پربيننده ترين مطالب

بهبود و توسعه طرحها و سيستمهاي بازرگاني
راهنماي تغذيه،اصلاح،حذف مراحل درخواست فروش / واگذاري به اشخاص ثالث و برگشت از فروش (MT71/73/73R)  
1390/4/29 چهارشنبه
....
راهنماي تغذيه ، اصلاح ، حذف مراحل مزايده وسند فروش و برگشت از فروش كالاي اسقاط يا خارج از رده(MT72/72R) 
.
1388/10/14 دوشنبه
....
رسيد كالاي تعديلي خريدهاي محلي – متفرقه (MT49/49C) 

 18

 اخذ اطلاعات جهت ايجاد سر سند رسيد متفرقه تعديلي: 

 19

 اخذ اطلاعات براي اصلاح سر سند رسيد متفرقه تعديلي

 20

اخذ اطلاعات براي حذ ف سر سند رسيد متفرقه تعديلي:

 21

اخذ اطلاعات براي رويت سرسند رسيدهاي متفرقه تعديلي

 22

اخذ اطلاعات براي رويت اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي

 23

اخذ اطلاعات جهت تائيد سند توسط واحد حسابداري

 24

اخذ اطلاعات براي اثرگذاري سند رسيد متفرقه تعديلي

 25

 اخذ اطلاعات براي ايجاد قلم رسيد متفرقه تعديلي: 

 26

 اخذاطلاعات جهت حذف قلم رسيد متفرقه تعديلي: 

 27

 اخذ اطلاعات جهت رويت اقلام رسيد تعديلي:

 28

 اخذ اطلاعات جهت رويت رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به قلم رسيد متفرقه ايجاد سرسند رسيد متفرقه تعديلي  MAO49S41   MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT HEADER CREATION *  13:16:49

  MAG99003  LIVE 

  REJECTION NO.:  : 

  DOC TYPE......: MT 49C


  MG CODE.......: 899 :  STORE........: 01  :  ADMIN.: 01


  REQUEST NO....:  : INVOICE NO...:  :  DBDOC NO: 8200044

   

  MRS TYPE......: r :  ACCOUNT NO...: 89983109912  13129301  : 


  ITEM COUNT....: 2  :  TOTAL QTY....: 780  : 


  TOTAL VALUE...: 7800000  : 


  DOC DATE......: 831201 :  DOC NO.......: 8399999


----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF19>= RCP_INQ  <PF21>= REJECT  <PA2 >= SIGN_ON  

  

   


از اين صفحه تصوير جهت ايجاد سرسند رسيد متفرقه تعديلي استفاده مي شود. رسيد متفرقه تعديلي عکس سند رسيد متفرقه عمل مينمايد. اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست ، شماره سياهه (مي تواند خالي باشد) ، شماره سند رسيد متفرقه ، نوع رسيد ، شماره حساب ، تعداد قلم ، جمع مقدار ، جمع ارزش ، تاريخ سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت ورود اقلام سند رويت ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در قسمت پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداً کليد ENTER را فشار داد.

/OPR/RCP/42
  MAO49S62  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEM CREATION *  13:20:13

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49C :  COMPLETE....: U :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200044

  ACCT NO...: 89983109912  13129301  :ITEM COUNT..: 2  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 780  :  TOTAL VALUE.: 7800000  :   

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  REJECTION NO.:  :  ITEM NO.....: 01

   

  M.E.S.C......: 9357334162 :  UNIT........: PD

 

  QTY..........: 230  :  VALUE.......: 2300000  : 

 

  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 

   

  STKCHK CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD PF8 = FWD 

 PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PF21= REJECT PA2 = SIGN_ON  

 


پس از ورود اطلاعات سرسند در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت ايجاد قلم رويت مي گردد که اطلاعات سرسند در قسمت بالاي صفحه تصوير قراردارد و در قسمت پائين آن اطلاعات قلم قراردارد . عناصر اطلاعاتي HOLD : H و COMPLETE : U در سرند به ترتيب نشاندهنده عدم اثرگذاري اقلام و موازنه نبودن سند مي باشد. اطلاعات اقلام شامل شماره قلم ، شماره طبقه بندي ، واحد مقدار ، ارزش ، مقدار اختلاف ، رمز اختلاف ، نوع اختلاف و رمز بازرسي مي باشد که اين اطلاعات مي بايست همانند رسيد متفرقه وارد گردد. پس از ورود اطلاعات هرقلم و فشار کليد ENTER اطلاعات قلم فوق در سند ثبت ميگردد و مي توان اطلاعات قلم بعدي را وارد و ثبت نمود. پس از ورود اطلاعات آخرين قلم مي توان با فشار کليد PF13 سند را موازنه نمود. در صورت موازنه شدن سند صفحه تصوير بعد رويت مي گردد در غير اينصورت با موازنه نشدن سند صفحه تصوير موازنه رويت خواهد شد که در صفحات بعدي آمده است./OPR/RCP/42

  MAO49S17  MATERIAL SYSTEM  84/02/27

  0038  * RELEASE OF ADJ  MISC. RECEIPT *  13:30:35

  MAG99003   LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49  : 

 MG CODE..........: 899

 STORE............: 01  :   

 ADMIN............: 01

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  :   

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13129301  : 

 ITEM COUNT.......: 2  :   

 TOTAL QTY........: 30  : 

 TOTAL VALUE......: 30000  : 

 DOC DATE.........: 831201 :   

 DOC NO...........: 8399999

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: H


   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 

   

 I0230 DOCUMENT IS BALANCED ,CONFIRMED & READY TO RELEASE  

     

پس از موازنه سند صفحه تصوير فوق جهت اثرگذاري اقلام سند مشاهده مي گردد. مقدار COMPLETE : C مي باشد که نمايانگر موازنه بودن سند است . با فشار کليد PF22 عمل اثرگذاري سند انجام مي پذيرد و چنانچه کليه اقلام سند موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي بشوند مقدار HOLD : T : مي شود./OPR/RCP/42
  MAO49S55  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT BALANCING *  13:40:17

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE...: MT 49 :  DOC DATE......: 831201

 MG CODE....: 899 :  STORE.....: 01  :  ADMIN.........: 01

 REQUEST NO.:   :  INVOICE NO....:  : 

 DOC NO.....: 8399999 :  DBDOC NO......: 8200044

 ACCOUNT NO.: 89983109912  13129301  :  MRS TYPE......: R

   

 ITEM COUNT.: 2  :  TOTAL QTY.: 780  : TOTAL VALUE...: 7800000 


  HOLD : H :  COMPLETE : U  1. HOLD DOCUMENT  4. ITEM CREATION   

  2. HEADER AMENDMENT  5. ITEM DELETION 

  3. ITEMS ENQUIRY 

   

  SELECT OPTION :  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 


   

 S0190 ITEM COUNT,TOTAL QTY. AND TOTAL VALUE ARE UNBALANCED  

 


با فشار کليد PF13 چنانچه محل موازنه انجام نگيرد و مغايرتي مابين اطلاعات سرسند اقلام وجود داشته باشد صفحه تصوير فوق ظاهر مي گردد(صفحه تصوير موازنه ) در اين صفحه تصوير پنج امکان زير جهت رفع مغايرت در اختيار کاربر قرارمي گيرد.

1- حفظ و نگهداري سند تا رسيدگي بعدي   4- رويت قلم

2- اصلاح سرسند  5- اضافه نمودن قلم

3- اصلاح قلم  6- حذف قلم

بـراي استفـاده از هـريک از امکانات پنج گانه فوق مي بايست شماره آنرا در مقابل SELECT OPTION وارد و سپس کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/42

اخذ اطلاعات براي اصلاح سرسند رسيد متفرقه تعديلي

  MAO49S42  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT HEADER AMEN *  13:44:44

  MAG99003  LIVE 


  DOC TYPE....: MT 49C :   


  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01

   

  DOC NO......: 8399999

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

  

   

براي اصلاح سرسند از اين صفحه تصوير استفاه مي شود . اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند ، با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت اصلاح سرسند رويت ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و کليد ENTER را مجدداً فشار داد./OPR/RCP/43  MAO49S43  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

   0010  * ADJ. MISC. RECEIPT HEADER AMENDMENT *  13:45:26

  MAG99003  LIVE 

 

  DOC TYPE......: MT 49C : 

 

  MG CODE.......: 899 :  STORE......: 01  :  ADMIN....: 01 : 

   

  REQUEST NO....:  : INVOICE NO.:  :  DBDOC NO.: 8200044 : 

 

  MRS TYPE......: R :  ACCOUNT NO....: 89983109912  13129301  : 

 

  ITEM COUNT....: 1  :  TOTAL QTY.....: 780  : 

   

  TOTAL VALUE...: 7800000  : 

 

  DOC DATE......: 831201 :  DOC NO........: 8399999 :   

 

  HOLD..........: H :  COMPLETE......: U : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF13>= END_DOC  <PF18>= RCP_ITEM  <PA2 >= SIGN_ON  

 باورود اطلاعات صحيح صفحه تصوير قبل ، کليه اطلاعات سند در صفحه تصوير فوق نمايش داده ميشود که مي توان اطلاعات مروبط به تعداد قلم ، جمع مقدار ، جمع ارزش و تاريخ سند را اصلاح نمود که پس از اصلاح اطلاعات فوق و با فشار کليد ENTER اطلاعات جديد جايگزين اطلاعات قبلي مي گردد. و سپس مي توان با فشار کليد PF13 سند را موازنه نمود. اين صفحه تصوير با انتخاب شماره 2 از صفحه تصوير موازنه نيز قابل رويت است.


/OPR/RCP/43


اخذاطلاعات براي حذف سرسند رسيد متفرقه تعديلي


  MAO49S44  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT HEADER DELE *  13:46:26

  MAG99003  LIVE  

  

  DOC TYPE....: MT 49C


   MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON براي حذف سرسند از صفحه تصوير فوق استفاده مي شود که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند . سندي قابل حذف مي باشد که هيچ يک از اقلام آن برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري نکرده باشند. پس از ورود اطلاعات صحيح با فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت حذف سرسند رويت ميگردد. در صورتيکه ورودي اشتبـاه بـاشنـد سيستم پيغام مربوط به آنها را در پائين صفحه تصوير مي آورد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداً کليد ENTER را فشار داد.


/OPR/RCP/44


  MAO49S45  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. ADJ. RECEIPT HEADER DELETION *  13:47:02

  MAG99003   LIVE 


  DOC TYPE......: MT 49C

   

  MG CODE.......: 899 :  STORE......: 01  :  ADMIN....: 01


  REQUEST NO....:  : INVOICE NO.:  : DBDOC NO.: 8200044


  MRS TYPE......: R :  ACCOUNT NO.: 89983109912  13129301  : 


  ITEM COUNT....: 1  :  TOTAL QTY..: 780  : 


  TOTAL VALUE...: 7800000  : 

   

  DOC DATE......: 831201 :  DOC NO.....: 8399999


  HOLD..........: H :   COMPLETE...: U

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PA2 >= SIGN_ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE با ورود اطلاعات صحيح در صفحـه تصـويـر قبـل ، صفحـه تصـويـر فـوق جهـت حذف سرسند رويت مـي گـردد کـه بـا فشـار کليـد ENTER  سيستـم پيغـام تـائيـد بـه حـذف PLEASE CONFIRM (Y/N) را برروي صفحه تصوير مي آوردکه با وارد کردن حرف Y و فشار کليد ENTER حذف سند فوق انجام مي گيرد. در صورتيکه حرف N و يا هر حرف ديگر به غير از Y را وارد نماييم از حذف سند فوق صرفنظر مي گردد./OPR/RCP/44

   

اخذ اطلاعات براي رويت سرسند رسيد متفرقه تعديلي


  MAO49S46  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT HEADER ENQU *  13:47:57

  MAG99003  LIVE 


  DOC TYPE....: MT 49C :   


  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01

   

  DOC NO......: 8399999


----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   


براي رويت سرسند رسيد متفرقه تعديلي از اين صفحه تصوير استفاده مي شود که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند . با ورود اطلاعات صحي و فشار کليد ENTER کليه اطلاعات سرسند در صفحه تصوير بعد رويت مي گردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER را فشار داد.


/OPR/RCP/45  MAO49S47  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT HEADER ENQUIRY *  13:48:40

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49C

 MG CODE..........: 899 :  NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY (N.I.G.C.) 

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01 :  STORE STOCK MATERIALS 

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  : 

 DBDOC NO.........: 8200044

 MRS TYPE.........: R :   

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13129301  : 

 ITEM COUNT.......: 1  : 

 TOTAL QTY........: 780  :   

 TOTAL VALUE......: 7800000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999 :   

 COMPLETE.........: U :  HOLD...: H


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  
با ورود اطلاعات در صفحه تصوير قبل کليداطلاعات سرسند در اين صفحه تصوير نمايش داده مي شود که علاوه برآنها ميتوان از نحوه موازنه واثر گذاري اقلام سند با توجه به عناصر اطلاعاتي COMPLETE و HOLD به شرح زير مطلع گشت :

COMPLETE : U  سند موازنه نشده است

COMPLETE : C  سند موازنه شده است

HOLD: H  کليه اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري نکرده اند .

HOLD : T  کليه اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري کرده اند ./OPR/RCP/45اخذ اطلاعات براي رويت اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي


  MAO49S48  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPTS HEADER ENQ *  13:56:16

  MAG99003  LIVE 

   

  DOC TYPE...: MT 49C :  MG CODE..: 899 :  STORE..: 01  :  ADMIN..: 01


  DOC NO.....:  :   


  BALANCE MISC. ADJ.RECEIPTS ......  1 

  UNBALANCE MISC. ADJ.RECEIPTS ....  2 

   BALANCE & COMPLETELY THROUGH ....  3 

  BALANCE & NOT ACCEPT ADJ.RECEIPTS  4 

  ALL .............................  5 

   MISC. ADJ.RECEIPTS WITHOUT ITEM .  6 


  SEL OPTION..: 5

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF2>= FLD_HELP  <PF3>= EXIT  <PF5>= REFRESH 

 <PF9>= FAST_PATH  <PA2>= SIGN_ON از اين صفحه تصوير جهت رويت سرسند هاي رسيد متفرقه تعديلي در يکي از وضعيتهاي زير استفاده مي شود .

1- رسيد هاي متفرقه تعديلي موازنه شده

2- رسيدهاي متفرقه تعديلي موازنه نشده

3- رسيدهاي متفرقه تعديلي که هم موازنه شده اند و هم کليه اقلام آن برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري کرده اند.

4- رسيدهاي متفرقه تعديلي که موازنه شده اند ولي موفق به اثرگذاري نگرديده اند.

5- کل  اسناد.

6- رسيد هاي متفرقه تعديلي بدون قلم .

پس از ورود اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند ( مي تواند خالي نيز باشد ) مي توان شماره انتخابي را در مقابل SELOPTION وارد نمود. براي مثال انتخاب 5 در صفحه تصوير بعد نشان داده شده است./OPR/RCP/46
 


  MAO49S49  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPTS HEADER ENQUIRY *  13:56:53

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE  MT 49C MG CODE  899  STORE  01  ADMIN  01  PAGE 1 

  OPTION NO  5  OPTION DESCTN  ALL ADJ. MISC. RECEIPTS 


 ACT  DOC  MRS  REQUEST   IVC  DEBIT  TOTAL  TOTAL  HO COMP 

 CODE  NO.  TYPE  NO.  NO.  DOC_NO  QTY  VALUE  LD LETE 

 ---- ------- ---- --------------- ---- ------- -------- ------------- -- ---- 

  8399999  R  8200044  780  7800000  H  U       
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF19>= SEL_KEY <PF20>= PRINT  

   با انتخاب شماره 5 در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق مشاهده مي گردد که کليه اسناد رسيد متفرقه تعديلي ايجاد شده در سيستم را نمايش مي دهد. در ستون ACTCODE مي توان حرف I را براي رويت اقلام سند و يا حرف S را جهت رويت اطلاعات بيشتري از سرسند وارد نمود./OPR/RCP/46


6- اخذ اطلاعات جهت تائيد سند توسط واحد حسابداري


  MAO49S74  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFO. FOR MRCP ADJ. CONFIRMATION BY ACCT. *  13:58:42

  MAG99003   LIVE 


  DOC. TYPE...: 49C :  MG. CODE....: 899

  STORE NO....: 01  :  ADMIN.......: 01

  DOC. NO.....: 8399999


     ITEMS  CONFIRMATION ..... 1   

  DOCUMENT CONFIRMATION ..... 2    


  OPTION : 1

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON 

 S0001 DOC NO MUST BE ENTERED  

   

تائيد سند توسط واحد حسابداري از طريق اين برنامه انجام ميگيرد که ابتدا ميبايست اطلاعات کليدي سند شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند را وارد و سپس جهت تائيد تک تک اقلام انتخاب شماره يک در صفحه تصوير بعد نشان داده شده است. چنانچه تائيد کل اقلام بطور يکجا مد نظر باشد انتخاب شماره 2 را وارد نمود./OPR/RCP/47


  MAO49S64  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * MISC. RECEIPT ADJ. ITEM VAL. CONFIRMATION BY A *  14:57:36

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49 :  COMPLETE....: C  :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200046

  ACCT NO...: 89983109912  13109301  :ITEM COUNT..: 1  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 3000  :  TOTAL VALUE.: 270000  : 

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  ITEM NO......: 01

   

  M.E.S.C......: 9357335212 :  UNIT........: SH


  QTY..........: 3000  :   VALUE.......: 270000  : 


  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 

   

  STKCHK CODE..:  :  CONFIRM.....: N

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PA2 = SIGN_ON با انتخاب شماره يک از صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق جهت تائيد رويت ميگردد. جهت تائيد سند ميبايست درمقابل عنصر اطلاعاتي تائيد (CONI IRM) حرف Y را وارد و کليد ENTER را فشار داد.

چنانچه حرف N در مقابل عنصر اطلاعاتي تائيد وارد گردد ، عدم تائيد قلم فوق انجام ميگيرد . با فشار کليد PF7 و PF8  ميتوان کليه اقلام سند را به ترتيب بالا مورد تائيد قرارداد در پايان ميتوان کليد PF13 را جهت موازنه سند فشار داد./OPR/RCP/47
  


  MAO49S75  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * MISC. RECEIPT ADJ. CONFIRMATION BY ACCOUNTING *  15:01:01

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE....: 49C

   

  MG. CODE......: 899

  STORE NO......: 01  : 

  ADMIN.........: 01 :   

  REQUEST NO....:  : 

  INVOICE NO....:  : 

  MRS TYPE......: R

  ACCT NO.......: 89983109912  13109301  : 

  DOC. NO.......: 8399999

  DBDOC. NO.....: 8200046

  DOC. DATE.....: 831201


  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY.: 3000  :  TOTAL VALUE: 270000  : 

   

  HOLD : H :  COMPLETE : C

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FIELD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH 

 <PF18>= DOC. INQ.  <PF23>= CONFIRM  <PF24>= UNCONFIRM  <PA2 >= SIGN_ON 

 I0185 MISC. RECEIPT DOCUMENT ITEMS ARE READY FOR (UN)CONFIRMATION 
با انتخاب شماره 2 از صفحه تصوير تائيديه حسابداري کليه اطلاعات سرسند جهت تائيد کل اقلام سند در صفحه تصوير فوق رويت ميگردد که ميتوان با فشار کليد PF23 کل اقلام سند را مورد تائيد قرارداد و يا اينکه با فشار کليد PF24 عدم تائيد کليه اقلام سند را اعلام نمود. درصورت تائيد (فشار کليد PF23 ) صفحه تصويري اثرگذاري سند مشاهده خواهد شد که در صفحه بعد نشان داده شده است.


OPR/RCP/47


  


  MAO49S57  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * RELEASE OF ADJ. MISC. RECEIPT *  15:03:09

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49C :   

 MG CODE..........: 899

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01 :   

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  : 

 DBDOC NO.........: 8200046

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13109301  : 

 ITEM COUNT.......: 1  : 

 TOTAL QTY........: 3000  : 

 TOTAL VALUE......: 270000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999 :   

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: H


 ---------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 


 I0230 DOCUMENT IS BALANCED ,CONFIRMED & READY TO RELEASE  با فشا رکليد PF23 صفحه تصوير بالا رويت ميگردد که در اين صفحه تصوير کليه اطلاعات سرسند جهت اثرگذاري اقلام سند نمايش داده شده است . با فشار کليد PF22 اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري مي کنند که نتيجه در صفحه تصوير بعد نشان داده شده است.


/OPR/RCP/47


  MAO49S17  MATERIAL SYSTEM  84/02/27

  0038  * RELEASE OF MISC. RECEIPT *  13:30:35

     MAG99003   LIVE   

 DOC TYPE.........: MT 49  : 

 MG CODE..........: 899

  :  RELEASE ITEMS     STORE............: 01  :   

  :  SUSPEND ITEMS     ADMIN............: 01

  :  HOLD ITEMS   REQUEST NO.......:  :   

 INVOICE NO.......:  : 

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13129301  : 

 ITEM COUNT.......: 2  : 

 TOTAL QTY........: 30  : 

 TOTAL VALUE......: 30000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: T

   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH   <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 


DOCUMENT ITEM COMPLETELY  RELEASE  

   

 

با فشار کليد PF22 در صفحه تصوير قبل نتيجه طي سه پيغام زير آورده ميشود :

RELLASE ITEMS تعداد اقـامي که موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي شده اند .

HOLD ITEMS, SUSPEND ITEMS  تعداد اقلاميکه موفق به اثرگذاري نگرديده اند.

چنانچه کليه اقلام سند موفق به اثرگذاري بر روي پايگاههاي اطلاعاتي بشوند عنصر اطلاعاتي HODL: T    خواهد شد و چون سند موازنه نيز هست عنصر اطلاعاتي COMPLET: C ميباشد.


/OPR/RCP/47 

 

 

اخذ اطلاعات براي اثرگذاري سند رسيد متفرقه تعديلي 


  MAO49S56  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR RELEASE OF ADJ. MISC. RECEIPT *  15:06:05

  MAG99003  LIVE  

   

  

  

   

  DOC TYPE....: MT 49C


  MG CODE.....: 899

   

  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999

    ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

 

براي اثر گذاري اقلام سند به کمک اين صفحه تصوير ميبايست سند موازنه شده باشد که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت , شماره انبار , رمز سازماني و شماره سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER  صفحه تصوير بعد جهت اثرگذاري اقلام مشاهده ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام ميدهد که ميبايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداٌ  کليد ENTER  را فشار داد./OPR/RCP/48 


  MAO49S57  MATERIAL SYSTEM   84/02/28

  0010  * RELEASE OF ADJ. MISC. RECEIPT *  15:07:21

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49C :   

 MG CODE..........: 899

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  : 

 DBDOC NO.........: 8200046

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13109301  : 

 ITEM COUNT.......: 1  : 

 TOTAL QTY........: 3000  : 

 TOTAL VALUE......: 270000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999 :   

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: H


 ---------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 


 I0230 DOCUMENT IS BALANCED ,CONFIRMED & READY TO RELEASE   
با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل , صفحه تصوير بالا جهت اثرگذاري اقلام سند بر روي پايگاههاي اطلاعاتي مشاهده ميگردد که با فشار کليد PF22  عمل اثر گذاري انجام ميشود و نتيجه اثر گذاري اقلام طي پيغامهاي زير در صفحه تصوير آورده ميشود:

RELEASE ITEMS اقلاميکه موفق به اثرگذاري برروي پايکاههاي اطلاعاتي شده اند.

HOLD ITEMS ,SUSPEND ITEMS اقلاميکه موفق به اثر گذاري برروي پايکاههاي اطلاعاتي نشده اند.


/OPR/RCP/48 

اخذ اطلاعات براي ايجاد قلم رسيد متفرقه تعديلي   MAO49S61  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT ITEM CREATI *  15:08:54

  MAG99003   LIVE    


  DOC TYPE....: MT 49C

   

  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 839999  :    

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

براي ايجاد قلم سند رسيدمتفرقه تعديلي از اين صفحه تصوثر استفاده ميشود که اطلاعات ورودي عبارتنداز رمز مديريت , شماره انبار , رمز سازماني  و شماره سند , درصورتي براي سند ايجاد قلم نمود که آن سند موازنه نباشد . با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER  صفحه تصوير بعد جهت ايجاد قلم رويت ميگردد.

در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام ميدهد که ميبايست نسبت به اصلاح آنها اقدام ومجدداٌ  کليد ENTER  را فشار داد.


/OPR/RCP/49  MAO49S62  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEM CREATION *  15:14:03

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49C :  COMPLETE....: U :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200046

  ACCT NO...: 89983109912  13109301  :ITEM COUNT..: 2  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 4000  :  TOTAL VALUE.: 270000  : 

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  REJECTION NO.:  :  ITEM NO.....: 01


  M.E.S.C......: 9357335212 :  UNIT........: SH

   

  QTY..........: 3000  :  VALUE.......: 270000  : 


  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 


  STKCHK CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD PF8 = FWD 

 PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PF21= REJECT PA2 = SIGN_ON  

   


با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق جهت ايجاد قلم رويت ميگردد. در اين صفحه تصوير اطلاعات سر سند رسيد تعديلي در قسمت بالاي صفحه تصوير و اطلاعات قلم در قسمت پائين آن آمده است . با ورود اطلاعات صحيح هر قلم و با فشار کليد ENTER  اطلاعا قلم فوق به سند اضافه ميگردد.  با ثبت اطلاعات آخرين قلم ميتوان با فشار کليد PF13  سند را موازنه نمود. اين صفحه تصوير با انتخاب شماره 5 از صفحه تصوير موازنه نيز قابل دسترسي ميباشد.


/OPR/RCP/49

اخذ اطلاعات جهت حذف قلم رسيد متفرقه تعديلي  MAO49S65   MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT ITEM DELETI *  15:19:57

  MAG99003  LIVE  

   

  

  

   

  DOC TYPE....: MT 49C


  MG CODE.....: 899 :   


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   


براي حذف قلم از اين صفحه تصوير استفاده مي شود . حذف قلم در صورتي امکان پذير است که اولا سندموازنه نباشد و در ثاني قلم يا قلمهاي مورد نظر برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري نکرده باشند . اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت حذف قلم مشاهده مي گردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجددا کليد ENTER را فشار داد.


OPR/RCP/50
  MAO49S66  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEM DELETION *  15:21:01

  MAG99003   LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49C :  COMPLETE....: U :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200046

  ACCT NO...: 89983109912  13109301  :ITEM COUNT..: 2  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 4000  :  TOTAL VALUE.: 270000  : 

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  ITEM NO......: 01


  M.E.S.C......: 9357335212 :  UNIT........: SH


  QTY..........: 3000  :  VALUE.......: 270000  : 

   

  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 


  STKCHK CODE..:  :   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PA2 = SIGN_ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE 


با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصور قبل اين صفحه تصوير جهت حذف قلم رويت ميگردد که اطلاعات سر سند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات قلم در قسمت پائين آن قرار دارد. به کمک کليدهاي PF7  و PF8  ميتوان اطلاعات قلم مورد نظر را بر روي صفحه تصوير رويت نمودکه با فشار کليد ENTE R سيستم پيغام تائيديه حذف PLEASE CONFIRM (Y/N)  را بر روي صفحه تصوير نمايش ميدهد چنانچه حرف Y  وارد و کليدENTER  را فشار دهيم قلم فوق حذف ميگردد و با وارد کردن حرف N يا هر حرف ديگر به غير از حرف Y از حذف قلم فوق صرفنظر خواهد شد. اين صفحه تصوير با انتخاب شماره 6 از صفحه تصوير موازنه نيز قابل دسترسي ميباشد./OPR/RCP/51اخذ اطلاعات براي ر ويت اقلام  رسيد متفرقه تعديلي 


  MAO49S67  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT ITEMS ENQUI *  15:21:54

  MAG99003  LIVE 


   


  DOC TYPE....: MT 49C


   MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PA2 >= SIGN_ON  


 

براي رويت اقلام رسيد متفرقه تعديلي از اين صفحه تصوير استفاده مي شود که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER اقلام سند در صفحه تصوير بعد نمايش داده مي شود. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداً کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/51
  

  


  MAO49S68  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEMS ENQUIRY *  15:22:32

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE MT 49C MG CODE 899  STORE  01  ADMIN  01  PAGE 1 

  REQUEST NO  INVOICE NO  ITEM COUNT 2 

  TOTAL QTY  4000  DOC NO  8399999  DOC DATE  831201 

  TOTAL VALUE 270000  DBDOC NO  8200046  COMPLETE  U  HOLD  H 

  ACCT NO.  89983109912  13109301 


  ACT  ITEM  M.E.S.C  UNIT  ITEM  ITEM  STKCHK  SYS  CONFIRM 

  CODE  NO  QTY  VALUE  CODE  STATUS 

  ---- ---- ---------- ---- -------- ----------- ------ ------ ------- 

  01  9357335212  SH  3000  270000  H  Y 

      


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF20>= PRINT 

 I0033 END OF THE FILE  

   

 

با وروداطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق کليه اقلام سند مورد نظر را نشان مي دهد . وضعيت اثرگذاري هر قلم (SYS STATUS) مي تواند يکي از حالتهاي زير باشد.

H : اقدامي جهت اثرگذاري سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي صورت نگرفته .

S : قلم فوق موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي نشده است.

T : قلم فوق موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي شده است.

در قسمت ACT CODE  مي توان حرف S را جهت رويت اطلاعات بيشتر هر قلم وارد و کليد ENTER را فشار داد.


/OPR/RCP/52

رويت رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به يک قلم رسيد متفرقه 


  MAO49S80  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR MISC. RECEIPTS ADJUSTS ENQUIRY *  15:24:31

  MAG99003  LIVE 


   


  DOC TYPE....: MT 49

   

  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01


   DOC NO......: 8200046


  ITEM NO.....: 01

   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PA2 >= SIGN_ON  جهت رويت رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به يک قلم رسيد متفرقه از اين صفحه تصوير استفاه ميشود . اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند ، شماره قلم . با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER کليه رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به قلم رسيد متفرقه رويت ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام ميدهد که ميبايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/52


  


  MAO49S81  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * MISC. RECEIPTS ADJUSTS ENQUIRY *  15:25:28

  MAG99003   LIVE 

  DOC TYPE MT 49  MG CODE  899  PAGE 1 

  STORE  01  ADMIN  01  DBDOC NO  8200046 

  REQUEST NO  INVOICE NO  ITEM NO  01   

  ITEM COUNT  1  TOTAL QTY  3000  DOC DATE  820519 

  TOTAL VALUE 270000  COMPLETE  C  HOLD  T 


  ACT  DOC  ITEM  TOTAL  TOTAL  DOC  HOLD COMPLETE 

  CODE  NO  COUNT  QTY  VALUE  DATE 

  ---- ------- ----- -------- ----------- ------ ---- -------- 

  8399999  2  4000  270000 831201  H  U       

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF20>= PRINT   

 I0033 END OF THE FILE  


 

 

با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل کليه اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به يک قلم رسيد متفرقه در اين صفحه تصوير رويت ميگردد. اطلاعات قسمت بالاي صفحه تصوير اطلاعات سند رسيد متفرقه و در قسمت پائين آن اطلاعات اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي رويت ميگردد. در ستون ACT CODE ميتوان حرف S را براي رويت اطلاعات بيشتر سند و يا حرف I را براي رويت اقلام سند وارد نمود و سپس کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/52

1388/4/13 شنبه
....
انتقال کالا داخل رمز سازماني (MT64/64R) 
1388/4/2 سه‌شنبه
....
راهنماي ايجاد سابقه اقلام مازاد پروژه و موجودي (MT30) 
1388/4/1 دوشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما