صفحه اصلی > خودکفايي کالا 


نسخه چاپي

2- کلیات نظامنامه اداره خودکفایی کالا

معرفی و پیشینه اداره خودکفایی کالا :

از آغاز فعالیت تا سال 1383 در قالب ساختار متمرکز مدیریت بازرگانی شرکت ملی گاز ایران، اداره خودکفایی کالا مسئولیت بررسی امکان تامین کالاهای خارجی مورد نیاز کلیه تاسیسات صنعت گاز از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی داخل (بومی‌سازی) در قالب قرارداد طراحی و ساخت/ خرید بار اول از منابع داخلی بصورت متمرکز را به عهده داشت.

طی دوره مذکور، این اداره نتایج و دستاوردهای درخشانی در زمینه خودکفایی کالا از خود بجای گذاشت. بطوریکه منافع ملی وشرکتی با صرفه جویی ارزی فراوان و حمایت از صنایع داخلی بهمراه داشت و مورد تائید و تحسین کلیه مسئولین واقع گردید.

در سال  1383، در نتیجه تغییرات عمده و بازآرائی ساختار شرکت ملی گاز ایران و پیروی از سیاستهای عدم تمرکز و استقرار نظام بنگاهداری اقتصادی در قالب ایجاد شرکتهای تابعه فرعی، حوزه و دامنه فعالیت مدیریت بازرگانی به هدایت و نظارت عالیه تخصصی راهبردی زیر مجموعه گاز در زمینه بازرگانی تغییر یافت.

بر اساس ساختار و وظایف سازمانی جدید مدیریت بازرگانی، مسئولیت و وظیفه تدارکات کالا و عملیات کالا از این سازمان منتزع  گردید. در ابلاغیه ساختار سازمانی جدید مدیریت بازرگانی، بدون پیش بینی و تعیین سازمان جایگزین، سازمان اداره خودکفایی کالا حذف گردید.

 

مبانی ابقا و فلسفه وجودی سازمان :

 در دوره گذار تا سال 1387 ، مسئولین شرکت ملی گاز ایران بر پایه مبانی ذیل متقاعد به ابقای سازمان جدید اداره خودکفایی کالا، بدون دخالت و خدشه به اصول بنگاهداری اقتصادی شرکتهای تابعه گاز و همسو با وظیفه راهبردی امور تخصصی بازرگانی شدند.

1- تقاضا ونیاز به هدایت و نظارت راهبردی خودکفایی کالا شرکتهای تابعه  فرعی ،

2- خلاء سازمانی و عدم وجود متولی در امر خودکفایی کالا ،

3- ماهیت متمرکز وظایف و فعالیتهای راهبردی خودکفایی کالا ،

4- بهره مندی شرکتهای تابعه از منافع اقتصادی حاصله از نتایج عملکرد خودکفایی کالا ،

5- تبعیت ورعایت مفاد مصوبات و دستور العمل های هیات دولت در امر حمایت از صنایع و تولیدات داخل ،

6- اجرای مصوبات تکلیفی هیات مدیره محترم شرکت ملی گاز ایران در موضوعات مرتبط با خودکفایی ،

7- جمعبندی آمار و ارقام عملکرد کمی و کیفی خودکفایی کالاو خدمات  جهت گزارش به مسئولین شرکتی و حکومیتی در انعکاس ارتقای بهره وری ملی و اعتلای فرهنگ خودباوری در زمینه بومی‌سازی.

 

چشم انداز و راهبرد:

اداره خودکفایی کالا با رویکرد نوین مبتنی بر شرایط حاکم درون و برون سازمانی، بر اساس پیش بینی نیاز و برآورد تقاضای شرکتهای تابعه به کالا و خدمات با منشاء خارجی، با اتکاء به ارزش های راهبردی مشتری مداری، اصل رقابت پذیری، نوآوری، سرعت، دقت و کیفیت در ارائه خدمات و گسترش دامنه فعالیت بومی سازی، همسو با ماموریت و پیشبرد اهداف شرکت ملی گاز ایران در جهت تقویت فلسفه وجودی سازمان حرکت می نماید.

 

بیانیه ماموریت :

برابر وظایف و مسئولیتهای سازمانی و مصوبات تکلیفی هیات مدیره محترم، اداره خودکفایی کالا زیر نظر امور تخصصی بازرگانی، وظیفه راهبردی – تخصصی در فراهم سازی سازوکار و زیرساخت اجرایی، پشتیبانی و نظارتی با هدف تامین حداکثری کالاو خدمات مورد نیاز خارجی کلیه تاسیسات شرکتهای تابعه از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی داخل (بومی‌سازی) را به عهده دارد.

 

اهداف :

 بنا به مفاد راهبرد و ماموریت، "بومی‌سازی" کالا و خدمات خارجی مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران هدف کلی اداره خودکفایی کالا می باشد. بر اساس هدف کلی بومی‌سازی، اهداف ذیل در دستور کار و دنبال می شوند.

1- کمک و شکل گیری سیاست و راهبرد خودکفایی کالا و خدمات صنعت گاز به عنوان یک "مرکز تصمیم ساز راهبردی".

2- پشتیبانی و حمایت لازم در بکارگیری ظرفیت و استعدادهای صنعتی_تولیدی (سرمایه گذاری موجود) و فراهم سازی زیرساخت مناسب جذب و هدایت سرمایه گذاری های جدید معطوف به خودکفایی و ارتقای بهره وری ملی بعنوان یک "مرکز کارآفرین".

3- ایجاد حلقه ارتباطی و پیوند صنعت و دانشگاه بعنوان یک "مرکز آینده ساز".

4- ایجاد پایگاه فراگیر با هدف افزایش بهره وری و منافع اقتصادی شرکتهای تابعه در زمینه تامین سریع، مطمئن و ارزان کالا و خدمات از منابع داخلی به عنوان یک "مرکز اطلاع رسانی تخصصی خودکفایی کالا".

 

وظایف، مسئولیت و دامنه فعالیت ها :

خودکفایی کالا به مجموعه ای از فعالیتها با هدف جهت ساخت و تامین کالا و خدمات پر مصرف مورد نیاز با منشاء خارجی از منابع داخلی اتلاق می شود. بطور کلی فرآیند عملیات خودکفایی کالا از 3 مرحله طرح، اجرا و نظارت تشکیل می شود.

با عنایت به مفاد ماموریت و اهداف؛ عمده وظایف، مسئولیت و فعالیتهای اداره خودکفایی کالا در دو مرحله طرح و نظارت متمرکز می باشد. مرحله اجرا یا همان عملیات تدارکات به شرکت تابعه ذینفع (متقاضی کالا و خدمات) واگذار می گردد. به عبارتی دیگر تا مرحله عقد قرارداد ساخت و یا خرید با محوریت اداره خودکفایی کالا انجام می شود، سپس مرحله اجرا و عملیات تدارکات به شرکت تابعه ذیربط ارجاع می گردد.

 

روش اجرایی فرآیند خودکفایی:

فرآیند فعالیت طرح و نظارت راهبردی اداره خودکفایی کالا به شرح ذیل خلاصه می گردد.

1-انتخاب اولیه اقلام هدف خودکفایی (کالا و خدمات تعمیرات)

- تهیه و ارسال فرم استعلام جهت جمع آوری اطلاعات کالا و خدمات تعمیراتی پر مصرف با منشاء خارجی کلیه تاسیسات صنعت گاز از شرکتهای تابعه بر اساس معیارهای تعیین شده.

-  تجمیع کمی و کیفی داده های فرمهای استعلام دریافتی از شرکتهای تابعه گاز.

-  تهیه فهرست اولویت بندی و انتخاب اولیه اقلام هدف خودکفایی .

2-انجام مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی :

- بررسی و تهیه گزارش توجیهی- فنی – اقتصادی هریک از اقلام فهرست انتخاب اولیه اقلام هدف خودکفایی بر مبنای مزیت نسبی و ظرفیت صنایع داخلی.

- انتخاب نهایی اقلام هدف و شناسایی شرکت متقاضی/ مصرف کننده تابعه.

- طبقه بندی و دسته بندی کالا و خدمات انتخابی بر اساس ماهیت فنی/ ساخت/ تولید/ اجرا ومصرف جهت تعیین گروه اقلام همتراز و اجرای  مراحل ذیل به تفکیک هریک از گروه ها.

- شناسایی زنجیره فرآیند تولید و ساخت اقلام هدف خودکفایی کالا جهت منبع یابی.

3-منبع یابی :

-  تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار رشته موضوع خودکفایی با رعایت مفاد و اجرای ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی بند "الف" ماده 26 قانون برگزاری مناقصات با مشارکت اداره بررسی منابع، با فراخوان مناقصه گران موجود در بانک اطلاعات بررسی منابع و فراخوان عمومی (آگهی) ارزیابی صلاحیت شرکتهای متقاضی در رشته مورد نظر انجام می گردد.

-  شناسایی ظرفیت و استعدادهای موجود زنجیره ساخت و تولید اقلام هدف خوکفایی جهت پشتیبانی و حمایت در ایجاد تشکلهای تخصصی صنعتی-تولیدی.

4-مقدمات برگزاری مناقصه و یا خرید اقلام هدف خودکفایی کالا و خدمات :

-  تجمیع و برآورد مقادیر و ارزش تقاضاهای اقلام هدف خودکفایی شرکتهای تابعه.

-  انتخاب دستگاه مناقصه گزار تابعه جهت برگزاری مناقصه/ عقد قرارداد طراحی و ساخت ویا خرید و اجرای عملیات تدارکات.

-  تهیه گزارش توجیهی و یا گزارش شناخت خودکفایی جهت ارجاع به دستگاه مناقصه گزار منتخب، شامل نحوه مشارکت در تامین منابع مالی شرکتهای ذینفع متقاضی، تعیین نوع مناقصه مبتنی بر وجود فهرست بلند ویا کوتاه مناقصه گران، ترک تشریفات مناقصه بدلیل انحصار، تعیین نحوه بازرسی وسایر ملزومات و ادله اثباتی ضروری و مرتبط با موضوع خودکفایی.

-  دریافت تاییدیه از مسولین مافوق و یا مصوبه هیات مدیره برحسب موضوع و اجرای خودکفایی (تامین از منابع داخلی).

-  در رشته های تخصصی خدمات تعمیراتی، پس از ارزیابی صلاحیت شرکتهای متقاضی، فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار رشته خدماتی جهت برگزاری مناقصه در زمان نیاز به تعمیرات، جهت استفاده شرکتهای تابعه بنحو مقتضی اعلام و منتشر می گردد.

5-نظارت بر اجرای قرارداد :

-  نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد توسط طرفین معامله.

-  نظارت و بازرسی در فرآیند ساخت و تولید.

-  پشتیبانی فنی لازم جهت حصول اطمینان از کیفیت کالای تولیدی بر اساس مشخصات فنی و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران.

 

مسئولیت و فعالیتهای پشتیبان و جانبی :

1-مسئول تشکیل و مدیریت کمیته پشتیبانی ساخت داخل و بررسی منابع "کمیته راهبردی خودکفایی کالا" مستند به مصوبه تکلیفی هیات مدیره محترم شرکت ملی گاز ایران.

2-اعلام و انتشار نتایج عملکرد خودکفایی کالا بنحو مقتضی به شرکتهای تابعه فرعی جهت خریدهای آتی اقلام خودکفایی شده.

3-ارائه نتایج منبع یابی به اداره بررسی منابع جهت اضافه نمودن  مناقصه گران صلاحیتدار جدید در بانک اطلاعات منابع مرتبط.

4-ارائه گزارش دستاوردهای خودکفایی کالا در قالب آمار و ارقام به مسئولین مافوق و اطلاع عموم.

5-عضویت و حضور فعال درکمیته های استاندارد شرکت ملی گاز ایران، وزارت نفت، شورای عالی بررسی منابع وزارت نفت و سایر موارد مشابه .

6-مستند سازی و اطلاع رسانی هدفمند مکتوب و مجازی مبتنی بر وب کلیه فعالیتها با بکارگیری قابلیتهای فناوری اطلاعات از طریق سامانه الکترونیکی تخصصی خود کفایی کالا در سایت شرکت ملی گاز ایران.

7-مسئول طرح و ایجاد و بروزرسانی پایگاه/ سامانه الکترونیکی تخصصی خودکفایی کالا بر اساس مستندات فرآیند پروژه های کاری بر حسب نیاز.

8-فراخوان عمومی جهت بکارگیری ظرفیت و استعدادهای موجود و باالقوه صنعت، مراکز علمی و دانشگاهی در پیشبرد اهداف خودکفایی و افزایش بهره وری ملی/ عمومی.

9-مشارکت و حضور فعال کارشاسان اداره خودکفایی کالا در نمایشگاه، همایش، سمینار و سایر مجامع و تشکلهای علمی و صنعتی کشور.

 

جمع بندی :

 در اجرا و عملیاتی ساختن قوانین و سیاست ها، مصوبات و  دستورالعمل های دولت در زمینه پشتیبانی و حمایت از تولیدات داخل با هدف ارتقای بهره وری ملی در صنعت گاز؛ فلسفه وجودی سازمان خودکفایی کالا در شرکت ملی گاز ایران در مقام یک واحد ستادی - حاکمیتی راهبردی و به عنوان یک مرکز کارآفرین حیاتی و غیر قابل انکار می باشد.

 

  • تاریخ درج خبر : 1398/09/20 - ١٧:٠١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر : 69

خروج
تصاویر منتخب