شركت سرمايه گذاري خارجي ايران
معرفي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ارمنستان (5/12/86) 

معرفي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ارمنستان

كاردار موقت سفارت جمهوري اسلامي ايران در ايروان نامه شماره 4725 مورخ 24/10/86 را به شرح زير به مدير محترم سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاريهاي خارجي ايران ارسال نموده است:

بازگشت به نامه شماره 22-1173 مورخ 10/7/86 به پيوست تصوير ترجمه يادداشت وزارت امور خارجه ارمنستان در خصوص اعلام وزارت بازرگاني و توسعه اقتصادي اين كشور مبني بر معرفي عرصه‌هاي اقتصادي جهت سرمايه‌گذاري ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است اقدام مقتضي معمول و از نتيجه اين سفارت را مطلع نمايند.

×توجه: متن نامه شماره 00063/10 وزارت امور خارجه جمهوري ارمنستان به شرح زير مي‌باشد:

وزارت امور خارجه جمهوري ارمنستان با ابراز تعارفات خويش به سفارت جمهوري اسلامي ايران در ايراوان احتراماً اشعار مي‌دارد: بازگشت به يادداشت آن سفارت مورخ 06/12/2007 به شماره 4241، وزارت بازرگاني و توسعه اقتصادي ارمنستان عرصه‌هاي سودمند براي سرمايه‌گذاري خارجي در ارمنستان را به شرح ذيل ارائه نموده است: - طراحي الكترونيك فن‌آوريهاي عالي. – معادن و فلزات. – سيستمهاي برق. – توليدات شيميايي (اقلام پلاستيكي، لاك، رنگ، روغن ماشين). – صنايع سبك. – خدمات بانكي. – توليد و بسته‌بندي مواد غذايي، بسته‌بندي توليدات آماده. – جهانگردي. دولت جمهوري ارمنستان نسبت به سرمايه‌گذاريهاي خارجي سياست "درهاي باز" اعمال مي‌نمايد و كليه بخشهاي اقتصادي جمهوري ارمنستان براي انجام سرمايه‌گذاريها باز هستند. وزارت امور خارجه جمهوري ارمنستان فرصت را مغتنم شمرده، احترامات فائقه به سفارت جمهوري اسلامي ايران در جمهوري ارمنستان را تجديد مي‌نمايد.


 

1386/12/5 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما