خدمات درماني، 30- با توجه به تعاريف مندرج در قانون تامين اجتماعي پرداخت «غرامت دستمزد ايام بيماري»، «کمک بارداري» و «کمک ازدواج» به بيمه‌شدگان مشمول اين قانون مضوعيت نداشته و پرداخت «هزينه کفن و دفن» و وسايل کمک پزشکي «پروتز و اروتز» با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. 31- شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مکلف است نرم‌افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و در واحدهاي اجرايي نصب نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل بيمه‌اي، معاونين مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد درآمد، امور فني بيمه‌شدگان، امور فني مستمريها و نامنويسي و حسابهاي انفرادي و امور مالي ادارات کل استانها و روسا و معاونين ذيربط و مسئولين واحدهاي اجرايي شعب و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين خواهند بود.

1390/10/5 دوشنبه
....
بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروه‌هاي خاص (صيادان، زنبورداران و کارفرمايان صنفي کم درآمد) (17/07/90) 

 بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروه‌هاي خاص (صيادان، زنبورداران و کارفرمايان صنفي کم درآمد)
 

 

  حوزه فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي بخشنامه شماره 10 مشترک فني و درآمد را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي بند "ب" ماده "11" آئين‌نامه اجرائي ماده "7" قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و در راستاي تعميم و گسترش پوشش بيمه‌اي به گروههاي خاص جامعه شامل صيادان استانهاي ساحلي شمال و جنوب کشور، زنبورداران و کارفرمايان صنفي و با توجه به پرداخت بخشي از حق بيمه اينگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: بخش اول – تعاريف: 1 – صياد: صياد به فردي اطلاق مي‌شود که داراي کارت معتبر صيادي از سازمان شيلات بوده و در شغل صيادي اشتغال داشته و تحت پوشش هيچ يک از صندوقهاي بازنشستگي نباشد. 2 – زنبوردار: زنبوردار به فردي اطلاق مي‌گردد که داراي پروانه فعاليت معتبر از ادارات کل جهاد کشاورزي و اتحاديه زنبورداران بوده و به شغل زنبورداري اشتغال دارد و تحت پوشش هيچ‌ يک از صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد. 3 – کارفرمايان صنفي کم درآمد: کارفرما شخصي است که با رعايت قانون نظام صنفي توزيعي و يا توليدي با توجه به پروانه کسب معتبر در صنف مربوطه فعاليت دارد و تحت پوشش هيچ يک از صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد. نحوه پذيرش و ثبت‌نام متقاضي: 4 – در اجراي هماهنگي‌هاي بعمل آمده سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جهت برخورداري از تسهيلات مقرر، وزارت بازرگاني، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان شيلات مکلف گرديده‌اند CD اطلاعات افراد واجد شرايط مربوط به هر يک از کارفرمايان کم درآمد، صيادان و زنبورداران را با در نظر گرفتن توزيع استاني به معاونت فني و درآمد صندوق تأمين اجتماعي ارسال تا از طريق سايت معاونت ياد شده در اختيار واحدهاي اجرائي قرار گيرد و واحدهاي اجرائي با مراجعه به آنلاين سام/صندوق‌پستي/مشاهده پيام با تطبيق اطلاعات و رعايت مقررات صندوق صرفاً نسبت به پذيرش درخواست افراد ياد شده جهت بيمه نمودن حسب مورد اقدام نمايند. بخش دوم: بيمه کارفرمايان صنفي کم‌درآمد، صيادان و زنبورداران: بيمه کارفرمايان صنفي کم درآمد: 5 – بيمه کارفرمايان صنفي کم درآمد با احراز شرايط بخشنامه شماره "9" مشترک فني و درآمد و داشتن پروانه صنفي معتبر با ارائه درخواست برابر فرم شماره يک پيوست انجام مي‌پذيرد. 6 – تعيين دستمزد مبناي کسر حق بيمه کارفرمايان مزبور و همچنين شرط سني آنان با رعايت بخشنامه فوق‌الذکر خواهد بود. 7 – با توجه به نام‌نويسي کارفرمايان ياد شده "" حق بيمه متعلقه براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت مي‌گردد و مابه‌التفاوت آن با توجه به دستمزد کارفرما وفق بخشنامه شماره "9" مشترک فني و درآمد توسط کارفرما با رعايت ماده "39" قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد. 8 – کارفرماياني که حق بيمه خود را به همراه ليست کارگران شاغل در مهلت مقرر قانوني به شعبه ارسال و پرداخت مي‌نمايند. از "" سهم يارانه‌ها براساس حداقل دستمزد ماهيانه برخوردار خواهند شد. 9 – کارفرماياني که فاقد کارگر باشند مي‌توانند با رعايت مفاد بخشنامه شماره "9" مشترک فني و درآمد از مزاياي مزبور بهره‌مند گردند. بيمه صيادان و زنبورداران: 10- بيمه صيادان و زنبورداران با توجه به مقررات مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام مي‌شود و در ساير موارديکه در اين بخشنامه مستثني نشده است عيناً ضوابط جاري مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ملاک عمل مي‌باشد. 11 – معرفي مشمولين مطابق فرم ضميمه اين بخشنامه که الزاماً حاوي مشخصات هويتي، شغل و دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مي‌باشد از طريق مراجع ياد شده خواهد بود. 12 – واحدهاي اجرايي مکلفند بلافاصله پس از ثبت معرفي‌نامه و درخواست افراد معرفي شده طبق فرم شماره "1" پيوست، آنان را برابر فرم شماره "4" پيوست بخشنامه جايگزين شماره "651" امور فني بيمه‌شدگان جهت انجام معاينات پزشکي قبل از انعقاد قرارداد به پزشک معتمد معرفي نمايند. 13- واحدهاي اجرايي مي‌بايست بلافاصله پس از دريافت نتيجه معاينات مربوطه، قرارداد افراد موصوف را در سه نسخه طبق فرمهاي پيوست شماره "2" (حسب مورد) تنظيم و نسخه اول را به بيمه شده تحويل، نسخه دوم را در پرونده فني وي ضبط و نسخه سوم را در پايان هر ماه به مرجع معرفي‌کننده ارسال نمايند. 14 – حداکثر شرط سني مشمولين اين بخشنامه براي مردان و زنان "50" سال تمام تعيين مي‌گردد و چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذکور باشد پذيرش درخواست فرم معرفي شده مستلزم دارا بودن سابق پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سني "50" سال در صندوق تأمين اجتماعي خواهد بود. 15 – دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زنبورداران و صيادان صرفاً براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار در هر سال خواهد بود. لذا پذيرش دستمزد بالاتر از حداقل دستمزد سالانه براي زنبورداران و صيادان به هيچ عنوان مجاز نخواهد بود. 16 – کليه مشمولين اين بخشنامه با توجه به نرخ قرارداد از "" حق بيمه متعلقه براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار که از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها تأمين مي‌گردد بهره‌مند خواهند شد. تذکر: چنانچه صيادان و زنبورداران به هر نحوي از پرداخت حق بيمه خود در مهلت مقرر قانوني برابر ماده "39" قانون تأمين اجتماعي خودداري نمايند در صورتي که انقطاع در پرداخت حق بيمه بيش از سه ماه باشد قرارداد منعقده متوقف و ادامه بيمه‌پردازي آنان منوط به احراز شرايط مقرر در اين بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حق بيمه کمتر از سه ماه باشد پرداخت حق بيمه ماه مورد نظر با رعايت ماده "39" قانون تأمين اجتماعي بلامانع مي‌باشد. 17- تاريخ شروع بيمه مشمولين اين بخشنامه همانند ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاريخ ثبت تقاضاي بيمه شده در دفتر واحدهاي اجرايي خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه مطابق مقررات مي‌بايستي واحد اجرايي مربوطه استحقاق يا عدم استحقاق فرد معرفي شده را بررسي و مراتب را به وي اعلام تا در صورت استحقاق نسبت به انعقاد قرار داد و پرداخت حق بيمه متعلقه با رعايت ماده «39» قانون تامين اجتماعي اقدام گردد. 18- صيادان و زنبورداراني که به واسطه اشتغال در کارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي ليست و حق بيمه آنان ارسال و پرداخت مي‌گردد ماداميکه در کارگاه شاغل باشند از شمول اين بخشنامه خارج خواهند بود و مطابق مقررات عام قانون تامين اجتماعي ليست و حق بيمه آنان وصول مي‌گردد. 19- چنانچه هر يک از معرفي شدگان بنابر اعلام مراجع معرفي کننده از شمول اين طرح خارج شوند، مي‌توانند از پايان دوره‌اي که حق بيمه آن دريافت شده است شخصا با پرداخت کل حق بيمه براساس ضوابط قانون بيمه صاحبان حرفل و مشاغل آزاد و يا در صورت اشتغال مطابق مقررات عام قانون تامين اجتماعي نسبت به تداوم بيمه‌پردازي خود اقدام نمايند. بخش سوم: ساير موارد: 20- جهت ضابطه مند نمودن امور در صورتي که متقاضيان موضوع اين بخشنامه بعد از تاريخ 1/1/88 تا تاريخ ثبت درخواست به هر طريقي نزد صندوق تامين اجتماعي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بوده از شمول اين بخشنامه خارج مي‌باشند. ضمناً چنانچه متقاضي سابقه پرداخت حق بيمه خود را بعد از تاريخ ياد شده کتمان نمايد، به محض اطلاع صندوق، از شمول برخورداري از يارانه‌ها خارج و حق بيمه پرداختي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بابت وي وصول و به سازمان مزبور مسترد و خسارات قانوني مطابق با مواد مندرج در قانون تامين اجتماعي اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است اينگونه افراد در صورت تمايل مي‌توانند ضمن تسويه حساب بابت مبلغ پرداختي توسط سازمان ياد شده شخصاً با پرداخت کل حق بيمه نسبت به ادامه بيمه‌پردازي خويش اقدام نمايند. 21- به منظور تفکيک بيمه‌شدگان صياد و زنبوردار از ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، واحدهاي اجرايي مکلفند نسبت به ثبت نوع بيمه اين قبيل افراد (صياد و زنبوردار مشمول يارانه) در سيستم اقدام نمايند. 22- با توجه به صورتجلسات نحوه اجرايي کردن قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به تاريخ 13/10/89 و همچنين نامه شماره 2164 مورخ 22/10/89 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، واحدهاي اجرايي مي‌بايستي با رعايت تعداد و توزيع استاني و تطبيق اطلاعات افراد معرفي شده با CD اطلاعات ارسال شده نسبت به نامنويسي اقدام نمايند. 23- با توجه به اينکه پرداخت بخشي از حق بيمه از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه ها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تامين مي‌گردد. لذا اعمال معافيت بخشي از حق بيمه به افراد ياد شده در صورت پرداخت حق بيمه مزبور از طريق سازمان ياد شده، طبق عملکرد ماهيانه صندوق تامين اجتماعي خواهد بود. 24- شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مکلف است در اسرع وقت نرم افزار مربوطه را با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و با ايجاد تغييرات لازم در سيستم وصول حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابه گونه‌اي طراحي نمايد که امکان تهيه گزارش‌هاي آماري مربوط به مشمولين اين بخشنامه فراهم گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه شدگان، درآمد حق بيمه، نامنويسي و حساب‌هاي انفرادي، امور فني مستمري‌ها، امور مالي، دفتر آمار و محاسبات بيمه‌اي، کارشناسان فرابري داده‌هاي ادارات کل استانها، روسا و معاونين بيمه‌اي، مسئولين ذيربط شعب اجرايي و نيز شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين خواهند بود.

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمائید.

1390/7/17 يكشنبه
....
مراحل 9گانه معافيت بيمه‌اي کارفرمايان براي استخدام نيروهاي جديد (22/06/90) 

 مراحل 9گانه معافيت بيمه‌اي کارفرمايان براي استخدام نيروهاي جديد
 

 

مراحل اجرايي 9 گانه ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي به منظور معافيت بيمه‌‌اي کارفرمايان براي توسعه اشتغال تعيين شد. مراحل اجرايي اعمال بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي به منظور استفاده کارفرمايان از معافيت بيمه‌اي در راستاي ايجاد و توسعه اشتغال تدوين شد. کارفرمايان براي برخورداري از اين موضوع بايد مراحل 9 گانه را طي کنند که به شرح زير است: 1- مراجعه کارفرمايان متقاضي استفاده از مزايايي (و) ماده 80 به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعي و ارائه مدارک لازم و تکميل فرم ثبت نام (فرم شماره1).2- بررسي فرم‌هاي ثبت نام و مدارک متقاضيان به منظور احراز شرايط لازم توسط نمايندگان تام‌الاختيار ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ادارات تامين اجتماعي. 3- ارسال درخواست کارفرمايان واجد شرايط به مراکزکاريابي و يا انجمن‌هاي صنفي کاريابي(در صورت وجود) جهت معرفي نيروي کار مورد نياز کارفرما (فرم شماره2). 4- معرفي نيروي کار ثبت نام شده نزد مراکز کاريابي به کارفرمايان تا چند برابر تعداد مورد نياز. 5- جذب نيروي کار مورد نياز توسط توسط کارفرمايان و اعلام مراتب به مراکز کاريابي. 6- ارسال فهرست کارفرمايان و نيروهاي جذب شده از طريق مراکز کاريابي به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي (فرم شماره2). 7- ارسال فهرست نهايي کارفرمايان به همراه نيروهاي جذب شده توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ادارات تامين اجتماعي جهت بررسي و اعمال تخفيفات (بيمه‌اي فرم شماره4). 8- ارسال فهرست اسامي کارفرمايان و جويندگان کار جذب شده از سوي ادارات تامين اجتماعي به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي (فرم شماره 5). 9- اعلام آمار نهايي کارفرمايان برخوردار از تخفيفات بيمه‌اي به همراه آمارنهايي جويندگان کار بکار گمارده شده از سوي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان‌ها به دفتر هدايت نيروي کار وکاريابي‌ها به گزارش فارس پيش از اين دستورالعمل اجرايي اين موضوع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده است.

1390/6/22 سه‌شنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بند اول بخش چهارم بخشنامه 7 مشترک فني و درآمد (19/04/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بند اول بخش چهارم بخشنامه 7 مشترک فني و درآمد
 

 

  حوزه فني و درآمد طي دستور اداري به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 7 مشترک فني و درآمد موضوع نحوه اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و آئين‌نامه اجرائي مواد 3 و 5 قانون فوق‌الذکر نظر واحدهاي اجرائي را به اصلاحيه ذيل جلب مي‌نمايد. با توجه به بند 3 مصوبه شماره 87670 مورخ 22/4/89 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور محترم موضوع اصل 127 قانون اساسي مبني بر اينکه ميانگين زيربناي مفيد واحدهاي احداثي در هر پروژه در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت هفتاد و پنج متر و در ساير شهرها يکصد متر مي‌باشد و طبق مصوبه شماره 27009 مورخ 10/2/90 ميانگين زير بناي تعداد واحدهاي مسکوني مسکن مهر در هر پروژه در شهر قم يکصد مترمربع تعيين گرديده است، لذا بند اول بخش چهارم بخشنامه مزبور به شرح فوق اصلاح مي‌گردد.

1390/4/19 يكشنبه
....
رأي شماره 139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري (19/04/90) 
1390/4/19 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوقها به صندوق تأمين اجتماعي و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه (19/04/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوقها به صندوق تأمين اجتماعي و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه
 

 

        حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 15 امور فني بيمه‌شدگان را به شرح زير اعلام نموده است:

به منظور تمرکز نمودن کليه ضوابط مربوط به چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوقهاي بازنشستگي به صندوق تأمين اجتماعي و بالعکس در اجراي قوانين و مقررات موضوعه و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه، توجه واحدهاي اجرايي را به رعايت دقيق مفاد اين بخشنامه جلب مي‌نمايد: بخش اول – چگونگي انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوق‌ها به صندوق تأمين اجتماعي قوانين مرتبط: 1 – قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي. 2 – قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/66 مجلس شوراي اسلامي. 3 – تغيير صندوق بازنشستگي در اجراي ماده "42" قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده "103" و بند "ب" ماده "28" قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه). مشمولين قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي: 4 – کليه افرادي که به واسطه يکي از حالات استعفاء اخراج، انفصال دائم، بازخريد خدمت (به استثناء بازخريد شده‌هاي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي که تاريخ اجراي احکام صادره بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور "14/12/66" باشد)، رابطه استخدامي آنان با موسسه محل خدمت يا صندوق متبوع قطع گرديده يا مي‌گردد و متعاقباً به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند. 5 – اشخاصي که طبق ضوابط قانوني به سبب انتقال، تغيير ساختار سازماني و يا تغيير وضع استخدامي مشترک صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند.

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمائید.

1390/4/19 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص حداکثر دستمزد روزانه مبناء کسر حق بيمه سال 1390 (28/02/90) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص حداکثر دستمزد روزانه مبناء کسر حق بيمه سال 1390
 

 

   معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي دستور اداري به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 9 دستمزد و با توجه به ميزان افزايش دستمزد مبناي کسر حق بيمه در سال 1390، بدينوسيله حداکثر دستمزد روزانه مبنائ کسر حق بيمه در سالجاري، هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 700/770 ريال اعلام مي‌گردد. لازم است واحدهاي اجرائي تابعه مراتب را به اطلاع کليه کارفرمايان رسانيده و به هنگام دريافت ليست و حق بيمه کارکنان کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي با رعايت ماههاي 31، 30 و 29 روزه اقدام نمايند.

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمائید.

1390/2/28 چهارشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بند 1/3 دستور اداري شماره 30380/52 مورخ 28/8/75 و رفع ابهام پيرامون نحوه پذيرش مدت حضور در جبهه بيمه‌شدگان جانباز (06/02/90) 
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بند 1/3 دستور اداري شماره 30380/52 مورخ 28/8/75 و رفع ابهام پيرامون نحوه پذيرش مدت حضور در جبهه بيمه‌شدگان جانباز 
حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي دستور اداري به شرح زير اعلام نموده است:
پيرو دستور اداري مشترک فني و درآمد به شماره 30380/52 مورخ 28/8/75 و بخشنامه شماره 6 مشترک فني و درآمد و اصلاحيه آن به شماره 57973/5010 مورخ 14/6/85 و طرح سئوالاتي پيرامون مرجع صادرکننده گواهي خدمت در جبهه و نحوه پذيرش مدت حضور بيمه‌شدگان جانباز در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل و همچنين چگونگي محاسبه و وصول حق بيمه متعلقه مقرر مي‌دارد به منظور ايجاد وحدت رويه با رعايت مفاد اين دستور اداري اقدام نمايند. 1 – به موجب دادنامه شماره 412 مورخ 18/5/88 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 1/3 دستور اداري صدرالذکر مغاير حکم صريح مقنن تشخيص داده و ابطال گرديده است و از طرفي حسب استعلام به عمل آمده از معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور، قانونگذار در تبصره 2 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و جانبازان و ... مصوب 1367 مراجع مجاز در خصوص صدور گواهي مدت حضور در جبهه‌هاي حق عليه باطل را تعيين و عملاً گواهي ديگر مراجع قانوني را نيز علاوه بر نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين ارتباط ملاک عمل دانسته است. بنابر اين در صورت صدور گواهي حضور در جبهه‌هاي حق عليه باطل از طريق ساير مراجع قانوني ذيربط از جمله توسط نيروهاي مسلح يا وزارت جهاد کشاورزي (صرفاً براي جهادگران وزارت جهاد سازندگي سابق) و ارائه آن توسط بيمه‌شدگان جانباز، گواهي‌هاي مذکور نيز مي‌بايست حسب مورد ملاک اقدام قرار گيرد و بر همين اساس در خصوص پذيرش مدت حضور در جبهه متقاضيان مربوطه اقدام شود. 2 – با توجه به اينکه به استناد ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي مدت حضور در جبهه (و مدت معالجه) بيمه‌شدگان جانباز با رعايت مفاد دستور اداري مشترک فني و درآمد به شماره 30380/52 مورخ 28/8/75 صورت مي‌پذيرد و به موجب قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن و همچنين قانون استفساريه قانون مزبور به ترتيب مصوب 30/1/83 و 28/3/85 مجلس شوراي اسلامي کليه بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مجاز به ارائه درخواست احتساب سوابق مدت حضور در جبهه يا مدت خدمت نظام وظيفه خود حسب قوانين مورد اشاره مي‌باشند و با در نظر گرفتن اينکه "قانون خاص مقدم" توسط "قانون عام موخر" نسخ نمي‌گردد، به استناد بند (ب) ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374، عنوان جانباز نه تنها به افرادي که در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته و دچار صدماتي شده‌اند اطلاق مي‌گردد بلکه به کليه افرادي که در جريان تکوين و شکوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند نيز اطلاق مي‌گردد، بنابر اين چنانچه افراد موصوف (بيمه‌شدگان جانباز) در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل (به صورت داوطلبانه يا در طول مدت خدمت نظام وظيفه) حضور داشته‌اند صرفاً مدت حضور در جبهه و مدت معالجه آنها (در صورت صدور گواهي از سوي مراجع ذيربط) با رعايت ماده 6 قانون فوق‌الذکر و پرداخت حق بيمه دوران مزبور توسط دستگاههاي ذيربط و يا دولت (حسب مورد) جزو سوابق خدمتي بيمه‌شدگان مربوطه با رعايت شرايط مقرر محسوب خواهد شد. 3 – ساير موارد: 1-3- احتساب سوابق ايام خدمت خارج از جبهه کليه بيمه‌شدگان اعم از جانباز و غيرجانباز و همچنين سوابق مدت حضور در جبهه و مدت خدمت نظام وظيفه بيمه‌شدگان غيرجانباز صرفاً با رعايت مفاد بخشنامه شماره 6 مشترک فني و درآمد و اصلاحات بعدي آن ممکن مي‌گردد. 2-3- چنانچه بابت احتساب سوابق مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بيمه‌شدگان جانباز قبلاً به طرق مندرج در اين دستور اداري اقدام نگرديده است و حق بيمه اشتباهاً از بيمه شده جانباز وصول گرديده، پس از تطبيق با مفاد دستور اداري شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 عيناً قابل استرداد مي‌باشد. 3-3- واحدهاي اجرايي مي‌بايست قبل از محاسبه حق بيمه مدت حضور در جبهه و يا خدمت سربازي مطابق قوانين مورد اشاره، بدواً با تفکيک و تطبيق سوابق پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان به منظور جلوگيري از همپوشاني و تداخل آن و همچنين رعايت ضوابط و مقررات قانوني مورد عمل اطمينان حاصل نموده سپس با ورود اطلاعات به سيستم مربوطه برگ پرداخت آن را صادر و به بيمه‌شده تسليم نمايند. به منظور تبيين و شفافيت بيشتر موضوع توجه واحدهاي اجرايي را به مثال‌هاي زير جلب مي‌نمايد: مثال 1 – بيمه شده‌اي از تاريخ 18/1/64 تا 18/1/66 به مدت 24 ماه خدمت نظام وظيفه خود را سپري نموده، ليکن در بخشي از مدت مذکور و حسب تأييد نيروي اعزام‌کننده مربوط (از تاريخ 1/2/65 لغايت 30/1/65) به مدت 9 ماه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته، لذا چنانچه بيمه شده مذکور به عنوان جانباز از سوي مرجع ذيصلاح معرفي گرديده باشد، در اين صورت نحوه احتساب سوابق خدمت دوره‌هاي مذکور به شرح زير قابل پذيرش خواهد بود. l مدت خدمت نظام وظيفه (ايام خارج از حضور در جبهه) از تاريخ 18/1/64 لغايت 31/1/65 و از 1/11/65 لغايت 18/1/66 در اجراي بخشنامه شماره 6 مشترک فني و درآمد صورت مي‌پذيرد. l مدت حضور در جبهه از تاريخ 1/2/65 لغايت 30/10/65 در اجراي دستور اداري شماره 30380/52 مورخ 28/8/75 انجام مي‌گردد. مثال 2 – چنانچه بيمه شده‌اي در فواصل زماني 1/1/62 لغايت 30/8/62، 1/5/63 لغايت 30/10/63، 1/2/64 لغايت 31/2/64 و 1/7/65 لغايت 30/7/65 به طور متناوب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته، ليکن در يکي از دوره‌هاي مذکور (فرضاً در تاريخ 30/10/63) در حين عمليات مجروح و به درجه جانبازي نايل گرديده باشد، در اين صورت احتساب سوابق خدمت کليه دوره‌هاي حضور در جبهه وي (قبل و يا بعد از جانبازي) در فواصل زماني ياد شده در اجراي دستور اداري شماره 30380/52 مورخ 28/7/75 قابل پذيرش خواهد بود. مثال 3 – بيمه شده‌اي در جريان تکوين و شکوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند انقلاب اسلامي و يا تعرض عوامل داخلي و خارجي قبلاً به افتخار جانبازي نائل گرديده و متعاقب آن به مدت 4 ماه (از تاريخ 1/8/59 لغايت 30/11/59) براي ايشان به عنوان مدت معالجه در نظر گرفته شده و مراتب نيز از طريق مرجع ذيصلاح (بنياد شهيد و امور ايثارگران) مورد تأييد قرار گرفته است. لذا چنانچه بيمه شده مذکور در تاريخ 18/7/63 به خدمت سربازي اعزام و در تاريخ 18/7/65 از خدمت مزبور ترخيص گرديده باشد، ليکن بخشي از خدمت نظام وظيفه خود را (از تاريخ 1/2/64 لغايت 30/9/64) در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته و سپري نموده باشد، در اينصورت احتساب سوابق خدمت دوره‌هاي مذکور در صورت تائيد نيروي اعزام‌کننده مطابق زير قابل پذيرش خواهد بود. l از تاريخ 1/8/59 لغايت 30/11/59 (مدت معالجه) و همچنين از تاريخ 1/2/64 لغايت 30/9/64 (مدت حضور در جبهه) براساس دستور اداري شماره 30380/52 مورخ 28/7/75 صورت مي‌پذيرد. l از تاريخ 18/7/63 لغايت 31/1/64 و از تاريخ 1/10/64 لغايت 18/7/65 (مدت خدمت نظام وظيفه) در اجراي بخشنامه شماره 6 مشترک فني و درآمد انجام مي‌گردد. مسئول حسن اجراي اين دستور اداري مديران کل، معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان، نامنويسي و حسابهاي انفرادي، درآمد حق بيمه و مستمريهاي استانها و مسئولين ذيربط در واحدهاي اجرائي خواهند بود.
1390/2/6 سه‌شنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارکنان دستگاههاي اجرايي (05/02/90) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارکنان دستگاههاي اجرايي 

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 1/58 مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي کارکنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند لذا لازم است واحدهاي اجرايي به نکات ذيل توجه نمايند: 1 – مفاد ماده 76 قانون تأمين اجتماعي در خصوص کارکنان مشمول قانون تأمين اجتماعي کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي قابل تسري است. تذکر: با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 76 قانون مذکور، زنان مشمول قانون تأمين اجتماعي که داراي آئين‌نامه استخدامي خاص بوده و مشمول قانون کار نمي‌باشند از شمول اين تبصره خارج مي‌باشند. 2 – نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي مشمولين اين بخشنامه مطابق با مفاد ماده 77 و تبصره ذيل آن خواهد بود. 3 – بخشنامه شماره 58 مستمريها از ابتداي سال 1390 تا پايان برنامه پنجم توسعه قابليت اجرا نخواهد داشت. 4 – به منظور شناسايي و تفکيک اطلاعات اين قبيل افراد لازم است در زمان صدور حکم برقراري مستمري فيلد "مستند قانوني" با محتواي "قانون برنامه پنجم توسعه" تکميل گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين، روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها در ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مي‌باشند.

1390/2/5 دوشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 (24/01/90) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 9 دستمزد را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير بخشنامه شماره 122518مورخ 23/12/89 وزارت کار و امور اجتماعي ارسال مي‌گردد. نظر به اينکه دستمزد عامل موثر در وصول حق بيمه و متقابلاً انجام تعهدات قانوني مي‌باشد، بنابر اين در جهت سياستگذاري منطقي و هماهنگي در واقعي‌تر کردن دستمزدها و ايجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدي، ميزان افزايش دستمزد مبناي کسر حق بيمه در سال 1389 به شرح ذيل اعلام و واحدهاي اجرائي مکلفند ضمن رعايت دقيق آن اطلاع‌رساني لازم را به کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي جهت رعايت دستمزدهاي اعلام شده صنف مربوطه انجام دهند.

1) حداقل دستمزد روزانه بيمه‌شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي (اجباري، اختياري، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار) در سال 1390 مبلغ 000/110 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. تبصره: دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين قانون بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/76 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي مربوطه در سال 1390 روزانه مبلغ 050/55 ريال (50 درصد حداقل دستمزد) تعيين و اعلام مي‌گردد. 2) رعايت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيکاراني که تاريخ وقوع بيکاري آنان از 1/1/1390 و به بعد مي‌باشد، الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيکاري آن دسته از مقرري‌بگيران سنوات قبل که در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1390 مي‌باشد، تا مبلغ حداقل دستمزد 1390 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود. 3) دستمزد مبناي کسر حق بيمه آن گروه از بيمه‌شدگان اختياري که مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1389 از رقم 000/101 ريال روزانه بيشتر مي‌باشد معادل 6 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بعلاوه 040/3 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1389 افزايش مي‌يابد و دستمزد جديد، مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1390 خواهد بود، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 100/110 ريال در سال 1390 کمتر نباشد. 4) ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1389 معادل 6 درصد بعلاوه رقم ثابت 040/3 ريال افزايش خواهد يافت. مزد شغل روزانه در سال 1390= (040/3+ 6% × آخرين مزد شغل روزانه در سال 1389) مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. 5) به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگاني که در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1390 دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (000/101 ريال) درج گرديده است، چنانچه در سال 1390 کارفرما ليست بيمه‌شدگان مذکور را ارسال نکند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترک کار آنها را اعلام ننمايد، بايد دستمزد آنها به شرح بند 4 تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي که ليست ارسال نشده قرار گيرد. 6) شاغلين فعاليتهاي که دستمزد مقطوع آنان طي بخشنامه‌هاي درآمد تعيين و اعلام شده است دستمزد مقطوع آنان به موجب مصوبه شماره 4975 مورخ 26/4/67 شورايعالي تأمين اجتماعي با توجه به مبلغ حداقل دستمزد سال 1390 و نسبتهاي تعيين شده افزايش مي‌يابد که جداول دستمزد مقطوع مربوطه توسط معاونت فني و درآمد ارسال خواهد شد. 7) نظر به اينکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌بوس و سواري بين شهري معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد شورايعالي کار، ساير رانندگان بين شهري معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل دستمزد مذکور تعيين شده است. لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذکور براي سال 1390 به ترتيب 110/121، 130/143 و 100/110 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. 8) با توجه به بخشنامه‌هاي 1.7/7 و 2/7 مشترک فني و درآمد به به شماره‌هاي 25552/5020 مورخ 7/4/89 و 28863/5020 مورخ 27/7/89 و 30203/5020 مورخ 15/9/89 و با در نظر گرفتن ماده "6" آئين‌نامه اجرائي شماره 42053/43040 مورخ 26/2/89 و بندهاي "2" و "3" آئين‌نامه اجرائي شماره 14283/45250 مورخ 24/6/89 مصوب هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه حق بيمه ساختماني واحدهاي مسکوني به ازاء هر مترمربع زيربنا براساس حاصلضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوبه شورايعالي کار در سال 1390 خواهد بود. 9) حق بيمه کارگران ساختماني موضوع بند 8 فوق‌الذکر در زمان اشتغال بر مبناي 7% حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 100/110 ريال در سال 1390 محاسبه و وصول خواهد شد. لازم به ذکر است تعيين دستمزد کارگران ساختماني با توجه به مهارتهاي شغلي آنان طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن پس از تصويب موضوع در هيأت مديره صندوق متعاقباً اعلام خواهد شد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان و درآمد استانها، روسا و مسئولين واحدهاي امور فني بيمه‌شدگان، درآمد حق بيمه شعب و همچنين شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين خواهند بود.

 

1390/1/24 چهارشنبه
....
بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانيزه سابقه و دستمزد بيمه شدگان (17/01/90) 
بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانيزه سابقه و دستمزد بيمه شدگان 
  حوزه معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي دستورالعمل شماره 37 انتقال مکانيزه را به شرح زير اعلام نموده است:
پيرو دستورات اداري شماره 33142/2044 مورخ 10/4/85، 418/5011 مورخ 9/7/87 و 62141/5000 مورخ 8/1/81 و در راستاي افزايش ضريب امنيت، بهبود و تسريع فرآيند درخواست، اعلام و بهره‌برداري از سوابق ‌بيمه‌شدگان همچنين حذف مکاتبات دستي و تشکيل پايگاه مرکزي اعلام سابقه و ايجاد امکان کنترل و نظارت ستادي بر امر جابجايي سوابق ودستمزد، نرم‌افزار دفتر درخواست ‌جمع‌آوري، انتقال، اعلام و وصول مکانيزه سوابق و دستمزد تهيه که واحدهاي اجرايي موظفند پس از نصب، من بعد مطابق مفاد اين دستورالعمل و راهنماي نرم‌‌افزار مربوطه اقدام نمايند. الف- گردش عمليات درخواست سابقه: 1- واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي مي‌بايست پس از مراجعه بيمه شده و تکميل فرم درخواست جمع‌آوري سوابق به عنوان مبناي ثبت اظهار بيمه‌شده (پيوست شماره 1) نسبت به بررسي اطلاعات هويتي مطابق شناسنامه و کارت ملي اقدام و پس از اطمينان از ارتباط بيمه‌پردازي (يا اينکه شعبه محل مراجعه آخرين شعبه پرداخت حق بيمه شخص مي‌باشد) در صورت عدم نامنويسي و يا نقص اطلاعات هويتي بيمه شده، عمليات نامنويسي يا اصلاح و تکميل هويت وي مطابق فرآيندهاي جاري انجام و سپس نسبت به ارجاع فرم مذکور به دبيرخانه شعبه جهت ثبت به عنوان (نامه وارده داخلي) اقدام گردد. 2- کارشناس مربوطه ‌مي‌بايست درخواستها را از طريق منوي نامنويسي و حسابهاي انفرادي/ حسابهاي انفرادي/ دفتر درخواست جمع‌آوري سابقه/ ارسالي/ کليد جديد ثبت نمايد. (جهت کل درخواستهاي بيمه شده طبق فرم، تنها يک شماره ثبت کافي است) (وضعيت دفتر درخواست در اين مرحله، ثبت درخواست) که در اين حالت با انتخاب کليد ارسال/ جديد کليه اظهارات مطابق درخواست را به طور کامل در سيستم ثبت و نسبت به تاييد تک تک رديفها اقدام نمايد. (وضعيت درخواست: تاييد کاربر) ضمنا نرم‌افزار قابليت ثبت درخواست براي کليه شعب و جهت هر شعبه کليه رديفهاي مربوطه را دارا مي‌باشد (در صورت وجود درخواست نيمه تمام، امکان ثبت درخواست جديد ميسر نخواهد بود) توجه: لازم است کارشناس مربوطه نسبت به تعيين تکليف درخواستهاي نيمه تمام اقدام و در صورت نياز به اصلاح، رديف مزبور را انتخاب و لغو تاييد نمايد. 3- مسئولين نامنويسي و حسابهاي انفرادي/ حسابهاي انفرادي موظفند پس از اطمينان از ثبت کليه اظهارات بيمه شده، درخواستهاي مربوطه را از طريق کليد "تاييد مسئول" تاييد نمايند. (وضعيت دفتر درخواست به "تاييد مسئول" تغيير ميکند). 4- ارسال فرم کاغذي درخواست جمع‌آوري سابقه به شعبه/ شعب نياز نبوده مع الوصف در موارد ضروري (در صورتيکه نياز به ارسال مستندات کاغذي و پرونده فني به شعبه درخواست شونده باشد) امکان چاپ فرم وجود دارد. تذکر: فرمهاي درخواست بيمه شدگان مي‌بايست توسط واحد امور فني بيمه شدگان در صورت وجود در پرونده فني بيمه شده و در غير اينصورت در زونکني جداگانه به ترتيب شماره بيمه بايگاني و نگهداري گردد. 5- پس از ثبت دفتر (کليه سطوح دسترسي و قابليتهاي مربوط به کليد "ثبت دفتر" در اين فرآيند توسط کارشناسان واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي انجام مي‌پذيرد) عمليات ارسال مکانيزه به سرور مرکزي نيز به صورت خودکار انجام مي‌پذيرد. (در اين مرحله وضعيت درخواست "ارسال" ميباشد). توضيح: چنانچه درخواستي به علت اختلالات سيستمي، قطع شبکه و ... ارسال نگردد کليد ارسال مکانيزه فعال بوده و درخواست در وضعيت تاييد مسئول باقي مانده و امکان ارسال مجدد آن از طريق کليد "ارسال مکانيزه" ميسر ميباشد. بعد از مرحله ثبت دفتر امکان حذف درخواست وجود نداشته لذا کارشناسان مي‌بايست مراحل مربوطه را به دقت تمام پيگيري نمايند. ب- اعلام و انتقال سوابق (اقدامات شعبه مقصد يا درخواست شونده) 1- مسئول نامنويسي و حسابهاي انفرادي مي‌بايست روزانه درخواستهاي رسيده از ساير شعب را از طريق منوي نامنويسي و حسابهاي انفرادي/ حسابهاي انفرادي/ دفتر درخواست جمع‌آوري سابقه/ رسيده/ کليد دريافت مکانيزه/ از سرور مرکزي دريافت (وضعيت درخواست: رسيده) و طبق توضيحات راهنماي کاربران اقدام نمايد. (وضعيت دفتر: ارجاع به کارشناس) 2- کارشناسان مربوطه مي‌بايست درخواستهاي رسيده را بررسي و پس از اطمينان از صحت اطلاعات، اعمال فرآيندهاي مربوط به شناسايي، تغييرات هويتي، کاربرگ نيمه تمام، ثبت کليه اسناد مربوط به ساماندهي، تبديل شماره بيمه، تائيد ليستهاي جاري و وجود پرونده فني و ... کنترلهاي لازم را انجام و سپس از طريق "کليد پاسخ" و با رعايت کليه ضوابط و مقررات نسبت به اعلام پاسخ به شعبه ذيربط مطابق راهنماي کاربران اقدام نمايند. 3- فرآيند جايگزين روش دستي "ارجاع در ارجاع": چنانچه بيمه شده فاقد سابقه باشد و از منوي فاقد اعلام سابقه گزينه (پرونده فني و سابقه نامبرده قبلا به شعبه ديگر منتقل شده است انتخاب و ارسال گردد (منظور از انتقال، انتقال مکانيزه و وجود سوابق اعلامي در سرور مرکز مي‌باشد) در اين حالت در منوي دفتر ارسال شعبه مبدا، رديف مربوطه با وضعيت "دريافت پاسخ" و از طريق گزينه دريافت/ وضعيت پاسخ با قابليت مشاهده کليه توضيحات ارسالي، رديف مذکور مختومه، و رديف جديدي ذيل همان مشخصات درخواست قبلي و با عنوان شعبه اوليه در سيستم توليد و وضعيت کلي اين درخواست در دفتر ارسال به ثبت درخواست تغيير مي‌يابد. کارشناسان واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي موظفند به صورت مستمر "دفتر ارسال" را بررسي، کنترل و پايش نموده و موارد مربوطه را تاييد و ارسال مکانيزه نمايند. تذکر: در مواردي که گزينه "نياز به مستندات" و يا "فاقد نياز به اعلام سابقه" انتخاب شده باشد لزومي به نامنويسي شماره بيمه و ارسال چاپ فرم کاغذي نيست مگر در موارد ضروري که نياز به ارسال مدارک باشد. 4- در صورتي که گزينه "اعلام سابقه" انتخاب شود منوي مربوطه اين امکان را به کاربر ميدهد تا علاوه بر اعلام سابقه چنانچه متقاضي داراي درخواستهاي متعدد بوده و برخي از اين درخواستها منجر به اعلام سابقه شده و برخي ديگر به دلايل ارسال پرونده مطالباتي کارگاه و يا ارسال پرونده فني به ساير شعب امکان اعلام سابقه ميسر نباشد اين موارد را مشخص و توضيحات مربوطه نيز در سيستم ثبت گردد. در صورت انتخاب اين وضعيت نيز همانند بند "3" درخواستي جديد در دفتر درخواست شعبه مبدا در رابطه با کارگاه مشخص شده ايجاد ميگردد. سيستم به درخواستهايي که منجر به اعلام سابقه ميگردد يک شماره سريال اختصاصي ميدهد که لازم است جهت نمايش رديف مربوطه در دفتر اعلام سابقه از اين شماره سريال در قسمت فيلترينگ/ جستجو دفتر استفاده تا رديف مربوطه که در دفتر مذکور ايجاد شده قابل نمايش به کاربر باشد. 5- نرم‌افزار به نحوي طراحي گرديده که از طريق کليد «شماره بيمه پاسخ» مي‌توان نسبت به اعلام سابقه با شماره بيمه‌اي غير از شماره بيمه مندرج در فرم درخواست اقدام نمود مشروط بر اينکه: 5-1- اطلاعات هويتي کاملا يکسان باشند 5-2- پرونده فني شماره بيمه انتخابي در شعبه موجود و وصول مکانيزه آن در بايگاني فني ثبت شده باشد. 6- ساير فرآيندهاي اعلام سابقه مي‌بايست مطابق روال گذشته اجرا و تا مرحله ثبت دفتر پاسخ انجام پذيرد و در صورت اتمام عمليات از طريق کليد «ارسال مکانيزه» در «کليد پاسخ» سابقه اعلام شده قابل ارسال به سرور مرکزي خواهد بود. تذکر 1- در صورتي که طي فرآيند اعلام سابقه بنابر دلايلي درخواست، حذف يا لغو تائيد گردد اختصاص شماره سريال جديد اعلام سابقه در اين دفتر امکانپذير نبوده و مي‌بايست از طريق کليد «پاسخ/ جديد» شماره سريال جديدي جهت ادامه کار دريافت گردد. تذکر 2- در خصوص آن دسته از درخواستهايي که پيش از نصب نرم‌افزار به صورت غير مکانيزه صورت پذيرفته مي‌بايست طبق روش قبل اقدام گردد. ج- دريافت پاسخ سابقه (وصول) اقدامات شعبه مبدا (درخواست کننده) 1- از آنجاييکه با اعلام سابقه گزارش مربوطه و يا ساير مدارک از جمله پرونده فني نيز به شعبه درخواست کننده ارسال ميگردد لذا مي‌بايست پس از دستور و ثبت آن در دبيرخانه و ارجاع به واحد بايگاني جهت ثبت وصول پرونده فني اقدام و سپس جهت مراحل بعدي به واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي تحويل گردد. 2- واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي مي‌بايست گزارش دريافتي را کنترل و جهت اطمينان از پاسخ مکانيزه از طريق دفتر ارسالي و با انتخاب شماره بيمه و با استفاده از کليد دريافت/ کليد دريافت پاسخ/ اطلاعات مربوطه را دريافت سپس از طريق کليد «کد ويژه» اطلاعات کد ويژه مندرج در گزارش کاغذي را در سيستم ثبت نمايد. در صورت رعايت کليه موارد مربوطه و تطابق هويتي و تائيد توسط مسئول حسابهاي انفرادي و يا مسئول نامنويسي و حسابهاي انفرادي اين اطلاعات به منوي «سوابق غير مکانيزه» به تفکيک کد کارگاه منتقل شده و با اعمال استخراج قابل بهره‌برداري خواهد بود. ضمنا کليه توضيحات مربوطه از طريق کليد «وضعيت پاسخ» قابل نمايش ‌مي‌باشند و در صورت عدم تائيد (عدم تائيد سوابق دريافتي، تشخيص غير واقعي بودن اين سوابق و ..) اين رکورد مختومه شده و قابل استخراج نخواهد بود. 3- فرآيند اعلام سابقه صرفا يکبار صورت گرفته و جهت دفعات بعد از اطلاعات موجود در سرور مرکزي بهره‌‌برداري ميگردد. و چنانچه نياز به ‌بهر‌ه‌برداري مجدد از سابقه موردنظر باشد (تغيير شعبه بهره‌برداري، استعلام مجدد سابقه که قبلا به ساير شعب اعلام گرديده و ..) شعبه نيازمند به دريافت سابقه، درخواستي را به شعبه اعلام کننده سابقه ارسال نموده و شعبه مربوطه مي‌بايست از طريق گزينه پاسخ، فاقد نياز به اعلام سابقه و با انتخاب عنوان پس از بررسي مجدد، سوابق اعلام شده طي نامه ...کماکان به قوت خود باقي است اين امکان را براي شعبه درخواست کننده سابقه فراهم مي‌نمايد. تا از اين اطلاعات بهره‌برداري نمايد در صورت دريافت اين پاسخ، رکورد سابقه مربوطه در منوي سوابق غير مکانيزه ايجاد و پس از طي مراحل مربوطه سوابق قابل بهره‌برداري خواهد بود. بديهي است پس از اخذ بازخوردهاي لازم در خصوص توقف ارسال گزارش چاپي سوابق، مراتب متعاقبا اعلام خواهد گرديد. د – عملکرد منوي انتقالي 1- با توجه به اينکه در حال حاضر، در خصوص آن دسته از سوابقي که واحد امور فني بيمه شدگان متقاضي ارسال پرونده فني و سابقه به ساير شعب مي‌باشد (بيمه شدگان خاص، مقرري بگيران بيکاري) مي‌بايست درخواست واحد داخلي ثبت و در دفتر اعلام سابقه مطابق روش قبل نسبت به اعلام سابقه اقدام و از طريق کليد "ارسال سوابق" ارسال مکانيزه سوابق به سرور مرکزي و تمهيدات لازم جهت شعبه ‌بهره‌بردار در برداشت اين سوابق انجام خواهد پذيرفت. شعبه دريافت کننده (شعبه مقصد) جهت استخراج و امکان بهره‌برداري از سوابق مي‌بايست از طريق "منوي انتقالي" کليد "جديد" نسبت به ثبت کليه اطلاعات خواسته شده توسط سيستم و درج کد ويژه در کليد مربوطه و با رعايت ساير موارد مطابق راهنماي نگارش اقدام نمايد. هـ - ساير موارد 1- سوابقي که از طريق اين نرم‌افزار دريافت ميگردد امکان اصلاح يا حذف آن در شعبه دريافت کننده ميسر نميباشد. 2- سرور نقل و انتقال سوابق به نحوي طراحي گرديده که امکان اخذ گزارشات آماري و نظارتي مربوط به امور نقل و انتقال سابقه را در سه سطح شعبه, استان و کشور دارا ميباشد. 3- ادارات کل استانها مکلفند به منظور نظارت بر انجام صحيح، دقيق و به موقع فرآيند اعلام سابقه در شعب تابعه (ارسال به موقع درخواستها، دريافت روزانه درخواستهاي رسيده و نيز اعلام سابقه در حداقل زمان ممکن) نسبت به بررسي گزارشات آماري مربوطه اقدام لازم معمول نمايند بديهي است کارشناسان استانها موظفند در بازديدهاي نظارتي اين مهم را مدنظر داشته و يکي از شاخصهاي موثر در ارزيابي عملکرد اداره کل و شعب تابعه خواهد بود. مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل اداره کل نامنويسي و حسابهاي انفرادي، مديران، معاونين بيمه‌اي، کارشناسان ارشد نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور فني بيمه شدگان، امور فني مستمريها، امور اداري، فرابري ‌داده‌هاي استانها و روسا و معاونين و فرابري داده‌هاي شعب، شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين و دفتر راهبري سيستمها خواهند بود
1390/1/17 چهارشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروههاي خاص جامعه (16/01/90) 
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروههاي خاص جامعه 
حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 8 مشترک فني و درآمد را به شرح زير اعلام نموده است:
در اجراي بند "ب" ماده "11" آئين‌نامه اجرائي ماده "7" قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و در راستاي تعميم و گسترش پوشش بيمه‌اي به گروههاي خاص جامعه شامل مددجويان و زنان سرپرست خانوار شهري تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور، مربيان مهدهاي کودک و کارکنان مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي سازمان بهزيستي کشور و با توجه به پرداخت بخشي از حق بيمه اينگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، توجه واحدهاي اجرائي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: بخش اول: الف – تعاريف: 1) زنان سرپرست خانوار: به زناني اطلاق مي‌شود که تحت پوشش کميته امداد امام خميني "ره" و سازمان بهزيستي کشور بوده و مسئوليت تأمين معاش مادي و نيازهاي معنوي خانواده را بر عهده داشته و تحت پوشش هيچ يک از صندوقهاي بازنشستگي نباشند. 2) مددجويان: مددجويان افرادي هستند که تحت پوشش کميته امداد امام خميني "ره" يا سازمان بهزيستي کشور بوده که در حرفه و شغل مورد نظر بصورت خويش‌فرما به کار اشتغال داشته باشند. 3) کارکنان مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي: کساني هستند که در مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي از سازمان بهزيستي کشور مجوز رسمي و معتبر داشته و فعاليت مي‌نمايند و تحت پوشش و نظارت کامل و مستمر سازمان ياد شده بوده و در قبال اشتغال از کارفرمايان، حقوق و مزد دريافت مي‌دارند. 4) مربيان مهدهاي کودک: به افرادي اطلاق مي‌شود که در مهدهاي کودک تحت پوشش و نظارت سازمان بهزيستي کشور اشتغال به کار داشته و به واسطه آن حقوق دريافت مي‌نمايند و يا راساً اداره مهدکودک را به عهده دارند. ب: نحوه پذيرش و ثبت‌نام متقاضي: در اجراي هماهنگي‌هاي بعمل آمده با سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جهت برخورداري از تسهيلات مقرر، سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني "ره" مکلف گرديده‌اند CD اطلاعات افراد واجد شرايط مربوط به هر يک از زنان سرپرست خانوار، مددجويان و مربيان مهدهاي کودک و کارکنان مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي را با در نظر گرفتن توزيع استاني به معاونت فني و درآمد صندوق تأمين اجتماعي ارسال تا از طريق سايت معاونت ياد شده در اختيار واحدهاي اجرائي قرار گيرد و واحدهاي اجرائي با مراجعه به آنلاين سام/صندوق پستي/مشاهده پيام با تطبيق اطلاعات و رعايت مقررات صندوق نسبت به پذيرش درخواست افراد ياد شده جهت بيمه نمودن آنان حسب مورد اقدام نمايند. بخش دوم: بيمه مددجويان، زنان سرپرست خانوار و مربيان مهدکودک خود مالک: 1) بيمه زنان سرپرست خانوار، مددجويان خود مالک مهدهاي کودک با توجه به مقررات مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام مي‌شود و در ساير مواردي که در اين بخشنامه مستثني نشده است عيناً ضوابط جاري مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ملاک عمل مي‌باشد. 2) معرفي مشمولين مطابق فرم ضميمه اين بخشنامه که الزاماً حاوي مشخصات هويتي، شغل و دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مي‌باشد از طريق مراجع ياد شده و يا واحدهاي تابعه آن صورت مي‌پذيرد. 3) واحدهاي اجرائي مکلفند بلافاصله پس از ثبت معرفي‌نامه و درخواست افراد معرفي شده طبق فرم شماره 1 پيوست آنان را برابر فرم شماره 4 پيوست بخشنامه 651 جايگزين امور فني بيمه‌شدگان جهت انجام معاينات پزشکي قبل از انعقاد قرارداد به پزشک معتمد معرفي نمايند. 4) واحدهاي اجرائي مي‌بايست بلافاصله پس از وصول نتيجه معاينات مربوطه، ضمن تعيين نرخ استحقاقي متقاضي، قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اين افراد را در سه نسخه طبق فرم پيوست شماره 2 تنظيم و نسخه اول را به بيمه شده ارائه، نسخه دوم در پرونده فني ضبط و نسخه سوم را در پايان هر ماه به مرجع معرفي کننده ارسال نمايند. 5) حداکثر شرط سني مشمولين اين بخشنامه براي مردان يا زنان 50 سال تمام تعيين مي‌گردد و چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذکور باشد پذيرش درخواست فرد معرفي شده مستلزم دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سني (50 سال) در صندوق تأمين اجتماعي خواهد بود. 6) دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين اين بخشنامه صرفاً براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار در هر سال خواهد بود. لذا پذيرش دستمزد بالاتر از حداقل دستمزد سالانه به هيچ عنوان مجاز نخواهد بود. 7) با توجه به نرخ قرارداد 37% حق بيمه متعلقه براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت مي‌گردد. 8) تاريخ شروع بيمه مشمولين همانند ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاريخ ثبت تقاضاي بيمه شده در دفتر واحدهاي اجرائي خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه مطابق مقررات مي‌بايستي واحد اجرائي مربوطه استحقاق يا عدم استحقاق فرد معرفي شده را بررسي و مراتب را به وي اعلام تا در صورت استحقاق نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق بيمه متعلقه ظرف مهلت مقرر اقدام گردد. 9) قرارداد بيمه مشمولين معرفي شده با توجه به هماهنگي به عمل آمده با کميته امداد امام خميني "ره" و سازمان بهزيستي کشور صرفاً جهت تعهدات بلندمدت مطابق شرايط فردي افراد و نتيجه معاينات پزشکي آنان و بدون درمان انجام مي‌گردد و متقاضياني که تمايل به بهره‌مندي از خدمات درماني صندوق را دارند مي‌بايست در خصوص درخواست آنان به صورت موردي از مراجع معرفي‌کننده استعلام و در صورت موافقت، با انعقاد قرارداد جديد و پرداخت کل حق سرانه درمان مربوطه از تاريخ ثبت موافقت‌نامه مرجع مربوطه در دفتر واحد اجرائي از خدمات درماني صندوق با رعايت ساير شرايط مقرر برخوردار خواهند شد. 10) زنان سرپرست خانوار، مددجويان و مربيان خود مالک مهدهاي کودک که به واسطه اشتغال آنان در گروههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي از طريق کارفرمايان جهت آنان ليست حق بيمه ارسال و حق بيمه پرداخت مي‌گردد مادامي که وضعيت اشتغال آنان پايدار باشد از شمول اين بخشنامه خارج خواهند بود و مطابق مقررات عام قانون تأمين اجتماعي حق بيمه آنان وصول مي‌گردد. 11) با توجه به توافقات فيمابين در خصوص نحوه بيمه زنان سرپرست خانوار، مددجويان و مربيان خود مالک مهدهاي کودک، واحدهاي اجرائي مکلفند نسبت به صدور برگه پرداخت حق بيمه از تاريخ شروع بيمه در مرحله اول اقدام و برگه‌هاي پرداخت صادره را جهت پرداخت حق بيمه به طور يکجا در دوره مشخص و يکسان به مراجع معرفي‌کننده ارسال تا در مهلت قانوني نسبت به پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده اقدام نمايند. 12) واحدهاي اجرائي مکلفند در آغاز هر فصل قبل از انقضاي مهلت پرداخت حق بيمه، برگه‌هاي پرداخت حق بيمه کليه مشمولين را صادر و به همراه يک نامه به طور يکجا به مراجع مربوطه ارسال نموده تا معادل مبالغ برگه‌هاي دريافتي نسبت به واريز وجه آن در مهلت مقرر به حساب صندوق اقدام گردد. 13) چنانچه هر يک از معرفي‌شدگان بنا بر اعلام مراجع معرفي‌کننده از شمول اين طرح خارج شوند، مي‌توانند از پايان دوره‌اي که حق بيمه آن دريافت شده با پرداخت کل حق بيمه براساس ضوابط قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و يا در صورت اشتغال مطابق مقررات عام قانون تأمين اجتماعي نسبت به تداوم بيمه‌پردازي خود اقدام نمايند. بخش سوم: بيمه مربيان مهدهاي کودک و کارکنان مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي: 1 – مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي مهدهاي کودک که داراي کارکنان واحد شرايط بندهاي 3 و 4 قسمت "الف" بخش اول اين بخشنامه مي‌باشند مي‌بايست مشخصات اينگونه افراد را به واحد اجرائي مربوطه اعلام و واحد اجرائي مکلف است مشخصات هويتي و اطلاعات اعلام شده از سوي کارفرما را با اطلاعات موجود در سايت معاونت فني و درآمد تطابق داده و آنان را در سيستم مربوطه ثبت‌نام و ستاره‌دار نمايند. 2 – کارفرمايان مراکز و مهدهاي کودک ياد شده مکلفند با رعايت مواد 28 و 39 قانون تأمين اجتماعي نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل که رابطه کارگري و کارفرمايي با کارفرما داشته و حقوق دريافت مي‌دارند اقدام نمايند. 3 – در صورتي که کارفرما نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه اينگونه افراد در مهلت مقرر قانوني مندرج در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي اقدام نمايد، معادل 72/7 حق بيمه متعلقه سهم بيمه شده براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي کار از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت مي‌گردد. تبصره 1: معادل 3 درصد بيمه بيکاري اينگونه افراد در صورت شمول قانون کار طبق قانون بيمه بيکاري از کارفرماي مربوطه به همراه ليستهاي ارسالي قابل وصول خواهد بود. تبصره 2: حسب تصميمات متخذه در جلسه مورخ 12/10/89 فيمابين صندوق و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مقرر گرديده برخورداري افراد ياد شده از حق بيمه سهم دولت که از منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت مي‌گردد، همانند سهم يارانه در نظر گرفته بابت بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع بخش دوم اين بخشنامه انجام پذيرد. بخش چهارم: ساير موارد: 1 – جهت ضابطه‌مند نمودن امور در صورتي که متقاضيان موضوع بخش دوم اين بخشنامه بعد از تاريخ 1/1/1388 تا تاريخ ثبت درخواست به هر طريقي نزد صندوق تأمين اجتماعي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بوده از شمول اين بخشنامه خارج مي‌باشند. ضمناً چنانچه متقاضي سابقه پرداخت حق بيمه خود را بعد از تاريخ ياد شده کتمان نمايد، به محض اطلاع صندوق، از شمول برخورداري از يارانه‌ها خارج و حق بيمه پرداختي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از وي مسترد و خسارات قانوني مطابق با مواد مندرج در قانون تأمين اجتماعي از فرد اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است اينگونه افراد در صورت تمايل مي‌تواند شخصاً با پرداخت کل حق بيمه نسبت به ادامه بيمه‌پردازي خويش اقدام نمايد. 2 – بعد از تاريخ مذکور به منظور تفکيک بيمه‌شدگان مددجو، زنان سرپرست خانوار و مربيان خودمالک مهدهاي کودک از ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، واحدهاي اجرائي مکلفند نسبت به ثبت نوع بيمه افراد متقاضي (مددجويان، زنان سرپرست خانوار مشمول يارانه و مربيان خود مالک مهدهاي کودک خود مالک مشمول يارانه) در سيستم اقدام نمايند. 3 – با توجه به صورتجلسات نحوه اجرائي کردن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به تاريخ 13/10/89 و همچنين نامه شماره 2164 مورخ 22/10/89 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، واحدهاي اجرائي مي‌بايستي با رعايت تعداد و توزيع استاني و تطبيق اطلاعات افراد معرفي شده با CD اطلاعات ارسال شده نسبت به نام‌نويسي اقدام نمايند. 4 – با توجه به اينکه پرداخت بخشي از حق بيمه از محل منابع حاصله از هدفمندسازي توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها انجام مي‌گيرد. لذا اعمال معافيت بخشي از حق بيمه به افراد ياد شده منوط به پرداخت حق بيمه مزبور از طريق سازمان ياد شده و با توجه به عملکرد ماهيانه صندوق تأمين اجتماعي خواهد بود. 5 – شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مکلف است در اسرع وقت نرم‌افزار مربوطه را با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و با ايجاد تغييرات لازم در سيستم وصول حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و کارگاههاي مراکز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي و مهدهاي کودک به گونه‌اي طراحي نمايد که امکان تهيه گزارش‌هاي آماري مربوط به مشمولين اين بخشنامه فراهم گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان، درآمد حق بيمه، نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور فني مستمريها، امور مالي، دفتر آمار و محاسبات بيمه‌اي، کارشناسان فرابري داده‌هاي ادارات کل استانها، روسا و معاونين بيمه‌اي، مسئولين ذيربط شعب اجرائي و نيز شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين خواهند بود.
1390/1/16 سه‌شنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارگران دستگاههاي اجرايي در مشاغل سخت و زيان‌آور (08/08/89) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارگران دستگاههاي اجرايي در مشاغل سخت و زيان‌آور 

  حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 2/49 مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به مفاد تصويبنامه شماره 124610/ت44547ک مورخ 6/6/1389کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مبني بر اصلاح تبصره ماده (1) آئين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام – موضوع تصويبنامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 هيأت وزيران توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: 1 – مشاغل مورد ادعاي کليه کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدي آن که شاغل در دستگاههاي اجرايي (وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي، شهرداريها، بانکها و سازمانهايي که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است) مي‌باشند قابل طرح در کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني بوده و در مورد بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور مشمول تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون و آئين‌نامه مربوطه با رعايت ساير مقررات جاري خواهند بود. 2 – درخواست بازنشستگي کارمندان و ساير کارکنان دستگاههاي اجرايي مذکور که مشمول قانون کار نبوده و داراي آئين‌نامه استخدامي خاص مي‌باشند مي‌بايست همچنان بر مبناي تبصره (2) ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و حوادث ناشي از کار و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1385 هيأت وزيران (موضوع بخشنامه 46 مستمريها) مورد رسيدگي قرار گيرند. 3- به منظور حسن نظارت و اجراي قانون و مقررات جاري لازم است وفق جزء (2) بند (ب) بخشنامه 49 مستمريها نسخه‌اي از گزارشات کارشناسان بررسي‌کننده مشاغل بيمه‌شدگان در کميته‌هاي استاني، ضميمه آراء صادره از سوي کميته‌هاي مذکور در پرونده فني بيمه‌شدگان ضبط گردد. 4 – مکاتبات و بخش‌هايي از دستورات اداري و بخشنامه‌هاي مغاير با اين دستور از تاريخ صدور اين بخشنامه "کان‌لم‌يکن" تلفي مي‌گردند. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين، روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها در ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب مي‌باشند.

 

1389/8/8 شنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) (30/05/89) 
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) 
مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 668 فني را به شرح زير اعلام نموده است:
در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) مصوب 18/5/88 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب 22/9/88 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي دولت الکترونيک (به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) که در تاريخ 3/11/88 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است به پيوست تصوير قانون و آئين‌نامه مربوطه ارسال مي‌گردد و مقرر مي‌دارد واحدهاي اجرائي به شرح ذيل اقدام نمايند. الف ـ تعاريف و اصطلاحات: قانون: قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) مصوب 18/5/88 مجلس شوراي اسلامي. فرش: قالي، قاليچه و گبه. صنايع دستي شناسه‌دار (کددار): صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار (کددار). ب ـ مشمولان: شاغلان در مشاغل قالي، قاليچه و گبه و صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار، تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله‌کشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي و شاغلين خانگي و يا پاره وقت که داراي مجوز فعاليت يا کارت شناسايي معتبر از وزارت بازرگاني و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌باشند. ج ـ مراجع معرفي‌کننده: وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پس از شناسايي و معرفي متقاضيان واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و اخذ کارت مهارت فني معتبر از سازمان مربوطه نسبت به معرفي مشمولان طبق فرم پيوست شماره "1" به همراه تصوير کارت مذکور به واحدهاي اجرائي ذيربط اقدام مي‌نمايند. بديهي است واحد اجرائي مي‌بايست نسبت به تطبيق تصوير کارت مهارت فني با اصل آن اقدام نموده و اطلاعات لازم را در سيستم مکانيزه ذخيره نمايد. تذکر 1: اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي مرتبط داراي مجوز از وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌توانند نسبت به معرفي واجدين شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور اقدام نمايند که در نهايت معرفي مشمولان به واحدهاي اجرائي ذيربط به عهده وزارت و سازمان مذکور خواهد بود. تذکر 2: کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون مذکور مي‌توانند به منظور بهره‌مندي از معافيت حق بيمه سهم کارفرمائي (20%) بابت فرد داراي کارت مهارت فني معتبر، مدارک مربوطه را به باجه دريافت شعبه ذيربط ارائه نمايند تا نسبت به ثبت و ذخيره اطلاعات مربوط به کارت مذکور در سيستم مکانيزه و ارسال مدارک به بايگاني فني جهت درج در پرونده بيمه شده اقدام گردد. د ـ شرايط پذيرش درخواست مشمولين: 1 ـ حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 15 سال و حداکثر 50 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفتر واحد اجرائي مي‌باشد. 2 ـ پذيرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضي که در زمان ارائه تقاضا بيش از 50 سال سن داشته باشد موکول به احراز شرايط ذيل خواهد بود: 1ـ2ـ در زمان تقاضا سن متقاضي از 55 سال تمام بيشتر نباشد. 2ـ2ـ حق بيمه مربوط به سالهاي مازاد بر 50 سال سن را به طور يکجا بپردازد. 3ـ2ـ از تاريخ پذيرش تقاضا توسط سازمان تأمين اجتماعي (انعقاد قرارداد) تا تاريخ پرداخت حق بيمه بيش از يک ماه فاصله ايجاد نشده باشد. 4ـ2ـ هر فرد صرفاً يک بار مي‌تواند متقاضي استفاده از امکان پرداخت حق بيمه مازاد بر 50 سال بصورت يکجا شود. 5 ـ2ـ سوابق بيمه‌پردازي مشمولان اين بخشنامه به حداکثر سن موضوع اين بند اضافه مي‌شود. هـ ـ نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و وصول حق بيمه: 1 ـ ارائه درخواست مطابق فرم پيوست شماره "2" توسط متقاضي و ثبت آن در دفتر شعبه صورت مي‌پذيرد. 2 ـ واحد اجرائي مربوطه موظف است بلافاصله پس از ثبت تقاضا در دفتر شعبه استحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را از لحاظ سن و سابقه بررسي و در صورت احراز شرايط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد طبق فرم پيوست شماره "3" اقدام نمايد. چنانچه بين تاريخ درخواست متقاضي تا تاريخ پرداخت حق بيمه (پس از انعقاد قرارداد) بيش از سه ماه فاصله ايجاد نگردد، وصول حق بيمه و پذيرش سوابق از تاريخ انعقاد قرارداد بلامانع مي‌باشد. سوابق اين گروه از بيمه‌شدگان با عنوان "قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار ـ انفرادي" و کد 52 در سيستم مکانيزه ايجاد و ذخيره مي‌گردد. 3 ـ پرداخت حق بيمه همه ماهه رأساً توسط بيمه شده انجام گرفته و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرين روز ماه بعد خواهد بود. بيمه شده مي‌تواند حتي‌الامکان نسبت به پرداخت حق بيمه سه ماه آتي با توجه به اعتبار کارت مهارت فني برابر مقررات مربوطه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر، چنانچه بين آخرين ماه پرداخت حق بيمه تا تاريخ پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نگردد، قرارداد منعقده معتبر بوده و پرداخت حق بيمه ماه مربوطه با رعايت ساير مقررات بلامانع مي‌باشد. در صورتي که پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر انجام نشود با حفظ سوابق قبلي، پرداخت حق بيمه متوقف و برقراري مجدد آن منوط به ارائه تقاضاي کتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود. تذکر: در خصوص بافندگان قالي، قاليچه و گبه که در کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 شاغل مي‌باشند مطابق ماده "36" قانون اخيرالذکر اقدام خواهد شد. و ـ مبناي محاسبه و نرخ حق بيمه: 1 ـ مبناي محاسبه حق بيمه براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي کار تعيين مي‌گردد و در صورتي که مشمولان، متقاضي پرداخت حق بيمه بر مبناي دستمزد بيش از حداقل باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مابه‌التفاوت حداقل دستمزد تا دستمزد تعيين شده، توسط بيمه شده بلامانع خواهد بود. 2 ـ نرخ حق بيمه مشمولان به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 مي‌باشد. بيست درصد حق بيمه سهم کارفرمايي توسط دولت و هفت درصد نيز توسط بيمه شده پرداخت خواهد شد. ز ـ نحوه پرداخت حق بيمه و چگونگي بهره‌مندي از تعهدات قانوني: 1 ـ پرداخت حق بيمه مشمولين به صورت انفرادي با ارائه تقاضاي کتبي و تنظيم قرارداد انجام مي‌گردد و شروع پرداخت حق بيمه از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود. 2 ـ بيمه‌شدگاني که بصورت انفرادي حق بيمه پرداخت مي‌نمايند از شمول قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 خارج مي‌باشند. بنابر اين از مقرري بيمه بيکاري نيز برخوردار نخواهند شد. 3 ـ حق بيمه مشمولاني که داراي کارفرما مي‌باشند توسط کارفرما پرداخت مي‌گردد. با توجه به اينکه اين گروه از بيمه‌شدگان مشمول قانون بيمه بيکاري مي‌باشند، پرداخت 3% حق بيمه بيکاري مقرر توسط کارفرما الزامي بوده و از مزاياي مربوطه نيز برخوردار خواهند شد. 4 ـ شرايط برقراري و ميزان تعهدات کوتاه مدت، مستمريهاي بازنشستگي، بازماندگان، ازکارافتادگي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود. 5 ـ تأمين اعتبار دفاتر درماني بيمه‌شدگان انفرادي حداکثر تا پايان دوره پرداخت حق بيمه خواهد بود و در خصوص بيمه‌شدگان گروهي همانند ساير بيمه‌شدگان اجباري اقدام مي‌گردد. بديهي است مشمولين اين بخشنامه از پرداخت فرانشيز معاف مي‌باشند. ساير موارد: 1 ـ حوادث ناشي از کار موضوع اين بخشنامه عبارت است از حوادثي که در ارتباط با حرفه بافندگي قالي، قاليچه و گبه و همچنين صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار (کددار)، با تشخيص سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه شده حادث مي‌گردد. 2 ـ بيمه‌شدگان موضوع قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/1376 مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند ضمن استقرار بيمه‌پردازي به منظور استفاده از مزاياي اين بخشنامه ظرف 3 ماه نسبت به اخذ کارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و ارائه آن به سازمان، مطابق مفاد بند "ج" اين بخشنامه اقدام نموده که در صورت احراز شرايط مقرر، قرارداد جديد منعقد و مطابق ضوابط جاري حق بيمه پرداخت خواهد شد. تذکر: ادامه پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگاني که فعلاً تمايل به استمرار بيمه‌پردازي خود طبق مقررات قبلي را دارند بلامانع مي‌باشد. 3 ـ سوابق مشمولان قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/1376 مجلس شوراي اسلامي که از شمول قانون مذکور خارج شده و به نحوي از انحاء مشمول قانون تأمين اجتماعي و يا قانون مورد بحث قرار گرفته‌اند، با درخواست بيمه شده و با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه مربوطه براساس بند 3 صورتجلسه سيصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 5/11/87 شورايعالي تأمين اجتماعي (موضوع دستور اداري شماره 411/5000 مورخ 7/2/88 حوزه فني و درآمد)، جزء سنوات قابل قبول آنان در اجراي قانون تأمين اجتماعي محسوب مي‌شود. در غير اين صورت سابقه آنان به نسبت 5% سنوات پرداخت حق بيمه منظور بهره‌مندي از تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي ملاک عمل خواهد بود. 4 ـ با توجه به ماده 12 آئين‌نامه اجرائي قانون مربوطه، اجراي اين بخشنامه در سالجاري و سالهاي بعد منوط به تأمين اعتبار در قوانين بودجه سالانه کشور و واريز آن به حساب سازمان مي‌باشد. 5 ـ شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مکلف است نسبت به طراحي و ساخت سيستم مکانيزه مربوطه اقدام نموده، به طوري که ضمن اخذ فيش پرداخت حق بيمه، تعداد مشمولين، 7% سهم بيمه شده و 20% سهم کمک دولت در گزارش وصولي به طور جداگانه منعکس و در حداقل زمان نسبت به نصب آن جهت اجراي کامل اين بخشنامه در واحدهاي اجرايي با همکاري ادارات کل تخصصي ذيربط و دفتر راهبري سيستم‌ها اقدام نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل و معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بيمه، امور فني بيمه‌شدگان، نامنويسي و حسابهاي انفرادي و امور فني مستمريهاي ادارات کل استانها و روسا و معاونين و مسئولين واحدهاي ذيربط در شعب خواهند بود.

1389/5/30 شنبه
....
ابلاغ بخشنامه بيمه كارگران ساختماني (09/05/89) 

 ابلاغ بخشنامه بيمه كارگران ساختماني

سازمان تأمين‌اجتماعي با ارسال بخشنامه‌اي به واحدهاي اجرائي اين سازمان، ضوابط اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را ابلاغ كرد. براساس اين بخشنامه، كارگر ساختماني به فردي كه به نحوي در رابطه با ايجاد، توسعه، تجديدبنا، تعميرات اساسي و تخريب ساختمان به طور مستقيم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاصي از نظر بيمه و بازنشستگي نمي‌باشد و با داشتن كارت مهارت معتبر از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مي‌تواند با ارائه مدارك و مستندات (كارت مهارت، كدملي و...) نسبت به بيمه‌پردازي خود اقدام نمايد. كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسساتي كه عمليات ساختماني انجام كار در آن با انعقاد قرارداد به پيمانكار واگذار مي‌شود، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها، بانك‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه، كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اينكه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند باتوجه به اينكه مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاه‌ها، پروانه تأسيس يا بهره‌برداري صادره از سوي وزارت صنايع و معادن مي‌باشد، از شمول قانون فوق خارج مي‌باشند و حق‌بيمه كارگران پيمانكار يا مؤسسات يادشده كماكان مطابق قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 54 و اصلاحات بعدي آن و براساس مواد 28 و 38 قانون تأمين‌اجتماعي وصول خواهد شد. درنتيجه حق بيمه‌اي كه اشخاص مذكور به هنگام دريافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند، جنبه علي‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق‌بيمه مربوطه طبق قانون تأمين‌اجتماعي مبالغ پرداختي بابت بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به حساب آنها منظور و از حق‌بيمه محاسبه شده كسر مي‌شود. در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق‌بيمه براي هر مترمربع سطح زيربنا نمايند و در اين خصوص صاحب پروانه طي فرم مربوطه به شعبه تأمين‌اجتماعي معرفي و پس از دريافت رسيد پرداخت، حق‌بيمه متعلقه را به حسابي كه شعب تأمين‌اجتماعي اعلام مي‌نمايند واريز تا از طريق شهرداري يا ساير مراجع ذي‌ربط نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام شود. همچنين مراجع صدور پروانه درصورت احراز هرگونه تخلف در اين هزينه علاوه بر آنكه مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود با آنان طبق قوانين و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. نرخ حق بيمه قابل پرداخت به ازاي هر مترمربع ساختمان كه برابر حاصل ضرب حق‌بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي‌عالي كار در سال صدور پروانه است، تعيين مي‌شود. ميزان حق‌بيمه سهم كارفرما، نيز به ازاي هر پروانه ساختماني كه از حاصل ضرب نرخ حق‌بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه است، به دست مي‌آيد. جدول ضرايب حق‌بيمه واحدهاي ساختماني به ازاي هر مترمربع زيربنا

بيش از 150 مترمربعبيش از 75 تا 150 مترمربع75 مترمربع و كمترميانگين زيربناي هر واحد
ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع (ارقام به ريال)
9/2 درصد5/2 درصد2/2 درصد000/10 و كمتر
3/3 درصد1/3 درصد7/2 درصدبيش از 000/10 تا 000/50
8/3 درصد6/3 درصد3/3 درصدبيش از 000/50 تا 000/200
4 درصد4 درصد4 درصد000/200 و بيشتر

در مناطقي كه ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع مشخص نشده باشد و يا فاقد ارزش معاملاتي باشد، حق‌بيمه سهم كارفرما به ازاي هر مترمربع مربوط به پروانه ساختماني براساس نرخ ساير مناطق مشابه كه قيمت روز آنها معادل هم مي‌باشد، محاسبه خواهد شد. شايان ذكر است نحوه محاسبه حق‌بيمه واحدهايي كه در مناطق كمتر توسعه‌يافته، براساس مصوبات دولت ايجاد مي‌شوند از 50 درصد حق‌بيمه محاسبه شده سهم كارفرمايي معاف خواهند بود. كارگران ساختماني پس از ثبت‌نام و ارائه كدملي و تكميل مدارك شناسايي با پرداخت حق‌بيمه با نرخ 7 درصد مشمول قانون مذكور هستند و مي‌بايست حق‌بيمه هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به شعب تأمين‌اجتماعي پرداخت كنند. تعهدات قانوني قابل ارائه به كارگران ساختماني، حمايت دربرابر حوادث و بيماري‌ها، پرداخت غرامت دستمزد، پرداخت مستمري ازكارافتادگي، بازنشستگي و فوت مي‌باشد كه بيمه‌شده درصورت احراز شرايط مي‌تواند از اين مزايا استفاده كند.
1389/5/9 شنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه سال 1389 (24/01/89) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه سال 1389

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي فهرست دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه سال 1389 براي شهرهاي کمتر از 500 هزار نفر جمعيت و شهرهاي بيشتر از 500 هزار نفر جمعيت اعلام کرد.

 

1389/1/25 چهارشنبه
....
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 (21/01/89) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 

مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 22322/5020 مورخ 8/1/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/88 وزارت کار و امور اجتماعي ارسال مي‌گردد. نظر به اينکه دستمزد عامل موثر در وصول حق بيمه و متقابلاً انجام تعهدات قانوني مي‌باشد، بنابر اين در جهت سياستگذاري منطقي و هماهنگي در واقعي‌تر کردن دستمزدها و ايجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدي، ميزان افزايش دستمزد مبناي کسر حق بيمه در سال 1389 به شرح ذيل اعلام و واحدهاي اجرائي مکلفند ضمن رعايت دقيق آن اطلاع‌رساني لازم را به کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي جهت رعايت دستمزدهاي اعلام شده صنف مربوطه انجام دهند.

1) حداقل دستمزد روزانه بيمه‌شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي (اجباري – اختياري – صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در سال 1389 مبلغ 000/101 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. 2) رعايت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيکاراني که تاريخ وقوع بيکاري آنان از 1/1/1389 و به بعد مي‌باشد، الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيکاري آن دسته از مقرري‌بگيران سنوات قبل که در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1389 مي‌باشد، تا مبلغ حداقل دستمزد 1389 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود. 3) دستمزد مبناي کسر حق بيمه آن گروه از بيمه‌شدگان اختياري که مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1388 از رقم 840/87 ريال روزانه بيشتر مي‌باشد معادل 7 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بعلاوه 011/7 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1388 افزايش مي‌يابد و دستمزد جديد، مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1389 خواهد بود، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 000/101 ريال در سال 1389 کمتر نباشد. 4) ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1388 معادل 7 درصد بعلاوه رقم ثابت 7011 ريال افزايش خواهد يافت. مزد شغل روزانه در سال 1389= (7011+ 7% × آخرين مزد شغل روزانه در سال 1338) مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. 5) به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگاني که در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/89 دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (87840 ريال) درج گرديده است، چنانچه در سال 1389 کارفرما ليست بيمه شدگان مذکور را ارسال نکند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترک کار آنها را اعلام ننمايد، بايد دستمزد آنها به شرح بند 4 تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي که ليست ارسال نشده قرار گيرد. 6) شاغلين فعاليتهاي که دستمزد مقطوع آنان طي بخشنامه‌هاي درآمد تعيين و اعلام شده است دستمزد مقطوع آنان به موجب مصوبه شماره 4975 مورخ 26/4/67 شورايعالي تأمين اجتماعي با توجه به مبلغ حداقل دستمزد سال 1389 و نسبتهاي تعيين شده افزايش مي‌يابد که جداول دستمزد مقطوع مربوطه توسط معاونت فني و درآمد ارسال خواهد شد. 7) نظر به اينکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌بوس و سواري بين شهري معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد شورايعالي کار، ساير رانندگان بين شهري معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل دستمزد مذکور تعيين شده است. لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذکور براي سال 89 به ترتيب 100/111، 300/131 و 000/101 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. ضمناً در صورت تغيير اصلاح قانون ياد شده مراتب به واحدهاي اجرائي ابلاغ خواهد شد. 8) با توجه به بخشنامه شماره يک طرح ساماندهي بخشنامه‌ها و دستورات حوزه فني و درآمد به شماره 40815/5000 مورخ 21/4/83 که ميزان حق بيمه اجباري کارگران ساختماني تا 100 متر مربع زيربنا معادل 3 درصد حداقل دستمزد روزانه و از 100 مترمربع به بالا به ميزان 4% حداقل مزد روزانه تعيين شده است، لذا با عنايت به حداقل دستمزد سال 89 ميزان حق بيمه هر متر مربع زير بنا تا 100 متر مربع مبلغ 030/3 ريال و از 100 مترمربع به بالا مبلغ 040/4 ريال تعيين مي‌گردد. ضمناً در صورت ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرائي قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني نحوه اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمهداي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان و درآمد استانها، روسا و مسئولين واحدهاي امور فني بيمه‌شدگان، درآمد حق بيمه شعب و همچنين شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين خواهند بود.

1389/1/21 شنبه
....
حداقل دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 89 اعلام شد (16/01/89) 

حداقل دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 89 اعلام شد

براساس اعلام سازمان تامين اجتماعي، حداقل دستمزد روزانه مبناي کسر حق بيمه مشمولين قانون تامين اجتماعي براي سالجاري مبلغ 101 هزار ريال تعيين شد. سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد: رعايت حداقل دستمزد مبناي کسر حق بيمه تعيين شده در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيکاراني که تاريخ وقوع بيکاري آنان از 1/1/89 و به بعد مي‌باشد، الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيکاري آن دسته از مقرري‌بگيران سنوات قبل که در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 89 است، تا مبلغ حداقل دستمزد 1389 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود. همچنين دستمزد مبناي کسر حق بيمه آن گروه از بيمه‌شدگان اختياري که مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1388 از رقم 87 هزار و 840 ريال روزانه بيشتر است معادل 7 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بعلاوه 7 هزار و 11 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1388 افزايش مي‌يابد و دستمزد جديد، مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1389 خواهد بود، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 101 هزار ريال در سال 1389 کمتر نباشد. ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1388 معادل 7 درصد بعلاوه رقم ثابت 7011 ريال افزايش خواهد يافت. مزد شغل روزانه در سال 1389- ( 7011+ 7% × آخرين مزد شغل روزانه در سال 88) مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگاني که در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/89 دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (87840 ريال) درج شده است، چنانچه در سال 1389 کارفرما ليست بيمه شدگان مذکور را ارسال نکند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترک کار آنها را اعلام ننمايد، بايد دستمزد آنها به شرح فرمول بالا تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي که ليست ارسال نشده قرار گيرد. نظر به اينکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌بوس و سواري بين‌شهري معادل 1.1 برابر حداقل دستمزد شورايعالي کار و ساير رانندگان بين‌شهري معادل 1.3 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل دستمزد مذکور تعيين شده است. لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذکور براي سال 89 به ترتيب 111 هزار و يکصد، 131 هزار و 300 و 101 هزار ريال تعيين و اعلام مي‌شود. با توجه به بخشنامه شماره يک طرح ساماندهي بخشنامه‌ها و دستورات حوزه فني و درآمد اين سازمان، ميزان حق بيمه اجباري کارگران ساختماني تا 100 متر مربع زيربنا معادل 3 درصد حداقل دستمزد روزانه و از 100 متر مربع به بالا به ميزان 4 درصد حداقل مزد روزانه تعيين شده است، لذا با عنايت به حداقل دستمزد سال 89 ميزان حق بيمه هر متر مربع زير بنا تا 100 متر مربع مبلغ 3 هزار و 30 ريال و از 100 متر مربع به بالا مبلغ 4 هزار و 40 ريال تعيين شده است.

1389/1/16 دوشنبه
....
دستورالعمل شماره 3 کميته فني ايجاد وحدت رويه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ابلاغ رأي شماره 1831 ديوان عدالت اداري در مورد نحوه محاسبه حق بيمه شاغل بازنشسته (4/9/88) 
دستورالعمل شماره 3 کميته فني ايجاد وحدت رويه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ابلاغ رأي شماره 1831 ديوان عدالت اداري در مورد نحوه محاسبه حق بيمه شاغل بازنشسته 
  سازمان تأمين اجتماعي دستورالعمل شماره 21106 مورخ 6/8/88 را به شرح زير اعلام نموده است:
با توجه به جلسه مورخ 6/7/1388 کميته فني ايجاد وحدت رويه و موارد مطرح شده در جلسه مذکور که به تاييد نمايندگان معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي نيز رسيده است بدينوسيله دستورالعمل شماره 3 کميته فني ايجاد رويه شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. در خصوص بازنشسته‌هاي مشمول تأمين اجتماعي مقرر گرديد طبق رأي ديوان عدالت اداري به شماره 1831 مورخ 22/9/1378 که بشرح زير مي‌باشد عمل گردد و در صورتيکه شاغل بازنشسته به شغلي که قبل از بازنشستگي در آن محل به آن شغل اشتغال داشته، اشتغال يابد، مشمول حق بيمه و در ساير موارد غيرمشمول تلقي مي‌گردد. رأي ديوان: به استناد بند 15 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون و با توجه به اينکه حق بازنشستگي براي کسي که بازنشسته مي‌شود يک امر مسلم و محرز است و اشتغال به کار جديد براي تأمين هزينه‌هاي زندگي و يا بهره‌رساني از تخصص منافاتي با آن ندارد و مفاد فوق در مقام نفي يا اثبات اشتغال پس از بازنشستگي در کاري ديگر به منظورهاي ياد شده نيست، بلکه فقط تعريف بازنشستگي نسبت به کاري است که شاغل بازنشسته قبل از بازنشستگي به آن اشتغال داشت.

1388/9/4 چهارشنبه
....
123>>>


مجری سایت : شرکت سیگما