صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > سیمای صنعت گاز 

مقدمه:


انرژي بعنوان يكي از مهم‌ترين اركان هرفعاليت اقتصادي، از جايگاهي راهبردي در نظام هاي اقتصادي رو به توسعه برخوردار بوده و از اساسي‌ترين عوامل توسعه پايدار محسوب مي گردد. به عبارت ديگر، انرژي نيز همانند ساير عوامل توليد از جمله سرمايه و نيروي كار از عناصر بنيادين رشد اقتصادي به شمار مي‌رود كه برنامه‌ريزي و اقدام براي دسترسي به منابع قابل اطميناني از آن جهت تامين امنيت عرضه انرژي را اجتناب‌ناپذير مي سازد.

نفت و گاز مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي موجود در سبد جهاني انرژي است كه بر اساس گزارشات رسمي منتشره، همچنان اهميت خود را طي دهه‌هاي آتي حفظ خواهد كرد. در اين ميان از آنجائيكه در فرآيند تبديل گاز طبيعي به انرژي حرارتي، آلودگي زيست محيطي كمتري نسبت به ساير حامل هاي انرژي فسيلي توليد مي شود، به منظور تداوم روند توسعه صنعتي و اقتصادي كشورهاي جهان و در عين حال حفاظت و صيانت از محيط زيست، توسعه و گسترش استفاده از گاز طبيعي بعنوان انرژي پاك و سازگار با ملاحظات زيست محيطي كه الزامي گريزناپذير و از پيش نيازهاي توسعه پايدار مي باشد. در كنار مزيت هاي زيست محيطي بكارگيري گاز طبيعي، عوامل