شوراي عالي صادرات
مصوبات جديد شورايعالي صادرات  

? مصوبات جديد شورايعالي صادرات

شورايعالي صادرات به رياست محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري تشكيل جلسه داد. در اين جلسه اصلاح آيين‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري و دستورالعمل نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان نرم‌افزار مطرح شد و به تصويب رسيد. اعضاي شورايعالي صادرات غيرنفتي در اين جلسه سياست‌هاي حمايتي و تشويقي وزارت بازرگاني از صادرات غيرنفتي در سالجاري را نيز بررسي و تصويب كردند.


1385/4/24 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما