نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
تخفيف كارمزد ثبت سفارش 
1390/5/5 چهارشنبه
....
شناسه ملي اشخاص حقوقي و عضويت ايران كد ، شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه 
1390/5/5 چهارشنبه
....
شناسه كالاها و خدمات (ايران كد) 
.
1388/12/26 چهارشنبه
....
جدول زمانبندي درج شناسه ملي كالا (ايران كد ) در فاكتورها و اسناد معامله 
 
 
 
 
 
1388/8/2 شنبه
....
آئين نامه اجرايي نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (ايران كد) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1388/7/29 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما