صفحه اصلی > تماس با ما > تماس با مسئولين و کارشناسان 

 

واحد سازماني نام و نام خانوادگي سمت سازماني تلفن تماس نمابر پست الکترونيک
اداره مقررات و روشهای بازرگانی و پيمانی فرزاد طالبی رئيس مقررات و روشهای بازرگانی و پيمانی

88902064

84878995-6

84878825 ----
ماشاا... آخوندی رئیس بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی

84878806

84878808

84878825 akhondi@nigc.ir
ايرج کرمعليان بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی 84878840 84878825 karamalian@nigc.ir
  سيدحسن خوش سخن  
بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی 84878841 84878825 ----
محمد جوکار بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی 84878809 84878825 ----
راحيل مهرابی  سرپرست تدوين روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی 84878804 84878825 mehrabi_r@nigc.ir
مسلم رودگر تدوين روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی 84878801 84878825 roodgar@nigc.ir
  اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری  داوود الهامی مقدم
رئيس بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری

88902060

84878991-2

84878826
----
--- بررسی منابع داخلی 84878839 84878826 Lsourcing@nigc.ir
بهزاد صفايی بررسی منابع داخلی 84878830 84878826 Lsourcing@nigc.ir
محمد مرادی بررسی منابع خارجی 84878831 84878826 fsourcing@nigc.ir
فرشاد شاکری بررسی منابع خارجی 84878834 84878826 fsourcing@nigc.ir
اکرم فراهانی بررسی منابع خارجی ---- 84878826 fsourcing@nigc.ir
محمد قجری بررسی منابع پيمانکاری 84878835
84878826 ghajari@nigc.ir
اداره خودکفايی کالا نادر حکيمی رئيس خودکفايی کالا

88902061

84878993-4

84878829
khodkafa@nigc.ir
آرش نبوی محلی مکانيک
84878813
84878829 ----
محمدحسين مهرآراد شيمی و پليمر 84878827 84878829 mehrarad@nigc.ir
سعيد سليمی بنی برق و ابزاردقيق 84878965 84878829 ----

تصاویر منتخب