جامعه حسابداران رسمي ايران
درخواست جامعه درخواست جامعه حسابداران رسمي ايران از سازمان امور مالياتي (12/04/87) 
درخواست جامعه حسابداران رسمي ايران از سازمان امور مالياتي در خصوص اجراي بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 در مورد معرفي بازرس و حسابرس جهت ارائه گزارش مالي شرکتهاي سهامي براي گزارشهايي که سال مالي آنها از تاريخ 1/1/1387 آغاز مي‌شوند

دبير کل جامعه حسابداران رسمي طي اطلاعيه شماره 570/87 مورخ 8/4/87 به شرح زير اعلام نموده است:

اخيراً بخشنامه‌اي طي شماره 24067 مورخ 20/3/1387، توسط آن سازمان صادر گرديده که به موجب آن، پذيرش گزارش‌هاي حسابرسي مالياتي که در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم توسط حسابداران رسمي صادر مي‌شود، منوط به ارائه روزنامه رسمي درج صورتجلسه مجمع عمومي شرکتها نموده که در آن نام صادرکننده گزارش به عنوان بازرس و حسابرس ذکر شده باشد. همانگونه که مستحضر هستند طبق اصلاحيه قانون تجارت شرکتهاي سهامي مکلفند صرفاً انتخاب بازرس توسط مجمع عمومي صاحبان سهام را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و در روزنامه رسمي آگهي نمايند ولي در ارتباط با انتخاب حسابرس و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها در قانون فوق تکليفي تعيين نشده است. ضمن آنکه انتخاب حسابرس در موارد زيادي توسط اعضاي هيات مديره صورت مي‌گيرد و در اين خصوص اساساً صورتجلسه مجموع عمومي وجود ندارد. از سوي دگير با توجه به اينکه در روال سابق، سازمان امور مالياتي، گزارشهاي حسابرسي مالياتي را بدون ارائه روزنامه رسمي توسط آن سازمان پذيرفته است، بنابر اين اعضاي اين جامعه نسبت به انعقاد قرارداد براساس روال قبلي با صاحبکاران اقدام نموده و بخش قابل ملاحظه‌اي از عمليات حسابرسي را انجام داده‌اند و لذا در صورت اجراي بخشنامه مزبور و تعميم آن به گزارشهاي حسابرسي سنوات 1385 و 1386 لطمات قابل ملاحظه‌اي به اعضاي اين جامعه و نيز موديان مالياتي مرتبط وارد خواهد نمود. با عنايت به مراتب فوق و نيز بحث‌هاي صورت گرفته در جلسه مورخ 5/4/1387 شورايعالي، درخواست مي‌گردد که بخشنامه فوق‌الذکر نسبت به گزارشهايي که سال مالي مرتبط با آن گزارشها از تاريخ 1/1/1387 شروع مي‌شود، اعمال گردد.


1387/4/12 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما